TeDni(K) Občine Kamnik (13.12.2021)

0
895
© Občina Kamnik

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

SPREMEMBE NA EKOLOŠKIH OTOKIH

V mesecu novembru je koncesionar Publikus d.o.o. pričel z vzpostavljanjem mreže dvajsetih super ekoloških otokov. Na posameznem super ekološkem otoku bodo v prihodnje nameščene posode za ločeno zbiranje tistih odpadkov, ki jih občani ne zbirate po sistemu »od vrat do vrat«. Tako se  bo še povečala odgovornost vsakega gospodinjstva za zbiranje odpadkov, ki nastajajo doma, predvsem mešane odpadne embalaže in mešanih komunalnih odpadkov.

Publikus je na 20 super ekoloških otokov namestil zbiralnike za ločeno zbiranje odpadnih jedilnih olj in hkrati odstranil posode za ločeno zbiranje mešane odpadne embalaže (črna posoda z rumenim pokrovom), v katere so nekateri uporabniki žal pogosto odlagali tudi odpadke, ki tja ne sodijo (kosovni odpadki, gradbeni odpadki, nevarni odpadki, mešani komunalni odpadki, itd …). Občane opozarjamo, da je potrebno mešano odpadno embalažo ločeno zbirati in odlagati v posodo z rumenim pokrovom, ki jo poseduje vsako gospodinjstvo, ki je vključeno v sistem ravnanja z odpadki. V primeru, da v gospodinjstvu občasno nastane večja količina mešane odpadne embalaže, (npr. zaradi praznovanja rojstnega dne ali organizacije piknika za prijatelje in znance), je treba mešano odpadno embalažo odložiti v tipske rumene vreče (prostornina 90 L), ki jih občani lahko kupijo v Zbirnem centru Suhadole; cena enega paketa, ki vsebuje 13 rumenih vreč, je 2,43 EUR.

Urejen sistem ravnanja z odpadki je odraz zrelosti družbe, da sama poskrbi, da so izdelki in materiali po končani življenjski dobi dosledno ločeno zbrani in ustrezno končno oskrbljeni. Odpadki so in bodo nastajali, od nas pa je odvisno, kako bomo z njimi ravnali. Z doslednim ločenim zbiranjem preusmerjamo odpadke v ponovno uporabo in predelavo in na ta način zmanjšujemo negativne vplive na naše bivanjsko okolje. Tako koncesionar Publikus d.o.o. kot Občina Kamnik si želita, da bi občani ekološke otoke uporabljali za pravi namen in da bi prizori na fotografijah postali preteklost.

V soboto se je začelo asfaltirati cestni odsek v Stolniku. Predviden zaključek del bo v tem tednu.

 

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta

Dela, povezana z izgradnjo nove OŠ Frana Albrehta so se nadaljevala, zaradi obilnega sneženja so se deloma upočasnila. Izvajalec je moral iz gradbišča očistiti zapadli sneg, prav tako je nadaljeval s polaganjem armature za temelje, ki jo je zaščitil s filcem, da ne bi na armaturi zamrznil sneg. V kolikor bo vreme naklonjeno, bo v tem tednu potekalo betoniranje temeljev.

 

Mamografija v Kamniku

V začetku meseca decembra 2021, se je v Kamnik vrnila mobilna enota DORA, ki bo do konca februarja 2022 stala pri Domu kulture Kamnik. Na presejalno mamografijo bodo povabljene ženske iz občine Kamnik med 50. in 69. letom. Ženske bodo iz klicnega centra programa DORA na Onkološkem inštitutu Ljubljana prejele pisno vabilo, na katerem bosta že določena datum in ura pregleda v mobilni enoti v Kamniku. Mamografija v programu DORA je za ženske brezplačna in zanjo ne potrebujejo napotnice. Če ženski predlagan termin za presejalno mamografijo ne ustreza, se lahko prenaroči prek elektronske pošte dora@onko-i.si ali na brezplačni telefonski številki 080 27 28 vsak delavnik med 9. in 12. uro. Prav tako se lahko na navedene kontakte naroči sama, če vabila še ni prejela.

DORA je državni program zgodnjega odkrivanja raka dojk, ki omogoča vsem ženskam med 50. in 69. letom  v Sloveniji pregled z mamografijo na vsaki dve leti, in sicer z vnaprejšnjim vabljenjem. V tem starostnem obdobju je največja verjetnost, da ženske zbolijo za rakom dojkpresejalna mamografija pa je pomembna, saj je z njo mogoče odkriti bolezenske spremembe, ki še niso tako velike, da bi jih lahko ženska zatipala pri samopregledovanju ali njen zdravnik pri kliničnem pregledu. Odkrivanje majhnih in na dojko omejenih rakov lahko bistveno izboljša verjetnost ozdravite, tudi samo zdravljenje je manj obsežno, kar vpliva na kakovost življenja bolnic.

