T e D n i (K) Občine Kamnik 20.6.2022

0
589

Vas zanima, kaj se je dogajalo na Občini v preteklem tednu? Odpiramo vam vrata Glavnega trga 24. Dobrodošli!

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance
Oddelek za gospodarske javne službe

Obnova kanalizacije in vodovoda v naselju Vrhpolje pri Kamniku
V preteklem tednu je izvajalec del  EURO GRAD podjetje za gradbeništvo, inženiring in nepremičnine d. o. o., nadaljeval z obnovo vodovodnih priključkov na območju Vrhpolj pri Kamniku. Obnova javne infrastrukture je obsegala  385,75 metrov kanalizacije za odpadne vode, 403,4 metrov meteorne kanalizacije ter 410 metrov vodovoda.
Ker dela potekajo pod popolno zaporo, se vsem stanovalcem zahvaljujemo za razumevanje.
Izgradnja kanalizacije na relaciji Stahovica – Črna pri Kamniku
V preteklem tednu so se nadaljevala gradbena dela na relaciji Stahovica – Črna pri Kamniku. V načrtu je tako izgradnja kanalizacijskega sistema za odpadne vode med Stahovico in naseljem Črna pri Kamniku v dolžini približno 1.7 km. V času gradnje velja na tem območju sprememba prometnega režima. Na uradni spletni strani www.kamnik.si, bodo objavljene vse novice glede gradnje  ter morebitne spremembe prometnega režima.
Zahvaljujemo se za razumevanje in strpnost v času trajanja del ter zapor.
Obnova vodovoda in cestišča v naselju Zduša
V naselju Zduša je izvajalec v preteklem tednu zaključil z izvedbo podpornega zidu in nadaljeval z deli za pripravo cestišča na asfaltiranje. Prebivalce naprošamo in se jim zahvaljujemo za razumevanje in strpnost.

Izvedba globoke raziskovalne vrtine na lokaciji Iverje
Na zajetju Iverje se nadaljuje črpalni preizkus, ki predstavlja zaključno fazo izvedbe raziskovalne vrtine in bo predvidoma trajal 30 dni.
 
Intervencija – Mali grad
Na pobočju Malega gradu se nadaljuje z nujnimi gradbenimi deli v okviru intervencije Civilne zaščite Občine Kamnik. Na podlagi opravljenih geomehanskih raziskav na terenu je projektant v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine pripravil nujno projektno rešitev. Dela izvajajo pogodbena podjetja Civilne zaščite in sicer Komunalno podjetje Kamnik d.o.o., Žurbi Eko d.o.o. in njegov podizvajalec Kaskader d.o.o. pod vodstvom geomehanika Vrabec Martina, ki kot strokovnjak za zemeljskega plazove koordinira celotno intervencijo. Po zastavljenem planu bodo dela predvidoma zaključena do konca meseca julija.
 
Kamniška Bistrica – nadaljevanje poplavne varnosti
Investitor Direkcija RS za vode v sodelovanju z občino v letošnjem letu nadaljuje izgradnjo osmega in devetega pragu na strugi Kamniške Bistrice na odseku Stranje-Kamnik. Vrednost letošnje investicije ocenjujemo na 400.000 €. S tovrstnimi ukrepi bo potrebno nadaljevati tudi v prihodnje, ter s tem še izboljšati poplavno varnost.
 
Zemeljski plaz Zagorica pri Kamniku
V preteklem tednu so bila v celoti zaključena gradbena dela za izvedbo podporne konstrukcije pod nekategorizirano cesto na tem odseku. Izvajalec del Komunalno podjetje Kamnik bo v prihodnjih dneh izvedel še asfaltiranje dela ceste, kjer je potekala sanacija plazu.
 
