TeDni(K) Občine Kamnik (31.1.2022)

0
859

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Obnova kanalizacije in vodovoda v naselju Vrhpolje pri Kamniku

V preteklem tednu je izbran ponudnik, EURO GRAD podjetje za gradbeništvo, inženiring in nepremičnine d. o. o., nadaljeval z obnovo kanalizacije in vodovoda na območju Vrhpolj pri Kamniku. Predvidena je sanacija mešanega kanala za padavinske in odpadne komunalne vode ter sanacija vodovoda ter obnova hidrantnega omrežja.

Celotna dolžina izgradnje kanalizacije za odpadne vode znaša približno 385,75 metrov, dolžina meteorne kanalizacije 403,4 metra, dolžina vodovoda pa 410 metrov. Hkrati se bodo obnovili tudi omenjeni odseki javnih poti.

Na tem delu so kanalizacijske cevi betonske in ker gre za mešan sistem, že vrsto let prihaja do posedanj cevi ter vdorov zalednih meteornih voda, kar se odraža tudi na cestni infrastrukturi, pri večjih količinah odpadnih in meteornih voda, pa večkrat vidimo izliv odpadnih voda v Kamniško Bistrico preko razbremenilnika visokih voda na Vrhpolju pri Kamniku.

Ker bodo dela potekala pod popolno zaporo, se vsem stanovalcem zahvaljujemo za razumevanje.

Obnova vodovodnega omrežja v naselju Zduša

V naselju Zduša je v preteklem tednu izvajalec, Komunalno podjetje Kamnik d. o .o., nadaljeval z obnova vodovodnega omrežja ter sočasno vgradnjo kanalizacije za telekomunikacijsko omrežje. Dela potekajo po predvidenem planu.

Prebivalce naprošamo in se jim zahvaljujemo za razumevanje in strpnost v času trajanja del.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik

V preteklem tednu se je nadaljevalo s polaganjem armature za temelje in temeljne stene lamele C, z opaževanjem in betoniranjem temeljev ter temeljnih sten. Izvajal se je zasip med temeljnimi stenami po plasteh.

Pod ploščo se je začelo z izvedbo kanalizacije. Potekal je izkop in rušitev AB tirnic na območju lamele A, prav tako so se izvajala zaključna dela, povezana s prestavitvijo SN voda.

Z Elektro Ljubljana je bila podpisana služnostna pogodbaza dostop in vzdrževanje SN in NN voda, v tem tednu bo predlagan vpis služnosti v zemljiško knjigo.

Umestitev skulpture mamuta z ureditvijo ožjega območja

Na Upravno enoto Kamnik je bila oddana dokumentacija (DNZO) za izdajo dovoljenja za nezahtevni objekt ureditve območja za postavitev skulpture mamuta. Na podlagi pridobljenega pravnomočnega gradbenega dovoljenja, se bo takoj pristopilo k nadaljevanju projekta/investicije.

Obnova vodovodnega omrežja Molkova pot

Občina Kamnik je v skladu z evidenčnimi naročili posredovala povabila za gradnjo del za obnovo obstoječega vodovodnega omrežja na območju Molkove poti. Povabilo se zaključi v sredo 2. februarja 2022.

Grad Zaprice

V skladu z evidenčnimi naročili je bilo posredovano povabilo za izdelavo projektne dokumentacije – Grad Zaprice, ki zajema sanacijo J in JV stolpiča, sanacijo osrednjega objekta gradu Zaprice in sanacijo dela gospodarskega poslopja.

Povabilo se zaključi v ponedeljek, 31. januarja 2022.

Sanacija pešpoti na Tunjiški cesti od hišne številke 2 do hišne številke 2 c v Kamniku

Danes je potekala uvedba v delo pri sanaciji pešpoti na Tunjiški cesti od hišne številke 2 do hišne številke 2 c v Kamniku. Izbrani izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., bo dotrajano pešpot ustrezno saniral do konca prihodnjega meseca.

Predvidena je sanacija voziščne konstrukcije pešpoti z odstranitvijo obstoječih pranih plošč, zamenjavo tamponskega ustroja in končno ureditvijo poti z enoslojnim asfaltom v širni 1,50 metra. Na obeh straneh poti se pot omeji z betonskim vrtnim robnikom širine 8 centimetrov.

Vpis prvošolcev v 1. razred osnovne šole za šolsko leto 2022/2023

Vpis bo potekal v mesecu februarju 2022. Po priporočilih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bo vpis potekal na naslednji način:

  • vsi starši bodočih prvošolcev bodo od šole v skladu z GDPR po pošti prejeli vsa potrebna navodila in  dokumentacijo za vpis (v skladu z GDPR). Vso dokumetacijo starši vrnejo v nabiralnik šole ali jo pošljejo po pošti,
  • starši, ki bodo želeli individualen pogovor na šoli, bodo za to zaprosili in šola jim bo obisk omogočila v skladu z takratnimi veljavnimi predpi in ukrepi za zmanjšanje tveganja okužb in preprečevanja širjenja COVID 19.

Pozivamo vse starše, da upoštevajo navodila in priporočila, ki jih bodo prejeli s strani šol. Z upoštevanjem navodil, vsi skupaj pripomoremo k zmanjšanju okužb na sami šoli.

Dan odprtih dan v Vrtcu Antona Medveda Kamnik

Vrtec Antona Medveda Kamnik vse zainteresirane vabi na spletno druženje ob dnevu odprtih vrat, ki bo 10. februarja 2022, ob 17.30, kjer bodo preko povezave: https://us06web.zoom.us/j/5798016382?pwd=RjA0cWFQb2FDWm9zNlR3bnlxN1V4Zz09, predstavili vrtec in odgovarjali na vaša vprašanja.

