TeDni(K) Občine Kamnik (24.1.2022)

0
317

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Obnova kanalizacije in vodovoda v naselju Vrhpolje pri Kamniku

V preteklem tednu je izvajalec del, EURO GRAD, podjetje za gradbeništvo, inženiring in nepremičnine d. o. o., nadaljeval z obnovo kanalizacije in vodovoda na območju Vrhpolj pri Kamniku.

Predvidena je sanacija mešanega kanala za padavinske in odpadne komunalne vode ter sanacija vodovoda in obnova hidrantnega omrežja. Celotna dolžina izgradnje kanalizacije za odpadne vode znaša 385,75 metrov, dolžina meteorne kanalizacije 403,4 metra, dolžina vodovoda pa 410 metrov. Hkrati se bodo obnovili tudi omenjeni odseki javnih poti.

Ker dela potekajo pod popolno zaporo, se vsem stanovalkam in stanovalcem na tem območju zahvaljujemo za razumevanje in strpnost v času trajanja del.

Obnova vodovodnega omrežja v naselju Zduša

V preteklem tednu je izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., nadaljeval z obnova vodovodnega omrežja v naselju Zduša. Vgradilo se je že približno 400 metrov vodovodnih cevi.

Sočasno z obnovo vodovodnega omrežja se izvaja tudi kanalizacija ter telekomunikacijsko omrežje.

Prebivalce naprošamo za razumevanje in strpnost v času trajanja del.

Energetsko svetovalna pisarna Kamnik

Na Maistrovi ulici 18 deluje Energetsko svetovalna pisarna, kjer so vam na voljo številne informacije. Svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih je dragocena pomoč vsem lastnikom hiš in stanovanj, ki vlagate sredstva v zmanjšanje rabe energije. Brezplačen nasvet glede učinkovite uporabe energije lahko pridobite v torek od 17. do 20. uri, po predhodnem dogovoru na telefonun 01/831 82 48, 01/831 81 00.

Svetovalci:

 • Aleš Borut Ivanko (vodja pisarne)
 • dr. Jernej Markelj (svetovalec)
 • Miha Nahtigal (svetovalec)

Več informacij o temah svetovanja, si lahko preberete tudi na spletni povezavi TUKAJ.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik

Gradbena dela za SN vod so skoraj zaključena, objekt lamela C je zasut med temelji, izvajajo se temeljne stene in nasutje po plasteh med temeljnimi stenami.

Izvajajo se tudi meritve zbitosti temeljnih tal z vpisi v gradbeni dnevnik. Do konca tedna bodo izvedene vse temeljne stene, začela se bo izvajati kanalizacija pod ploščo.

Srečanje Koordinacijskega odbora veteranskih organizacij Občine Kamnik

V četrtek, 20. januarja 2022, je v prostorih Občine Kamnik potekala seja Koordinacijskega odbora veteranskih in domoljubnih organizacij, ki združuje Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Kamnik–Komenda, Zvezo združenj borcev za vrednote NOB Kamnik, Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana – odbor Kamnik, Zvezo slovenskih častnikov Kamnik–Komenda in Društvo general Maister Kamnik. Na sejo so člani odbora povabili tudi župana Mateja Slaparja.

Župan se jim je zahvalil za njihovo sodelovanje in pomoč pri številnih slovesnostih Občine Kamnik. Ob tem je poudaril, da s svojim delovanjem predstavljajo pomemben člen ozaveščanja o polpreteklih dogodkih in tudi pomemben člen učenja mlade generacije o zgodovini slovenskega naroda. Predsedniki posameznih društev oziroma združenj so predstavili poročila preteklega leta in načrte za letošnje leto. Predsednik Koordinacijskega odbora Koordinacijskega odbora veteranskih in domoljubnih organizacij za letošnje leto pa je postal predsednik Društva general Maister Kamnik Joško Berlec.

Grad Zaprice in izdelava projektne dokumentacije za obnovo stolpičev

V preteklem tednu smo si s strokovnimi službami ZVKD OE Kranj zopet ogledali objekt grad Zaprice, v katerem deluje Medobčinski muzej Kamnik. Naročili bomo izdelavo projektne dokumentacije, in sicer v prvi vrsti za obnovo stolpičev, ki so v najslabšem stanju. Vezano na omenjeno obnovo, se bo v naslednjih dneh že pričelo s čiščenjem zidu in brežine gradu Zaprice.

Očistiti je treba samosevne rastline z zidu in brežine, odstraniti suha drevesa, obrezati divji kostanj in podobno. 

