Vprašanja za Urad župana Občine Domžale ter prejeti odgovori (NOV!CE 2 2022)

0
1668

Na zemljiščih, ki se nahajajo južno od gradu Krumperk in jih prerašča gozd je občina spremenila namembnost teh zemljišč. Ta zemljišča so bila pred spremembo namembnosti kategorizirana kot »gozdna zemljišča«, sedaj pa so kategorizirana kot »posebna območja« in »območja zelenih površin«. Prosimo odgovorite na vprašanja:
– Kateri organ občine je odločil o spremembi namembnosti zemljišč?
– Kdo je dal pobudo o spremembi namembnosti?
– Kdaj je bila odločitev o spremembi namembnosti sprejeta?
– Kakšen je namen spremembe namembnosti zemljišč?
– Ali se na območjih »posebna območja« in »območja zelenih površin« lahko gradi kakršnekoli objekte, ki jih na gozdnih zemljiščih ni mogoče? Če da, pojasnite za kakšne objekte gre.
– Ali je predvidena kakršnakoli gradnja na zemljiščih, na katerih se je spremenila namembnost?
– Koliko znaša skupna površina zemljišč, na katerih se je spremenila namembnost?
Kdo je lastnik zemljišč, na katerih se je spremenila namembnost? Ali gre za zemljišča v javni ali zasebni lasti?

Odgovor:
1. Sprememba namenske rabe v območju Krumperka je bila del vsebin Občinskega prostorskega načrta Občine Domžale, ki ga je na 29. seji, dne 20.9.2018 sprejel Občinski svet Občine Domžale.
2. Pobudo za spremembo namembnosti je dal lastnik gradu Krumperk, Pogačnik Otokar, preko pooblaščenke, odvetnice dr. Metke Arah.
3. Namenska raba je bila spremenjena s sprejemom Občinskega prostorskega načrta, po pridobitvi pozitivnih mnenj vseh nosilcev urejanja prostora in zaključenem postopku celovite presoje vplivov na okolje.
4. Pobuda je predvidevala revitalizacijo gradu in ureditev turističnega območja, z apartmaji, konjeniškim centrom in igriščem za golf.
5. Podrobnejša namenska raba v novem območju stavbnih zemljišč je BT – površine za turizem in ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport. Pri umeščanju objektov v prostor je potrebno upoštevati splošne, podrobne in posebne prostorske izvedbene pogoje, kot jih določa Občinski prostorski načrt Občine Domžale. Do sprejema občinskega podrobnega prostorskega načrta, gradnja objektov ni dopustna.
6. Namen spremembe namembnosti je gradnja objektov, ki izven območij stavbnih zemljišč niso dopustna.
7. Skupaj je sprememba namenske rabe na podlagi pobude g. Pogačnika znašala 56,8 ha.
8. Večina zemljišč, ki so bila predmet spremembe namenske rabe je v lasti družine Pogačnik, delno so zemljišča tudi v lasti drugih pravnih in fizičnih oseb.


Koliko javnega denarja je Občina Domžale namenila za oglaševanje, obvestila in nasploh za vse dejavnosti promocije v letu 2021, katerim medijem oz. pravnim osebam (z imenom) in koliko vsakemu posameznemu? Zanima nas tudi, če se bo letos, v volilnem letu, dejavnost promocije občine povečala in za koliko.

V letu 2021 je bilo na proračunski postavki 043100 (Informiranje javnosti) sredstev v skupnem znesku 74.000,00 EUR, enako je v letošnjem letu. Postavka se nanaša na različne storitve in blago in ne samo na promocijo. Prejemniki (mediji in pravne osebe) so sledeči:
Eko dežela                                               610,00 EUR,
TAMTAM                                                3.000,00 EUR,
Delo                                                        400,00 EUR,
IR IMAGE                                                 329,00 EUR,
TSMEDIA                                               1.460,00 EUR,
MEDIAPLAN                                           6.000,00 EUR,
MEDIA 24                                              4.300,00 EUR,
INFONET                                               4.600,00 EUR,
SVET 24                                                1.000,00 EUR,
KLIPING                                                8.784,00 EUR,
SIGMATECH                                           5.790,00 EUR,
Erpium                                                  9.600,00 EUR,
ULMI, marketinške storitve (Domžalec.si) 9.959,84 EUR.


Naše bralce zanima, zakaj je CZR Domžale v mesecu decembru 2021 prejela 444.626,46 EUR, Kulturni doma Franca Bernika Domžale 224.433 EUR, Center za mlade Domžale 53.445,85 EUR in Zavod za šport in rekreacijo Domžale 136.056,83 EUR davkoplačevalskega denarja? To so nekajkrat večji zneski od običajnih.

