25. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
1009
22. junija 2022 je v Sejni dvorani Občine Kamnik potekala 25. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Kamnik, Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije v Občini Kamnik, Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada za športne objekte v Občini Kamnik, Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v občini Kamnik, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2022, Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2022 in občinske prostorske predpise.

Prisotnih 23  članic in članov Občinskega sveta Občine Kamnik je sprva potrdilo Zapisnik 24. redne seje Občinskega sveta Občine Kamnik.

V točki Volitve in imenovanja je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Ivanka Učakar povedala: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 24. seji, 30. 5. 2022, obravnavala prispele predloge za imenovanje predsednika, članov in namestnikov Občinske volilne komisije Občine Kamnik, ki ji bo pred jesenskimi lokalnimi volitvami potekel mandat. Komisija je po razpravi skladno z določili Zakona o lokalnih volitvah in Zakona o volitvah v Državni zbor pripravila predlog sklepa, ki ga daje Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.« Svetnice in svetniki so s 26 glasovi za potrdili, da Občinsko volilno komisijo Občine Kamnik, katere mandat traja 4 leta, sestavljajo predsednica Stanislava Avbelj, namestnica predsednice Irma Ulčar, članica Mateja Gradišek Resnik, namestnik članice Gregor Kunej, član Domen Gruden, namestnik člana Ivan Miš Spruk, član Rok Jemec, namestnica člana Pavla Humar.

Na Vprašanja in pobude je svetnici Nataliji Berlec (SDS) odgovorila vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trčeksvetniku Janezu Riflu (NSi) je odgovor podal strokovni sodelavec Tadej Kovačič, pomočnica vodje oddelka za področje finančnega poslovanja Marija Kos pa je odgovorila samostojnemu svetniku Jožetu Korošcu (SLS).

V drugi obravnavi je bil s 26 glasovi za sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Kamnik, ob tem pa je Brigita Avbelj iz podjetja Locus, d. o. o. dejala»Namen predlagane spremembe Odloka je uskladiti kategorizacijo občinskih cest glede na merila zakonodaje in ugotovitve dejanskega stanja ter vzpostaviti občinsko cestno omrežje v takšni meri in obsegu, da bo tudi v nadaljevanju kar najbolje služilo prebivalcem. Glede na potrditev spremembe Odloka se bodo lahko uredili tudi podatki BCP, objekti pa vpisali v Zbirni kataster GJI, s čimer bo Občina uredila kategorizacijo občinskih cest glede na trenutno stanje potekov cest v naravi in lastne potrebe ter izpolnila svoje zakonsko določene obveznosti. Cilj sprejetega Odloka je, da bo imela Občina urejene evidence o cestah, kar je tudi naprej podlaga za vzdrževanje in zagotavljanje zimske službe.«

V nadaljevanju so svetnice in svetniki z 18 glasovi za v drugi obravnavi sprejeli Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN KA-104»Občina Kamnik namerava nadaljevati z odmerjanjem komunalnega prispevka za stavbna zemljišča na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) KA-104. Namen odloka je določitev meril za odmero komunalnega prispevka znotraj območja OPPN. Odmera komunalnega prispevka za območje OPPN KA-104 se bo odmerjala po veljavnem krovnem Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kamnik je obrazložila vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek.