Zemeljski plaz Spodnje Palovče
V celoti je zaključena sanacija zemeljskega plazu nad občinsko cesto v kraju Spodnje Palovče. Izvajalec del Komunalno podjetje Kamnik je izvedel podporno konstrukcijo in odvodnjavanje meteorne vode. Vrednost investicije je znašala 5.400 €.
Oddelek za urejanje prostora
Javna razgrnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik št. 2
Od 13. 6. 2022 je na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17, 175/20, 199/21, 20/22) v navezavi na 298. in 338. člen Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21) ter 50. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/2017 – ZUreP-2, 199/2021 – ZUreP-3) in 11. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19), javno razgrnjen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik št. 2 (v nadaljevanju SD OPN 2).Sklep o začetku postopka priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 24/2018 dne 14. 4. 2018. Razgrnjen dopolnjen osnutek SD OPN 2 je izdelala družba URBANIA d.o.o., Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana, pod številko 043-3a-19.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost poteka od 13. junija 2022 do vključno 18. julija 2022. Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi Javna razgrnitev Spremembe in dopolnitve OPN št. 2 – kamnik.si.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb. Obrazec za dajanje pripomb je  dostopen na povezavi Javna razgrnitev Spremembe in dopolnitve OPN št. 2 – kamnik.si Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.

Oddelek za družbene dejavnosti
Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta v Kamniku
Izvajalec je nadaljeval z deli na gradbišču. Na območju lamele C je v prvem nadstropju potekala montaža elementov strojnih instalacij za prezračevanje. Na območju lamele A je potekala montaža armature AB kletnih sten in plošče nad kletjo, izvajalo se je opaževanje kletnih sten in stropne AB plošče ter betoniralo kletne stene. Montirale so se tudi že elektro inštalacijske cevi. Na območju lamele A je še vedno nameščena črpalka za občasno črpanje podtalne vode.
Športni park Virtus
V 24. tednu je izvajalec del družba FS Group, d. o. o. nadaljeval z gradbenimi deli I. faze prenove Športnega parka Virtus, in sicer je izvajal dobavo finega nasutja ter pričel z niveliranjem cca. 8.000 m2 površine igrišča na končno višinsko koto nasutja.
Prav tako je izvedel vgradnjo temeljev za nogometne gole ter za zastavice, ki označujejo kot igrišča ter izvajal planiranje zemljišča  ob južni strani igrišča.
V prihodnjem tednu bo nadaljeval z niveliranjem zaključnega sloja nasutja ter igrišče pripravil za polaganje sloga z umetno travo.
Občina Kamnik je bila s projektom »Preureditev obstoječega nogometnega igrišča Virtus v Šmarci v igrišče z umetno travo«, uspešna pri kandidiranju za nepovratna sredstva tudi pri Nogometni zvezi Slovenije in sicer je Projekt podprt s strani panožne zveze v višini 40.000 €.
Zahvala župana Mateja Slaparja prostovoljcem v projektu Prostofer
Preteklo leto se je tudi Občina Kamnik pridružila projektu Prostofer, ki poteka že v 86 občinah po Sloveniji.
PROSTOFER (prostovoljni šofer) je trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt zavoda Zlata mreža za mobilnost starejših, ki povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi priskočijo na pomoč. Številni starejši imajo velike težave s prevozi, sploh če so doma zunaj mestnih središč, kjer ni razvite avtobusne mreže. Tisti bolj oddaljeni se velikokrat ne morejo odpraviti po opravkih, kadar si želijo, temveč se prilagajajo možnostim oziroma času, ko jim lahko pomagajo družinski člani ali prijatelji. Nekateri uporabljajo taksi, vendar pa je to za številne prevelik strošek.
Starejšim občanom v Občini Kamnik s tem omogočamo lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov ipd. Vsi tisti, ki potrebujete prevoz, pokličite na brezplačno številko 080 10 10.
Prostovoljcem, ki so se pretekli teden udeležili srečanja in prijetnega druženja, se je župan Matej Slapar iskreno zahvalil za ves trud in prosti čas, ki ga namenjajo starejšim ter izrazil upanje, da bodo s svojimi plemenitimi dejanji svoje delo v okviru projekta Prostofer nadaljevali tudi v bodoče.
Ker se vsi prostovoljci tokratnega srečanja zaradi drugih obveznosti niso udeležili, smo se dogovorili, da tovrstno srečanje ponovimo v jesenskem času.
V imenu Občine Kamnik ter uporabnikov še enkrat iz srca hvala Danici Sentič, Antonu Pančurju, Egidiju Merčunu, Francu Žeraku, Slavku Ložarju, Petru Kališniku, Tatjani Kovač, Francu Herletu, Stojanu Lisjaku, Antonu Homarju, Gabrijeli Drolc, Bogomilu Lukanu, Primožu Centi.
Voznice in voznike, ki bi se še želeli pridružiti projektu vabimo, da to sporočite na Občino Kamnik, Oddelek za družbene dejavnosti, kjer vas bomo vpisali v seznam prostoferjev in vam podali vse nadaljnje informacije o projektu. Dodatne informacije: Katja Vegel, 01/8318-142, Katja.Vegel@kamnik.si.

