T e D n i (K) Občine Kamnik

0
648

Vas zanima, kaj se je dogajalo na Občini v preteklem tednu? Odpiramo vam vrata Glavnega trga 24. Dobrodošli!

Oddelek za gospodarske javne službe
Obnova kanalizacije in vodovoda v naselju Vrhpolje pri Kamniku

V preteklem tednu je izvajalec del EURO GRAD podjetje za gradbeništvo, inženiring in nepremičnine d.o.o., nadaljeval z obnovo kanalizacije ter vodovoda na območju Vrhpolj pri Kamniku. Celotna dolžina izgradnje kanalizacije za odpadne vode znaša približno 385,75 metra, dolžina meteorne kanalizacije 403,4 metra, dolžina vodovoda pa 410 metrov. Izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije je končana, nadaljuje pa se izgradnja vodovoda. V preteklem tednu se je naredila povezava meteorne kanalizacije na t.i. Suhi potok, ki se izteka v Nevljico.

Na tem območju so kanalizacijske cevi betonske in ker gre za mešan sistem, že vrsto let prihaja do posedanj cevi ter vdorov zalednih meteornih voda, kar se odraža tudi na cestni infrastrukturi, pri večjih količinah odpadnih in meteornih voda, pa večkrat vidimo izliv odpadnih voda v Nevljico preko razbremenilnika visokih voda na Vrhpolju pri Kamniku.

Ker dela potekajo pod popolno zaporo, se vsem stanovalcem zahvaljujemo za razumevanje.

Izgradnja kanalizacije v naselju Črna pri Kamniku

V tem tednu so se nadaljevala gradbena dela na območju naselja Črna pri Kamniku. V načrtu je izgradnja kanalizacijskega sistema za odpadne vode md Stahovico in naseljem Črna pri Kamniku v dolžini približno 1,7 kilometra. Trenutno je vgrajenih že približno 300 metrov kanalizacijskih cevi.

Hkrati bo izbrani izvajalec del Trgograd d. o. o. za investitorja Direkcijo RS za infrastrukturo izvajal obnovo vozišča državne ceste Stahovica–Črnivec in sicer od km 0,750 do km 3,880. V času gradnje velja na tem območju sprememba prometnega režima. Na uradni spletni strani www.kamnik.si, bodo objavljene vse novice glede gradnje  ter morebitne spremembe prometnega režima.

Zahvaljujemo se za razumevanje in strpnost v času trajanja del ter zapor.

Porušitev zidu Mali grad

V času prvomajskih praznikov je pobočju Malega gradu v Kamniku prišlo do porušitve zidu. Ogled stanja je bil s strani občinske službe in strokovnjaka za zemeljske plazove izveden v torek, 3. maja 2022, v dopoldanskem času. Zaradi nujne zaščite ljudi in premoženja ter odvrnitve neposredne nevarnosti, je bila izvedena omejitev dostopa na delu, kjer je prišlo do porušitve dela zidu. O izrednem dogodku je bil takoj obveščena predstavnica Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz območne enote Kranj (v nadaljevanju ZVKDS), vzdrževalec javnih površin, Policijska postaja Kamnik, Uprava za zaščito in reševanje Ljubljana in najemnik kavarne. Na izrednem ogledu dogodka s pristojnimi službami (strokovnjakom za plazove, geomehanikom, predstavnikom ZVKDS, poveljnikom Civilne zaščite Kamnik in projektantom), ki je potekal v petek, 6. maja 2022, so bili sprejeti ustrezni ukrepi za nujne gradbena, tehnična in druga dela, ki jih bo potrebno izvesti v najkrajšem možnem času, s ciljem preprečiti nadaljnje plazenje pobočja in morebitno nadaljnje rušenje obstoječega zidu.

Med pomembnejše nujne gradbena, tehnična in druga dela lahko omenimo:

 • izvedba nujnih geomehanski raziskav ter drugih raziskav za oceno nevarnosti in stanja obstoječega zidu,
 • izdelava projektne rešitve za izvedbo nujne zaščite porušenega zidu v sodelovanju z ZVKDS,
 • odstranitev porušenega zidu iz pobočja Mali grad,
 • dodatna porušitev dela zidu na območju nesreče,
 • odstranitev javne infrastrukture (javna razsvetljava, svetilke, ograja),
 • omejitev gibanja in dostopa na območju nesreče v času raziskav in gradnje,
 • izvedba nujne zaščite na območju porušitve zidu.

