TeDni(K) Občine Kamnik (20.12.2021)

0
272

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Asfaltiranje cestnega odseka na Palovški cesti, sanacija cestišča pred vasjo Pšajnovica in preplastitev mostu na območju Hruševke

V preteklem tednu se je zaključilo asfaltiranje cestnega odseka na Palovški cesti, začelo pa se je s sanacijo cestišča pred vasjo Pšajnovica. Na območju Hruševke se je preplastil most. 

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta

Izvajalec je nadaljeval s polaganjem armature za temelje. V petek, 17. decembra 2021, je bil del temeljev že zabetoniran, v tem tednu pa se bodo dela nadaljevala.

Danes je bilo pridobljeno soglasje Elektra na PZI dokumentacijo glede spremembe trase SN in NN vodov. Izvajalec bo tako lahko nadaljeval z deli, vezanimi na prestavitev omenjenih vodov.

Predaja akcijskega načrta posveta Heroji furajo v pižamah

Županu Mateju Slaparju so danes, v ponedeljek, 20. decembra 2021, z Zavoda VOZIM predali akcijski načrt, ki je nastal na podlagi predlogov mladih na posvetu Heroji furajo v pižamah.

Ob tej priložnosti se je župan iskreno zahvalil Zavodu VOZIM, da s takšnimi projekti ozaveščajo mlade o  nevarnostih vožnje pod vplivom alkohola, obenem pa je izrazil zadovoljstvo, da se mladi zavedajo in dobro poznajo to problematiko. Zahvalil se je tudi za predloge, ki so jih podali lokalni skupnosti.

Kamniški srednješolci so lokalni skupnosti predlagali nasledenje ukrepe: ozaveščanje vseh, tudi zaposlenih, o posledicah škodljivega pitja alkohola; predavanja, debate in delavnice na temo problematike pitja alkohola; vključevanje številnih deležnikov v naslavljanju problematike pitja alkohola – zdravstvenih ustanov, šol, mladinskih centrov in policije; organizirane zabave oziroma prireditve brez alkohola; organiziran oziroma urejen ter cenejši javni prevoz, še posebej v poznih urah; višje denarne kazni za kršitelje; več ozaveščanja o problematiki vožnje pod vplivom alkohola; predavanja in delavnice o problematiki vožnje pod vplivom alkohola.

Srečanje Vseslovenski projekt ljubiteljske kulture

Občina Kamnik z veseljem pristopa k sodelovanju kot partner pri organizaciji »Vseslovenskega projekta ljubiteljske kulture«, ki se bo odvijal v Arboretumu Volčji Potok – 18. junija 2022. Iz tega razloga se je v sredo, 15. decembra 2021, v Mekinjskem samostanu odvijalo delovno srečanje regijskih vodij JSKD z direktorjem JSKD RS Damjanom Damjanovičem.

Delovnega srečanja se je z uvodnim pozdravom in besedami udeležil tudi župan Matej Slapar. S svojimi pristojnostmi je JSKD nosilec razvoja, izvedbe in spremljanje nacionalnega in lokalnih kulturnih programov za ljubiteljsko kulturno dejavnost, živo tradicijsko kulturo, kulturno dediščino in oblike sodobnejših kulturnih vsebin. Pri tem se skrb od množičnosti vse bolj usmerja h kakovosti, do katere vodijo strokovna izobraževanja kulturnih (po)ustvarjalcev na različnih ravneh. Uveljavljanje sklada (tu mislim tudi JSKD OI Kamnik) kot najpomembnejšega producenta, ki omogoča in zagotavlja primerjalno vrednotenje dosežkov na področju ljubiteljske kulture, je izrednega pomena. Zaradi zavedanja le tega, podpiramo ljubiteljsko kulturo in njeno delovanje tako v lokalnem okolju z izpostavo (JSKD OI Kamnik), kot s sodelovanjem pri zgoraj omenjenem projektu.

Tradicionalni praznični koncert »Na robu neznanega«

.

“>V soboto, 18. decembra 2021, nam je Mestna godba Kamnik pričarala vrhunski glasbeni večer s svojim tradicionalnim prazničnim koncertom »Na robu neznanega«, ki se je odvijal v Domu kulture Kamnik.

