Vprašanja za Urad župana Občine Domžale ter prejeti odgovori (NOV!CE 4 2022)

0
3272

Na Urad župana Občine Domžale smo naslovili naslednja vprašanja:

Na pločnik, v lanskem letu prenovljene Miklošičeve ceste v Domžalah, so postavili ogromne betonske ovire. Lahko občanom pojasnite vzrok tega ukrepa, ki močno kazi pločnik? Je postavitev začasna ali trajna?
Domžale, 10.2.2022

Odgovor:
Betonske ovire bodo kmalu odstranjene s pločnika. Postavljene so bile predvsem za zaščito pešcev, da bi voznikom preprečili, da bi ne/namerno zapeljali na pločnik oz. kolesarsko stezo. Betonske ovire so bile postavljene začasno, dokler ne pričnemo z obnovo drugega dela Slamnikarske ceste, v delu od Miklošičeve do soseske Krizant.


Koliko javnega denarja je Občina Domžale namenila za oglaševanje, obvestila in nasploh za vse dejavnosti promocije v letu 2021, katerim medijem oz. pravnim osebam (z imenom) in koliko vsakemu posamezniku? Zanima nas tudi, če se bo letos, v volilnem letu, dejavnost promocije občine povečala in za koliko?

Odgovor:
V letu 2021 je bilo na proračunski postavki 043100 (Informiranje javnosti) sredstev v skupnem znesku 74.000,00 EUR, enako je v letošnjem letu. Postavka se nanaša na različne storitve in blago in ne samo na promocijo.
Prejemniki (mediji in pravne osebe) so sledeči:
Eko dežela 610,00 EUR,
TAMTAM 3.000,00 EUR,
Delo 400,00 EUR,
IR IMAGE 329,00 EUR,
TSMEDIA 1.460,00 EUR,
MEDIAPLAN 6.000,00 EUR,
MEDIA 24 4.300,00 EUR,
INFONET 4.600,00 EUR,
SVET 24 1.000,00 EUR,
KLIPING 8.784,00 EUR,
SIGMATECH 5.790,00 EUR,
Erpium 9.600,00 EUR,
ULMI (Domžalec.si), marketinške storitve 9.959,84 EUR.


Naše bralce zanima, kdo je lastnik stavbe nekdanjega Kovinarja in parkirišča, ki se nahaja zadaj. Kdo in kdaj je sedanjemu lastniku prodal parkirišče in stavbo? Ali je občina imela predkupno pravico in če, zakaj je v tem primeru ni izkoristila? Ali v Domžalah morda velja kakšen občinski odlok o predpisih postavljanja in velikosti reklamnih panojev na fasadah hiš v centru mesta? Fasada Kovinarja namreč postaja en velik reklamni pano!
Domžale, 10.2.2022

Odgovor:
Ne vodimo podatkov o lastništvu, po podatek se prosim obrnite na Zemljiško knjigo. Parkirišče in stavba sta bila prodana v zasebnem kupoprodajnem postopku, kar ni v nasprotju z zakonodajo. Občina je imela predkupno pravico in, ker je bil predmet odkupa večje vrednosti je bilo gradivo obravnavano tudi na Občinskem svetu Občine Domžale. Ta pa je predlog sklepa za odkup takrat zavrnil.
O oglaševanju se Občinski prostorski načrt opredeljuje glede objektov in naprav za oglaševanje, ki so prepovedani, ne pa tudi oglaševanje na fasadah hiš.
V zvezi z oglaševanjem ima Občina v veljavi Odlok o oglaševanju in obveščanju na javnih površinah in površinah v lasti Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale št.:09/2003), ki pa ureja oglaševanje in obveščanje na javnih površinah in površinah v lasti Občine Domžale, zasebnih zemljišč in fasad stavb ta odlok ne ureja.


Kaj je res glede Kovinarja?