Danes 16. maja 2022, v dopoldanskem času so se začela izvajati prva nujna gradbena, tehnična in druga dela ter geomehanske raziskave terena na pobočju Malega gradu. Ker je bilo ugotovljeno, da je v zadnjem tednu prišlo še do dodatnega poslabšanja stanja, so bili takoj sprejeti še dodatni ukrepi, za zagotovite varnosti in sicer:

 • izvedena dodatna omejitev gibanja in popolna zapora javnega parkirišča pri kavarni Veronika,
 • aktivirane strokovne službe za koordinacijo gradbišča iz vidika varstva in zdravja pri delu, saj je gibanje na območju intervencije zaradi rušenja nevarno,
 • aktiviranje strokovnjakov Zavoda za gradbeništvo Republike Slovenije za pregled zidu na mestu intervencije,
 • dodatna odstranitev javne infrastrukture (svetilka javne razsvetljave in ograja).

O vseh ukrepih, ugotovitvah in aktivnostih intervencije, smo obveščali vse pristojne službe.  Glede na prve ugotovitve lahko predvidimo, da bo po izvedbi porušitve celotnega zidu, treba izvesti zahtevno sanacijo skupaj z vsemi deležniki ter usmeritvami pristojnih služb.

Vse občanke in občane pozivamo, da upoštevajo postavljeno signalizacijo in navodila pooblaščenih oseb, ki preprečuje dostop na območje intervencije, kjer je prišlo do porušitve zidu vse do zaključka del. Izkazana nevarnost nadaljnje porušitve zidu in nadaljnjega premikanja tal na pobočju Malega gradu, bo od vsem zahtevala veliko odgovornosti iz vidika varstva pri delu. Ker se zavedamo, da mora biti varnost pri delu na prvem mestu, smo imenovali koordinatorja, ki bo skrbel za organizacijo na območju nesreče.

Vse pristojne službe so se zavezale, da bodo ustrezne rešitve, predlagane ukrepe ter izvedbo nujne zaščite na območju porušenega zidu izvedle v najkrajšem možnem času, kar je ne nazadnje skupen cilj vseh nas. Zavedamo se, da bo zaradi nujnih gradbenih del na tem območju, v bližini kavarne Veronika, prihajalo do občasnih motenj v prometu in hrupa, zato vas prosimo za razumevanje.

Obnova vodovoda in cestišča v naselju Zduša

V naselju Zduša izvajalec nadaljuje z deli za izvedbo podpornega zidu na delu cestišča ob brežini. Prebivalce naprošamo in se jim zahvaljujemo za razumevanje in strpnost v času trajanja del.

Oddelek za družbene dejavnosti
Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik

V preteklem delu so se nadaljevala dela na lamelah A in C. Na območju lamele C so potekala zidarska dela v drugi etaži, prav tako so se izvajala groba zidarska pripravljalna dela. Na območju lamele A se je betonirala talna ploščamontirala se je armatura za stene kletne etaže ter izvajalo opaževanje kletnih sten.
Obnova »slopnega znamenja – Krvavo znamenje« v Podgorju

Konservatorsko-restavratorski poseg slopnega znamenja v skladu s pogoji z ZVKD se uspešno nadaljujejo.

Športni park Virtus

Izvajalec del je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo drenažnih reber, ki so na severni in južni strani povezana z vezno meteorno kanalizacijo preko katere se padavinska voda odvaja v sistem ponikovalnic. Trenutno je izvajalec zgradil šest od s projektom predvidenih 11 drenažnih reber, preostala bodo izvedena v tem tednu. Izvajalec del od severnega do južnega dela igrišča za vsako reber izvede izkop, vanj položi geotekstil, nasuje peščeno posteljico, v katero položi drenažno cev premera 110 milimetrov, ki jo nato z ustreznim materialom obsuje. Drenažna rebra so izvedena v razmaku 6,10 metra. Po izgradnji drenažnih reber bo izvajalec del izvedel vezno kanalizacijo in temelje lovilne mreže po zahodni strani igrišča ter na severni strani vgradil elemente za izvedbo opornega zidca.