Odgovor:
Prejemniki, ki jih navajate, so od 1.12.2021 do 31.12.2021 prejeli sredstva za naslednje namene:

– Center za zaščito in reševanje Domžale: investicijski transfer za nakup vozila za tehnično reševanje, sredstva za financiranje delovanja javnega zavoda
– Kulturni dom Franca Bernika Domžale: sredstva za redno delovanje javnega zavoda, sredstva za glasilo Slamnik
– Javni zavod Center za mlade Domžale: sredstva za redno delovanje javnega zavoda, sredstva za javna dela
– Javni zavod za šport in rekreacijo Domžale: sredstva za redno delovanje in sredstva za javna dela.
Pri zneskih ne prihaja do nobenih odstopanj, izplačilo je korektno.


Prejemki javnih zavodov v občini Domžale v letu 2021:
Center za zaščito in reševanje Domžale       1.556.758,18 EUR
Javni zavod Center za mlade                         157.945,80 EUR
Kulturni dom Franca Bernika Domžale            703.925,90 EUR
Zavod za šport in rekreacijo Domžale             562.203,61 EUR
Knjižnica Domžale                                        879.435,09 EUR
Glasbena šola Domžale                                 169.408,62 EUR
Javno komunalno podjetje Prodnik Domžale   374.378,50 EUR
Vir: Erar.si


Na pločnik, v lanskem letu prenovljene Miklošičeve ceste v Domžalah, so postavili ogromne betonske ovire. Lahko občanom pojasnite vzrok tega ukrepa, ki močno kazi pločnik? Je postavitev začasna ali trajna?
Domžale, 10.2.2022

Odgovor:
Betonske ovire bodo kmalu odstranjene s pločnika. Postavljene so bile predvsem za zaščito pešcev, da bi voznikom preprečili, da bi ne/namerno zapeljali na pločnik oz. kolesarsko stezo. Betonske ovire so bile postavljene začasno, dokler ne pričnemo z obnovo drugega dela Slamnikarske ceste, v delu od Miklošičeve do soseske Krizant.


Leta 2018 ste objavili spodnji odgovor glede el. polnilnic v naši občini. So se razmere v teh štirih letih kaj spremenile v korist lastnikov električnih avtomobilov? Zanima nas tudi, kakšne so trenutne razmere v garažni hiši, zasedenost le te in dostopnost za občane.

Odgovor:
V naši občini se nahaja ena javno dostopna e-polnilnica, t. j. polnilnica za električne avtomobile, in sicer v Garažni hiši (P + R). Za dostop v garažno hišo vsak uporabnik potrebuje t. i. mestno kartico, ki jo je možno kupiti oziroma pridobiti pri vstopu v garažno hišo na vstopnem stebričku. Cena mestne kartice znaša 5,00 EUR (z vključenim DDV). Strošek nakupa mestne kartice se poravna na avtomatski blagajni. Vstop v garažno hišo brez kartice ni mogoč.

Občina Domžale sicer načrtuje izgradnjo še petih (5) e-polnilnic. Ob tem pa je potrebno upoštevati tudi to, da je prodaja električne energije tržna dejavnost in je zaradi tega gradnja nadaljnjih e-polnilnic odvisna predvsem od interesa ponudnikov električne energije.


Večja izplačila Občine Domžale pravnim osebam v mesecu januarju 2022 (v EUR)

Druga plačila (plačila fizičnim osebam)      92.962,49
VRTEC DOMŽALE                                   204.900,96
VRTEC URŠA                                         183.762,27
SGP GRADITELJ                                     127.647,07
PLAČE Občina Domžale                          104.431,79
CZR Domžale                                          76.789,00
PRODNIK d.o.o.                                      30.654,99
EIS Skočaj d.o.o.                                    25.703,23
Republika Slovenija                                 20.091,10
ENERGIJA PLUS d.o.o.                             18.942,10
ZAVOD Dominik Savio Karitas Domžale     17.120,89
OSNOVNA ŠOLA DOMŽALE                       13.080,00
MESTNA OBČINA LJUBLJANA                    12.918,14
OŠ Preserje pri Radomljah                        11.814,67
COMETT OSKRBA d.o.o.                           10.892,96
JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o.                 10.682,31
OSNOVNA ŠOLA RODICA                            9.701,75
OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA                9.101,33
OSNOVNA ŠOLA TRZIN                              8.877,39
OSNOVNA ŠOLA DOB                                 8.296,42
Vrtec Antona Medveda Kamnik                    8.034,41
GASILSKA ZVEZA DOMŽALE                       7.966,65
RKS-Območno združenje Domžale              6.250,00
ELTEKOMA, Marko Kotnik s.p.                     6.109,76
Vir: Erar.si

 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here