 

Sprejet Zakon o dolgotrajni oskrbi

Državni zbor RS je sprejel Zakon o dolgotrajni oskrbi, s katerim se po približno 20 letih prizadevanj to področje sistemsko ureja. Določa niz ukrepov, namenjenih polnoletnim osebam, ki so trajno odvisne od pomoči drugega in potrebujejo pomoč pri osnovnih in podpornih vsakodnevnih opravilih. Sistem zajema institucionalno oskrbo, oskrbo na domu, oskrbovalca družinskega člana in denarni prejemek. V vse oblike oskrbe, razen institucionalne, je vključena pravica do storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti ter e-oskrba. Po novem zakonu bo vzpostavljena enotna vstopna točka, to je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Konservatorsko – restavratorsko poročilo v Mekinjskem samostanu

Izvedba preiskav objekta  Mekinjski samostan je ključna za ugotavljanje umetnostno – zgodovinskih prvin in njegovih bistvenih vrednot. Pridobljeni rezultati bodo služili kot temelj za izvedbo konservatorskega načrta, hkrati pa so tudi pomemben dokumentarni element za preučevanje in analiziranje po izvedbi obnove spomenika. Bogata zgodovina in velika površina samostana Mekinje zahtevata poglobljen pristop in interdisciplinarno sodelovanje restavratorske in konservatorske stroke, ki mu je potrebno nameniti dovolj časa in zagotoviti kvalitetno izvedbo. V 1. sklopu do 8.12.2021 je bilo preiskanih 16 prostorov v pritličju samostana. Zaključile so se preiskave zahodnega obnovljenega trakta objekta in trenutno potekajo dela v pritličnih prostorih južnega, neobnovljenega dela samostana. Polega tega se izdeluje dokumentacija, poročilo o izvedenih sondažnih preiskavah za 1. sklop. Dela bodo potekala do konca junija 2022.

Javni razpisi v letu 2021 – sofinanciranje programov in projektov na področju kulture, športa, mladih ter drugih področjih

Društva, samostojni kulturni delavci in ostali, ki so se prijavili na javne razpise ter bili uspešni, oddajajo poročila za sofinanciranje omenjenih programov in projektov s strani občine, zato imamo na oddelku povečano količino dela z vidika pregledovanja poročil, priprave zahtevkov za dopolnitev in nakazilo sredstev.

Strategija na področju predšolske vzgoje

Na podlagi opravljenih ogledov enot Vrtca Antona Medveda Kamnik je v preteklem tednu na Oddelku za družbene dejavnosti potekala obravnava in pregled osnutka Analize stanja na področju predšolske vzgoje in evalvacije obstoječih enot javnega vrtca. Ogledi enot koncesijskih vrtcev se bodo nadaljevali v tem tednu.

Na podlagi vseh zbranih podatkov, bo izdelana končna Analiza stanja na področju predšolske vzgoje, ki bo služila kot izhodišče pri pripravi Strategije na področju predšolske vzgoje v Občini Kamnik.

Udeležili smo se novoletnega bazarja Vrtca Antona Medveda Kamnik, ki je potekal pred posameznimi enotami vrtca.

Otroci in strokovni delavci vrtca so pripravili čudovite izdelke, ki so na .

“>Novoletni bazar Vrtca Antona Medveda Kamnikpraznično okrašenih stojnicah in vsem mimoidočim pričarali posebno vzdušje. V zameno za prostovoljne prispevke, je vsak lahko del tega čarobnega vzdušja odnesel tudi v svoj dom. V vrtcu so na ta način zbrali kar 5.031,61 €,sredstva so namenjena za sklad vrtca.

Obisk delegacije Slovaškega mesta Žiar nad Hronom

Delegacija iz Slovaškega mesta Žiar nad Hronom je v preteklem tednu obiskala občino Kamnik. Slednji so se z županom mesta Žiar nad Hronom Petrom Antalom na čelu v torek, 7. decembra 2021, srečali s podjetniki Podjetniškega kluba Kamnik, v sredo, 8. decembra 2021, pa jih je v prostorih Občine Kamnik sprejel župan Matej Slapar. Po sprejemu pri županu si je delegacija ogledala tudi Terme Snovik, nad katerimi so gosti izrazili navdušenje.

Ob tej priložnosti je župan dejal, da se občina Kamnik razvija tako v podjetniškem kot tudi v turističnem smislu. Poudaril je, da je vesel obiska in upa, da bomo lahko sodelovali na mnogih področjih, med njimi tudi na gospodarskem področju. Tudi župan slovaškega mesta Peter Antal je izrazil interes za partnerstvo med mestoma na področju gospodarstva, šolstva, kulture in turizma.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku smo v preteklem tednu usklajevali gradivo za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje K6 Utok ter okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje urejanja K6 Utok. Spremembe se nanašajo na uskladitev funkcije v delu območja, ki se je spremenila v pretežno stanovanjsko.

