23. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
663

Danes, 16. marca 2022, je v Sejni dvorani Občine Kamnik potekala 23. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim potrdili Odlok o poimenovanju Ulice Edvarda Peperka, Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Izgradnja kanalizacije Motnik«Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitve gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2022 za občino Kamnik in potrditvi cen storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Kamnik in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov na območju Občine Kamnik.

Prisotnih 26 svetnic in svetnikov je sprva potrdilo Zapisnik 22. redne seje Občinskega sveta Občine Kamnik.

Na zastavljena Vprašanja in pobude je svetniku Bogdanu Pogačarju (NSi) odgovorila strokovna sodelavka za upravno pravne zadeve
Sara Sitar
, svetniku Igorju Žavbiju (Lista Marjana Šarca) je odgovor podala vodja kabineta Mojca Čebuljvišja svetovalka za gospodarske dejavnosti in gospodarske javne službe Mihaela Brnot – Veternik pa je odgovorila svetniku Edisu Rujoviću (Lista Dušana Papeža).

Sledila je Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Izgradnja kanalizacije Motnik«, ob tem pa je višja svetovalka za gospodarske dejavnosti in gospodarske javne službe Marjana Kadunc dejala: »Občina Kamnik bo s tem projektom kandidirala za nepovratna sredstva, skladno s pogoji javnega razpisa Ministrstva za okolje in prostor »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH)«. Investicijski program bo pripravljen po pridobljenem gradbenem dovoljenju in izdelanem projektu PZI, v katerem bodo upravičeni in neupravičeni stroški predstavljeni v skladu z razpisnimi pogoji Ministrstva za okolje in prostor. Cilj potrditve investicijske dokumentacije je zadostiti zahtevam, ki izhajajo iz Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ in iz 7. člena Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2021, s tem pa omogočiti Občini Kamnik, da se prijavi na javni razpis Ministrstva za okolje in prostor, za pripravo, organizacijo ter izvedbo projekta, katerega cilje je izgradnja energetsko učinkovitih sistemov odvajanja in čiščenja odpadne vode v aglomeracijah pod 2.000 PE.« Svetnice in svetniki so program potrdili s 27 glasovi za.

27 glasovi za je bil sprejet Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitve gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2022 za občino Kamnik in potrditvi cen storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Kamnik, ki ga je obrazložila višja svetovalka za gospodarske dejavnosti in gospodarske javne službe Mihaela Brnot – Veternik pri tem pa poudarila: »Koncesionar Publikus d. o. o., ki izvaja gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov v občini Kamnik, je v skladu z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 49/20 – ZIUZEOP zavezan, da enkrat letno pripravi elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe. V elaboratu med drugim ugotovi in prikaže razliko med potrjeno ceno in obračunsko ceno opravljenih storitev ter predlaga predračunsko ceno storitve javne službe v naslednjem obdobju. Sedanja veljavna cena storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, je bila potrjena v letu 2016. V zadnjem petletnem obdobju so bile na področju zbiranja komunalnih odpadkov izvedene nekatere spremembe, ki zaradi dodatnih stroškov, kritih s strani koncesionarja, posledično vplivajo tudi na spremembo cen storitev, ki je bila z elaboratom predlagana Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.« Direktor podjetja Publikus, d. o. o. Igor Petek pa je pri tem dodal, da glavni vzroki za povišanje predstavlja povišanje stroškov dela: »V naši dejavnosti smo rangirani na najnižja plačana dela, minimalna plača pa se je povečala, drugi vzrok je povišanje stroškov cestnin (elektronsko cestninjenje), poleg tega pa tudi povišanje stroškov energentov, povišanje stroškov oddaje nevarnih odpadkov in ostalih cen. Informativni izračun kaže, da je predlagano povišanje okoli 11,5 odstotka pri mešanih odpadkih, pri bioloških je predlagano povišanje okoli 50 odstotkov, razen pri gospodinjstvi z 1 in 2 članoma gospodinjstva, pa prihaja do znižanja za 25 odstotkov.«