Občina Kamnik in Območno združenje Rdečega križa Kamnik z uradno predajo laringoskopa zaključila humanitarno akcijo

 

Župan Matej Slapar in sekretar Območnega združenje Rdečega križa, mag. Viktor Mikek sta dr. Rostislavu Gubiču danes predala medicinski instrument laringoskop. Naprava bo namenjena reševanju življenj pri zahtevnih operacijskih posegih poškodovanih vojakov in civilnih žrtev napada v Ukrajini. Laringoskop bo dobavljen zdravniški ekipi oddelka za anestezijo in intenzivno terapijo Lvivskega regionalnega centra za urgentno medicino v Ukrajini. Dr. Rostislav Gubič, zdravnik anesteziolog je namreč opravljal delo v navedeni klinični bolnici, sedaj pa živi v Sloveniji in sodeluje pri humanitarnih akcijah.
Nakup laringoskopa je bil sofinanciran s strani Območnega združenja Rdečega križa Kamnik in Občine Kamnik.
Župan Matej Slapar se je ob tej priložnosti zahvalil vsem deležnikom, ki so pristopili k zbiranju sredstev za napravo. Poudaril je, da ga veseli, da bo z omenjeno akcijo omogočena še ena izmed oblik humanitarne pomoči Ukrajini.
Mag. Viktor Mikek, sekretar Območnega združenje Rdečega križa Kamnik je izrekel posebno zahvalo vsem akterjem za sodelovanje. Dodal je še, da je bil eden izmed glavnih pobudnikov nakupa naprave pokojni dr. Aleksandar Doplihar, podpredsednik RKS OZ Kamnik in častni občan Občine Kamnik.
Zahvalo je v imenu zdravniške ekipe oddelka za anestezijo in intenzivno terapijo Lvivskega regionalnega centra za urgentno medicino izrekel tudi dr. Rostislav Gubič.
Občina Kamnik in Območno združenje Rdečega križa Kamnik sta v imenu zdravniške ekipe oddelka za anestezijo in intenzivno terapijo Lvivskega regionalnega centra za urgentno medicino prejeli zahvalo za sodelovanje v tej humanitarni akciji.

Dan vaterpolistov
Tradicionalni že 29. Dan vaterpolistov je v soboto, 18. junija 2022, Pod Skalo privabil številne vaterpoliste in njihove podpornike. Lepo vreme je privabilo ogromno število obiskovalcev, dogodka pa se je udeležil tudi župan Matej Slapar. Osrednja pozornost je pripadala najmlajšim, ki igrajo v kategoriji malčkov U12. Na turnirskem sistemu so tokrat proti Opatiji zmagali Triglavani s 6:4, za tretje mesto je bil za zadetek proti domačemu Calcitu boljši mariborski Branik za končnih 4:3. Ob srečelovu je potekalo tudi tekmovanje v streljanju petmetrovk, kjer je bil najnatančnejši Maks Kremžar iz mariborskega Branika.

Besedilo: Aleksander Sokler

Dan, sladkih sanj – dogodek z dobrodelno noto

V sredo, 15. junija 2022, se je pred Vrtcem Antona Medveda Kamnik, enote Tinkara odvijal dogodek »Dan, sladkih sanj«. Dogodek z dobrodelno noto je organiziralo podjetje  Sweet Point. Namen dogodka je bil razveseliti otroke in starše z brezplačnim sladoledom iz njihove ponudbe ter pobiranje prostovoljnih prispevkov za enoto vrtec Tinkara. Vabilu na dogodke se je odzval tudi župan Matej Slapar.

