TeDni(K) Občine Kamnik (7.3.2022)

0
981

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Obnova kanalizacije in vodovoda v naselju Vrhpolje pri Kamniku

V preteklem tednu je izbran ponudnik, EURO GRAD podjetje za gradbeništvo, inženiring in nepremičnine d. o. o., nadaljeval z obnovo kanalizacije na območju Vrhpolj pri Kamniku.

Predvidena je sanacija mešanega kanala za padavinske in odpadne komunalne vode ter sanacija vodovoda in obnova hidrantnega omrežja. Celotna dolžina izgradnje kanalizacije za odpadne vode znaša približno 385,75 metra, dolžina meteorne kanalizacije 403,4 metra, dolžina vodovoda pa 410 metrov. Hkrati se bodo obnovili tudi omenjeni odseki javnih poti.

Na tem delu so kanalizacijske cevi betonske in ker gre za mešan sistem že vrsto let prihaja do posedanj cevi ter vdorov zalednih meteornih voda, kar se odraža tudi na cestni infrastrukturi, pri večjih količinah odpadnih in meteornih voda pa večkrat vidimo izliv odpadnih voda v Kamniško Bistrico preko razbremenilnika visokih voda na Vrhpolju pri Kamniku.

Ker dela potekajo pod popolno zaporo, se vsem stanovalcem zahvaljujemo za razumevanje in strpnost v času trajanja del.

Izvedba globoke raziskovalne vrtine na lokaciji Iverje

Vrtalna dela na zajetju Iverje so se v preteklem tednu nadaljevala. Zaključena je bila 1. faza vrtanja – izvedba uvode kolone. Vrtanje se bo v tem tednu nadaljevalo.

V času vrtalnih del je mogoče pričakovati nekoliko povečano motnost vodotoka Kamniška Bistrica dolvodno od zajetja Iverje. Občankam in občanom se zahvaljujemo za razumevanje in strpnost v času trajanja del.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik

V preteklem tednu je izvajalec začel z izkopom in drugimi deli za zaščito gradbene jame na območju lamele A.

Na območju lamele C je potekalo opaževanje in betoniranje sten pritličja, polagale so se cevi za instalacije v stene in plošče, polagala se je armatura in opaž za ploščo nad pritličjem.

V potrjevanju, pri projektantu, so že določeni materiali in oprema, z izvajalcem je bil podpisan prvi aneks za nominacijo podizvajalcev.

Končana je sanacija pešpoti na Tunjiški cesti od HŠ 2 do HŠ 2c v Kamniku

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., je skladno s pogodbenimi določili saniral dotrajano pešpot.

Urejena je voziščna konstrukcija pešpoti, odstranjene so bile obstoječe prane plošče, zamenjan je bil tamponski ustroj in položen enoslojni asfalt v širni 1,50 metra, na obeh straneh poti je pot omejena z betonskim vrtnim robnikom širine 8 centimetrov.

Ob pešpoti je bilo zemljišče vzpostavljeno v prvotno stanje. V spomladanskem času bo izvajalec opravil še zatravitev površin. V prihodnjih dneh bo sledil še prevzem izvedenih del s strani izvajalca, strokovnega nadzora in investitorja.

V teku je vpis v vrtce

Starši predšolskih otrok lahko le-te še vedno vpišete v vrtec, rok za oddajo vlog je do 11. 3. 2022.

Vse informacije najdete na spletnih straneh vrtcev ali TUKAJ, lahko pa se obrnete tudi neposredno na posamezne vrtce.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora Občine Kamnik smo na podlagi 7. odstavka 131. člena (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20, 199/21-ZUreP-3) objavili Javno naznanilo o javni razgrnitvi elaborata lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za prostorsko enoto Tunjiška Mlaka – EUP KE-24/216 (identifikacijska št. PA: 2766).