Po skrajšanem postopku je bil s 26 glasovi za sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov na območju Občine Kamnik»S predlaganim odlokom se bodo nekatera določila osnovnega odloka uskladila s spremembami, ki se v zadnjem obdobju izvajajo na področju gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. Bistvena novost je uvedba zbiranja papirja po sistemu »od vrat do vrat« ter nekatere novosti na ekoloških otokih, predvsem zbiranje odpadnega jedilnega olja,« je med drugim povedala višja svetovalka za gospodarske dejavnosti in gospodarske javne službe Mihaela Brnot – Veternik.

Nato pa je bil z 18 glasovi proti zavrnjen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Kamnik. Na osnovi predlagane spremembe pravilnika je bilo med ukrepi, za katere se na osnovi vsakoletnega razpisa lahko dodelijo nepovratna sredstva, dodan nakup električnega skiroja. »Namen spodbujanja uporabe električnih skirojev je v tem, da se spodbuja občane, da namesto vožnje z osebnim motornim vozilom za medkrajevno povezavo uporabljajo javni potniški promet (skupaj s skirojem), v mestnem delu pa se vozijo s skiroji. Zmanjšanje motornega prometa, predvsem v mestnem delu, bi vplivalo na manjšo onesnaženost zraka s prašnimi delci PM10 in PM2,5, kar je tudi namen predlagane spremembe in dopolnitve pravilnika,« je med drugim v obrazložitvi dejala višja svetovalka za gospodarske dejavnosti in gospodarske javne službe Mihaela Brnot – Veternik.

Na današnji seji so svetnice in svetniki v drugi obravnavi s 26 glasovi za sprejeli Odlok o poimenovanju Ulice Edvarda Peperka, predlog lokacije ulice za poimenovanje je Območje KA-23 Kamnik – Poljane, ki se nahaja v neposredni bližini objekta Dom Kulture Kamnik, v katerem je bil skupaj z ostalimi soborci Edvard Peperko nekaj časa tudi nastanjen. Kamničan Edvard Peperko je bil namreč med tistimi, ki so z izkazano izjemno hrabrostjo v osamosvojitveni vojni in posebno požrtvovalnostjo v bojnih nalogah dali svoje življenje mnogo prezgodaj.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del (spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta št. 3) je v drugi obravnavi predstavila vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek: »Skladno prvotni študiji PRO-IN d.o.o. (367/21-PS) in dodatnim usklajevanjem z nosilci urejanja prostora se je prilagodilo cestne priključke na Ljubljanski cesti (desno-desno in uvoz iz severa) in Kovinarski cesti (desno-desno in uvoz iz smeri krožišča na vzhodu). Skladno s sprejetim stališčem do pripomb in predlogov se določi možnost realizacije dodatnega samostojnega objekta oziroma širitve osnovnega objekta ter možnost združevanja lamel stanovanjskih etaž v funkcionalni enoti Fe MS 1/2 ter dodan pasji park. Skladno z drugim mnenjem nosilcev urejanja prostora se je uskladilo mikrolokacije poteka oziroma priključevanja GJI (Plinovodi-prenosni plinovod, Adriaplin-distribucijski plinovod, Elektor Ljubljana, KPK-vodovod, ter DRSV-odvajanje meteorne vode). Prav tako je bila, glede na ugotovitve nekaterih nosilcev urejanja prostora, v zvezi s možnostim izvedb posameznih vodov in naprav gospodarske javne infrastrukture, dodana določba o odstopanjih za gospodarsko javno infrastrukturo, seveda vse pod jasno dorečenimi merili in pogoji kot jih določa že veljavni odlok.« Svetnice in svetniki pa so ga sprejeli s 15 glasovi za.

