Dragi naš Slamnik – pregled stroškov tiska, distribucije in honorarjev v letu 2021

0
907

Zaradi vprašanj mnogih občanov, kakšni so bili stroški izdajanja občinskega časopisa Slamnik v lanskem letu, smo povprašali Cveto Zalokar, direktorico Kulturnega doma Franca Bernika, ki je izdajatelj tega časopisa.


Podatki o stroških občinskega glasila Slamnik

1. februarja 2022 smo prejeli Vaš dopis, v katerem nas sprašujete po nekaterih podatkih v zvezi s stroški glasila Slamnik v letu 2021. Zaradi obolelosti v računovodstvu, smo pri pripravi odgovora zaprosili za podaljšanje roka za pripravo odgovora. Še vedno pa smo zadostili zakonski obveznosti glede informacij javnega značaja.

Kulturni dom Franca Bernika Domžale, ki ga je v letu 2012 je Občinski svet Občine Domžale (na 13. seji, 12. aprila 2012) s sprejetjem novega Odlok o izdajanju glasila Slamnik, določil za izdajatelja, je v letu 2021 prejel od ustanovitelja za glasilo Slamnik 104.940,00 evrov proračunskih sredstev Občine Domžale. Povečanje sredstev glede na predhodna obdobja je povezano s povečanjem naklade, ki je v letu 2021 znašala 14.200 izvodov.

Redno zaposlenih sodelavcev pri Slamniku ni, urednica ima z nami sklenjeno pogodbo kot s.p., vsi avtorji člankov pa so honorarni sodelavci.

Skupni prihodek od naročnin, prodaje oglas-nega prostora in objave zahval v letu 2021 so znašali 29.820,11 evrov in je bil višji kot v letu 2020. Prihodki od naročnin (tujina, od-seljeni) pa so bili 1.106,86 eur.

V nadaljevanju navajamo stroške glasila Slamnik za leto 2021:
– Stroški grafičnega oblikovanja, postavitve: 16.033,40 eur
– Stroški tiska: 31.026,95 eur
– stroški distribucije/ raznosa – glasilo brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva v občini Domžale: 21.877,06 EUR;
– stroški honorarjev zunanjih sodelavcev, vključno z urednico in lektorjem: skupaj 55.146,32 EUR
– ostali stroški: 11.778,26 EUR (sorazmerni delež plač KD, ogrevanje, pisarniški material, računovodske storitve, komunala, elektrika, poštnina…)

V prilogi vam pošiljamo tudi seznam zunanjih sodelavcev, katerih neto honorarji so v letu 2021 presegli 1.000,00 evrov.

Špela Trškan s.p. / urednica     19.000,00 EUR
Anton Komat                            1.350,00 EUR
Lenart Zajc                               1.100,00 EUR
Mateja Kegel Kozlevčar              2.145,00 EUR
Vera Vojska                              2.152,79 EUR
Miha Ulčar                                2.673,11 EUR
Primož Hieng/+lektoriranje        4.622,93 EUR
Cvetka Zalokar Oražem             2.099,15 EUR
Ajda Vodlan                             1.210,00 EUR
Matija Kralj (koledar Dogaja se) 1.500,00 EUR

Izhodišča za določitev višine honorarjev za prispevke v glasilu Slamnik. Vsi zneski so bruto v višini:

– kolumne med 110,00 do 150,00 eur
– veliki intervju do 150,00 eur
– enostranski pogovor od 80,00 eur do 110,00 eur
– krajši pogovor, naslovnica do 50,00 eur
– daljši prispevek od 40,00 – 100,00 eur
– krajša novica 15,00 do eur
– fotografija 10,00 – 40,00 eur
– križanka (od velikosti) 64,00 eur
– daljši naročeni prispevki (tema meseca, Izvidnica, okolje..) med 150,00 do 250,00 eur
– feljtoni (podlistki o preteklosti) med 80,00 do 120,00 eur/ na posamezni prispevek
– koledar kulturnih dogodkov 200,00 eur
– recenzije, kritike med 50,00 do 150,00 eur

Pri teh stroških vam ne moremo navesti deleža sredstev honorarjev iz javnih sredstev (Občina), saj tega računovodsko ne ločujemo. Sicer pa je delež lastnih sredstev (naročnine, oglasi, zahvale) glede na celotne prihodke okoli 22,76 %.

Cveta Zalokar Oražem, direktorica


Ko smo se malce ozirali naokrog, smo ugotovili, da pri Kamničan-ki (glasilo občine Kamnik) izplačujejo honorarje samo tistim sodelavcem, ki delajo tudi za Gorenjski glas. V oči bode tudi razlika, da za naše mesečno občinsko glasilo Slamnik namenimo 104.095 EUR davkoplačevalskega denarja, v primerljivi sosednji, kamniški občini, pa za štirinajstdnevnik (dve številki časopisa mesečno) 42.000 EUR.
Uredništvo

Oglasno sporočilo