TeDni(K) Občine Kamnik (25.4.2022)

0
878

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Obnova kanalizacije in vodovoda v naselju Vrhpolje pri Kamniku

V preteklem tednu je izvajalec del EURO GRAD podjetje za gradbeništvo, inženiring in nepremičnine d. o. o., nadaljeval z obnovo kanalizacije ter vodovoda na območju Vrhpolj pri Kamniku. Celotna dolžina izgradnje kanalizacije za odpadne vode znaša približno 385,75 metra, dolžina meteorne kanalizacije 403,4 metra, dolžina vodovoda pa 410 metrov. Trenutno je zgrajeno približno 340 metrov kanalizacije ter 80 metrov vodovoda.

Na tem območju so kanalizacijske cevi betonske in ker gre za mešan sistem, že vrsto let prihaja do posedanj cevi ter vdorov zalednih meteornih voda, kar se odraža tudi na cestni infrastrukturi, pri večjih količinah odpadnih in meteornih voda, pa večkrat vidimo izliv odpadnih voda v Nevljico preko razbremenilnika visokih voda na Vrhpolju pri Kamniku.

Ker dela potekajo pod popolno zaporo, zato se vsem stanovalcem zahvaljujemo za razumevanje in strpnost.

Izgradnja kanalizacije v naselju Črna pri Kamniku

V tem tednu so se nadaljevala gradbena dela na območju naselja Črna pri Kamniku. V načrtu je izgradnja kanalizacijskega sistema za odpadne vode md Stahovico in naseljem Črna pri Kamniku v dolžini približno 1,7 kilometra. Hkrati bo izbrani izvajalec del Trgograd, d. o. o. za investitorja Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo izvajal obnovo vozišča državne ceste Stahovica–Črnivec in sicer od km 0,750 do km 3,880. Dela bodo potekala v času od 9. aprila 2022 do 31. maja 2022.

V tem času bo na tem območju veljala sprememba prometnega režima (delne in popone zapore regionalne ceste). Na uradni spletni strani Občine Kamnik www.kamnik.si bodo objavljene vse novice glede gradnje  ter morebitne spremembe prometnega režima.

Zahvaljujemo se za razumevanje in strpnost v času trajanja del ter zapor.

Sanacija zemeljskega plazu v Zgornjem Tuhinju

Sanacija zemeljskega plazu se izvaja nad občinsko cesto javno potjo 661381 v kraju Zgornji Tuhinj.

V preteklem tednu se je začelo vrtanje pilotov za izgradnjo oporne konstrukcije v dolžini 28 metrov. Pred tem sta bila uspešno izvedeni in zaključeni gradnji dveh kamnito drenažnih reber v dolžini 15 metrov.

Občina Kamnik bo na Ministrstvo za okolje in prostor podala vlogo za pridobitev sredstev za sofinanciranje omenjenega plazu, dela pa bodo potekala predvidoma do meseca maja.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik

Dela, povezana z izgradnjo nove šole, potekajo tekoče in napredujejo.

V preteklem tednu je izvajalec na območju lamele A zaključil z betoniranjem pasovnega temelja v osi F-G ter začel z polaganjem armature in opaževanjem talne plošče v osi G-H.

Na območju lamele C je bilo izvedeno betoniranje parapetnega zidu nad prvim nadstropjem, razopaževanje parapetnega zidu, betoniranje naklonskega betona, potekalo pa je tudi zidanje opečnih sten.

Skupni sestanek deležnikov

V četrtek, 21. aprila 2022, se je v veliki sejni dvorani Občine Kamnik odvijal skupni delovni sestanek deležnikov, ki se tako ali drugače pri svojem delu srečujemo s tako imenovano begunsko krizo. Zbranim se je pridružil tudi župan Matej Slapar.

Potekala je predstavitev nalog in postopkov, vezanih na Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov, ki jih je predstavil vodja Sektorja za integracijo dr. Štefan Šumah, in vključenost Slovenske filantropije v te postopke, ki jih je predstavil vodja terenskega odziva, vodja programa Dnevnega centra za migrante Primož Jamšek.

Koordinacijo in naloge Občinskega štaba Civilne zaščite Občine Kamnik med deležniki in organizacijami je predstavil poveljnik Občinskega štaba Civilne zaščite mag. Matjaž Srša, aktualna situacija pa je bila predstavljena tudi s strani Policijske postaje Kamnik, Upravne enote Kamnik, predstavnikov šol in vrtcev, Zavoda za zaposlovanje in centra za socialno delo.

Postavitev bronaste skulpture mamuta

Vezano na umestitev skulpture mamuta z ureditvijo ožjega območja, smo objavili javno naročilo za postavitev bronaste skulpture mamuta. Predmet naročila je vlivanje v bron skulpture »mamut« v naravni velikosti avtorja Mihe Kača in postavitev le-tega.