Sledila je druga obravnava Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje K6 Utok, ob tem pa je vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek: »Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990, dopolnitev 2002, se je v delu območja K6 Utok funkcija namembnosti spremenila v pretežno stanovanjsko. Iz Odloka o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih aktov s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000, dopolnitev 2002, izhaja, da je Zazidalni načrt K6 Utok v namembnosti, kjer se je z navedeno spremembo dolgoročnega in srednjeročnega plana funkcija območja spremenila v pretežno stanovanjsko, neusklajen s prostorskimi sestavinami navedene spremembe. Izhajajoč iz navedenega je potrebno neusklajenost odpraviti. Istočasno je, zaradi poenotenja zunanjega izgleda zahodne enote B z že izvedeno vzhodno enoto A predmetnega območja, potrebno dopolniti vertikalni gabarit z navedbo mansarde kot podstrešnih prostorov z možno izrabo v stanovanjske namene po tehničnih pogojih. V skladu z ZPNačrt so bile do sedaj v postopku priprave OPPN izvedene naslednje aktivnosti sprejet in v Uradnem listu je bil objavljen »Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje K-6 Utok«, Uradni list RS, št. 54/2010; izvajalec je izdelal osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta; na podlagi osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta so bile pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora in izdana odločba glede okoljskega poročila. Na podlagi izvedenih postopkov je po določilih ZPNačrt postopek priprave predmetnega OPPN v fazi osnutka, zato je dne 17. 5. 2018 župan Občine Kamnik sprejel Ugotovitveni sklep v zvezi z nadaljevanjem postopka priprave sprememb in dopolnitev »Odloka o zazidalnem načrtu za območje K-6 Utok« (Uradni list RS, 36/2018, z dne 30. 5. 2018) odlok pa je bil zavrnjen s 16 glasovi. Odgovorni vodja projekta mag. Peter Gabrijelčič je odgovoril na svetniška vprašanja in pobude, ob tej priložnosti pa sta svetnice in svetnike nagovorila tudi predstavnika soseske Mali grad. 

Kot zadnja točka je sledil še s 27 glasovi za sprejem Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za prostorsko enoto KE-24/216 Tunjiška Mlaka na zemljiščih parc. št. 330/1 in 330/2, obe k.o. 1900 – Tunjice (identifikacijska št. PA: 2596)»Predmet te lokacijske preveritve je dopustitev sprememb meje stavbnih zemljišč na EUP KE-24/216 Poreber, tako da se na območju razpršene poselitve lastnikom omogoči gradnja novega stanovanjskega objekta. Na lokaciji novega enostanovanjskega objekta lastniki urejajo nezazidano stavbno zemljišče in sosednja kmetijska zemljišča. Lastniki želijo na nezazidanem stavbnem zemljišču zgraditi enostanovanjski objekt in v skladu z določili OPN tudi pomožne objekte za opravljanje del na manjšem gospodarstvu. Zaradi lege zemljišča in pogojev iz OPN Občine Kamnik (Ur. l. RS, št. 86/15 in 70/17 ter 163/21) je gradnja novega stanovanjskega objekta mogoča le za zamenjavo dela stavbnih zemljišč in kmetijskih zemljišč in s povečanjem območja stavbnih zemljišč s predmetnim postopkom lokacijske preveritve. Z lokacijsko preveritvijo lahko Občina omogoči izvedbo določenih gradbenih namer pri posamični poselitvi, ki niso načrtovane z OPN. V ta namen se dopusti sprememba meje stavnega zemljišča na zemljiščih parcelne št. 330/1 in 330/3, obe k.o. 1900 Tunjice. Sprememba območja predstavlja zmanjšanje območja stavbnega zemljišča za 184,91 m² in širitev stavbnega zemljišča za 150,00 m². Sedanja velikost stavbnega zemljišča je 5.774,13 m². Predvidena površina povečanja stavbnega zemljišča je 2,6 odstotka površine EUP ali 150,00 metrov,« je točko predstavila vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek.

Oglasno sporočilo