TeDni(K) Občine Kamnik (7.2.2022)

0
737

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Obnova vodovodnega omrežja v naselju Zduša

V preteklem tednu je izvajalec, Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., v naselju Zduša nadaljeval z obnova vodovodnega omrežja. Nova vodovodna cev je vgrajena v celotni dolžini trase. Sočasno se vgrajuje tudi kanalizacija za telekomunikacijsko omrežje. Dela potekajo po predvidenem planu.

Prebivalce naprošamo in se jim zahvaljujemo za razumevanje in strpnost v času trajanja del.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z deli na lameli C (opaževanje, betoniranje temeljev in temeljnih sten, polaganje valjanca, izvedba kanalizacije, podložnega betona), izveden je bil izkop pri AB tirnicah na območju lamele A, ki jih je izvajalec začel rušiti.

Z izvedbo gradnje lamele A mora izvajalec del počakati, do prestavitve SN elektro voda in izvedbe novega NN elektro priključka, kar se predvideva v pričetku naslednjega tedna.

Zahvala nekdanji vodji Dnevnega centra Štacjon Lidiji Kos

Župan Matej Slapar je v torek, 1. februarja 2022, predal zahvalo nekdanji vodji Dnevnega centra Štacjon Lidiji Kos. 

Župan ji je izrekel iskrene zahvale za strpnost, razumevanje, strokovnost ter sočutje, da so bili potniki, kot si radi rečejo uporabniki Dnevnega centra Štacjon, vedno dobro sprejeti v naši lokalni skupnosti. Lidija Kos pa se je županu in višji svetovalki za področje družbenih dejavnosti Katji Vegel zahvalila za dobro sodelovanje in pomoč pri vodenju centra.

Občina Kamnik se je pridružila projektu Slovenija kvačka

Tudi Občina Kamnik se je pridružila projektu Slovenija kvačka, v okviru katerega je bilo izdelanih (kvačkanih) vseh 212 grbov slovenskih občin. Pobudnica projekta je bila Jadranka Smiljić. Grb Občine Kamnik je kvačkala Romana Dermota, ki ga je v soboto, 5. februarja 2022, predala županu Mateju Slaparju.

Ob tem se je župan ustvarjalki iskreno zahvalil, saj to delo terja veliko mero potrpežljivosti in natančnosti, obenem pa predal iskrene čestitke vsem sodelujočim v projektu, ki je na ta način tudi združil Slovenijo. Zaželel jim je še, da bi se s projektom vpisali v Guinnessovo knjigo rekordov.

 

Sanacija pešpoti na Tunjiški cesti od hišne številke 2 do hišne številke 2 c v Kamniku

Nadaljevala so se dela pri sanaciji pešpoti na Tunjiški cesti.

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., na predvideni trasi sanacije izvaja površinski odkop humusa in zemljine, izdeluje kamnite grede iz kamnitih zrn, polaga geotekstil in pripravlja teren za končno izdelavo bituminizirane zmesi.

V tem tednu bo izvajalec pričel vgrajevati betonske robnike.

 

Zimsko počitniško varstvo

Društvo Počitniško varstvo Kamnik bo tudi letos, s pomočjo Občine Kamnik, organiziralo zimsko počitniško varstvo v času zimskih počitnic od 21. 2. do 25. 2. 2022.

Varstvo bo potekalo na Osnovni šoli 27. julij, v središču Kamnika, in sicer od 7. do 16. ure. 

Poziv za vpis novincev v vrtce

Občina Kamnik vse starše predšolskih otrok obvešča, da bo vpis novincev v Občini Kamnik za šolsko leto 2022/2023 potekal v času uradnih ur vrtcev, od 28. 2. do 11. 3. 2022.

Poziv za vpis s podrobnejšimi informacijami bo objavljen v petek, 18. februarja 2022 na spletni strani Občine Kamnik www.kamnik.si, v Kamničan/ki in na spletnih straneh vrtcev.

Vse dodatne informacije boste starši lahko prejeli v času uradnih ur na posameznih sedežih vrtcev.

Javni razpisi

Strokovna komisija za vrednotenje prispelih vlog na javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih, karitativnih in medgeneracijskih programov je pretekli teden odprla in pregledala popolnost in upravičenost prispelih vlog. Na razpis za sofinanciranje socialno varstvenih programov, za kar je namenjenih 20.000 evrov, je prispelo 23 vlog, od tega 5 vlog prijaviteljev s sedežem v Občini Kamnik, za kar se skladno s Pravilnikom o sofinanciranju socialno varstvenih programov nameni 70 odstotkov vseh zagotovljenih sredstev in 18 vlog prijaviteljev s sedežem izven Občine Kamnik, imajo pa včlanjene naše občane oz. uporabnike in se nameni 30 odstotkov vseh zagotovljenih sredstev.

Na razpis za sofinanciranje medgeneracijskih programov je prispela ena vloga, in sicer vloga Medgeneracijskega društva Jesenski cvet. V proračunu so zagotovljena sredstva v višini 3.000 evrov.

Na razpis za sofinanciranje karitativnih programov so prispele štiri vloge, in sicer Župnijska Karitas Šmarca-Duplica, Stranje, Nevlje in Kamnik. V proračunu so zagotovljena sredstva v višini 11.000 evrov.