Ponovno povabilo na posvet v zvezi z javnim razpisom za sofinanciranje športa v Občini Kamnik

Občina Kamnik in Zavod za turizem in šport Kamnik v sredo, 2. februarja 2022, ob 16.30 preko spletne aplikacije Teams, pripravljata posvet na temo Javnega razpisa za sofinanciranje športa v Občini Kamnik za leto 2021. Prisotne  se bo seznanilo z razpisnimi pogoji za leto 2022 in predstavilo, kako pravilno izpolniti vse potrebne obrazce.

Za sodelovanje na spletnem posvetu nam pošljite naslov elektronske pošte na elektronski naslov franci.kramar@visitkamnik.com, na katerega vam bomo poslali povabilo.

Hkrati bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, ki jih lahko do srede, 2. februarja 2022, do 12. ure pošljete na elektronska naslova franci.kramar@visitkamnik.com ali sara.sitar@kamnik.si.                                                         

Združenje borcev za vrednote NOB Kamnik

Spomin na prve na prve partizanske smučarske tekme v okupirani Evropi, v okolici Cerknega v januarju 1945, je bila v soboto, 29. januarja 2022, tradicionalna 45. prireditev Partizanske smučine – Cerkno ’45. Udeležencev na tekmovanju je bilo 220 tekmovalcev iz veteranskih združenj Sever, Vojni veterani, Častniki Slovenske vojske in ZZB Slovenije.

Tekme so se udeležili tudi štirje predstavniki NOB Kamnika.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za zmanjšan odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje, potrdil o namenski rabi prostora in lokacijskih informacij za gradnjo. Prav tako smo izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti in več cestnih mnenj in soglasij.

Na podlagi veljavne zakonodaje, 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino ter pooblastilo, če niste lastnik. Obrazec je dostopen na https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

Upravni organ še vedno ugotavlja, da pri izdajanju mnenj skladnosti s prostorskimi akti prihaja do nepravilne določitve parcel objektov. Pogoji so opisani v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17):

”(1) Pri določitvi parcel objektov je treba upoštevati:

  • namembnost in velikost objekta na parceli s potrebnimi površinami za njegovo uporabo in vzdrževanje (vrsta objekta in načrtovana dejavnost, dostop do javne ceste, parkirna mesta, utrjene zelene površine, faktorji izkoriščenosti parcele ipd.),
  • prostorske izvedbene pogoje glede lege, velikosti objektov ali prostorskih ureditev in glede oblikovanja objektov,
  • prostorske izvedbene pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
  • položaj, namembnost in velikost novih parcel objektov v odnosu do obstoječih parcel objektov,
  • namembnost in velikost javnih površin, prometnih površin in komunalnih koridorjev ter njihovo vzdrževanje,
  • zdravstveno tehnične zahteve (odmik od sosednjega objekta, vpliv bližnje okolice, osončenje, prevetritev, intervencijske poti).

(2) Parcela objekta mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč. V primeru, ko parcela objekta leži v dveh enotah urejanja prostora in obe dopuščata gradnjo istovrstnega objekta, potem veljajo za gradnjo objekta na takšni parceli določila za tisto enoto urejanja, v kateri leži večji del parcele objekta.

(3) Pri določanju velikosti parcele obstoječih objektov na območju sanacije razpršene gradnje (Ap), kadar parcela objekta še ni določena, velja, da največja velikost parcele obstoječih objektov znaša 600 m2 ali površina zemljišč pod stavbo vseh legalno zgrajenih manj zahtevnih in nezahtevnih stavb pred sprejemom tega odloka, pomnoženo s faktorjem 4 (velja večja določena vrednost).

(4) Delitev zemljiških parcel, ki predstavljajo parcele obstoječih objektov je dovoljena le v primeru, če nova zemljiška parcela, na kateri stoji obstoječi objekt, ustreza pogojem za velikost in oblikovanje parcele objekta v skladu z določili tega odloka.

Oddelek za razvoj in investicije

Omrežje alpskih občin – Projekt Start-Alp – Iskanje digitalnih rešitev

Spletna stran projekta Start-Alp nam pomaga odkriti digitalne načine za soočanje z izzivi alpskih občin. V seriji spletnih seminarjev “Občina 4.0” v okviru projekta StartAlp so bile zbrane številne ideje in rešitve za iskanje odgovorov na težave alpskih občin. Ta zbirka znanj in izkušenj o tem, kako digitalizacijo uporabiti kot priložnost za trajnostni razvoj alpske regije, je zdaj dostopna na spletni strani Start-Alp https://sl.alpenallianz-startalp.org/ v štirih alpskih jezikih.

Poleg tega so za tematske bloke spletnih seminarjev na voljo poročila in prenosi za vsa predavanja https://alpenallianz.org/sl/projekti/start-alp-sl/ na voljo:

Digitalna infrastruktura | Digitalizacija & kakovost življenja – Premagovanje razlik med mestom in podeželjem s pomočjo digitalizacije

Digitalizacija & lokalna dodana vrednost | Digitalizacija & delo – Navdih & inovacije za alpsko gospodarstvo

Digitalizacija & turizem | Digitalizacija & mobilnost – Digitalizacija kot sestavni del trajnostne mobilnosti in turistične ponudbe

Projekt Start-Alp je trajal od oktobra 2020 do decembra 2021, financiralo pa ga je bavarsko ministrstvo za okolje in varstvo potrošnikov.

 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here