T e D n i (K) Občine Kamnik 27.6.2022

0
637
Vas zanima, kaj se je dogajalo na Občini v preteklem tednu? Odpiramo vam vrata Glavnega trga 24. Dobrodošli!

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance
Oddelek za gospodarske javne službe
Obnova kanalizacije in vodovoda v naselju Vrhpolje pri Kamniku
V preteklem tednu je izvajalec del EURO GRAD podjetje za gradbeništvo, inženiring in nepremičnine d.o.o., nadaljeval z obnovo vodovodnih priključkov na območju Vrhpolj pri Kamniku. Obnova javne infrastrukture je obsegala  385,75 metrov kanalizacije za odpadne vode, 403,4 metrov meteorne kanalizacije, ter 410 m vodovoda.
Ker dela potekajo pod popolno zaporo, se vsem stanovalcem zahvaljujemo za razumevanje.
Izgradnja kanalizacije na relaciji Stahovica – Črna pri Kamniku

V preteklem tednu so se nadaljevala gradbena dela na relaciji Stahovica – Črna pri Kamniku. V načrtu je tako izgradnja kanalizacijskega sistema za odpadne vode med Stahovico in naseljem Črna pri Kamniku v dolžini približno 1.7 km. V času gradnje velja na tem območju sprememba prometnega režima. Na uradni spletni strani www.kamnik.si, bodo objavljene vse novice glede gradnje  ter morebitne spremembe prometnega režima.
Zahvaljujemo se za razumevanje in strpnost v času trajanja del ter zapor.
Obnova vodovoda in cestišča v naselju Zduša
Izvajalec del je v naselju Zduša v preteklem tednu zaključil pripravo cestišča na asfaltiranje, ki se bo izvedlo v začetku tega tedna. PO izvedenem asfaltiranju bo izvajale nadaljeval z zaključnimi deli.
Prebivalce naprošamo in se jim zahvaljujemo za razumevanje in strpnost.
Izvedba globoke raziskovalne vrtine na lokaciji Iverje
Na zajetju Iverje se nadaljuje črpalni preizkus, ki predstavlja zaključno fazo izvedbe raziskovalne vrtine in ob predvidoma trajal 30 dni.
Intervencija – Mali grad

Na pobočju Mali grad se nadaljuje II. faza z nujnimi gradbenimi deli v okviru intervencije Civilne zaščite Občine Kamnik. V sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, pogodbena podjetja Civilne zaščite, Komunalno podjetje Kamnik d.o.o., Žurbi Eko d.o.o. in njegov podizvajalec Kaskader d.o.o. izvajajo gradnjo zidu na pobočju Mali grad v dolžini 30 metrov. Gradbeni nadzor izvaja strokovnjak za zemeljske plazove Martin Vrabec, ki koordinira  celotno intervencijo. Dela bodo predvidoma zaključena do konca meseca julija.

Gozdna cesta Mali Hrib – Španov mlin

Neurje v začetku meseca junija je na gozdni cesti št. GC 043801 povzročilo večjo gospodarsko škodo. Most preko vodotoka Nevljica, ki je povezoval dostop na gozdni cesti, je visoka voda porušila, tako da sedaj ni možnega prehoda preko Nevljice. Občinska uprava bo skupaj z Zavodom za gozdove pripravila predlog rešitve, ki bo ponovno omogočila prehod gozdne ceste preko vodotoka.
 
Oddelek za družbene dejavnosti
Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta v Kamniku
V preteklem tednu je na lameli A potekala montaža armature AB kletnih sten in plošče nad kletjo. Izvajalec je opaževal kletne stene in stropno AB ploščo ter jih tudi že betoniral. Potekala je montaža elektro inštalacijskih cevi in ozemljitev AB sten, izvajali sta se vertikalna hidroizolacija in vertikalna toplotna izolacija AB sten. Na območju lamele C so se montirali elementi strojnih instalacij. Potekajo tudi pripravljalna dela za začetek del na lameli B.
Športni park Virtus

Izvajalec del, družba FS Group, d. o. o., je v 25. tednu izvajala niveliranje ter utrjevanje 7.711 m2 površine igrišča s finim materialom granulacije od 0-4 mm, in sicer na končno koto nasutja.

