TeDni(K) Občine Kamnik (21.2.2022)

0
920

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Obnova kanalizacije in vodovoda v naselju Vrhpolje pri Kamniku

V preteklem tednu je izbran ponudnik, EURO GRAD podjetje za gradbeništvo, inženiring in nepremičnine, d. o. o., nadaljeval z obnovo kanalizacije in vodovoda na območju Vrhpolj pri Kamniku.

Predvidena je sanacija mešanega kanala za padavinske in odpadne komunalne vode in sanacija vodovoda ter obnova hidrantnega omrežja. Celotna dolžina izgradnje kanalizacije za odpadne vode znaša približno 385,75 metrov, dolžina meteorne kanalizacije 403,4 metra, dolžina vodovoda pa 410 metrov. Hkrati se bodo obnovili tudi omenjeni odseki javnih poti.

Ker dela potekajo pod popolno zaporo, se vsem stanovalcem zahvaljujemo za razumevanje in strpnost v času trajanja del.

Obnova črpališča Volčji Potok (Virtus)

V preteklem tednu je izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., končal z obnovo črpališča v Volčjem Potoku.

Sama obnova črpališča je tako zajemala zamenjavo obeh črpalk za odpadne vode, vgradila se je nova krmilna omarica z vso pripadajočo elektro opremo, dva nepovratna ventila ter dva zaporna ventila (zasuna) DN 80 ter nov zračnik.

Obnova vodovodnega omrežja v naselju Zduša

.V preteklem tednu je izvajalec, Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., v naselju Zduša nadaljeval z deli.

Izvedela se je priključitev hišnih priključkov in prevezava na obstoječi vodovodni sistem, nadaljuje pa se ureditev odvajanja meteorne vode s cestišča.

Prebivalce naprošamo in se jim zahvaljujemo za razumevanje in strpnost v času trajanja del.

Izvedba globoke raziskovalne vrtine na lokaciji Iverje

Obvestilo o pričetku del izvedbe globoke raziskovalne vrtine na lokaciji IverjeV preteklem tednu je izvajalec raziskovalne vrtine na zajetju Iverje, Minervo d. o. o., pričel s pripravljalnimi deli in prevozom opreme.

Vrtalna dela se bodo pričela predvidoma danes popoldan, v ponedeljek, 21. februarja 2022, oziroma jutri. V času vrtalnih del, ki bodo potekala predvidoma tri tedne, je mogoče pričakovati nekoliko povečano motnost vodotoka Kamniška Bistrica dolvodno od zajetja Iverje. Občankam in občanom se zahvaljujemo za razumevanje in strpnost v času trajanja del.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik

Dela na lameli C so se nadaljevala, izvajalec pa je začel z opaževanjem plošče nad pritličjem.

Pridobljeno je bilo dovoljenje za začasno prometno zaporo s postavitvijo prometne signalizacije. S strani sodišča smo prejeli sklep o vpisu elektro služnosti. 

Čiščenje zidu in brežine – grad Zaprice

Ob terenskem ogledu celotnega kompleksa gradu Zaprice, s strokovnimi službami ZVKD OE Kranj, v katerem deluje Medobčinski muzej Kamnik, je prišlo do spoznanj, da je nujno potrebno predhodno pristopiti k čiščenju zidu in brežine pred sanacijo obeh stolpičev, ki sta v najslabšem statičnem in arhitekturnem stanju.

Na podlagi strokovne ocene ZVKD OE Kranj je potrebno očistiti zid (čiščenje samosevnih rastlin z zidu in tretiranje s herbicidom), brežino (čiščenje samosevnih rastlin z brežine), obrezati divji kostanj (dvig profila krošnje, čiščenje krošnje odmrlih vej) in odstraniti suha drevesa.

.V tem tednu je izbrani izvajalec že pričel s čiščenjem zidu in brežine, z deli pa bo nadaljeval do konca meseca februarja.

Obvestilo o vpisu novincev v kamniške vrtce

Občina Kamnik obvešča vse starše predšolskih otrok, da v času uradnih ur vrtcev, poteka vpis novincev za šolsko leto 2022/2023.

Podrobnejše informacije so dostopne na naslednji povezavi TUKAJ.

Pešpot na Tunjiški cesti

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., končujejo z deli na pešpoti na Tunjiški cesti v Kamniku.

Končana je vgradnja betonskih robnikov, pripravljena je utrditev za položitev asfaltne prevleke, prav tako so delavci ob pešpoti zemljišče vzpostavili v prvotno stanje.

Polaganje asfalta bo izvedeno predvidoma v prvem tednu marca oziroma takoj, ko se odprejo asfaltne baze.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora Občine Kamnik smo na podlagi 7. odstavka 131. člena (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20, 199/21-ZUreP-3) objavili Javno naznanilo o javni razgrnitvi elaborata lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za prostorsko enoto Tunjiška Mlaka – EUP KE-24/216 (identifikacijska št. PA: 2766).