Oddelek za razvoj in investicije

Izgradnja kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana

Dela na projektu Izgradnja kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana potekajo v skladu z načrtom. Zaključena bodo predvidoma do meseca avgusta 2022. Trasa nove kolesarske povezave od Podgorja/Kamnika proti Mengšu že dobiva podobo, poteka izkop terena in nasipavanje z materialom.

V tem tednu so se začela dela tudi v Občini Trzin. Celotna dolžina kolesarske povezave meri 13,74 km in bo sestavljena iz petih tipov kolesarskih površin, kolesarske poti v dolžini 4,87 km, kolesarske steze v dolžini 2.15 km, kolesarskega pasu na vozišču v dolžini 3.36 km, kolesarske površine na pločniku v dolžini 0,29 km in kolesarske površine na prometnih pasovih v dolžini 3.06 km.

Evropska projektna pisarna Občine Kamnik vodi in koordinira celoten projekt in Ministrstvu za infrastrukturo redno poroča glede njegovega izvajanja. Na Ministrstvo za infrastrukturo je bil že oddan prvi zahtevek za 310.871 evrov, ki je vključeval stroške povezane s pripravo dokumentacije od leta 2018 do leta 2021 za vse štiri občine. Zahtevek je bil potrjen in sredstva so bila že nakazana v proračune občin. Izvajalec gradbenih del je podjetje KPL, d. o. o., nadzor nad gradnjo pa izvaja podjetje Singrad, d. o. o..

Skupna vrednost projekta je 3.823.271,80 evrov. V skladu z odločitvijo o podpori znaša vrednost stroškov upravičenih do sofinanciranja največ 3.106.659,00 evrov.

Projekt je financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in s strani Republike Slovenije.

Izgradnja kolesarske povezave Kamnik–Godič

V prejšnjem tednu smo na Občini Kamnik pričeli tudi z gradnjo kolesarske povezave od Kamnika proti severu, do Godiča.

Kolesarska povezava Kamnik–Godič je načrtovana v dolžini 3.200 metrov in bo potekala ob vodotoku Kamniška Bistrica. Pretežni del kolesarske povezave bo izveden kot novogradnja v širini 3 metre, okoli 750 metrov poti pa bo speljane po obstoječih prometnih površinah. V začetnem delu trase bo pot zaradi omejitev v prostoru široka 2,5 metra. Izvedenih bo tudi 5 premostitev preko manjših pritokov Kamniške Bistrice in mlinščice.

Izvajalec gradbenih del je Gorenjska gradbena družba, d. d. skupaj s pogodbenim partnerjem Komunalnim podjetjem Kamnik, d. o. o., nadzor nad gradnjo pa izvaja Milt inženiring, Iztok Žvegla s.p.  Vrednost gradbenih del po pogodbi znaša 492.645,38 evrov, v teh dneh pa se že izvaja zakoličba trase.

Projekt Kolesarska povezava

Med načrtovanjem trase kolesarske povezave je bila narejena Hidrološko hidravlična študija, Geološko geotehnični elaborat, preveritev varnosti v prometu in predhodni postopek presoje vplivov na okolje. Dolžina kolesarske povezave znaša 3.200 m Kamnik–Godič bo sofinanciran iz nepovratnih evropskih sredstev. Vrednost projekta je ocenjena na 1.099.631 evrov, za projekt pa imamo odobrenih 916.599 evrov. Od tega je 733.279 evrov (66,68 odstotka) predvidenih s strani Evropske unije, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 183.319,87 evra (16,67 odstotka) pa s strani Republike Slovenija iz državnega proračuna. Sredstva so vezana na uresničevanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, in sicer za razvoj urbane mobilnosti.

Projekt je financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in s strani Republike Slovenije.

Katalog pridelovalcev lokalno pridelane hrane, tržnic, trgovin in kratkih prodajnih verig

Izšel je katalog pridelovalcev lokalno pridelane hrane, tržnic, trgovin in kratkih prodajnih verig v osrednjem delu Slovenije.

Lokalno pridelana hrana je boljša že samo zaradi majhnega števila prevoženih kilometrov, ki jih prepotuje od kmeta do potrošnika, v primerjavi s tisto iz drugih delov sveta. Skrbnost pri pridelavi in predelavi, obiranje pridelkov v polni zrelosti, tik preden se jih ponudi kupcu, pa nanjo vpliva še toliko bolj.

Spodbujanje lokalne samooskrbe z živili je ena od strateških usmeritev v Osrednjeslovenski regiji. To se kaže na različne načine, na primer v razvoju občinskih tržnic, spodbujanju javnih zavodov k povečanju odkupa lokalno pridelanih živil (Borza živil Osrednjeslovenske regije), z delavnicami in sofinanciranjem projektov.

V okviru prizadevanj za izboljšanje dostopnosti do lokalno pridelane hrane je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije izdala katalog ponudnikov z vsemi ključnimi informacijami – od ponudbe do lokacij, kjer jo je možno kupiti. V katalogu so objavljeni podatki o ponudbi živil in drugih izdelkov na tržnicah v 15 občinah. V posameznih občinah tržnice še niso čisto zaživele ali pa jih ravno vzpostavljajo.

Katalog lahko prelistate TUKAJ.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here