Za doseganje ustrezne trdnosti nasutja je izvajalec del med valjanjem oz. utrjevanjem površino dodatno vlažil, s čimer je povečal učinek utrjevanja. Na SZ strani igrišča je bila izvedena postavitev opornega zidca višine 0.5 m iz betonskih prefabriciranih elementov ter dokončanje položitve betonskih robnikov.

V 26. tednu bo izvajalec del izvedel namestitev kovinskih nosilcev za montažo lovilne mreže na južni ter severni strani igrišča ter pričel s polaganjem finalne podlage z umetno travo. 

Obnova elektro inštalacij v Vrtcu Antona Medveda Kamnik, Enota Pestrna

Vrtcu Antona Medveda Kamnik v enoti Pestrna, so se pričela izvajati obnovitvena dela na elektro inštalacijah. Dela se izvajajo v popoldanskem času in ob koncih tedna.

Izvedeni so bili preboji preko sten, kot tudi nadgradni kabelski kanali od lokacije glavnega električnega razdelilnika preko avle, proti igralnicam in garderobi levo (gledano z glavnega vhoda). V nadgradne kanale so delno že uvlečeni napajalni kabli, kateri bodo priključeni v novih električnih razdelilnikih. Montiran je tudi že nov lokalni električni razdelilnik R-P2, ki je predviden za napajanje igralnic levo. Zaradi dotrajanosti obstoječih električnih inštalacij mora izvajalec del EVJ d.o.o., veliko časa nameniti raziskovanju obstoječe napeljave, iskanju težav in prevezovanju obstoječih razvodnih doz ter odstranjevanju obstoječih dotrajanih kabelskih vodov.
Sodelovanje na dogodku »Mladi in soodločanje na lokalni ravni« na Občini Litija
V preteklem tednu je v Litiji potekal dogodek na temo »Mladi in sodelovanje pri odločanju na lokalni ravni«. Dogodka sta se udeležili vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček ter višja svetovalka za družbene dejavnosti Sara Sitar. Na posvetu so bile predstavljene naslednje teme: strategija za mlade, participativni proračun in ostala orodja za vključitev in aktiviranje mladih. Ker je bila v mesecu maju sprejeta Strategija za mlade v Občini Kamnik 2022-2026 je Tina Trček na povabilo Razvojnega centra Srca Slovenije d.o.o. predstavila potek aktivnosti in proces, ki je bil potreben za sprejem strategije v naši občini, ki je bil prepoznan kot primer dobre prakse.

Številne občine strategij še nimajo ali pa so v procesu priprave le-teh, zato so jih zanimale izkušnje in izzivi, ki pritičejo takšnim postopkom. Seznanili smo se s primeri dobrih praks drugih občin in dobili kar nekaj idej in kontaktov, ki nam bodo v pomoč pri nadaljnjem delu.
Priprava strategije razvoja kulture v Ljubljanski urbani regiji (LUR) do 2027.

V ponedeljek, 13. 6. 2022 smo imeli člani skupine za pripravo Strategije razvoja kulture v LUR do 2027 prvo delavnico za pripravo regijskih projektov za Strategijo razvoja kulture v LUR do 2027, ki se je odvijala v Tehnološkem parku Ljubljana. Na delavnici smo spregovorili o tem, kako uspešno pripraviti projekte za umestitev v novo Strategijo razvoja kulture LUR do 2027. Regija lahko namreč le s povezovanjem znanja, človeških virov in inštitucij zasnuje razvojno naravnane in uspešne projekte s širšim dosegom. Na prvi delavnici smo predvsem analizirali projekte in aktivnosti, ki so bile vzpostavljene v času priprave kandidature za EPK (Občina Kamnik je bila pri kandidaturi za EPK ena izmed vidnejših z dvema projektoma) ter določili metodologije za nadaljnjo obravnavo.
Oddelek za razvoj in investicije
Izgradnja kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana
Gradnja kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana se nadaljuje.
V Občini Kamnik so dela zaključena.
V Občini Mengeš na mengeškem polju je potekala priprava terena za polaganje asfalta. Na južnem delu Mengša, od južnega rondoja obvoznice do ceste, ki vodi v Loko pri Mengšu je potekalo asfaltiranje trase.
V Občini Trzin se je v preteklem tednu nadaljevala gradnja v industrijski coni Trzin ter barvanje asfalta na delu, kjer je le ta že položen
Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Izgradnja kolesarske povezave Kamnik–Godič
Dela na Kolesarski povezavi Kamnik–Godič se nadaljujejo v skladu s predvidenim terminskim načrtom. Izvajalec je zaključil gradbena dela na zadnjem prepustu, zaključuje se tudi vgrajevanje robnikov. V preteklem tednu je potekalo predvsem humuziranje brežin.  
Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Godič sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Ponovno organiziran izletniški prevoz okoli Kamniško–Savinjskih Alp

