21. redna seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
923

Domžalske občinske svetnice in svetniki so se v četrtek, 17. marca 2022 sestali na 21. redni seji Občinskega sveta Občine Domžale, na kateri so obravnavali dvanajst točk dnevnega reda, med drugim so obravnavali in potrdili letošnje občinske nagrajence. Sejo, ki je potekala v sejni sobi Občine Domžale je vodil vodil župan Toni Dragar.

Volitve in imenovanja
Po ugotovljeni začetni navzočnosti in sprejemu zapisnika 20. redne seje z dne 16. 12. 2021, so potrdili dnevni red, ki je vseboval dvanajst točk, so se s točko volitve in imenovanja lotili najprej kadrovskih zadev.

Občinski svet je za članico Odbora za stanovanjsko politiko in splošne zadeve imenoval Petro Kompare Rabič, ki je bila imenovana tudi za predstavnico Občine Domžale v Svet javnega zavoda Vrtca Domžale. Za novo predstavnico Občine Domžale v Sveta zavoda Kulturni dom Franca Bernika Domžale je bila imenovana Urška Javornik za novega predstavnika Občine Domžale v Svetu javnega zavoda Mestnih lekarn pa je bil imenovan mag. Branko Heferle.

Sklep o podelitvi priznanj Občine Domžale

Odlok o priznanjih Občine Domžale določa priznanja občine, ki se podeljujejo posameznikom, skupinam ali pravnim osebam za dosežke na različnih področjih dela in ustvarjanja, s katerimi pripomorejo k boljšemu, kvalitetnemu in bogatejšemu življenju občanov ter k ugledu in razvoju Občine Domžale. Odbor za občinska priznanja, proslave in prireditve je v Občinskem javnem glasilu objavil Razpis za podelitev priznanj Občine Domžale za leto 2022. V roku je prispelo 48 predlogov za priznanja Občine Domžale. Omenjeni odbor je pregledal predloge in pripravil predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Domžale za leto 2022, ki ga je Občinski sveto potrdil soglasno:

1. Občina Domžale podeli ZLATO PLAKETO OBČINE DOMŽALE Kulturnemu društvu Simfonični orkester Domžale – Kamnik za 50-letno ustvarjanje na kulturnem področju.
2. Občina Domžale podeli SREBRNO PLAKETO OBČINE DOMŽALE Ladivoju Gorjanu za dolgoletno uspešno delo na področju športa, posebej košarke.
3. Občina Domžale podeli SREBRNO PLAKETO OBČINE DOMŽALE Antonu Košenini za prizadevno in požrtvovalno delo na kulturnem področju v Krajevni skupnosti Jarše-Rodica in občini Domžale.
4. Občina Domžale podeli BRONASTO PLAKETO OBČINE DOMŽALE Beli Szomiju za njegov prispevek k promociji občine Domžale in uspehe na glasbenem področju ter področju pedagoškega dela.
5. Občina Domžale podeli BRONASTO PLAKETO OBČINE DOMŽALE Nevenki Narobe za prizadevno dolgoletno delo v organizacijah in društvih Krajevne skupnosti Jarše-Rodica ter občini Domžale.
6. Občina Domžale podeli BRONASTO PLAKETO OBČINE DOMŽALE Antonu Müllerju za izjemno delo v Foto kino in video klubu Mavrica in pri promociji občine Domžale.
7. Občina Domžale podeli NAGRADO OBČINE DOMŽALE Valentini in Jožetu Prašnikar za izjemno dolgoletno požrtvovalno delo v Kulturnem društvu Miran Jarc Škocjan.
8. Občina Domžale podeli NAGRADO OBČINE DOMŽALE Jožici Vidmar za več kot petdesetletno delo na področju skrbi za invalide v občini Domžale.
9. Občina Domžale podeli NAGRADO OBČINE DOMŽALE Lions klubu Domžale ob njihovi 25-letnici za številne dobrodelne akcije.
10. Občina Domžale podeli NAGRADO OBČINE DOMŽALE Citrarski skupini Banda CITRARSKA za prispevek k pestrosti kulture.