Posvet na temo Javni razpis za sofinanciranje športa v Občini Kamnik za leto 2022

Občina Kamnik in Zavod za turizem in šport Kamnik pripravljata posvet na temo Javnega razpisa za sofinanciranje športa v Občini Kamnik. Prisotne se bo seznanilo z razpisnimi pogoji in predstavilo, kako pravilno izpolniti vse potrebne obrazce. Posvet bo v sredo, 2. februarja 2022, ob 16.30 preko spletne aplikacije Teams.

Za sodelovanje se je potrebno predhodno prijaviti na elektronski naslov: franci.kramar@visitkamnik.com oziroma sara.sitar@kamnik.si. V kolikor imate določeno vprašanje, ga čim prej posredujte na zgoraj navedena elektronska naslova.

Uspešni na razpisu za sofinanciranje izvajanja javnih del

Občina Kamnik je uspešno kandidirala na javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja javnih del v tem letu. Od 1. februarja 2022 dalje bo tako za urejenost javnih površin in starega mestnega jedra znova skrbelo pet javnih delavcev. Občina Kamnik bo delo ponudila tudi eni invalidni osebi.

Znan izid razpisa LAS – preprečevanje zasvojenosti od drog in drugih nekemičnih zasvojenosti

Na javnem razpisu o sofinanciranju koordinacije in izvajanja dejavnosti Lokalne akcijske skupine LAS – preprečevanje zasvojenosti od drog in drugih nekemičnih zasvojenosti je bil izbran Zavod Kotlovnica, ki je v svoji prijavi predstavil sledeče sklope, ki se bodo izvajali letos v okviru tega razpisa:

Enkratna finančna pomoč šolam – sredstva so namenjena financiranju obstoječih programov z namenom kontinuitete ali izvedbi že obstoječih dogovorov med šolami in posameznimi izvajalci;

Natečaj – izvedba likovnega natečaja, katerega namen je vključenost mladih in vidnost problema zasvojenosti;

Program za mlade:

 • preventivne delavnice po osnovnih šolah se bodo izvajale ob pomoči strokovnih sodelavk Margarete Cerk in Tine Plahutnik,
 • skupina za mlade – vzpostavitev skupine mladostnikov od 7. do 9. razreda, ki se bo pod vodstvom socialne delavke Tine Plahutnik srečevala enkrat tedensko v prostorih MC Kotlovnica. Namen srečevanja je krepitev pozitivne samopodobe, učenje socialnih veščin in ravnanja s stresom.

Program za starše: vzgoja za ne-odvisnost, katerega namen je opolnomočenje staršev na področju razvojnih potreb otroka in mladostnika, prepoznavanja zasvojenosti, primarna preventiva. Predvidena so štiri predavanja in sicer:

 • vzgoja,
 • zasvojenost z elektronskimi napravami,
 • droge,
 • duševno zdravje.

Izobraževanje strokovnih delavcev – posvet bo namenjen osnovnošolskih in srednješolskim delavcem, predstavnikom policije, Centra za socialno delo, občinske uprave ter zdravstvenih služb. Namen srečanja je poglabljanje znanja o tej tematiki in spodbujanje razprave ter sodelovanja med institucijami.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za zmanjšan odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje, potrdil o namenski rabi prostora in lokacijskih informacij za gradnjo. Prav tako smo izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti in več cestnih mnenj in soglasij.

Na podlagi veljavne zakonodaje, 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino ter pooblastilo, če niste lastnik. Obrazec je dostopen na https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

Upravni organ še vedno ugotavlja, da pri izdajanju mnenj skladnosti s prostorskimi akti prihaja do nepravilne določitve parcel objektov. Pogoji so opisani v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17):

”(1) Pri določitvi parcel objektov je treba upoštevati:

 • namembnost in velikost objekta na parceli s potrebnimi površinami za njegovo uporabo in vzdrževanje (vrsta objekta in načrtovana dejavnost, dostop do javne ceste, parkirna mesta, utrjene zelene površine, faktorji izkoriščenosti parcele ipd.),
 • prostorske izvedbene pogoje glede lege, velikosti objektov ali prostorskih ureditev in glede oblikovanja objektov,
 • prostorske izvedbene pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
 • položaj, namembnost in velikost novih parcel objektov v odnosu do obstoječih parcel objektov,
 • namembnost in velikost javnih površin, prometnih površin in komunalnih koridorjev ter njihovo vzdrževanje,
 • zdravstveno tehnične zahteve (odmik od sosednjega objekta, vpliv bližnje okolice, osončenje, prevetritev, intervencijske poti).