Občina Kamnik obvešča javnost, da bo javno razgrnjen elaborat lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnegazemljišča pri posamični poselitvi za prostorsko enoto Tunjiška Mlaka – EUP KE-24/216, številka elaborata URBI-2168, oktober 2021, izdelovalec Urbi d.o.o, Oblikovanje prostora, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana (ID št. PA: 2766), skupaj s pobudo za izvedbo postopka lokacijske preveritve, ki jo je na Občino Kamnik dne 9. 11. 2021 vložil pobudnik lokacijske preveritve preko pooblaščene družbe Urbi d. o. o.. Območje lokacijske preveritve predstavlja zemljišče s parcelno št. 328, v k.o. 1900 – Tunjice. Investitor z elaboratom lokacijske preveritve predlaga, da se spremeni obseg stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del prostorske enote Tunjiška Mlaka KE-24/216.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od od 1. marca 2022 do vključno 16. marca 2022. Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.siPripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.

Oddelek za razvoj in investicije

Izgradnja kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana

Gradnja Kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana se nadaljuje z izkopi terena proti Mengšu. V Kamniku poteka ureditev križanja kolesarske povezave s Podgorsko cesto.

V delu od Podgorja do Korenove ceste poteka nasipavanje zgornjega ustroja, na delu od Korenove ceste proti plinski postaji se prestavlja TKK infrastruktura. Dela se nadaljujejo tudi v Občini Trzin, v bližini podjetja Kalcer.

Projekt je financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in s strani Republike Slovenije. 

Izgradnja kolesarske povezave Kamnik–Godič

Dela na Kolesarski povezavi Kamnik–Godič se nadaljujejo in v prejšnjem tednu je izvajalec že začel z izvedbo prvega izmed petih prepustov. Izkopi in nasipavanje terena pa potekajo tako s severne strani (z območja Godiča) kot tudi z južne strani (z območja Mekinj).

Kolesarska povezava Kamnik–Godič je načrtovana v dolžini 3.200 metrov in bo potekala ob vodotoku Kamniška Bistrica. Pretežni del kolesarske povezave bo izveden kot novogradnja v širini 3 metre, okoli 750 metrov poti pa bo speljane po obstoječih prometnih površinah. V začetnem delu trase bo pot zaradi omejitev v prostoru široka 2,5 metra. Izvedenih bo tudi 5 premostitev preko manjših pritokov Kamniške Bistrice in mlinščice.

Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Godič sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Seja sveta Ljubljanske urbane regije

V torek, 1. marca 2022, je na mestni občini Ljubljana potekala 9. Seja Sveta Ljubljanske urbane regije. Seje se je udeležil župan, Matej Slapar.

Na seji so bili predstavljeni glavni dosežki LUR v obdobju 2014-2020. V regiji smo v tem obdobju skupaj naredili naslednje večje projekte: Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji; Strokovne podlage za pripravo regionalnega prostorskega načrta; Portal neprometnih vsebin; Strokovne podlage za plovnost Ljubljanice; Mreža P+R vozlišč (zgrajenih je 14 P+R v regiji); Regionalni center kreativne ekonomije. Podane so bile aktualne informacije o programiranju finančne perspektive 2021-2027. Predstavljeno je bilo poročilo o udeležbi LUR na EXPO Dubaj 2020. Sprejeta je bila tudi odločitev o pripravi Strategije razvoja kulture v LUR do leta 2027. Svet LUR je sprejel tudi nov Poslovnik Sveta LUR.

Razvojni svet Kohezijske regije Zahodna Slovenija je izdal glasilo Zahodnikkjer so objavljene aktualne vsebine s področja regionalnega razvoja in evropske kohezijske politike kohezijske regije Zahodna Slovenija.

Tokrat se lahko seznanite z informacijami o izdanih odločitvah o podpori za projekte vključene v Dogovore za razvoj regij, aktualnimi razpisi Evropske kohezijske politike in Načrta za okrevanje in odpornost ter pobližje spoznate Goriško razvojno regijo.

Zaključno srečanje partnerjev projekta StimulArt

Natečaj za najboljši izdelek pod sloganom »Časovna kapsula - sporočilo za 21. stoletje« - projekt STIMULARTV ponedeljek, 28. februarja in torek, 1. marca 2022, je v Jaszbereny-ju na Madžarskem (ter preko spletne platforme ZOOM) potekalo zaključno srečanje ter konferenca projekta StimulArt. Srečanja so se udeležili tudi predstavniki Občine Kamnik, Zavoda za turizem in šport Kamnik ter lokalni deležniki (delno v živo, delno pa preko spleta).

