Gradnja enostranske dvosmerne kolesarske steze v širini 2,5 metra in dolžini 2.08 kilometra

0
1070

V občini Domžale si z izvajanjem različnih projektov prizadevamo za vzpostavitev infrastrukture, ki bo občankam in občanom omogočala trajnostno mobilnost. Eden izmed projektov je tudi gradnja regionalne kolesarske povezave občine Domžale, ki se je začela z zabijanjem pilotov nad cestnim dovozom in železniško progo v mesecu januarju. Mag. Renata Kosec, podžupanja Občine Domžale, je ob začetku gradnje regionalne kolesarske povezave občine Domžale povzela: »Cilj je zmanjšati količino osebnih motornih vozil, predvsem v mestnem jedru, ki se dnevno vozijo na delovno mesto ali mesto šolanja v Ljubljano. Zavedamo se, da to zahteva spremembo navad med prebivalci občine, ki sedaj redno uporabljajo zeleno os Kamniška Bistrica za rekreacijo, manj pa omenjeno ali druge kolesarske poti za dnevne migracije na delo ali mesto šolanja. Občanke in občanke želimo tudi z gradnjo regionalne kolesarske povezave občine Domžale spodbuditi k spremembi navad, k hoji, kolesarjenju in uporabi javnega prevoza. Delno spodbujamo trajno mobilnost tudi z urejanjem centra Domžal, ki postaja vse bolj namenjen pešcem in kolesarjem, manj pa motornim vozilom.« Gradnja regionalne kolesarske povezave od Češminove ulice do Krožne ceste se je začela v januarju in bo zaključena z izgradnjo nove kolesarsko steze v dolžini 2 km, dveh brvi za kolesarje, rekonstrukcijo obstoječega para avtobusnih postajališč na trasi povezave, ureditvijo cestne razsvetljave in novo ureditvijo tako vertikalne kot horizontalne signalizacije na celotni dolžini trase.

Glavni namen gradnje regionalne kolesarske povezave občine Domžale je zagotavljanje infrastrukture za trajnostno mobilnost, ki bo občankam in občanom omogočala dnevne migracije na delovno mesto in mesto šolanja na relaciji Domžale – Ljubljana. Z gradnjo regionalne kolesarske povezave občina sledi Celotni prometni strategiji Ljubljanske urbane regije, ki je zaradi ravninskega reliefa regije in majhnih razdalj med naselji kot pomembno obliko trajnostne mobilnosti opredelila prav kolo. Kolo je alternativna izbira tudi, ker sta zlasti v jutranji in popoldanski konici zaradi zastojev na cestah potovalni hitrosti kolesa in avtomobila precej izenačeni. Z gradnjo regionalne kolesarske povezave občine Domžale bo občina, seveda s spremembo navad občanov, omogočila zmanjšanje porabo fosilnih goriv in nastajanje emisij iz prometa, posledično k čistejšemu zraku, zmanjšanju toplogrednih plinov in hrupa v mestnih naseljih.

Regionalna kolesarska povezava občine Domžale

V januarju se je začela gradnja regionalne kolesarske poti z gradnjo nove enostranske dvosmerne kolesarske steze v širini 2,5 metra in dolžini 2.08 kilometra od Češminove ulice v centru Domžal do Krožne ceste oziroma obstoječe kolesarske povezave. Na celoti trasi regionalne kolesarske povezave pa se bo urejala cestna razsvetljava in morebitna zaščita tangiranih komunalnih vodov, odvodnjavanje padavinskih voda ter vertikalna kot horizontalna signalizacija.

V projekt gradnje regionalne kolesarske poti je vključena tudi gradnja dveh brvi, prva bo potekala preko regionalne ceste (Kamniška cesta, R3-644/1358), druga pa čez železniško progo v Domžalah. Nova brv preko regionalne ceste bo armirano betonska brv v širini 4 metre in dolžini 22 metrov ter bo kolesarjem omogočala hiter in varen prehod Kamniške ceste. Nova brv čez železniško progo v Domžalah bo prednapeta armirana betonska brv v širini 4 metre in dolžini cca 34 metrov ter bo omogočala vsem kolesarjem varen in hiter dostop do železniške proge, kjer je že zgrajena nadstrešnica za parkiranje in zaklepanje koles.

Na območju trase kolesarske povezave od Češminove ulice do Krožne ceste bo potekalo tudi  urejanje cestne razsvetljave in zaščita tangiranih komunalnih vodov ter ureditev odvodnjavanja padavinskih voda. Na celotni trasi po urejena tudi nova vertikalna kot horizontalna signalizacija.

Trajnostna mobilnost temeljni element pri urbanem načrtovanju, prednostno v centru Domžal

Občina Domžale je potrebno infrastrukturo, ki občankam in občanom omogoča trajnostno mobilnost vključila že v Urbanistični načrt mesta Domžale – dopolnjen osnutek, ki je bil pripravljen v letu 2015. V tem času je bilo izvedenih več projektov, ki so temeljili na obnovi in povezovanju kolesarskih in pešpoti v mestu Domžale in v dogovoru z nosilci odločanja tudi v krajevnih skupnostih ter na območju zelene osi Kamniška Bistrica. V okviru projekta Mreža kolesarskih poti je občina skupaj s sosednjimi občinami (Komendo, Medvodami, Mengšem, Trzinom in Vodicami) vzpostavila 11 označenih kolesarskih poti z nameščenimi tablami (informacije o poteh so objavljene na spletnem naslovu www.visitdomzale.si). Na območju mesta Domžal je bila zelena os Kamniška Bistrica dopolnjena z rekonstrukcijo mosta ob vznožju Šumberka – Mosta srčnih ljudi, ki sedaj omogoča prijazen dostop za pešce in kolesarje do vzhodnega dela občine. Urejena je tudi povezava občine Domžal z občinama Mengeš in Trzin, ki poteka rekreativna pot preko polja, ki je primerna tudi za mestno kolo. Ključen steber trajnostne mobilnosti pa predstavlja javni potniški promet. Občina Domžale je v preteklosti že preuredila avtobusno postajo v centru Domžal, sedaj pa se z državo dogovarja za modernizacijo železniške postaje.

Mag. Renata Kosec, podžupanja Občine Domžale, pa opozarja: »Najpomembnejši moment pri trajnostni mobilnostih je sprememba navad, da bomo namesto motornih vozil uporabljali kolesa oziroma se odpravili na pot peš. Na občini smo želeli občanke in občanke spodbuditi k spreminjanju navad že z urejanjem centra Domžal, kjer so novo urejene površine namenjene predvsem kolesarjem in pešcem. Tudi z gradnjo regionalne kolesarske povezave sledimo k pomembnemu cilju – zmanjšanju prometa, predvsem v mestnem jedru in vzpodbujamo hojo, kolesarjenje in uporabo javnega prevoza in drugih oblik trajnostne mobilnosti.«

Za projekt gradnje regionalne kolesarske povezave občine Domžale so rezervirana nepovratna sredstva v višini 2.198.020,00 evrov, od tega znaša podpora Evropske Unije 1.758.416,00 evrov (80 odstotkov), nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna pa 439.604,00 evrov (20 odstotkov). Pogodbena vrednost gradnje z izbranim izvajalcem znaša 3.148.046,56 evrov z DDV.

Projekt je skladen z »Operativnim programom Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostna os 4. »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostna naložba 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, Specifični cilj 1: »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija

Občina Domžale
Foto: Vido Repanšek

Oglasno sporočilo