T e D n i (K) Občine Kamnik

0
220

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Oddelek za gospodarske javne službe

Obnova kanalizacije in vodovoda v naselju Vrhpolje pri Kamniku

V preteklem tednu je izvajalec del, EURO GRAD podjetje za gradbeništvo, inženiring in nepremičnine d. o. o., nadaljeval z obnovo vodovoda na območju Vrhpolj pri Kamniku. Obnova javne infrastrukture je obsegala 385,75 metra kanalizacije za odpadne vode, 403,4 metre meteorne kanalizacije in 410 metrov vodovoda. Izgradnje kanalizacije in vodovoda je končana. Potrebno je narediti še obnovo posameznih vodovodnih priključkov. Ker dela potekajo pod popolno zaporo, se vsem stanovalcem zahvaljujemo za razumevanje.

Izgradnja kanalizacije v naselju Črna pri Kamniku

V preteklem tednu se je na območju naselja Črna pri Kamniku položila nosilna plast asfalta, dela pa so se pričela na relaciji Stahovica – Črna pri Kamniku. V načrtu je tako izgradnja kanalizacijskega sistema za odpadne vode med Stahovico in naseljem Črna pri Kamniku v dolžini približno 1,7 kilometra. V času gradnje velja na tem območju sprememba prometnega režima. Na uradni spletni strani www.kamnik.si, bodo objavljene vse novice glede gradnje  ter morebitne spremembe prometnega režima. Zahvaljujemo se za razumevanje in strpnost v času trajanja del ter zapor.

Obnova vodovoda in cestišča v naselju Zduša

V preteklem tednu je izvajalec, Komunalno podjetje Kamnik d .o. o., v naselju Zduša nadaljeval z deli za izvedbo podpornega zidu in ureditvijo cestišča. Prebivalce naprošamo in se jim zahvaljujemo za razumevanje in strpnost.

Intervencija Mali grad

V preteklem tednu se je uspešno zaključila intervencija rušenja nevarnega zidu na pobočju Mali grad v Kamniku. V petek,  27. maja 2022, je potekal koordinacijski sestanek med Občinskim štabom Civilne zaščite Kamnik, geomehanikom in predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine območne enote Kranj.

Potrjen je bil vzorec kamenja, ki bo potreben za nujna gradbena dela izgradnje novega zidu na pobočju Malega gradu v prihodnje. Koordinator intervencije je prisotnim predstavil projektno idejno rešitev novega zidu, ki jo je pripravil pooblaščeni projektant. Predlagana rešitev je sprejemljiva in potrjena s strani vseh deležnikov. Na podlagi tega se bo pripravila in določila tehnologija gradnje, ki bo glede na okoliščine nesreče omogočala varno gradnjo novega zidu. Pred začetkom del bomo pripravili gradbišče, organizirali dovoz kamenja iz kamnoloma ter izdelali terminski plan. Ocenjujemo, da bi se z nujnimi gradbenimi deli izgradnje novega zidu na pobočju Malega gradu začelo v prvi polovici meseca junija.

Še naprej je gibanje po pobočju Malega gradu in parkirišču pri kavarni Veronika omejeno zaradi varnosti ljudi in premoženja. Vsem občankam in občanom se zahvaljujemo za upoštevanje omejitev in zapore parkirišča. Cilj vseh deležnikov je z nujnimi gradbenimi deli v okviru intervencije zaključiti v najkrajšem možnem času, upoštevaje nevarnosti na lokaciji nesreče.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik

Izvajalec del, Kolektor Koling d. o. o., je skupaj s partnerjema Kolektor CPG d.o.o. in CBE d.o.o. nadaljeval z deli izgradnje nove šole.

Na območju lamele C je potekalo zidanje zunanjih opečnatih sten v drugi etaži, prav tako so se že izvajala groba zidarska pripravljalna dela za elektro inštalacije. Na območju lamele A se je polagala armatura AB kletnih sten, potekalo je opaževanje in betoniranje omenjenih sten. Izvajalec je montiral tudi elektro inštalacijske cevi in izvajal ozemljitev AB sten.

V tem tednu se bodo dela nadaljevala skladno s terminskim planom.

Športni park Virtus

Izvajalec del, družba FS Group, d. o. o., je v 21. tednu dokončal izgradnjo vezne kanalizacije za odvajanje padavinskih voda v sistem ponikovalnic ter drenaže,  na južni strani igrišča je bilo vgrajenih 9 temeljev za postavitev stebrov lovilne mreže, na trajno deponijo je bil prepeljan odvečni izkopani material, na gradbišče se je dostavljal material za nasutje granulacije 0-64 mm, na severni strani pa se je pripravil teren za izvedbo podložnega betona za namen postavitve montažnih elementov opornega zidu.