V lanskem letu smo s testno vzpostavitvijo krožnega prevoza po Kamniško–Savinjskih Alpah presegli naša pričakovanja, zato smo se odločili, da tudi letos poleti vzpostavimo takšen sistem potovanja. Navdušeni nad pozitivnim sprejemom nove oblike trajnostne mobilnosti smo v lanskem letu zabeležili več kot 700 tovrstnih prevozov.
Izlet iz Kamnika na Jezersko, iz Preddvora v Logarsko dolino ali iz Luč na Krvavec vam že lani ni povzročal nobenih logističnih težav in tudi letos bo temu tako, če se boste le odločili za tovrstno potovanje. V dopoldanskih urah vas bo prevoz odpeljal v eno smer, popoldan pa se boste vrnili v obratni smeri do izhodiščne destinacije.
Potniki bodo lahko dostopali do prevoza na naslednjih postajah (zjutraj bo potekala vožnja v eno smer in popoldne v drugo): Kamnik – avtobusna postaja, Apno, Gondola Krvavec, Cerklje center, Preddvor jezero, Jezersko – avtobusna postaja pri Občini, Jezersko – avtobusna postaja pri jezeru, Logarska dolina Plesnik, Solčava – Center Rinka, Luče – avtobusna postaja, Podvolovljek – Sv. Anton, Kranjski Rak, Kamniška Bistrica – Kamnik – avtobusna postaja.

Prevoz bo organiziran od 25. 6. 2022 do 31. 8. 2022, vsak dan dvakrat, razen v ponedeljkih, ko prevoza ne bo. Cena prevoza se giblje med 4 in 9 evrov. Rezervacije sedežev so možne en dan pred odhodom do 16. ure na lokalni TIC točki ali na telefonski številki 040/890 105. Ure prevoza se bodo prilagajale potrebi oz. povpraševanju potnikov. Prevoz bo tako kot lansko leto izvajalo podjetje Prevozi in turizem Vrankar.

Uporabljajte prijaznejšo možnost prevoza in se s prijatelji, družino ali znanci po prelepi pokrajini Kamniško–Savinjskih Alp popeljite z organiziranim prevozom.

Dvodnevni pohod po Vodni poti Kamniško-Savinjskih Alp

V torek 21. junija in sredo 22. junija 2022 je bil v organizaciji Centra Rinka, prvič izveden dvo – dnevni turistični produkt – Pohod po vodni poti.
Prvi dan je pohod potekal na Solčavskem in sicer po Medvedovi poti od gostišča Firšt do Svetega duha ter nadalje po panoramski cesti do IZVIRA KISLE VODE. Pri gorski turistični kmetiji Klemenšek je pohodnike čakala topla malica. Sledil je spust proti Logarski dolini in po pešpoti do IZVIRA ČRNA.
Drugi dan so si udeleženci ogledali izvire v dolini Kamniške Bistrice. Pohod je ves čas potekal v prijetnem hladu Kamniške Bistrice, po zgornjem delu Koželjeve poti. Na poti so se udeleženci osvežili z vodo iz KRALJEVIH IZVIROV, MALEGA IZVIRKA IN IZVIRA KAMNIŠKE BISTRICE.

Kamniški Jamarji so ob izvire pritrdili tudi skodelico za zajem vode, ki bo na voljo vsem obiskovalcem. V vseh omenjenih izvirih se spremlja kvalitete vode, tako da jo lahko pijemo brez skrbi.

Dogodek je del projekta sodelovanja LAS Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.
Občina Kamnik
Oglasno sporočilo