Najdba mamuta v Nevljah je za vso kamniško občino velikega pomena, hkrati pa tudi priložnost za večjo prepoznavnost in promocijo Občine Kamnik. Taka prepoznavnost in mogočnost orjaškega mamuta bo odlično služila namenu zbiranja in druženja na odlični lokaciji ob Kamniški Bistrici v središču urbanega dela Kamnika, kjer bodo tudi odlične možnosti za manjše prireditve, ki bodo namenjene tako krajanom, šolam, vrtcem, zlasti pa bo poskrbljeno tudi za ranljive skupine. Okostje mamuta se danes nahaja v Prirodoslovnem muzeju v Ljubljani, čigar zaščitni znak je.

Občina Kamnik namerava na delu parcele št.: 32/5, k. o. 1911 Kamnik postaviti bronasto skulpturo – mamuta, avtorja Mihe Kača in urediti pripadajoči javni prostor. Za namen predmetnega posega je potrebno predhodno preurediti obstoječ teren ob avtobusni postaji ter izvesti pomol, kot podstavek za postavitev bronaste skulpture. Naročnik bo izbral izvajalca GOI del za ureditev parka ob avtobusni postaji v ločenem javnem naročilu.

Slovenski dan brez zavržene hrane obeležili tudi v Vrtcu Antona Medveda Kamnik skupaj s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem

Drugi Slovenski dan brez zavržene hrane obeležili v Vrtcu Antona Medveda Kamnik skupaj s predsednikom Republike Slovenije Borutom PahorjemPredsednik Republike Slovenije Borut Pahor je kot častni pokrovitelj 2. Slovenskega dne brez zavržene hrane v petek, 22. aprila 2022, obiskal Vrtec Antona Medveda Kamnik, kjer so tamkajšnji otroci prikazali, kako se odgovorno obnašati do prehranskih izdelkov ter kako jih čim manj zavreči v smeti. Obisku se je pridružil tudi župan Matej Slapar skupaj z ravnateljico Vrtca Antona Medveda Kamnik mag. Liano Cerar ter predstavniki pobudnikov projekta in nacionalni koordinator programa Ekošola Gregor Cerar ter direktorica skupnih služb iz Lidla Slovenija Lilijana Remich.

V Vrtcu Antona Medveda Kamnik, v enoti Rožle, so nestrpno čakali obisk predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, ki si je z zanimanjem ogledal, na kakšne načine se vrtčevski otroci vključujejo v aktivnosti za zmanjševanje količin zavržene hrane, predvsem pa kako lahko z ozaveščanjem že od majhnega vzgajamo v duhu, da hrana ni in ne sme biti odpadek in da lahko tudi iz živila, ki na prvi pogled ne zgleda več najlepše ali mu bo kmalu potekel rok, ustvarimo novo zanimivo jed.

Letni koncert Simfoničnega orkestra Domžale Kamnik »Zven usode«

V soboto, 23.aprila 2022, so nas v Domu kulture Kamnik simfoniki s svojim letnim koncertom popeljali v glasbeni svet treh »germanov«, ki so odločilno zaznamovali glasbeno ustvarjalnost 19. stoletja. S strani Občine Kamnik sta se koncerta udeležila podžupan Bogdan Pogačar in višja svetovalka Liljana Juhart Mastikosa.

Osrednje ime sporeda koncerta je bil Ludwig van Beethoven, sledila pa sta mu še F. Shubert in R. Wagner. Doživeli smo vrhunski glasbeniki večer naših simfonikov pod taktirko dirigenta Slavena Kulenovića.

Zaključni četrti krog lige v kegljanju

Na kegljišču v Kamniku je 23. aprila 2022 potekal zaključni četrti krog lige v kegljanju, ki ga je v organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije pripravilo naše društvo. Tudi tokrat smo ga posvetili Občini Domžale.

Letos še nekoliko slovesneje, saj je občina 19. aprila 2022 praznovala visok jubilej – 70 letnico ustanovitve. Občina je v aprilu pripravila bogat kulturno športni program s številnimi dogodki, ki so obeleževali častitljiv jubilej. Med njimi tudi 24. kegljaški turnir slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.

Tekmovanja se je v ekipni in posamični konkurenci udeležilo 48 kegljačic in kegljačev iz osmih pokrajinskih društev Zveze. Na voljo so imeli 120 lučajev – 60 na polno in 60 na čiščenje. Za nemoten potek tekmovanja je skrbel sodnik Franci Grubar. Pokale in medalje so podelili župan Občine Kamnik Matej Slapar, podžupran Občine Domžale Marjan Ravnikar,  Vera Vojska, Mirjam Kanalec in predsednik DP Gorenjske Peter Robnik – predsednik Skupščine Zveze paraplegikov Slovenije.