(2) Parcela objekta mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč. V primeru, ko parcela objekta leži v dveh enotah urejanja prostora in obe dopuščata gradnjo istovrstnega objekta, potem veljajo za gradnjo objekta na takšni parceli določila za tisto enoto urejanja, v kateri leži večji del parcele objekta.

(3) Pri določanju velikosti parcele obstoječih objektov na območju sanacije razpršene gradnje (Ap), kadar parcela objekta še ni določena, velja, da največja velikost parcele obstoječih objektov znaša 600 m2 ali površina zemljišč pod stavbo vseh legalno zgrajenih manj zahtevnih in nezahtevnih stavb pred sprejemom tega odloka, pomnoženo s faktorjem 4 (velja večja določena vrednost).

(4) Delitev zemljiških parcel, ki predstavljajo parcele obstoječih objektov je dovoljena le v primeru, če nova zemljiška parcela, na kateri stoji obstoječi objekt, ustreza pogojem za velikost in oblikovanje parcele objekta v skladu z določili tega odloka.

Oddelek za razvoj in investicije

Izgradnja kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana

V teku so dela na projektu Izgradnja kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana. Trenutno se izvaja izkop na trasi od Kamnika proti Domžalam, izvajalec del pa je KPL, d. o. o.

Projekt regionalne kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana vodi Evropska projektna pisarna Občine Kamnik, ki je v letu 2021 skupaj z Ljubljanskim urbanističnim zavodom d. d in SL Consult d. o. o. ter ob podpori vključenih občin oddala predlog projekta, za katerega je uspela pridobiti podporo za črpanje nepovratnih sredstev iz Evropske Unije (Evropskega sklada za regionalni razvoj) in državnega proračuna.

Vrednost projekta, po izvedbi javnega naročila za izgradnjo, je 2.459.182 evrov, od tega je v Evropskem skladu za regionalni razvoj in državnem proračunu rezerviranih približno 2 milijona evrov, preostanek pa bodo zagotovile vključene občine.

V občini Kamnik se bo kolesarska povezava začela v naselju Podgorje, kjer se bo kolesarska pot usmerila preko Dupliškega polja po obstoječi poljski poti proti vzhodu do železniške proge, od koder bo zavila proti jugu do Korenove ceste. V bližini obstoječega nivojskega prehoda preko železniške ceste bo pot prečkala Korenovo cesto in se nadaljevala proti jugu zahodno od železniške proge. Ko železniška proga zavije v smeri vzhoda, bo trasa potekala vzporedno z regionalno cesto Mengeš – Duplica vse do meje z občino Mengeš. Kolesarska pot bo od vozišča umaknjena 5 metrov.

Na predvideni trasi v občini Kamnik trenutno ni obstoječih površin za kolesarje, zato bo kolesarska povezava v celoti zgrajena na novo in bo predstavljala povsem nove priložnosti za trajnostno mobilnost občank in občanov.

Projekt je financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in s strani Republike Slovenije.

Javna naročila

V četrtek, 20. januarja 2022, je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo male vrednosti »Izvedba zidu ob cesti v Cirkušah«. Objava javnega naročila s pripadajočo razpisno dokumentacijo je dostopna na naslednji povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=432948. Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do petka, 28. januarja 2022, do 9. ure.

V četrtek, 20. januarja 2022, je bilo na Portalu javnih naročil prav tako objavljeno javno naročilo male vrednosti »Izgradnja kanalizacije Stahovica – Črna pri Kamniku«. Objava javnega naročila s pripadajočo razpisno dokumentacijo je dostopna na naslednji povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=433062. Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do petka, 4. februarja 2022, do 9. ure.

Aktualna javna naročila so objavljena tudi na uradni spletni strani Občine Kamnik, in sicer TUKAJ.

Regija Osrednja Slovenija z največjo čebelo na svetu navdušila v Dubaju

Regija Osrednja Slovenija v teh dneh na svetovni razstavi Expo navdušuje obiskovalce slovenskega paviljona z inovativno in atraktivno predstavitvijo na Trgu Evrope, ki sta jo v sodelovanju s SPIRIT Slovenija in Čebelarsko zvezo Slovenije pripravila Turizem Ljubljana in Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije. V tem času sta Expo Dubaj obiskali tudi delegacija Mestne občine Ljubljane in delegacija županov in drugih predstavnikov nekaterih občin makroregije Osrednja Slovenija pod okriljem RRA LUR.