 

Pohod bosonogih na Vovar
V soboto, 18. junija, je potekal že 7. Pohod bosonogih na Vovar. Pohod je bil organiziran s strani Društva Dogodek Kamnik, in sicer na pobudo Pavla in Irene Žvelc. Posebne zahvale za organizacijo pa gredo tudi Jožetu Sodniku, Jožetu Kotniku in Lojzetu Spruku.
Pri Sodnikovi kmetiji sta udeležence pohoda uvodoma nagovorila in pozdravila organizator pohoda Pavel Žvelc in župan Matej SlaparŽupnik Pavle Pibernik je pohodnikom podelil blagoslov za srečno pot in vrnitev. Za glasbeno popestritev pa je poskrbela godba iz Vodic.
Pohoda se je udeležilo 144 pohodnikov, najmlajša sta bila štiriletna Inti Rems in Nejc Korošec, najstarejša pa sta bila zakonca Klemenc, 83 letni Janez in 81 letna Jožica. Najštevilčnejša, kar 11 članska družina, ki se je udeležila pohoda, pa je bila družina Kotnik. Po 5,5 km dolgi poti so se pohodniki okrepčali še z golažem v Gostišču Črnivec 902.

Oddelek za razvoj in investicije

Izgradnja kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana
Gradnja kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana se nadaljuje.
Občini Kamnik so dela zaključena.
Občini Mengeš poteka nasipavanje trase na mengeškem polju in hkrati tudi gradnja kolesarske na južnem delu Mengša, od južnega rondoja obvoznice do ceste v Mengeško Loko.
V Občini Trzin se je v preteklem tednu nadaljevala gradnja v industrijski coni Trzin, in sicer rušitvena dela, podiranje robnikov, izkop asfalta za spodnji ustroj, polaganje robnikov, ureditev odvodnavanja meteorne kanalizacije, priprava tampona za asfaltiranje in asflatiranje.
Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija

 Izgradnja kolesarske povezave Kamnik–Godič

Dela na Kolesarski povezavi Kamnik–Godič se nadaljujejo v skladu s predvidenim terminskim načrtom. Izvajalec je zaključil gradbena dela na zadnjem prepustu, zaključuje se tudi vgrajevanje robnikov in humuziranje brežin.

Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Godič sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
 
Blejski vodni festival
Tradicionalni Blejski vodni festival je 16. in 17. junija na Vili Bled že sedmič gostil vrsto domačih in tujih strokovnjakov s področja upravljanja vodnih virov in distribucije vode od izvira do mize. Udeležil se ga je tudi novi minister za okolje in prostor Uroš Brežan, ki je izpostavil doprinos festivala k razumevanju pomena pitne vode.
Prvi dan je bil namenjen izmenjavi izkušenj s področja vode in zdravja, predstavitvi novih trendov ustekleničene vode ter povezavi vodnih someljejev in kulinarike. Drugi dan je bil posvečen vodnim inovacijam in podelitvi mednarodnih nagrad. Izpostavljene so bile pereče in aktualne teme o ohranjanju vodnih virov in vodnega okolja ter predstavljene nekatere dobre prakse. Posebej so bile predstavljene ustekleničene vode iz različnih držav, ki so jih obiskovalci imeli priložnost okušati. Vodni someljeji so razložili kako izbrati vodo glede na namen uporabe, kako pripraviti vodni koktajl in kako povezati vodo s hrano. Dogodek je priložnost za izmenjavo izkušenj in za spoznavanja in srečanja s predstavniki mednarodnih organizacij in predstavniki državnih organov, gospodarstveniki, strokovnjaki, aktivisti in investitorji.
Na dogodku smo tudi od blizu spoznali enega najbolj zanimivih poklicev v turizmu in gastronomiji, t.j. vodni preizkuševalec oz. vodni somelje. Še posebej nas je razveselil eden od prvih vodnih someljejev v Sloveniji, Boštjan Jelovčan iz Zdravilnega Gaja Tunjice, ki je za vse udeležence pripravil izvrstne vodne koktejle. Udeležencem je tudi predstavil pomen vode za zdravje in dobro počutje ljudi in kako vodo vključujejo v ponudbo Zdravilnega gaja Tunjice. Vzpostavljeno je tudi prvo evropsko združenje vodnih sommelierjev. Združenje bo skrbelo za izobraževanje in certificiranje vodnih sommelierjev ter popularizacijo postrežbe vode najvišje kakovosti v restavracijah, tako ustekleničene vode kot vode iz pipe.
Na koncu je potekala degustacija različnih vod, tako ustekleničenih kot izvirskih. Izvirske vode iz Kamniško-Savinjskih Alp so bile deležne velike pozornosti in so navdušile poznavalce vod.

Za partnerje v projektu Mreža vodnih poti v KSA je udeležba na festivalu potekala v organizaciji Centra za trajnostni razvoj in podeželje Kranj. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo