20. seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
827

V četrtek, 16. decembra 2021 je bila v telovadnici Podružnične osnovne šole Ihan izvedena 20. seja Občinskega sveta Občine Domžale. Po ugotovljeni navzočnosti je bil potrjen zapisnik 19. seje. Seja se je nadaljevala po navedenem dnevnem redu:

Volitve in imenovanja
Soglasje k imenovanju direktorja Knjižnice Domžale
Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2022 – druga obravnava
Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2023 – druga obravnava
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leti 2022 in 2023
Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora EUP DR-01
Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Domžale
Vprašanja, pobude in predlogi

Volitve in imenovanja
Občinski svet Občine Domžale je soglasno sprejel sklep, da se za direktorico Knjižnice Domžale imenuje Barbara Zupanc Oberwalder, za mandatno obdobje petih let.

Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2022 – druga obravnava
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o Proračunu Občine Domžale za leto 2022, vključno s sprejetimi amandmaji.

V Uradnem vestniku Občine Domžale se objavi besedilo Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2022 in tabelarični del splošnega in posebnega dela proračuna ter obrazložitve posebnega dela proračuna.

Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2023 – druga obravnava
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o Proračunu Občine Domžale za leto 2023, vključno s sprejetimi amandmaji.

V Uradnem vestniku Občine Domžale se objavi besedilo Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2023 in tabelarični del splošnega in posebnega dela proračuna ter obrazložitve posebnega dela proračuna.

V Odloku o proračunu Občine Domžale za leto 2022 in posebej za leto 2023 smo poskušali zadovoljiti kar najširši družbeni interes. Seveda pa smo bili, glede na omejene proračunske zmožnosti, primorani določati prioritete in slediti razvojnim ciljem, ki so opredeljeni v Razvojnem programu občine Domžale do leta 2025. Tako prihodki, kot odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov so se med obravnavama v obeh letih povečali.

Načrtovani prihodki v letu 2022 znašajo 34.141.457 EUR, odhodki pa 43.664.645 EUR.

Načrtovani prihodki v letu 2023 znašajo 31.953.279, odhodki pa 36.609.810 EUR.

Pomembno dejstvo v letu 2023 je, da smo kljub načrtovanemu zadolževanju v višini 2,1 mio EUR, proračun v drugi obravnavi uravnotežili brez zadolževanja. Načrtujemo, da bomo leto 2022 zaključili z 10.175.764 EUR celotnega primanjkljaja, leto 2023 pa s celotnim primanjkljajem 5.309.108 EUR.

Za dvig prihodkov v obeh letih je zaslužen predvsem dvig povprečnine in posledično dohodnine, ki je posledica uveljavitve Zakona o izvrševanju proračuna za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223). Znesek povprečnine za leto 2022 znaša 645 EUR, za leto 2023 pa še malenkost več, 647 EUR. To so za slovenske občine do sedaj rekordni zneski.

Na odhodkovni strani načrtujemo, da bo v letu 2022 največ sredstev namenjenih za:

  • urejanje prometne infrastrukture = 10,8 mio EUR,
  • vzgojo in izobraževanje = 9,6 mio EUR,
  • kulturo, šport = 5,2 MIO EUR
  • varovanje okolja =4,4 mio EUR

V letu 2023 pa bo največ sredstev namenjenih za:

  • vzgojo in izobraževanje = 9,4 mio EUR,
  • urejanje prometne infrastrukture = 5,7 mio EUR,
  • varovanje okolja = 4 mio EUR
  • kulturo, šport = 3,8 MIO EUR

Omenjena področja, ki jim je namenjen največji občinski proračunski delež, so področja, ki jih tudi sicer zakonodaja določa kot izvirne naloge občin. Proračuna za leti 2022 in 2023 sta tehnično ustrezna, uravnotežena in razvojno usmerjena.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leti 2022 in 2023
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leti 2022 in 2023.

Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora EUP DR-01
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora EUP DR-01.

Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Domžale
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Domžale, vključno s sprejetimi amandmaji.

Vprašanja, pobude in predlogi
Ob koncu seje so občinske svetnice in svetniki podali vprašanja, pobude in predloge, na katera bo odgovorjeno do naslednje seje Občinskega sveta Občine Domžale.

Občina Domžale
Foto: Vido Repanšek

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here