Župan Tone Dragar in domžalska laguna

 


Občani nam sporočajo, da na seznamu terjatev DUTB ni več Cone Želodnik, obenem pa jih zanima, kaj se dogaja na tem področju. Nas pa zanima kakšno je stanje glede tožbe Mercatorja v odnosu do Občine Domžale?
Domžale, 6.4.2022

Odgovor:
Del nekdanje cone Želodnik je še vedno v lasti DUTB. Na Občini Domžale nimamo podatka, da bi bila ta terjatev prodana.
Tožba tožnika Poslovni sistem Mercator d.d. vložena pri upravnem sodišču glede zakonitosti Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale je zavržena. Postopek pred Okrožnim sodiščem glede tožbe zaradi nepogodbene odškodninske odgovornosti je prekinjen.


Ker z odgovorom nismo zadovoljni smo za pomoč zaprosili Informacijskega pooblaščenca RS, ki pravi: »Če so prosto dostopni podatki širši in bi moral medij iz teh podatkov npr. sam »iskati« informacije ali jih interpretirati, potem lahko medij zahteva od organa, da poda resnične in celovite odgovore na zastavljena vprašanja, do česar je medij po Zmed tudi upravičen.« Prosimo za konkreten odgovor na zastavljeno vprašanje. Koliko javnega denarja so v letu 2021 prejela društva? Prosimo za poimenski seznam prvih 20 društev po višini prejemkov, z imeni njihovih zastopnikov oziroma predsednikov.

Odgovor:
Kot smo že omenili si prejemnike lahko ogledate na naši spletni strani: https://www.domzale.si/objava/388752 .
Posebnih evidenc in statistik po društvih žal ne vodimo. K odgovoru pa vam prijazno prilagamo vsebine iz zgornje povezave, kjer boste lahko našli nakazila za leto 2021.


Dodatna vprašanje v zvezi s kompleksom Krumperk.
VAŠ ODGOVOR: Namenska raba je bila spremenjena s sprejemom Občinskega prostorskega načrta, po pridobitvi pozitivnih mnenj vseh nosilcev urejanja prostora in zaključenem postopku celovite presoje vplivov na okolje.
DODATNO VPRAŠANJA: Navedite prosim datum sprejema Občinskega prostorskega načrta.
ODGOVOR: Namen spremembe namembnosti je gradnja objektov, ki izven območij stavbnih zemljišč niso dopustna.
DODATNO VPRAŠANJE: Izgradnjo kakšnih objektov omogoča Občinski prostorski načrt? So to stanovanjski, poslovni, športni objekti?
Domžale, 2.3.2022

Odgovor:
Občinski prostorski načrt (OPN) je bil sprejet na 29. seji Občinskega sveta Občine Dom-žale, dne 20.9.2018. Objavljen je v Urad-nem vestniku 10/2018, ki je izšel 26.9.2018. Odlok je začel veljati 15. dan po objavi, dne 11.10.2018.
Občinski prostorski načrt (OPN) za enoto urejanja prostora predvideva usmeritve za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), ki se glasijo:
Urbanistični pogoji: Revitalizacija gradu Krumperk s pripadajočim posestvom obsega več programskih sklopov, ki skupaj tvorijo celostno prostorsko ureditev:
– grad s pomožnimi objekti in parkom,
– konjeniški center,
– golf igrišče,
– kongresni hotel,
– apartmajske hiše,
– naravna krajina s sprehajalnimi potmi.
V postopku priprave prostorskih aktov Občine Domžale je bilo za EUP GR-03 v obdobju 2008 – 2017 že izdelanih sedem variantnih rešitev (Genius Loci d.o.o.). Za predviden program, vključno za določitev načina upravljanja in vzdrževanja celotnega kompleksa se pred OPPN izdela študija izvedljivosti projekta revitalizacije gradu Krumperk (v nadaljevanju: študija izvedljivosti). S študiji izvedljivosti se bo proučilo izvedljivost projekta s programskega, funkcionalnega, prostorskega, varstvenega in ekonomsko finančnega vidika. Pri pripravi študije izvedljivosti sodeluje tudi pristojni organ za področje varstva kulturne dediščine.

Več na www.novice-domzale-kamnik

 

 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here