V drugi obravnavi je bil sprejet tudi Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN ŠT 02 Šmartno v Tuhinju, ob tem pa je vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek dodala: »Občina Kamnik namerava nadaljevati z odmerjanjem komunalnega prispevka za stavbna zemljišča na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) ŠT 02 Šmartno v Tuhinju. Namen odloka je določitev meril za odmero komunalnega prispevka znotraj območja OPPN. Glede na to, da se bodo vsi obstoječi in predvideni objekti priključevali na obstoječo komunalno opremo, ki se nahaja v neposredni bližini območja OPPN ŠT 02 Šmartno v Tuhinju, se bo odmera komunalnega prispevka za območje OPPN ŠT 02 Šmartno v Tuhinju odmerjala po veljavnem krovnem Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kamnik.« Svetnice in svetniki so to točko sprejeli s 22 glasovi za.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik št. 2 je bil obravnavan v prvi obravnavi. V obrazložitvi te točke je vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek povedala: »Občina Kamnik je Občinski prostorski načrt sprejela konec leta 2015, ob pridobitvi mnenj in odločbi o sprejemljivosti plana na okolje. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (v nadaljevanju OPN Kamnik) je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 86/2015 z dne 12.11.2015. Občina je do sedaj sprejela ene spremembe in dopolnitve OPN Kamnik, ki so se večinoma nanašale na odpravo pomanjkljivosti in nejasnosti v veljavnem OPN. V času od sprejetja osnovnega OPN Kamnik je občina prejela precej vlog za spremembo namenske rabe, oblikovane so bile tudi razvojne pobude občine, katerih izvedba zahteva spremembo namenske rabe in izvedbenih določil OPN. Namen tokratnih sprememb in dopolnitev (v nadaljevanju: SD OPN Kamnik št. 2) je vključevanje razvojnih in drugih pobud v OPN ter prilagoditev določil OPN spremembam zakonodaje. SD OPN Kamnik št. 2 vključujejo spremembe namenske rabe, vključno s spreminjanjem namenske rabe kmetijskih zemljišč, spremembe izvedbenih pogojev in spremembe načina urejanja. Občina Kamnik je javno razgrnila Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik št. 2 (v nadaljevanju SD OPN 2). Javna razgrnitev za zainteresirano javnost poteka od 13. junija 2022 do vključno 18. julija 2022. Gradivo je od 12. 6. 2022 objavljeno tudi v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na povezavi Javna razgrnitev Spremembe in dopolnitve OPN št. 2 – kamnik.si  « Peter Lovšin iz podjetja Urbania d. o. o. je ob tem dodal: »Vse dosedanje pobude občanov so bile preverjene z vidika nosilcev urejanja prostora. Postopek se nadaljuje, izdelane so bile dodatne strokovne podlage, predvsem z vidika poplavne varnosti, opravljen pa je bil tudi en arheološki pregled.«
 
Sledila je obravnava Predloga Odloka o spremembah mej katastrskih občin in mej med občinami Kamnik, Komenda in Mengeš, katerega cilj je uskladitev novega poteka občinske meje. Predlog je bil obravnavan in sprejet s 27 glasovi.

Program del za leto 2022 za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Kamnik je predstavil višji svetovalec in koordinator projektnega dela Marjan Semprimožnik ter med drugim dejal: »Konec leta 2021 je javna razsvetljava v občini Kamnik obsegala 119.594 metrov omrežja, 2.605 nosilcev, na katerih je bilo nameščenih 2.637 svetlobnih teles ter vzpostavljeno 143 prižigališč. Na podlagi navedenega Odloka je Občina Kamnik z javnim razpisom izbrala koncesionarja Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o. in z njim dne 26. 9. 2012 sklenila Koncesijsko pogodbo o opravljanju gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Kamnik, na podlagi katere bo dolgoročno zagotovljeno primerno, stabilno in ekonomično opremljanje in vzdrževanje objektov in naprav na področju javne razsvetljave. Program izvajanja javne službe je pripravljen ločeno za posamezen sklop javne službe (dobava, postavitev in vzdrževanje javne razsvetljave).« Svetnice in svetniki pa so ga sprejeli s 26 glasovi za.

S 27 glasovi za je v drugi obravnavi sledil sprejem Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije v Občini Kamnik, ki opredeljuje letni program javne službe, pravice, pristojnosti, dolžnosti in odgovornosti koncesionarja, koncedenta in uporabnika ter urejanje razmerja koncesionarja do uporabnikov in koncedenta.  Opredeljuje tudi financiranje in način ter postopek za izbiro koncesionarja, ter sklenitev koncesijske pogodbe za dobo 5 let. Odlok podrobno opredeljuje relacije, ki izhajajo iz koncesijske pogodbe in tudi kršitve pogodbe. Določa se način izvajanja lokalne gospodarske javne službe za dobavo, postavitev naprav, objektov in omrežja javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije. Z odlokom se zagotavlja tudi redno vzdrževanje oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije, njihovo tekoče vzdrževanje v interesu trajanja nemotenega in brezhibnega delovanja in s tem povezane druge obveznosti občine, vse s ciljem zagotavljati zmanjšano porabo električne energije in svetlobnega onesnaževanja  okolja.