Gregor Budal z besedo in Mestna godba Kamnik z zvoki glasbil, so nam naslikali mistično pokrajino, vse od savane Afrike in prostranosti Japonske. Na glasbeni poti smo se pridružili mogočnemu in legendarnemu združenju Asasinov, se udeležili razburljive teme avtomobilov in se za hip vrnili v otroštvo ob melodijah, Tom in Jerry-a. Da so se meje resničnosti in fantazije zabrisale, je poskrbela vizualna umetnica Kristina Kokalj.

Iskrene čestitke Mestni godbi Kamnik za vrhunsko izpeljan program.

Izvajanje projekta LAS – preprečevanje zasvojenosti od drog ter drugih nekemičnih zasvojenosti

.

“>Pretekli teden je potekalo letno srečanje izvajalcev Lokalne akcijske skupine o preprečevanju zasvojenosti od drog in drugih nekemičnih zasvojenosti. Koordinator akcijske skupine je Mladinski center Kotlovnica, ki že vrsto let uspešno vodi priprave in samo izvedbo različnih programov, ki se dotikajo temeljnih ciljev Las-a.

Pri izvedbi delavnic in predavanj so letos sodelovali Slovensko združenje za zmanjšanje škodljivih posledic drog – Drogart, Aleš Bartol – kriminalist, Logout (Zavod Nora, center sodobnih zasvojenosti), Zavod Mislim in delujem, SAFE.SI (nacionalna točka osveščanja otrok in najstnikov o varni rabi interneta in mobilnih naprav), Tina Plahutnik in Margareta Cerk.

Aktivnosti skozi leto so se izvajale na Osnovni šoli Frana Albrehta Kamnik, Toma Brejca, Marije Vere, Stranje in Šmartno v Tuhinju. Izvedenih je bilo tudi 11 delavnic na 4 osnovnih šolah, ki so zajemale učence 8. razredov (skupaj 228 otrok). Prav tako so potekala predavanja za starše in strokovne delavce na šolah ter mladinski natečaj Svoj?Nesvoj?Zasvojen?

90-letnica Podružnične šole Gozd

Vljudno Vas vabimo na prireditev ob 90-letnici Podružnične šole Gozd, ki bo v nedeljo, 26. decembra 2021, ob 19. uri. Prireditev bo zaradi trenutnih razmer potekala preko spleta, ogledali si jo boste lahko prek povezave, ki bo dostopna na spletni strani Osnovne šole Stranje.

Učenci in učenke z učiteljicama Marto Omovšek in Barbaro Antonin

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za zmanjšan odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje, potrdil o namenski rabi prostora in lokacijskih informacij za gradnjo. Prav tako smo izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti in več cestnih mnenj in soglasij.

Na Oddelku na Občini Kamnik še vedno poteka javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje K6 Utok ter okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje urejanja K6 Utok. Spremembe se nanašajo na uskladitev funkcije v delu območja, ki se je spremenila v pretežno stanovanjsko.

Zazidalno območje obsega na vzhodnem delu obstoječo stanovanjsko zazidavo (vzhodno enoto A), v osrednjem delu Knafličev prehod in na zahodu odprt prostor ter stavbo Konfekcije – v območju bivšega kompleksa tovarne usnja Utok Kamnik. Na območju se predvideva izgradnja pretežno stanovanjskega programa z možnostjo umeščanja dopolnilnih družbenih dejavnosti (zahodna enota B). SD ZN K6 Utok se nanašajo le na manjši del območja, ki zajema naslednje parcelne številke, vse katastrska občina 1911 Kamnik: 196/1, 198/4, 198/5, 199/1, 199/3, 199/4, 199/5, 199/6, 1425/7, 1425/9, 1425/10, 1425/11, 1425/12, 1425/13, 1425/19. Območje obsega površino v izmeri 3.767 m².

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost poteka od 22. novembra 2021 do vključno 24. decembra 2021. Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve je bila organizirana javna obravnava, ki je potekala v sredo, 8. decembra 2021, s pričetkom ob 14. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.

Akt je bil obravnavan tudi na seji Občinskega sveta.

Oglasno sporočilo