11. Občina Domžale podeli NAGRADO OBČINE DOMŽALE Andreju Omejcu za uspešno delo na glasbenem področju.

Poročila Nadzornega odbora Občine Domžale

Svetniki so se pod to točko seznanili s poročili Nadzornega odbora Občine Domžale o opravljenih nadzornih pregledih. Predsednik Nadzornega odbora mag. Borut Kurmanšek je v uvodu povedal, da so nadzorniki v obdobju med januarjem 2021 in februarjem 2022 zaključili štirinajst nadzornih pregledov. Na sejah Nadzornega odbora so bila sprejeta končna poročila, ki so objavljena na spletni strani Občine Domžale. V nadaljevanju pa je svetnikom predstavil poročila o opravljenih naslednjih nadzornih pregledih: (1.) Odstopljene zadeve od Komisije za preprečevanje korupcije glede zemljišč s parcelnima številkama 4472/5 in 4481/5, obe k.o. Domžale; (2.) NRP 16044 – Revitalizacija SPB v Domžalah; (3.) Poslovanja Javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale za leto 2019; (4.) Poslovanja Krajevne skupnosti Simona Jenka; (5.) Poslovanja Krajevne skupnosti Slavka Šlandra, (6.) Konta – 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov za leti 2019 in 2020; (7.) Proračunske postavke 163400 – Božično – novoletna okrasitev občine za leto 2020; (8.) Konta – 402799 Druge odškodnine in kazni za leti 2018 in 2019; (9.) NRP 13118 – Rekonstrukcija Kolodvorske ceste II. del – JP 571422 v letih 2018 in 2019; (10.) Poslovanja Glasbene šole Domžale v letih 2018 in 2019; (11.) NRP 19317 – Preureditev jedilnice na OŠ Domžale v obdobju 2019-2020; (12.) Podprograma 13029004 – Cestna razsvetljava za leti 2018 in 2019; (13.) Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav za leti 2018 in 2019; (14.) Proračunske postavke 163300 – Vzdrževanje zelenic in mestne komunalne opreme za leti 2018 in 2019.

Občinski svet je s sprejetim sklepom potrdil, da se seznanja s poročili Nadzornega odbora Občine Domžale o opravljenih nadzornih pregledih.

Program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2022

Mag. Borut Kurmanšek je povedal, da nadzorni odbor v letu 2022 načrtuje zaključitev trinajstih v preteklih letih pričetih nadzornih pregledov ter predvidoma dvanajst novih nadzornih pregledov. Za delo Nadzornega odbora Občine Domžale v letu 2022 so predvidena sredstva v višini 26.000,00€.

Občinski svet Občine Domžale je s sprejetim sklepom potrdil, da se seznanja s Programom dela in finančnim načrtom Nadzornega odbora za leto 2022.

Predlog namere menjave zemljišč

Svetnikom je prostorsko problematiko objekta Doma upokojencev Domžale in pobudo za izgradnjo novega doma upokojencev predstavila direktorica mag. Nataša Zalokar, ki je povedala, da je bil obstoječi objekt zgrajen leta 1977 in s svojo zasnovo več ne ustreza sodobnim standardom in normativom. Adaptacija obstoječega doma je ocenjena na okrog 9,5 milijonov evrov in zahteva korenite posege v obstoječi objet in pripadajoči prostor, krčenje zelenih površin in kljub temu ne rešuje ključnih izzivov. V nadaljevanju je mag. Zalokarjeva povedala, da vodstvo domžalskega doma upokojencev vidi možnost novogradnje na lokaciji na Rodici, pri čemer se obstoječi objekt predvidoma poruši investitor novogradnje pa je Republika Slovenija.

Občinski svet je sprejel sklep o nameri menjave zemljišč:
1. Občinski svet Občine Domžale se je seznanil s prostorsko problematiko objekta Doma upokojencev Domžale.
2. Občina Domžale se strinja s preselitvijo dejavnosti Doma upokojencev Domžale v nov objekt na novo lokacijo na Rodici, na zemljišča, ki so trenutno v lasti Občine Domžale.
3. Občina Domžale izjavlja, da bo za to lokacijo sprejela OPPN z namenom realizacije novogradnje doma.

4. Občina Domžale izraža namero, da občinska zemljišča, ki so potrebna za gradnjo doma na Rodici (št. parcel: 1684, 1686, 1687, 1688, 1689, vse k.o. Domžale) pravno formalno zamenja za zemljišča, ki so sedaj v lasti Republike Slovenije, v upravljanju Doma upokojencev Domžale (št. parcele 3967/5, k.o. Domžale) prosta bremen, objektov in oseb. Ta namera velja kot ponudba 5 let od sprejema tega sklepa.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetije Černivec v Zgornjih Jaršah – druga obravnava