Na srečanju so partnerji dorekli zadnje podrobnosti glede priprave zaključnega poročila ter predstavili končne rezultate projekta v sodelujočih mestih. S tem se je sklenilo 3-letno obdobje projektnih aktivnosti, ki so večini mest prinesle pozitivne rezultate. V sklopu srečanja je bila s strani Kamnika predstavljena tudi Kulturna četrt Barutana s šlosarijo in okoliškimi objekti, kjer se je odvijal tudi pilotni projekt.

Partnerji so izmed vse sodelujočih mest izbrali tudi skupnega zmagovalca na natečaju StimulArt, ki pa je postal Mladinski center Kotlovnica. Mladinski center Kotlovnica je bil lokalni zmagovalec občine Kamnik, ki se je predstavil na 3. natečaju za nagrado StimulArt, kjer se je zbiralo najboljšo inovativno storitveno izkušnjo pod sloganom Spreminjanje povprečnih vsakodnevnih storitev v kreativne potrošniške izkušnje. Pri natečaju smo apelirali predvsem na inovativne in kreativne pristope, ki so jih lokalni akterji (kulturniki, ustvarjalci, podjetniki in drugi posamezniki) uvedli tekom epidemije COVID-19. Mladinski center Kotlovnica je v tistem času vzpostavil digitalno infrastrukturo za produkcijo dogodkov, predavanj in delavnic ter tako omogočil izvedbo številnih programov tudi v času, ko je bilo javno zbiranje in druženje omejeno. Omenjena digitalna infrastruktura je kmalu postala zanimiva tudi za širši krog uporabnikov in tako so se začela številna sodelovanja z raznimi organizacijami in posamezniki v lokalnem, nacionalnem in celo mednarodnem okolju.

S tem je (predvsem) lokalno prebivalstvo postalo deležno številnih živih programskih aktivnosti, ki so bogatile lokalno dogajanje. Tako so nastale spletne oddaje, imenovane »Kotlovnica ONLINE«, »Online video festivalčič Med štirimi stenami«, Stripovski zgodnji najt šou, Spletni koncert – Echoes, itd…

Obenem se jim je ponudila tudi možnost sodelovanja z nekaterimi drugimi zavodi, šolami in javnimi ustanovami, v sodelovanju s katerimi so producirali koncerte, predavanja, družbene akcije, delavnice, proslave in celo informativni dan srednje šole.

S tem so ustvarili močne povezave in poznanstva, ki predstavljajo temelj za sodelovanja tudi po koncu epidemije.

Dejavnosti Mladinskega centra Kotlovnica je na Madžarskem predstavil Gašper Selko, ki je v imenu zavoda prevzel tudi nagrado. Zmagovalcu čestitamo tudi v imenu Občine Kamnik.

Spodbude za raziskovalne razvojne projekt NOO

Javna agencija Spirit je objavila Javni razpis za spodbude za raziskovalne razvojne projekt NOO. Cilj javnega razpisa je prispevati k zelenemu prehodu, povečanju produktivnosti, vlaganju v raziskave in razvoj, krožnemu gospodarstvu, preprečevanju onesnaženja, torej na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov ali storitev z visoko dodano vrednostjo.

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago je 45.000.000 evrov.

Sofinanciranje bo namenjeno najmanj 95 raziskovalno razvojnih projektov konzorcijev podjetij.

Ciljne skupine; Upravičeni končni prejemniki sredstev javnega razpisa so podjetja kot  konzorcijski partnerji, kot so opredeljena v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo, s sedežem v Republiki Sloveniji, ne glede na velikost podjetja.

Izključeni so javni zavodi. »Podjetje« je vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njeno pravno organizacijsko obliko.

Rok za oddajo vlog: 17. 5. 2022 ter 3. 4. 2023.

Prijavni obrazec za pripravo in oddajo elektronske vloge bo predvidoma odprt v 30. delovnih dneh po objavi javnega razpisa.

Več informacija o razpisu in pogojih: https://www.spiritslovenia.si/razpis/382

Agencija bo predvidoma organizirala informativne dneve. Datumi in druge informacije o informativnih dnevih bodo prav tako objavljene na spletnem naslovu: Javna agencija | SPIRIT Slovenija (spiritslovenia.si)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here