Javni razpisi

Obveščamo, da sta na spletni strani pod zavihkom razpisi (TUKAJ) objavljena Javni razpis za vzdrževanje športnih igrišč v krajevnih skupnostih, rok za prijavo je 27. 5. 2022, in Javni razpis za sofinanciranje športnih počitniških aktivnosti za otroke, katerega rok za prijavo bo 31. 5. 2022.

Na javni razpis za sofinanciranje poletnega počitniškega varstva otrok v letu 2022, se je prijavil en prijavitelj, in sicer Društvo počitniško varstvo Kamnik. Izbranemu prijavitelju je bila na podlagi razpisnih pogojev izdana odločba.

Oddelek za razvoj in investicije
Izgradnja kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana

Gradnja kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana se nadaljuje. V Občini Kamnik je pretekli teden potekalo betoniranje počivališča pri nekdanji deponiji odpadkov na Duplici. V Občini Mengeš potekajo izkopi in nasipavanje terena na Mengeškem polju. V Občini Trzin pa se nadaljujejo dela v Industrijski coni Trzin, rušitvena dela, podiranje robnikov, izkop asfalta za spodnji ustroj, polaganje robnikov, ureditev odvodnavanja meteorne kanalizacije ipd.

Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
Izgradnja kolesarske povezave Kamnik–Godič

Dela na Kolesarski povezavi Kamnik–Godič se nadaljujejo v skladu s predvidenim terminskim načrtom. Nadaljujejo se dela na prepustih in vgrajevanje robnikov. Dela na treh prepustih so končana, na severnem delu trase pa je izvedeno tudi že humuziranje brežin.

Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Godič sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Sofinanciranje izgradnje prostorov nad garažami v ZD Kamnik

Ministrstvo za zdravje je v četrtek, 12. maja 2022, sprejelo sklep, da se Občini Kamnik odobri sofinanciranje za izgradnjo in opremljanje prostorov nad garažami Zdravstvenega doma Kamnik v vrednosti 122.176,60 evrov.

Občina Kamnik je namreč v sodelovanju z Zdravstvenim domom dr. Julija Polca Kamnik dne 18 .2. 2022 na Ministrstvo za zdravje oddala vlogo za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v RS za leti 2022 in 2023. Vloga je vključevala dograditev in opremljanje prostorov za izvajanje fizioterapije v ZD Kamnik. Vrednost celotne investicije znaša okrog 470.000,00 evrov z DDV.  Sledijo postopki za izbor izvajalca del ter izvedba investicije.

Srečanje projektnih partnerjev projekta speciAlps2

Prejšnji teden je potekala druga izmenjava partnerjev v okviru projekta speciAlps2. Najprej je potekal študijski obisk v dolini Soče, nato pa še v pilotni regiji projekta, to je v Kamniško-Savinjskih Alpah. V petek je v Lučah potekala konferenca, na kateri je bila  osrednja tema dneva izvirska voda v Kamniško-Savinjskih Alpah. Dogodka sta se udeležila tudi vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za turizem in šport Kamnik Luka Svetec in Barbara Strajnar iz Občine Kamnik.

Partnerji projekta speciAlps so predstavili trenutno stanje aktivnosti v pilotnih regijah (Kamniško-Savinjske Alpe, Nature Park Tiroler Lech, Balme in Bad Reichenhall). Barbara Strajnar je predstavila aktivnosti Združenja Kamniško-Savinjske Alpe, s poudarkom na vodnem potencialu območja. Vse regije se srečujejo s podobnim izzivi, ki jih povzroča vse bolj intenzivni turizem. Na konferenci so bili sprejeti tudi nekateri predlogi ukrepov za izboljšanje stanja okolja v pilotnih regijah, ki bodo posredovani lokalnim oblastem v posameznih regijah.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here