Investitor želi na območju Zgornjih Jarš na lokaciji obstoječega kmetijskega gospodarstva, širiti svojo kmetijsko dejavnost. Po veljavni namenski rabi prostora opredeljenem kot kmetijsko zemljišče, želi investitor zgraditi oz. dograditi hlev za rejo govedi in spremljajoče objekte ter funkcionalne površine. Kot podlago za umestitev nenačrtovanega posega v prostor in za pridobitev ustreznih upravnih dovoljenj je treba pripraviti in sprejeti OPPN. Glavni namen izdelave OPPN je sprejetje prostorskega akta skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih, s čimer bo omogočena gradnja kmetijskih objektov.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za širitev kmetije Černivec v Zgornjih Jaršah je bil v prvi obravnavi obravnavan in sprejet na 16. seji Občinskega sveta Občine Domžale dne 17.6.2021 in posredovan v 30-dnevno javno razgrnitev in javno obravnavo. Po besedah Jureta Košutnika, vodje Oddelka za urejanje prostora je javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN in Okoljskega poročila potekala od 5. julija 2021 do vključno 4. avgusta 2021. Javna obravnava je bila dne 14. julija 2021 v prostorih Krajevne skupnosti Jarše Rodica. Do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve in javne obravnave, je Občina Domžale zavzela stališča, ki so bila objavljena na spletni strani Občine Domžale https://www.domzale.si/objava/555763.

Občinski svet Občine Domžale je sprejel sklep o sprejemu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetije Černivec v Zgornjih Jaršah.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega zavoda »Vrtec Urša« – skrajšani postopek

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda »Vrtec Domžale« – skrajšani postopek

Dne 30. 12. 2021 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije st. 207 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N), ki je bil v Uradnem listu RS objavljen dne 30. 12. 2021, v svojem 2. členu med drugim določil številčno drugačno sestavo sveta javnega vrtca oziroma šole. Do tedaj veljavna določila so namreč določala 11 – člansko sestavo sveta javnega vrtca (trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev), ZOFVI-N pa po novem določa 9 – člansko sestavo sveta javnega vrtca, in sicer na način zmanjšanja predstavnikov delavcev iz pet na tri. Glede na navedeno je potrebno uskladiti Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda »Vrtec Urša« in Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda »Vrtec Domžale« in sicer drugi ter tretji odstavek 15. člena. Po novem svet zavoda v obeh vrtcih šteje 9. članov, od tega so 3 predstavniki ustanovitelja, 3 predstavniki delavcev ter 3 predstavniki staršev.

Občinski svet Občine Domžale je s sklepom sprejel Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda »Vrtec Urša«.

Občinski svet Občine Domžale je s sklepom sprejel Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda »Vrtec Domžale«.

Ukinitev statusa javnega dobra

Po ukinitvi statusa javnega dobra, bodo nekatere parcele predmet prodaje, menjave ali urejanja zemljišča. S sklepom je Občinski svet Občine Domžale ukinil status javnega dobra na zemljiščih, ki so bila predlagana v gradivu za sejo Občinskega sveta. Več o zemljiščih in razlogih ukinitve statusa javnega dobra, si boste lahko prebrali v Uradnem vestniku Občine Domžale.

Statut Občine Domžale

Nov predlog statuta upošteva sprejeto stališče na Statutarno-pravni komisiji, da se izločijo tiste določbe statuta, ki se podvajajo z zakonskimi določbami, zato se predlaga v sprejem besedilo statuta, v katerem se uredijo le zadeve, ki niso urejene z zakoni ali drugimi predpisi in se ne prepisuje določb, ki so že vsebovane v sprejetih predpisih. Zaradi pogostih sprememb predpisov, katerih določbe so vsebovane v statutu, bi bilo namreč potrebno ob vsaki spremembi predpisa spreminjati oziroma dopolnjevati tudi statut.
Občinski svet je sprejel sklep o sprejemu Statuta Občine Domžale:
1. Občinski svet Občine Domžale sprejme Statut Občine Domžale v prvi obravnavi.
2. Predlagatelj mora pred drugo obravnavo omogočiti javno razpravo o predlogu statuta.
3. Javna razprava traja do 28. 4. 2022.
4. Predlagatelj mora o javni razpravi obvestiti politične stranke in liste, ki delujejo na območju občine, vse krajevne skupnosti v občini, javne zavode in javna podjetja, katerih ustanovitelj je Občina Domžale in zainteresirano javnost.
5. O poteku javne razprave in o datumu, do katerega teče javna razprava o predlogu statuta, mora obvestiti občane z objavo v občinskem glasilu. Tam objavi tudi kje je možna seznanitev z besedilom predloga statuta.
6. Občinska uprava, ki je nosilec javne razprave, mora organizirati neposredno javno razpravo v času, v katerem teče javna razprava, in nanjo povabiti vso zainteresirano javnost.
7. Predlagatelj mora predložiti predlog odloka za drugo obravnavo na junijski seji občinskega sveta, ki bo 16. 6. 2022.
8. Župan naj takoj posreduje dopis Ministrstvu za javno upravo v katerem naj ga obvesti o začetem postopku za spremembo Statuta Občine Domžale.

V nadaljevanju dnevnega reda so svetniki potrdili še program dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2022, za zaključek pa so sledila še vprašanja, pobude in predlogi svetnikov.

Miha Ulčar
Foto: Vido Repanšek
Vir: Občina Domžale
Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here