TeDni(K) Občine Kamnik (14.3.2022)

0
878

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Obnova kanalizacije in vodovoda v naselju Vrhpolje pri Kamniku

V preteklem tednu je izbran ponudnik, EURO GRAD podjetje za gradbeništvo, inženiring in nepremičnine d. o. o., nadaljeval z obnovo kanalizacije na območju Vrhpolj pri Kamniku, prav tako pa je izbrani podizvajalec pričel z obnovo vodovoda ter vgradnjo hidrantov na tem območju.

Celotna dolžina izgradnje kanalizacije za odpadne vode znaša približno 385,75 metra, dolžina meteorne kanalizacije 403,4 metra, dolžina vodovoda pa 410 metrov. Na tem delu so kanalizacijske cevi betonske in ker gre za mešan sistem, že vrsto let prihaja do posedanj cevi ter vdorov zalednih meteornih voda, kar se odraža tudi na cestni infrastrukturi, pri večjih količinah odpadnih in meteornih voda, pa večkrat vidimo izliv odpadnih voda v Nevljico preko razbremenilnika visokih voda na Vrhpolju pri Kamniku. Ker bodo dela potekala pod popolno zaporo, se vsem stanovalcem zahvaljujemo za razumevanje.

Izvedba globoke raziskovalne vrtine na lokaciji Iverje

Na zajetju Iverje je v preteklem tednu izvajalec zaključil z vrtalnimi deli za raziskovalno vrtino in izvedel cevitev vrtine. Sledi čiščenje vrtine in črpalni preizkus. Dela potekajo po predvidenem planu.

V času vrtalnih del je mogoče pričakovati nekoliko povečano motnost vodotoka Kamniška Bistrica dolvodno od zajetja Iverje. Občankam in občanom se zahvaljujemo za razumevanje in strpnost v času trajanja del.

Ogled pobočja Malega gradu

V preteklem tednu je bil izveden terenski ogled s predstavnico Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, in strokovnjakom za zemeljske plazove in podore. Ogledali smo si problematiko na pobočju Malega gradu v Kamniku pri kavarni, kjer je prišlo do premikov obstoječega zidu. Za sanacijo le-tega je predvidena izdelava projektne dokumentacije PZI za sanacijo, ki jo bomo v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije pripravili v naslednjih mesecih.

Poleg te problematike smo si ogledali skalno območje na Sadnikarjevi ulici v Kamniku, kjer s pobočja Malega gradu padajo večje skale. Na podlagi že izdelane projektne dokumentacije PZI za sanacijo in pridobljenega kulturno-varstvenega soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije bo sledila zaščita z dodatnimi zaščitnimi mrežami v naslednjih mesecih. Zbor izvajalca del je bil uspešno zaključen, vrednost sanacije tega območja je ocenjena na 48.794,45 evrov.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik

Izvajalec je nadaljeval z deli, povezanimi z zaščito gradbene jame na območju lamele A, kjer so bili izvedeni tudi črpalni jaški za podtalnico.

Na območju lamele C je nadaljeval z opaževanjem in betoniranjem sten pritličja, s polaganjem armature za ploščo nad pritličjem ter z betoniranjem plošče. Začel je s polaganjem armature za stene prvega nadstropja.

Sanacija stolpičev na gradu Zaprice

Vezano na sanacijo stolpičev na gradu Zaprice smo pričeli z deli, in sicer se je včeraj odprla streha, opravila se je datacija s strani Biotehnične fakultete, Univerze v Ljubljani.

V nadaljevanju se bo z upoštevanjem analize zaključila projektna dokumentacija za sanacijo stolpičev ter na podlagi le-te izvedlo naročilo za izvedbo omenjene sanacije. Prav tako bo potrebno pristopiti k restavratorskim delom v stolpičih. Na ogledu odkritega ostrešja pod strokovnim vodstvom ZVKD OE Kranj, nismo zaznali/videli znakov originalnega ostrešja.

Srečanje članov Medobčinskega društva invalidov Kamnik

Pretekli petek je potekal zbor in srečanje članov Medobčinskega društva invalidov Kamnik, ki sta se ga udeležila župan Matej Slapar in Katja Vegel iz Oddelka za družbene dejavnosti.

Srečanja se je udeležil tudi občinski svetnik Anton Iskra.

Člani društva so med drugim sprejeli Letno poročilo društva za leto 2021 ter Plan dela za leto 2022. Društvo v tem letu planira prihodke v višini 35.000 evrov, in sicer 13.500 evrov za delovanje društva ter 21.500 evrov za izvajanje socialnih programov.

Župan Matej Slapar se je predsedniku Janezu Sedušaku in vsem članom društva zahvalil za uspešno leto 2021, ki je bilo kljub zahtevnim zdravstvenim razmeram uspešno realizirano, prav tako jim je zaželel, da v letu 2022 čim bolj kakovostno izpolnijo svoj zastavljeni program in cilje in da ostanejo zdravi.

Za glasbeno popestritev srečanja sta poskrbela Tomaž in Primož Kobol.

Obisk ministra za kulturo Medobčinskega muzeja Kamnik

Minister za kulturo dr. Vasko Simoniti je v sklopu vladnega obiska v severnem delu Osrednjeslovenske regije (Kamnik, Komenda, Vodice, Medvode, Mengeš, Trzin, Domžale, Dol pri Ljubljani, Moravče, Lukovica in Ljubljana) v občini Kamnik 8. marca 2022 obiskal tudi Medobčinski muzej Kamnik.