Ljubljanska urbana regija se skupaj s Kočevskim in Belo krajino predstavlja skozi številne atraktivne zgodbe. Na ogled je postavljena replika najstarejšega kolesa, starega približno 5200 let, ki je bilo najdeno na Ljubljanskem barju, obiskovalci paviljona si lahko s svojimi mislimi preko nevro pitnika natočijo kozarec vode ter si s pomočjo VR animacije ogledajo Plečnikovo dediščino. Željni gibanja se lahko s pomočjo kolesarske simulacije Simathlon na ljubljanskem BicikeLJ-u zapeljejo po ulicah Ljubljane ali skozi vseh 25 občin Ljubljanske urbane regije, prav tako po Kočevskem in Beli krajini.  Največ pozornosti je deležna največja slovenska avtohtona čebela na svetu – kranjska sivka, ki v 90 odstotkih morfološko ustreza pravi čebeli. Čebela je replika 3D kranjice, ki se nahaja pred Čebelarskim centrom Slovenije v Lukovici, spremlja pa jo tudi skupni video regije, ki ponazarja izredno bogato čebelarsko zgodovino in znanje ter številne priložnosti, ki jih ta nudi.

Nov razpis PONI LUR za podjetniške ideje v Ljubljanski urbani regiji

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je objavila že peti razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji (PONI LUR), ki je namenjen vsem, ki imajo inovativne in napredne ideje ter si želijo stopiti na samostojno podjetniško pot, manjka pa jim nekaterih ključnih znanj.

Razpis je objavljen TUKAJ.

Program je oblikovan tako, da udeleženci v štirih mesecih osvojijo znanja in veščine, ki so nujni za uspešen in učinkovit razvoj ideje ter zagon podjetja. V okviru projekta jih čaka zaposlitev na agenciji ter popolno podporno podjetniško okolje. S pomočjo mentorjev in uspešnih podjetnikov ter strokovnjakov z različnih področij bodo pridobivali številna znanja, vse od razvoja poslovne ideje do izdelave poslovnega modela in načrta, marketinških in promocijskih aktivnosti, poslovne komunikacije, upravljanje z IKT, pridobivanje virov financiranja in osnovna pravna ter finančna znanja. V projekt se lahko vključijo osebe s poslovno idejo, ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali status brezposelne osebe. Pogoj je, da imajo kandidati prijavljeno stalno ali začasno bivališče v eni od 25 občin Ljubljanske urbane regije ter da lahko pred pričetkom podpišejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas štirih mesecev.

Razpis, objavljen na spletni strani www.rralur.si, je odprt vse do 14. februarja 2022. Vsi potencialni prijavitelji pa vabljeni na predstavitev projekta, ki bo potekala v torek, 1. 2. 2022, v veliki sejni sobi, Stavba B, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana oziroma v primeru podaljšanja ukrepov preko video-povezave Zoom. Prijava na informativni dan je obvezna preko SPLETNEGA OBRAZCA.

Prvi udeleženci bodo v projekt vključeni predvidoma s 1. 4. 2022.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo je možno dobiti vsak delovni dan do vključno 11. 2. 2022 med 10.00 in 12.00, na telefonski številki 01 306 19 35 oziroma elektronski pošti poni@rralur.si.

Projekt MUHA

S koncem leta 2021 smo zaključili 4. poročevalsko obdobje projekta MUHA in za projektne aktivnosti ob uspešno opravljeni kontroli porabe sredstev s strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki je potrdila naše spoštovanje predpisov programa Interreg Adrion, pridobili zahtevana nepovratna sredstva.

Projekt MUHA se nadaljuje tudi v letu 2022, ko med drugim v sodelovanju z zunanjim izvajalcem in občinskim komunalnim podjetjem zaključujemo izdelavo hidravličnega modela, ki bo obravnaval hidravlične izzive vodovodnega sistema Kamnika in bo služil kot osnova za  oceno stanja in za pripravo Načrta varne oskrbe s pitno vodo. Spomladi pa Občina Kamnik načrtuje tudi štabno vajo, na kateri bodo deležniki ocenili svojo pripravljenost na morebitne izzive/nevarne dogodke na vodovodnem sistemu Občine Kamnik, do zaključka projekta pa bo potekalo tudi seznanjanje zainteresirane splošne in strokovne javnosti o projektnih rezultatih.

Oglasno sporočilo