Projekt »Preureditev obstoječega nogometnega igrišča Virtus v Šmarci v igrišče z umetno travo«, v tem letu sofinancira tudi Fundacija za šport, in sicer je fundacija projekt finančno podprla v višini 45.210,00 evrov.  Občina Kamnik se je z omenjenim projektom v mesecu maju prijavila tudi na razpis Nogometne zveze Slovenije. Rezultati razpisa bodo znani do konca junija 2022.

Obnova Prašnikarjevega groba na pokopališču v Mekinjah

V začetku meseca se je začelo z obnovo groba Alojza Prašnikarja, ki je v 19. stoletju v Kamniku  začel z zdraviliškim turizmom. Občina bo obnovila grob, ki je bil  zaradi nevzdrževanja v zadnjih letih precej uničen in zanemarjen. Ker gre za kulturno dediščino, se bo obnova groba izvaja v sodelovanju s pristojno konservatorko iz ZVKD Kranj.  Odstranjeni bili vsi kovinski deli in odpeljani v delavniško obdelavo – restavriranje; ravno tako je že obnovljen kamnit robnik in vgrajen – vzidan v nove temelje.

Obnova »slopnega znamenja – Krvavo znamenje« v Podgorju

Obnova oziroma konservatorsko-restavratorski posegi na »slopnem znamenju – krvavo znamenje« je zaključena. Vsa dela je na spomeniku opravil Matej Turnšek, konservator v skladu s pogoji ZVKD. Obnova omenjenega spomenika je bila 4.720,00 evrov, katero je Občina v celoti pokrila.

Turizmu pomaga lastna glava

V četrtek, 26. maja 2022, je v Medvodah potekala zaključna tržnica vseslovenskega osnovnošolskega festivala pod okriljem Turistične zveze Slovenije, ki sta se jo udeležili vodja oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček in sodelavka za področje osnovnih šol in predšolske vzgoje, Pepca Podgoršek. Na tržnici so se predstavili dobitniki zlatih priznanj, ki jih je strokovna komisija podelila na osmih predhodnih tržnicah po Sloveniji.

Mladi so predstavili ideje za nove dogodivščine ob in na vodi s poudarjeno zdravilno noto, kar so pred tem raziskovali tudi v turističnih nalogah, predvsem pa so se dobro zabavali. Na ogled je bila ustvarjalnost iz kar 26. slovenskih osnovnih šol, med njimi tudi iz Osnovne šole Šmartno v Tuhinju, ki je že marca 2022 na tržnici v Kamniku prejela zlato priznanje. V četrtek, pa so dobili še dva priznanja, in sicer za najbolj inovativen produkt leta najemiplazo.si, učenka Loti pa je je postala najboljša motivatorka ekipe.

ForHeritage

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) in Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER) sta partnerja v projektu ForHeritage, kjer se partnerji osredotočamo na boljše upravljanje in financiranje kulturne dediščine. Dne 24.5.2022 se je v Mestni hiši v Ljubljani odvijalo nacionalno usposabljanje za boljše financiranje in upravljanje kulturne dediščine. Občina Kamnik je aktivna članica RRA LUR; članica delovne skupine pri pripravi »Strategije razvoja kulture v LUR« s strani Občine Kamnik je Liljana J.uhart Mastikosa. Delovno srečanje se je osredotočalo na financiranje kulture in kulturne dediščine v okviru dokumentov, ki bosta podlaga za črpanje evropskih sredstev za prihajajoče obdobje, in sicer Operativni program za obdobje 2021-2027 in Regionalni razvojni program Osrednjeslovenske regije 2021-2027.


Jubilejni koncert Godbe Tuhinjska dolina

V soboto, 28. maja 2022, je v Termah Snovik Godba Tuhinjske doline, sekcija TD Tuhinjska dolina, priredila jubilejni koncert ob 5. obletnici delovanja. Koncerta se je udeležil tudi župan Matej Slapar skupaj s sodelovako Liljano Juhart Mastikosa.

V glasbenem programu so se Godbi Tuhinjska dolina pridružili Mladinski pevski zbor Osnovne šole Šmartno v TuhinjuMePZ Mavrica in Marinka Golob.

Usposabljanjem petošolcev POŠ Nevlje za kolesarski izpit

POŠ Nevlje obvešča, da bodo 30. maja 2022 začeli z usposabljanjem petošolcev PŠ Nevlje za kolesarski izpit. Praktične vaje bomo imeli v popoldanskih terminih, in sicer v ponedeljkih od 13. ure do 15.30, v torkih, sredah, četrtkih od 13.50 do 15.30 in ob petkih od 15. ure do 16.30. Predvidevam, da bodo z usposabljanjem zaključili v sredini junija.

