Občini Lukovica negativno mnenje računskega sodišča

0
1039

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Lukovica v letih 2018 in 2019 ter občini izreklo negativno mnenje.
Pomembnejše nepravilnosti so bile ugotovljene na področju priprave proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanja proračuna (pomanjkljiva priprava posameznih proračunskih dokumentov, občina nima vzpostavljenega sistema spremljanja prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let), prodaj nepremičnega premoženja in oddaj prostorov v najem (nepopolna evidenca nepremičnega premoženja, zemljišča niso bila vključena v veljaven načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine, namera o sklenitvi neposredne pogodbe oziroma oddaji premoženja v najem ni bila objavljena, niso bili izpolnjeni pogoji za sklenitev neposrednih menjalnih pogodb, skrbnik pravnega posla ni bil določen, najemna pogodba ni vsebovala vseh predpisanih sestavin, županja je sprejela interni akt, za kar ni bila pristojna), javnih naročil pri investicijskih odhodkih (neustrezna ali prepozno pridobljena finančna zavarovanja, prepozna primopredaja del, pri plačilu obveznosti niso bili upoštevani zakonski plačilni roki, ni razpolagala z ustrezno investicijsko dokumentacijo, za dodatna in več dela ni bil izveden ustrezen postopek javnega naročanja), tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam (neustrezna merila na področju športa, nepravilnosti pri izvedbi postopkov javnih razpisov na področju športa, kulture in turizma, lokalni program za kulturo ni bil sprejet, dodeljena sredstva brez javnega razpisa), zadolževanja (zadolžitev pri osebi zasebnega prava, prevzem obveznosti, ki pomenijo posredno zadolžitev prek javnega zavoda, nepravilnosti pri izdaji poroštva javnemu zavodu) ter na drugih področjih poslovanja (v letu 2018 ni bil imenovan podžupan, odlok o nalogah krajevnih skupnosti ni bil sprejet, nepravilnosti pri izvajanju projekta in oddaji objekta v najem, nepravilnosti pri ustanovitvi stavbne pravice na zemljiščih).
Računsko sodišče je Občini Lukovica podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Računsko sodišče republike Slovenije

Foto: mojaobcina.si

Oglasno sporočilo