Po skrajšanem postopku so svetnice in svetniki v nadaljevanju s 27 glasovi za sprejeli Dopolnitve Statuta Občine Kamnik, ob tem pa je predsednik Statutarno – pravne komisije Igor Žavbi dejal, da je cilj dopolnitve uskladitev Statuta z dejanskim stanjem glede območij ožjih delov občine (ulic) v 10. členu, kjer je prišlo do spremembe zaradi ustanovitve nove Ulice Edvarda Peperka.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada za športne objekte v Občini Kamnik je bil s 28 glasovi za sprejet po skrajšanem postopku. »V obstoječem Odloku o ustanovitvi Proračunskega sklada za športne objekte v Občini Kamnik je bilo določeno, da se v proračunu zagotovijo sredstva za potrebe izgradnje športne infrastrukture. Kot nerealizirana projekta zaenkrat ostajata izgradnja športnega parka za individualne športe in izgradnja nogometnega igrišča z umetno travo. Za zagotovitev strnjene kakovostne športne infrastrukture se je Občina Kamnik odločila za celostno ureditev Športnega parka Virtus. Iz navedenega razloga predlagamo, da se besedna zveza ”nogometno igrišče z umetno travo” v Odloku nadomesti s terminom ”Športni park Virtus”, že realizirana projekta se iz besedila odloka izbrišeta, izgradnja športnega parka za individualne športe pa se v odloku ohrani« je v obrazložitvi dejala vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček.

Sledilo je, z 28 glasovi za, sprejetje Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik po skrajšanem postopku. »V skladu z veljavnim Zakonom o lokalnih volitvah bo predsednik Državnega zbora Republike Slovenije v letošnjem letu razpisal lokalne volitve za volitve županov in članov občinskega sveta. Hkrati bodo potekale tudi volitve v svete krajevnih skupnosti na območju krajevnih skupnosti, ki jih bodo razpisali župani. Eno prvih opravil Občinske volilne komisije je uskladitev volišč in območij volišč z uradno evidenco naselij in ulic v občini Kamnik. Zadnja uskladitev Odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik je bila izvršena pred lokalnimi volitvami leta 2018. Zaradi sprememb, ki so nastale v tem vmesnem obdobju, predlagamo uskladitev, kot izhaja iz besedila predloga odloka.« je obrazložitvi te točke povedala vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček.

Sprejet je bil tudi Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih vrtcev v občini Kamnik. Ob tem je vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček pojasnila: »Na podlagi veljavne zakonodaje in podzakonskih aktov, občina ustanoviteljica oziroma občina koncedentka v sodelovanju z vrtcem določi vrsto in število oddelkov ter število otrok v oddelkih vrtcev. Pri določanju števila otrok v oddelkih je potrebno upoštevati veljavne normative, občina pa lahko tudi določi, da se najvišje število otrok v oddelkih poveča za največ dva otroka, v kolikor to dopuščajo prostorski pogoji. V kolikor so v oddelek vključeni otroci s posebnimi potrebami, se število otrok v oddelku lahko zniža, vendar o tem odloči strokovna skupina vrtca. Občinskemu svetu predlagamo, da se sprejme sklep o določitvi števila otrok v oddelkih vrtcev v občini Kamnik ter maksimalnem odpiralnem času vrtcev, pri čemer soglasje h končnemu številu oddelkov in odpiralnemu času poda občinska uprava.«

V nadaljevanju so bili sprejeti še Sklepi o razporeditvi presežkov prihodkov nad odhodki javnih zavodov v občini Kamnik, s katerimi se izvaja ustanoviteljska pravica o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnih zavodov. Vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček je ob tem dodala: »Na podlagi 48. člena Zakona o zavodih lahko javni zavod presežek porabi za opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi drugače določeno. Trenutno veljavni odloki o ustanovitvah posameznih javnih zavodov, ob upoštevanju veljavnih predpisov, omogočajo, da se presežki prihodkov nad odhodki preteklih let porabijo za opravljanje dejavnosti, plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. Na podlagi veljavnega Zakona o računovodstvu se presežek prihodkov nad odhodki razporeja v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja pravne osebe, torej Občine Kamnik oziroma Občinskega sveta, zato predlagamo, da se sprejmejo sklepi o razporeditvi presežkov, za namene, ki so opredeljeni v vsakokratnem sklepu. Zavodi, kjer ustanoviteljske pravice izvršuje skupni organ, v gradivo niso vključeni.«

Svetnice in svetniki so v nadaljevanju s 24 glasovi za sprejeli še Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v občini Kamnik, s katerim se izvršuje pravna podlaga, zlasti določbe Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Kot javna infrastruktura na področju kulture na območju občine Kamnik pa se določi Dom Kulture Kamnik, Mekinjski Samostan, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Medobčinski muzej Kamnik, Galerija Miha Maleš, Rojstna hiša Rudolfa Maistra, Kavarna Veronika, Kulturni dom Podgorje, Dom krajanov Godič, Dom krajanov Kamniška Bistrica – Vegrad, Kulturna dvorana Laze v Tuhinju, Kulturni dom Šmartno v Tuhinju, Kulturni dom Motnik, Budnarjeva hiša in Preskarjeva bajta.

Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Kamnik so svetnice in svetniki po skrajšanem postopku s 27 glasovi za sprejeli, da so dodatno oproščene plačila turistične takse in posledično promocijske takse tudi osebe z mednarodno zaščito in osebe z začasno zaščito razseljenih oseb.

Sledila je še točka Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2022, ki so jo svetnice in svetniki po skrajšanem postopku sprejeli s 22 glasovi za. »Občinska uprava želi s sprejemom predlaganega Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2022 predvsem uskladiti proračun z dejanskim prenosom sredstev iz leta 2021, uskladiti načrt razvojnih programov z investicijsko dokumentacijo za projekte, ki so bili oziroma bodo prijavljeni na različne javne razpise in uskladiti proračunske postavke zaradi sprememb tako na strani prejemkov kot tudi na strani izdatkov. Hkrati želi občinska uprava uskladiti proračun z že izvedenimi prerazporeditvami in s spremembami nekaterih drugih prihodkovnih in odhodkovnih postavk in ponovno zagotoviti ravnotežje med ocenjenimi razpoložljivimi viri in izdatki. Temu ustrezno je spremenjen 2. člen odloka. Spremenjen je tudi 9. člen odloka v delu, ki določa višino sredstev za izločitev v proračunsko rezervo (znesek se povečuje iz 280.000 evrov na 330.000 evrov). Skupni načrtovani prejemki znašajo 30.879.086 € (Občina Kamnik 30.511.507 evrov in krajevne skupnosti 367.579 evrov), prenos sredstev iz leta 2021 znaša 3.132.527 evrov (Občina Kamnik 2.735.714 evrov in krajevne skupnosti 396.813 evrov), izdatki pa so ocenjeni v višini 33.011.613 evrov (Občina Kamnik 33.247.221 evrov in krajevne skupnosti 764.392 evrov),« je poudarila pomočnica vodje oddelka za področje finančnega poslovanja Marija Kos.
 
Podan je bil amandma predlagatelja na amandma svetniške skupine Liste Sandija Uršiča k predlogu odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2022. Amandma na amandma je bil na glasovanju sprejet z 18 glasovi za.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2022 – dopolnitev št. 1 so svetnice in svetniki sprejeli z 28 glasovi zaVodja oddelka za premoženjsko – pravne in splošne zadeve Maja Sušnik je pojasnila : »Občina Kamnik je v lanskem letu odkupila del prostorov bivšega kino doma na Jakopičevi 11 na Duplici. Letos se je pokazala priložnost za nakup sosednjega prostora v istem objektu v izmeri 99 m2, kjer bi bilo možno urediti navedene manjkajoče prostore. Krajevna skupnost Duplica je izrazila veliko željo po nakupu dodatnega prostora, saj bo tako lahko »dom krajanov Duplica«, kakor te prostore imenujejo krajani, res v polnosti deloval. KS Duplica ima namen predmetne prostore nameniti za izvajanje športnih dejavnosti krajanov (igranje namiznega tenisa, pikada, odbojke, badmintona, postavitev plezalne stene), raznim prireditvam, rojstnodnevnim praznovanjem za najmlajše, srečanjem starostnikov, delovanju folklornih skupin, plesnim dejavnostim, pevskim zborom ipd.«

V zadnji točki pa so svetnice in svetniki po skrajšanem postopku z 28 glasovi za sprejeli še Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2022. Ob tem je podsekretar mag. Matjaž Srša poudaril: »Povečanje proračunske rezerve za 83.500 evrov predlagamo za financiranje izdatkov za zagotavljanje ukrepov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, in sicer za sanacijo zemeljskega plazu pod JP661171 Žaga – Podstudenec (do 32.500 evrov), sanacijo zemeljskega plazu pod cesto Zagorica nad Kamnikom (do 25.500 evrov), sofinanciranje urejanja vodotokov – DRSV (do 50.000 evrov, sofinanciranje odprave posledic požara Spodnje Palovče (do 15.500 evrov) ter izvedbo geomehanskih raziskav in projektna dokumentacija PZI za sanacije zemeljskih plazov (do 30.000 evrov).«

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here