Občina Kamnik obvešča javnost, da bo javno razgrnjen elaborat lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnegazemljišča pri posamični poselitvi za prostorsko enoto Tunjiška Mlaka – EUP KE-24/216, številka elaborata URBI-2168, oktober 2021, izdelovalec Urbi d.o.o, Oblikovanje prostora, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana (ID št. PA: 2766), skupaj s pobudo za izvedbo postopka lokacijske preveritve, ki jo je na Občino Kamnik dne 9.11.2021 vložil pobudnik lokacijske preveritve preko pooblaščene družbe Urbi d.o.o..

Območje lokacijske preveritve predstavlja zemljišče s parcelno št. 328, v k.o. 1900 – Tunjice. Investitor z elaboratom lokacijske preveritve predlaga, da se spremeni obseg stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del prostorske enote Tunjiška Mlaka KE-24/216.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od od 1. marca 2022 do vključno
16. marca 2022. Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.

Oddelek za razvoj in investicije

Stara hišna imena

V četrtek, 17. februarja 2022, je preko videokonference potekal prvi predstavitveni sestanek projekta Stara hišna imena. Projekt je predstavil Klemen Klinar iz Regionalne razvojne agencije Zgornje Gorenjske, ki bo projekt izvajala. Zbiranje starih hišnih imen se je začelo na Gorenjskem leta 2009. Danes je Gorenjska večinoma že pokrita z raziskavami, projekt pa se širi tudi na sosednje regije.

Letos bomo začeli stara hišna imena zbirati tudi v Občini Kamnik. Dogovorili smo se, da bomo za začetek imena zbirali v KS Tunjice, KS Kamniška Bistrica, KS Šmartno, Ks Tuhinj, KS Motnik, KS Špitalič in KS Pšajnovica.

Zbiranje hišnih imen bo potekalo po utečeni in že uveljavljeni metodologiji. V prvem koraku za pridobitev zgodovinske osnove o obravnavanih naseljih se prouči zapise hišnih imen v zgodovinskih dokumentih, kjer so bila hišna imena sistematično zapisana. Sledi terensko delo, kjer se ugotavlja aktualnost zbranih imen. Najpomembnejša pri terenskem delu je izbira primernega informatorja. Išče se ljudi, ki vse življenje prebivajo v rojstnem kraju, govorijo domače narečje, poznajo lokalno okolje, navade in ljudi. Podatke o imenih na terenu se zbira v pisni in zvočni obliki. Zbrana hišna imena so nato podlaga za srečanja z domačini.

Zbrana in na srečanjih z domačini preverjena hišna imena, opremljena z zapisi v zgodovinskih virih, so zbrana v knjižicah, ki z leti ustvarjajo zbirko Kako se pri vas reče?. Knjižice v digitalni obliki si lahko ogledate tukaj.

Po končanem zbiranju hišnih imen lastniki domačij, ki nosijo staro hišno ime, po pošti prejmejo dopis s predstavitvijo projekta in s pozivom k soglasju za označitev hiše s starim hišnim imenom. Lastniki, ki soglasje oddajo, dobijo brezplačno tablo z njihovim hišnim imenom, ki je zapisano v narečni obliki, in odtisom grba občine.

Stara hišna imena so vpisana tudi v Register nesnovne kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Projekt se izvaja tudi čezmejno (na Avstrijskem Koroškem) in je dobil nagrado oz. bil uvrščen v nabor dobrih praks v EU (november 2020).

Izgradnja kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana

Dela na projektu Kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana se nadaljujejo in trasa kaže svojo podobo tudi že v Občini Mengeš. Dela se nadaljujejo tudi v Občini Trzin, v bližini podjetja Kalcer, kjer potekajo izkopi in zasipanje s tamponom. Celotna kolesarska povezava bo predvidoma zaključena do meseca avgusta 2022.

Celotna dolžina kolesarske povezave meri 13,74 km in bo sestavljena iz petih tipov kolesarskih površin, kolesarske poti v dolžini 4,87 km, kolesarske steze v dolžini 2,15 km, kolesarskega pasu na vozišču v dolžini 3,36 km, kolesarske površine na pločniku v dolžini 0,29 km in kolesarske površine na prometnih pasovih v dolžini 3,06 km.

Evropska projektna pisarna Občine Kamnik vodi in koordinira celoten projekt in Ministrstvu za infrastrukturo redno poroča glede njegovega izvajanja. Izvajalec gradbenih del je podjetje KPL, d. o. o., nadzor nad gradnjo pa izvaja podjetje Singrad d.o.o..

Skupna vrednost projekta je 3.823.271,80 evrov. V skladu z odločitvijo o podpori znaša vrednost stroškov upravičenih do sofinanciranja največ 3.106.659,00 evrov.

Projekt je financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in s strani Republike Slovenije.

Izgradnja kolesarske povezave Kamnik–Godič

Dela na projektu Kolesarska povezava Kamnik–Godič se nadaljujejo in v prejšnjem tednu je izvajalec na delu trase že pričel z nasipavanjem.  Na celotni trasi je bila narejena zakoličba, nadaljuje pa se tudi čiščenje terena.