Trasa se začne pri POŠ Nevlje (Nevlje 18) in na krožišču zavijemo pri tretjem izvozu na stransko cesto Vrhpolje pri Kamniku, ki poteka vzporedno z glavno cesto proti Soteski. Na križišču trasa zavije v desno na glavno cesto Vrhpolje pri Kamniku, ki vodi do Kamnika. Pred gasilskim domom trasa zavije v desno na stransko cesto Vrhpolje pri Kamniku in poteka naravnost mimo POŠ Nevlje (na krožišču zavijemo pri drugem izvozu) do otroškega igrišča. Sledi prečkanje ceste, kjer ni prehoda za pešce. Od tam trasa pelje do POŠ Nevlje, kjer se kolesarska trasa konča.

Občanke in občane prosijo, da ste na tem mestu še posebej pazljivi v cestnem prometu.

Oddelek za razvoj in investicije

Izgradnja kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana

Gradnja kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana se nadaljuje po načrtih. V Občini Kamnik je kolesarska povezava že zgrajena. Ureja se še počivališče. Na delu kolesarske povezave, ki poteka po polju od Kamnika proti Mengšu je pretekli teden potekalo asfaltiranje (od meje z Občino Kamnik do ceste, ki vodi proti Suhadolam).

Občini Mengeš so se dela začela tudi na južnem delu, to je pri podjetju Izi mobili d.o.o, kjer bo novo zgrajena kolesarska povezava potekala od rondoja (najjužnejši rondo mengeške obvoznice) do ceste, ki pelje proti Loki pri Mengšu.

V Občini Trzin se nadaljujejo dela v industrijski coni Trzin, rušitvena dela, podiranje robnikov, izkop asfalta za spodnji ustroj, polaganje robnikov, ureditev odvodnavanja meteorne kanalizacije, priprava tampona za asfaltiranje in podobno.

Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Izgradnja kolesarske povezave Kamnik–Godič


Dela na Kolesarski povezavi Kamnik–Godič se nadaljujejo v skladu s predvidenim terminskim načrtom. Nadaljujejo se dela na prepustih in vgrajevanje robnikov.

Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Godič sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Združenje Kamniško-Savinjske Alpe

V sredo 25. maja 2022, je potekalo četrto letošnje srečanje Združenja Kamniško-Savinjske Alpe na Jezerskem. Na srečanju so bile obravnavane tekoče aktualne zadeve. Ena od aktualnih tem je oblikovanje nove spletne strani za destinacijo Kamniško-Savinjske Alpe. V mesecu juniju bo pestro dogajanje in organiziranih kar nekaj dogodkov. V okviru projekta Mreža vodnih poti potekajo zaključni dogovori glede trase, po kateri bo potekala vodna pot. Najpomembnejša izboljšava se kaže od Preddvora do Jezerskega, kjer bo ponovno vzpostavljena stara tovorna pot, ki poteka po levem bregu Kokre. Pripravljajo se tudi opisi izvirov, poti in potekajo dogovori za umestitev te poti na spletno aplikacijo. Letos poleti bodo potekali številni festivali pitne vode.

V Zdravilnem gaju Tunjice bo 8. junija potekala delavnica z naslovom Voda skozi čas. Tema delavnice bo odnos naših prednikov do vode in povezava vode z mitologijo in ljudskim izročilom Slovencev. V mesecu juniju (9. in 16. junij) bo organizirano izobraževanje za vodnega someljeja. Center Rinka organizira 21. in 22. junija dvodnevni pohod po vodni poti Kamniško-Savinjskih Alp.

Odprtje novega prireditvenega prostora in kmečke tržnice v Motniku

V Motniku je v soboto, 28. maja 2022, potekalo odprtje novega prireditvenega prostora in kmečke tržnice. Občina Kamnik je  v trškem središču Motnika prenovila prireditveni prostor, ki bo krajanom in lokalnim društvom služil za prireditve in druženja, na njem pa bo po novem zaživela tudi lokalna tržnica.

Projekt Oživitev trgov je Občina Kamnik prijavila na razpis LAS Srce Slovenije skupaj s partnerji Turističnim društvom Motnik, Podeželskim društvom Utrip pod lipo domačo in Turističnim društvom Sveti Vid iz sosednje občine Lukovica. Prireditveni prostor je urejen deloma kot utrjen plato in deloma kot zelenica. Prenovljena so tudi parkirna mesta. Celotna vrednost projekta znaša 72.236 evrov, od tega je 39.997 sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in 32.239 evrov lastnih sredstev ter 7.040 evrov v prispevka v naravi. Gradbena dela je izvajalo podjetje VGVrankar d. o. o, nadzor nad gradnjo podjetje Singrad, d. o. o., zasaditev zelenih površin pa Arboretum Volčji Potok. Vrednost celotne investicije je zaradi dodatnih del (ki ob prijavi projekta na javni poziv LAS niso bila vključena) znašala 116.314 evrov.

Ureditev prireditvenega prostora je del projekta »Oživitev trgov«, ki se izvaja v okviru LAS Srce Slovenije in je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Oglasno sporočilo