Trend zaposlovanja v občinskih upravah okoliških občin v letu 2021

0
307

Na okoliške občine smo na željo bralcev poslali vprašanja o zaposlovanja v občinskih upravah v letu 2021? Koliko zaposlenih se je upokojilo, na novo zaposlilo in koliko je trenutno zaposlenih oseb? Na katerih pozicijah je prišlo do menjave kadrov, v kolikor je do tega prišlo? Kakšni so načrti na področju zaposlovanja v letu 2022?«

Občina Moravče
1. V letu 2021 je bil trend zaposlovanja naslednji:
– 1 zaposlitev na novo;
– 2 prenehanji zaposlitve.
2. Na dan 9.2.2022 je zaposlenih 11 javnih uslužbencev in župan.
3. V Občinski upravi Občine Moravče je letu 2021 prišlo do zaposlitve na sledečih delovnih mestih svetovalec – pripravnik.
4. V letu 2022 je predvidena zaposlitev enega uslužbenca.
5. Trend zaposlovanja v mandatu aktualnega župana ostaja nespremenjen.

Občina Mengeš
V letu 2021 ni bilo novih zaposlitev.
Trenutno je zaposlenih 13 oseb – 12 javnih uslužbencev in en poklicni funkcionar (župan).
V letu 2022 ne načrtujemo povečanja števila zaposlenih.

Občina Lukovica
Trend zaposlovanja na Občini Lukovica je bil v preteklem letu sicer v primerjavi z letom 2020 pester.
V preteklem letu se je upokojil eden zaposleni v režijskem obratu, vendar zaradi odhoda v pokoj te zaposlitve nismo nadomeščali z novo zaposlitvijo.
Na Občini Lukovici smo imeli v mandatu aktualne županje dve nezasedeni delovni mesti, ker sta dva zaposlena sporazumno odšla v letu 2019. Ti dve delovni mesti smo nadomestili šele konec leta 2021.
Na dan 1.1.2022 je zaposlenih 23 oseb in županja.
V letu 2021 smo tako zapolnili delovni mesti Višjega svetovalca za gospodarske javne službe in Višjega svetovalca za pravne, splošne in kadrovske zadeve. Zaradi sporazumnega odhoda direktorja občinske uprave, smo v septembru 2021 znotraj občinske uprave na dveh delovnih mestih prerazporedili kadre, v tajništvu pa za določen čas zaposlili osebo.
V letu 2022 števila zaposlenih ne nameravamo povečevati števila zaposlenih.
V mandatu aktualne županje se je število zaposlenih glede na predhodni mandat ohranilo.

Občina Trzin
Odgovori na vprašanja:
V letu 2021 smo na novo zaposlili 1 osebo za določen čas, in sicer za nadomeščanje v času porodniške odsotnosti. Upokojil se ni nihče od zaposlenih. Trenutno je zaposlenih 13 oseb.
V letu 2022 nimamo načrtovanih kadrovskih sprememb.
V mandatu aktualnega župana se trend zaposlovanja ni spreminjal.

Občina Kamnik
V letu 2021 sta se upokojili 2 osebi; prav tako sta tekom leta občinsko upravo za-pustila še dva sodelavca. Nastali kadrovski primanjkljaj smo nadomestili z zaposlitvijo 4 novih sodelavcev.
Na dan 31. 12. 2021 je bilo tako v Občini Kamnik skupaj zaposlenih 59 oseb, kar je številčno enako, kot je veljalo na dan 1. 1. 2021. V omenjeno število je prav tako vključen župan kot poklicni funkcionar.
Enako število zaposlenih – torej 59 – velja tudi na dan 9. 2. 2022.
Kadrovske spremembe se nanašajo na opravljanje hišniških opravil, izvajanje nalog na področju gospodarskih javnih služb, nudenje strokovne pomoči organom občine ter opravljanje administrativno-tehničnih opravil na področju urejanja prostora. Do kadrovske spremembe je s 1. 10. 2021 prišlo tudi na segmentu vodenja občinske uprave.
V letu 2022 bomo po že najavljenem odhodu dveh zaposlenih v pokoj za nemoteno izvajanje nalog na področju gospodarskih javnih služb poskrbeli za ustrezne kadrovske nadomestitve, predvideno je tudi angažiranje občinskega inšpektorja in enega pripravnika.
Število zaposlenih ostaja tudi v aktualnem mandatu z manjšim medletnim nihanjem na približno isti ravni, kot je bilo 31. 12. 2018.

Občina Domžale
V letu 2021 smo imeli dve novi zaposlitvi. V preteklem letu se ni upokojila nobena oseba, na novo sta se zaposlili dve osebi. Trenutno je zaposlenih 70 oseb, vključno s funkcionarji.
Do zaposlitve je prišlo na delovnih mestih strokovni sodelavec VII/2-II in strokovni sodelavec VII/1.
V letu 2022 se načrtuje ena dodatna zaposlitev na Oddelku za premoženjske zadeve in ena začasna zaposlitev za določen čas zaradi izvedbe lokalnih volitev.
Trend zaposlovanja v mandatu aktualnega župana se je povečal zaradi trajnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev.

Občina Komenda
Občina Komenda je v letu 2021 zaposlovala zgolj iz razloga nadomeščanja nastale kadrovske vrzeli iz naslova prenehanja delovnega razmerja javnega uslužbenca na področju komunalnih dejavnosti, pri čemer se skupno število zaposlenih ni povečalo. Upokojitev javnih uslužbencev v letu 2021 ni bilo. Upokojil se je funkcionar – župan, ki od 1.5.2021 svojo funkcijo opravlja nepoklicno.
V občinski upravi je zaposlenih 11 javnih uslužbencev.
Trend zaposlovanja se v mandatu aktualnega župana ni bistveno spreminjal.
Pri načrtovanju potrebnega števila zaposlitev za leto 2022 je upoštevana kar najbolj racionalna izraba kadrovskega potenciala, kaže pa se potreba po okrepitvi službe na področju premoženjsko-pravnih in investicijskih zadev.


Številne občinske uprave so najboljši zaposlovalci v državi.

Oglasno sporočilo