Za izgradnjo kolesarske povezave je Občina Kamnik pridobila soglasja vseh lastnikov zemljišč  in  vsa soglasja nosilcev urejanja prostora na 3,2 km dolgi trasi. Med njimi tudi Zavoda RS za varstvo narave, Zavoda za gozdove in Direkcije RS za vode. Ob gradnji se bo Občina izogibala večjemu podiranju dreves oziroma bo le-te podirala zgolj tam, kjer bo to res nujno potrebno.

Treba se je zavedati, da je pretežni del zemljišč, po katerih poteka kolesarska povezava, v zasebni lasti. Z izgradnjo poti se bo tako vzpostavila enotna povezava, ki bo nadomestila številne uhojene poti znotraj tega prostora, ki trenutno potekajo po zasebnih zemljiščih. Navedene uhojene poti po zasebnih zemljiščih namreč postajajo moteče za večino lastnikov teh zemljišč. Z vzpostavitvijo povezave bo Občina zagotovila večjo prometno varnost kolesarjev, zmanjšala negativne vplive motornega prometa na okolje (emisije, hrup in prometne zastoje) in vzpodbujala trajnostno mobilnost, uporabo koles za vsakodnevna opravila ter izboljšala kakovost življenjskega prostora.

Kolesarska povezava Kamnik–Godič je načrtovana v dolžini 3.200 metrov in bo potekala ob vodotoku Kamniška Bistrica. Pretežni del kolesarske povezave bo izveden kot novogradnja v širini 3 metre, okoli 750 metrov poti pa bo speljane po obstoječih prometnih površinah. V začetnem delu trase bo pot zaradi omejitev v prostoru široka 2,5 metra. Izvedenih bo tudi 5 premostitev preko manjših pritokov Kamniške Bistrice in mlinščice.

Izvajalec gradbenih del je, Gorenjska gradbena družba, d. d. skupaj s pogodbenim partnerjem Komunalnim podjetjem Kamnik, d. o. o., nadzor nad gradnjo pa izvaja Milt inženiring, Iztok Žvegla s.p.  Vrednost gradbenih del po pogodbi znaša 492.645,38 evrov. Rok za zaključek gradnje je 31. 8. 2022.

Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Godič bo sofinanciran iz nepovratnih evropskih sredstev. Vrednost projekta je ocenjena na 1.099.631 evrov, za projekt pa imamo odobrenih 916.599 evrov. Od tega je 733.279 evrov (66,68 odstotka) predvidenih s strani Evropske unije, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 183.319,87 evra (16,67 odstotka) pa s strani Republike Slovenija iz državnega proračuna. Sredstva so vezana na uresničevanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, in sicer za razvoj urbane mobilnosti. Razliko odobrenih vrednosti sofinanciranja projekta in vrednosti gradbenih del, izvedbe nadzora in projektne dokumentacije pa bo Občina porabila za ureditev dodatnih vsebin v okviru projekta. Z omenjeno razliko se bodo pokrile morebitne spremembe pri dodatnih odkupih zemljišč potrebnih za izvedbo gradnje poti. Med načrtovanimi dodatnimi vsebinami pa sta tudi ureditev počivališča na kolesarski poti ter ureditev varnejšega prečkanja regionalne ceste v Mekinjah, in sicer med Keršmančevim parkom in začetkom kolesarske poti pri nekdanjem objektu Zarja. Dokončni znesek sofinanciranja bo znan ob koncu same izvedbe projekta.

Sredstva so vezana na uresničevanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, in sicer za razvoj urbane mobilnosti.

Oddaja vloge za Ureditev prostorov nad garažami Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik

Oddelek za razvoj in investicije je v preteklem tednu na Ministrstvo za zdravje oddal vlogo za prijavo na »Javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023«, kamor smo, v sodelovanju z ZD Kamnik, prijavili projekt Urejanje prostorov nad garažami Zdravstvenega doma Kamnik.

Sledila bo priprava razpisne dokumentacije in objava javnega naročila za izbor izvajalca del. 

Spletna delavnica projekta MUHA

Univerza v Ljubljani (Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo in Naravoslovnotehniška fakulteta) in Občina Kamnik sta v torek, 15. februrja 2022, uspešno izvedli spletno delavnico projekta MUHA, ki poteka v okviru programa Interreg ADRION. 

Na delavnici se je preko 40 deležnikov seznanilo s ključnimi orodji, ki vodijo k oceni tveganja, skladno s prenovljeno evropsko zakonodajo in k razvoju ukrepov za izboljšano obvladovanje tveganj, kot na primer koncept načrtov varne oskrbe z vodo, varstvo virov pitne vode v novi direktivi in MUHA orodje za izdelavo ocene tveganja oskrbe z vodo. Občina Kamnik je navzočim predstavila delo civilne zaščite na splošno ter v povezavi s področjem oskrbe s pitno vodo.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here