V uvodnem razgovoru smo predstavili naše delo v posameznih enotah – muzej Zaprice, Rojstna hiša Rudolfa Maistra in Galerija Miha Maleš z Galerijo Pogled ter v občinah Kamnik, Trzin in Komenda ter javno službo na območju sedmih občin. Posebej smo izpostavili večje projekte, kot so digitalna Maistrova pot, sodelovanje in skupni projekti z muzeji na Gorenjskem ter z drugimi muzeji in inštitucijami, ki jih v okviru letnega programa sofinancira tudi MK. Povedali pa smo tudi za naše probleme, kot je majhno število strokovnega kadra (že več kot 20 let nespremenjeno), pomanjkanje depojev za večje muzejske predmete, sredstva za sistematično obnovo gradu in stranskega poslopja ipd. Medobčinski muzej Kamnik je pooblaščeni muzej, ki ga večinsko financira Ministrstvo za kulturo.

Pod vodstvom direktorice Zore Torkar in sodelavcev Janje Železnikar in Marka Kumra si je dr. Simoniti ogledal stalne in občasne razstave, od muzeja na prostem in lapidarija do občasne razstave Slovenska majolika. Pri tem je izrazil pohvalo nad urejenostjo grajskega kompleksa, raznolikostjo, interpretacijo in bogastvom muzejskih zbirk na gradu Zaprice.

Obisk ministra za obrambo v PGD Nevlje

Minister za obrambo mag. Matej Tonin je v okviru obiska Vlade Osarednjesloveske regije pretekli teden, 8. marca 2022, obiskal PGD Nevlje. Minister se je seznanil z njihovim delom in opremo, predstavil jim je gasilske ukrepe, med drugim tudi Zakon o gasilstvu, ki je bil pretekli teden potrjen na Odboru za obrambo.

Dogodku so prisostvovali tudi predstavniki Gasilske zveze Kamnik, minister pa si je ogledal novo vozilo PGD Nevlje.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora Občine Kamnik smo na podlagi 7. odstavka 131. člena (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20, 199/21-ZUreP-3) objavili Javno naznanilo o javni razgrnitvi elaborata lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za prostorsko enoto Tunjiška Mlaka – EUP KE-24/216 (identifikacijska št. PA: 2766).

Občina Kamnik obvešča javnost, da bo javno razgrnjen elaborat lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnegazemljišča pri posamični poselitvi za prostorsko enoto Tunjiška Mlaka – EUP KE-24/216, številka elaborata URBI-2168, oktober 2021, izdelovalec Urbi d.o.o, Oblikovanje prostora, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana (ID št. PA: 2766), skupaj s pobudo za izvedbo postopka lokacijske preveritve, ki jo je na Občino Kamnik dne 9. 11. 2021 vložil pobudnik lokacijske preveritve preko pooblaščene družbe Urbi d. o. o.. Območje lokacijske preveritve predstavlja zemljišče s parcelno št. 328, v k.o. 1900 – Tunjice. Investitor z elaboratom lokacijske preveritve predlaga, da se spremeni obseg stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del prostorske enote Tunjiška Mlaka KE-24/216.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od od 1. marca 2022 do vključno 16. marca 2022. Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.siPripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.

Oddelek za razvoj in investicije

Izgradnja kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana

Gradnjo Kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana si je v preteklem tednu ogledal minister za infrastrukturo, Jernej Vrtovec. Na gradbišču so se srečali tudi župani sodelujočih občin, Matej Slapar (Občina Kamnik), Franci Jerič (Občina Mengeš) in Peter Ložar (Občina Trzin).

V preteklem tednu je potekalo asfaltiranje kolesarske poti v delu trase od Podgorja do Korenove ceste in urejanje križanja kolesarske poti s Podgorsko cesto. Prav tako se nadaljuje z izkopi terena proti Mengšu. 

 

Projekt je financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in s strani Republike Slovenije.

Izgradnja kolesarske povezave Kamnik–Godič

Dela na Kolesarski povezavi Kamnik–Godič se nadaljujejo in v prejšnjem tednu je izvajalec že začel z izvedbo drugega izmed petih prepustov. Izkopi in nasipavanje terena pa potekajo tako s severne strani (z območja Godiča) kot tudi z južne strani (z območja Mekinj). Na začetku trase v Mekinjah so že pričeli s polaganjem robnikov.

Kolesarska povezava Kamnik–Godič je načrtovana v dolžini 3.200 metrov in bo potekala ob vodotoku Kamniška Bistrica. Pretežni del kolesarske povezave bo izveden kot novogradnja v širini 3 metre, okoli 750 metrov poti pa bo speljane po obstoječih prometnih površinah. V začetnem delu trase bo pot zaradi omejitev v prostoru široka 2,5 metra. Izvedenih bo tudi 5 premostitev preko manjših pritokov Kamniške Bistrice in mlinščice.

Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Godič sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Projekt stara hišna imena v Tunjicah

Trenutno poteka zbiranje starih hišnih imen v Krajevni skupnosti Tunjice. Klemen Klinar iz Regionalne razvojne agencije Zg. Gorenjske se je sestal z domačini, ki dobro poznajo zgodovino kraja, domačije, stara imena in njihov izvor. Ivan Nograšek je neizčrpen vir informacij, prav tako Valentin Zabavnik in Vido Vrhovnik. Milena Erbežnik Klanšek, urednica Tunškega glasu, je v preteklosti že spodbudila raziskovanje te tematike v Tunjicah in ji tudi dala prostor v glasilu.

V Tunjicah so naredili nabor že več kot 90 starih hišnih imen. Sledi srečanje z domačini, predvideno v aprilu in seznanitev lastnikov. Vsem lastnikom, ki bodo za to dali pisno soglasje bo brezplačno nameščena glinena tablica s starim hišnim imenom. Tako o srečanju kot tudi o možnosti pridobitve table bodo lastniki obveščeni po pošti.

 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here