Zazidalno območje obsega na vzhodnem delu obstoječo stanovanjsko zazidavo (vzhodno enoto A), v osrednjem delu Knafličev prehod in na zahodu odprt prostor ter stavbo Konfekcije – v območju bivšega kompleksa tovarne usnja Utok Kamnik. Na območju se predvideva izgradnja pretežno stanovanjskega programa z možnostjo umeščanja dopolnilnih družbenih dejavnosti (zahodna enota B). SD ZN K6 Utok se nanašajo le na manjši del območja, ki zajema naslednje parcelne številke, vse katastrska občina 1911 Kamnik: 196/1, 198/4, 198/5, 199/1, 199/3, 199/4, 199/5, 199/6, 1425/7, 1425/9, 1425/10, 1425/11, 1425/12, 1425/13, 1425/19. Območje obsega površino v izmeri 3.767 m².

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost poteka od 22. novembra 2021 do vključno 24. decembra 2021. Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve je bila organizirana javna obravnava, ki je potekala v sredo, 8. decembra 2021, s pričetkom ob 14. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.

Oddelek za razvoj in investicije

Sestanek Združenja Kamniško Savinjske Alpe

V sredo 8.12.2021 je preko videokonference potekal sestanek Združenja Kamniško-Savinjske Alpe. Sestanek je vodil Grega Ugovšek, koordinator Združenja KSA, prisotni so bili predstavniki posameznih občin.

Grega Ugovšek je predstavil pregled vseh opravljenih aktivnosti v letu 2021, ki so bile zaradi pandemije Corona virusa nekoliko okrnjene. Kljub temu je destinacija KSA okrepila sodelovanje in tudi svojo prepoznavnost, tako v Sloveniji kot v tujini. Letošnja novost je bila predvsem na področju trajnostne mobilnosti – javni prevoz okoli KSA v poletnih mesecih, ki je bil med obiskovalci dobro sprejet. Posneti so bili kratki video klipi za promocijo turizma po posameznih občinah, izvedene nekatere sejemske in druge promocijske aktivnosti. Trenutno je v prenovi tudi spletna stran http://kamnik-savinja-alps.com.

V letu 2022 se načrtuje poleg sodelovanja na nekaterih večjih turističnih sejmih v Evropi, tudi predstavitev destinacije na sejmu EXPO DUBAI, januarja 2022. V kolikor bodo razmere to dopuščale bo izveden Pohodniški festival, za katerega se predlaga nov naziv »Alpski dan«. Zaključuje se tudi projekt »Mreža vodnih poti«, ki predvideva nov turistični produkt – pohodna pot od izvira do izvira. Tudi v letu 2022 se bo nadaljevalo z javnim prevozom okoli KSA.

FORUM REGIONALNE DESTINACIJSKE ORGANIZACIJE OSREDNJA SLOVENIJA

V torek 7.12.2021 je potekal forum RDO Osrednja Slovenija, v Zavodu Vodomčev gaj (Grosuplje, Cerovo). Alenka Soršak, koordinatorka občin, vključenih v Regionalno destinacijsko organizacijo Osrednja Slovenija je predstavila rezultate dela za leto 2021 in predlog aktivnosti za leto 2022.

Turistična panoga je trenutno pred številnimi izzivi. Kljub temu, da so bile namestitve v letu 2021, 116 dni zaprte je bilo leto 2021 z vidika turističnih kazalnikov nekoliko boljše kot leto 2020.

V občinah Osrednjeslovenske statistične regije (brez Mestne Občine Ljubljana) je bilo do konca oktobra 2021:

 •  67.385 prihodov (lani 52.385), kar je  28 % več
 •  164.520 nočitev (lani 129.390), kar je 27.1 % več
 •  nočitve -domači: 46 % (0,4 % več kot lani)
 •  nočitve –tuji: 54 % (63 % več kot lani)

Največ tujih gostov je bilo iz Srbije, Nemčije, Hrvaške, Francije, Italije, Češke,… V regiji so bivali povprečno 2,4 dni (lani 2,1). Do konca novembra je bilo v regiji koriščenih 4,4 % vseh koriščenih bonov v Sloveniji.