Več informacij o tekmovanju si lahko preberete na spletni povezavi TUKAJ.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora na Občini Kamnik še vedno poteka javna razgrnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta B8 Zgornje Perovo (v nadaljevanju SD ZN). Sklep o začetku postopka priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 56/2021 dne 12. 4. 2021. Razgrnjen usklajen osnutek SD ZN je izdelala družba OSA arhitekti d.o.o., arhitektura, urbanizem in storitve, Strma ulica 13, 2000 Maribor, pod številko 20-315. Lastniki posameznih zemljišč, ki se nahajajo na območju predmetnega izvedbenega načrta želijo na lastnih parcelah sezidati objekte ali dozidati obstoječe objekte ter urediti parkirne in manipulativne površine. V odloku bodo določeni pogoji za gradnjo predvidenih objektov in dozidav, prenovo in rekonstrukcijo obstoječih objektov, urejanje utrjenih in zelenih površin ter gradnjo prometne, energetske, telekomunikacijske in komunalne infrastrukture. Območje Odloka se nahaja v ureditvenem območju, ki je opredeljeno kot območje prostorske enote B8 – Zgornje Perovo. Območje Odloka obsega delno pozidano in komunalno opremljeno območje.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost poteka od 25. marca 2022 do vključno 26. aprila 2022. Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve je bila organizirana javna obravnava, ki je potekala v sredo, 6. aprila 2022, ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.

Oddelek za razvoj in investicije

Izgradnja kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana

Gradnja kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana se nadaljuje v skladu s terminskim planom. V Občini Kamnik se ureja počivališče pri bivši deponiji odpadkov na Duplici. Potekalo je barvanje asfaltiranih površin na trasi od Korenove ceste do meje z Občino Mengeš. Poteka tudi čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala.

V Občini Mengeš potekajoizkopi in nasipavanje terena na Mengeškem polju.

V Občini Trzin se nadaljujejo dela v industrijski coni Trzin, rušitvena dela, podiranje robnikov, izkop asfalta za spodnji ustroj, polaganje robnikov, ureditev odvodnavanja meteorne kanalizacije ipd.

Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Izgradnja kolesarske povezave Kamnik–Godič

Dela na Kolesarski povezavi Kamnik–Godič se nadaljujejo v skladu s predvidenim terminskim načrtom.

Nadaljujejo se dela na prepustih, vgrajevanje robnikov, urejanje bankin in humuziranje. V prejšnjem tednu je izvajalec začel z gradnjo zadnjega, petega prepusta.

Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Godič sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Novo urejen prireditveni prostor v Motniku

V Motniku se zaključuje z urejanjem prireditvenega prostora na zemljišču med kulturnim domom in gostiščem Pri Flegarju. Prireditveni prostor je urejen deloma kot utrjen plato in deloma kot zelenica. Prenovljena so tudi parkirna mesta. Prostor bo tudi opremljen z novimi klopmi.

Hkrati z urejanjem prireditvenega prostora je potekala prestavitev transformatorske postaje z vso potrebno prestavitvijo električne napeljave. Prav tako se je pod zemljiščem, na katerem je urejen prireditveni prostor, uredila kanalizacija in prestavila javna razsvetljava. Na novo je urejena tudi nova avtobusna postaja in pločnik v neposredni bližini.

V nadaljevanju bo potrebno odstraniti staro transformatorsko postajo, ki ne služi več svojemu namenu. Na njenem mestu se načrtuje umestitev objekta, ki bo služil kot večnamenski prostor za prireditve (oder, skladišče,…). Vse ureditve v Motniku potekajo v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo kulturne dediščine, saj je trško jedro Motnika zavarovano kot kulturna dediščina.

Novo urejen prireditveni prostor je namenjen prireditvam, različnim delavnicam, na njem pa bo kmalu zaživela tudi lokalna tržnica.

Gradbena dela je izvajalo podjetje VGVrankar d. o. o, nadzor nad gradnjo podjetje Singrad, d. o. o., zasaditev zelenih površin pa Arboretum Volčji Potok.

Ureditev prireditvenega prostora je del projekta »Oživitev trgov«, ki se izvaja v okviru LAS Srce Slovenije in je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Vljudno vabljeni k podaljšanju članarine za izposojo KAMKOLO, nove uporabnike pa k vključitvi v skupino KAMKOLO navdušencev

Vljudno vabljeni k podaljšanju članarine za izposojo KAMKOLO, nove uporabnike pa k vključitvi v skupino KAMKOLO navdušencevPo uspešnem delovanju sistema KAMKOLO v letu 2021 je Občina Kamnik pripravljena na začetek nove sezone. Letošnje nizke temperature so začetek sezone nekoliko zamaknile, vendar v naslednjem tednu načrtujemo zagon sistema.

Več si lahko preberete TUKAJ.

Javna naročila

V četrtek, 21. 4. 2022, je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo male vrednosti »Postavitev bronaste skulpture mamuta«. Objava javnega naročila s pripadajočo razpisno dokumentacijo je dostopna na naslednji povezavi (Portal javnih naročil): https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=442632. Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do četrtka, 5. 5. 2022, do 9. ure.

V preteklem tednu je bilo na Portalu javnih naročil prav tako objavljeno javno naročilo male vrednosti »Nakup nadgradnje gasilskega vozila TRV-D«. Objava javnega naročila s pripadajočo razpisno dokumentacijo je dostopna na naslednji povezavi (Portal javnih naročil): https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=442861. Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do srede, 4. 5. 2022, do 9. ure.  Postopek predmetnega javnega naročila vodi Občina Kamnik po pooblastilu Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik.

 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here