 • Izvedene promocijske aktivnosti v letu 2021: ilustrativni zemljevid z ikonami –slovenska različica
 •  brošura Pohodne poti v Ljubljani in regiji Osrednja Slovenija –nemška različica
 •  odkup fotografij za 8 novih pohodnih poti (Tošč, Ljubljana –Škofja Loka, Polževo, Kamniški vrh, sv. Miklavž na Gori, učna pot Bevke, gozdna in arheološka učna pot Rakitna, Smaragdna dogodivščina ob Ajdovskem zidu)
 •  QR kode na izložbi TIC Ljubljana ob Tromostovju

Instagram kampanja s slovenskimi vplivneži –Turistična štafeta z Mojco Mavec, Andrejo Jakopič (@malaposastmici), Hajdi Korošec Jazbinšek, Janijem Jugovićem (@coolfotr), Danico Lovenjak in Ano Žontar

 • doseg: preko 97.000 sledilcev, več kot 100.000 prikazov

Instagram kampanja s tujima vplivnežema (@giuliogroebert in @elena_wuerst)

 •   doseg na primeru ene fotografije: 120.000 sledilcev in več kot 14.000 všečkov
 •    uspešna kampanja z meščani (april-junij)

Izvedene razvojne aktivnosti v letu 2021:

 • nadgradnja razvoja pohodniškega in kolesarskega produkta.

Razvoj gastronomije v regiji:

 • serija video vsebin
 • KUL(inarični) koledar
 • revija GourmetLjubljana

Izvedene distribucijske aktivnosti v letu 2021:

 •  vsebinska prenova portala visitljubljana.com

Izvedene operativne aktivnosti v letu 2021:

 •   izobraževanje na temo virtualnih izkušenj in virtualnega turizma
 •  izobraževanje na temo pohodništva in varne hoje v hribih
 • izobraževanje na temo inovativnega družinskega turizma v regiji

 

FORUM REGIONALNE DESTINACIJSKE ORGANIZACIJE OSREDNJA SLOVENIJA

V torek 7.12.2021 je potekal forum RDO Osrednja Slovenija, v Zavodu Vodomčev gaj (Grosuplje, Cerovo). Alenka Soršak, koordinatorka občin, vključenih v Regionalno destinacijsko organizacijo Osrednja Slovenija je predstavila rezultate dela za leto 2021 in predlog aktivnosti za leto 2022.

Turistična panoga je trenutno pred številnimi izzivi. Kljub temu, da so bile namestitve v letu 2021, 116 dni zaprte je bilo leto 2021 z vidika turističnih kazalnikov nekoliko boljše kot leto 2020.

V občinah Osrednjeslovenske statistične regije (brez Mestne Občine Ljubljana) je bilo do konca oktobra 2021:

–          67.385 prihodov (lani 52.385), kar je  28 % več

–          164.520 nočitev (lani 129.390), kar je 27.1 % več

–          nočitve -domači: 46 % (0,4 % več kot lani)

–          nočitve –tuji: 54 % (63 % več kot lani)

Največ tujih gostov je bilo iz Srbije, Nemčije, Hrvaške, Francije, Italije, Češke,… V regiji so bivali povprečno 2,4 dni (lani 2,1). Do konca novembra je bilo v regiji koriščenih 4,4 % vseh koriščenih bonov v Sloveniji.

Izvedene promocijske aktivnosti v letu 2021:

 •   ilustrativni zemljevid z ikonami –slovenska različica
 • brošura Pohodne poti v Ljubljani in regiji Osrednja      Slovenija –nemška različica
 •  odkup fotografij za 8 novih pohodnih poti (Tošč, Ljubljana –Škofja Loka, Polževo, Kamniški vrh, sv. Miklavž na Gori, učna pot Bevke, gozdna in arheološka učna pot Rakitna, Smaragdna dogodivščina ob Ajdovskem zidu)

 

PLAN AKTIVNOSTI ZA LETO 2022

Januarja 2022 (od 9. do 16. januarja) se bo regija predstavila na EXPO DUBAI največji svetovni turistični razstavi. Ključne teme bodo: mobilnost, priložnost in trajnost

 

  Predvidene promocijske aktivnosti v letu 2022

 •  tisk angleškega zemljevida z ikonami
 •  fotografije regije
 •  digitalizacija promocijskega gradiva
 •  sejemski nastopi
 •  študijske ture za novinarje in vplivneže, kampanje
 •  spletno in klasično oglaševanje

Predvidene razvojne aktivnosti v letu 2022

priprava krovnega dokumenta: STRATEGIJA RAZVOJA IN TRŽENJA TURIZMA V REGIJI RDO OSREDNJA SLOVENIJA

 •  nadgradnja pohodniškega in kolesarskega produkta
 •    razvoj zelenih produktov
 •   izdelava digitalnega AR zemljevida regije Osrednja Slovenija

Predvidene distribucijske aktivnosti v letu 2022

 •  nadgradnja in optimizacija spletnega portala visitljubljana.com

Predvidene operativne aktivnosti v letu 2022

 •  izobraževalne delavnice za koordinatorje in turistične deležnike
Oglasno sporočilo