T e D n i (K) Občine Kamnik 18.7.2022

0
622
Vas zanima, kaj se je dogajalo na Občini v preteklem tednu? Odpiramo vam vrata Glavnega trga 24. Dobrodošli!
Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance
Oddelek za gospodarske javne službe

Obnova kanalizacije in vodovoda v naselju Vrhpolje pri Kamniku
V preteklem tednu je izvajalec del EURO GRAD podjetje za gradbeništvo, inženiring in nepremičnine d. o. o., nadaljeval z vgradnjo robnikov ter prilagajanjem pokrovov jaškov ter kap na višino v sklopu priprave cestišča za asfaltiranje.

Ker dela potekajo pod popolno zaporo, se vsem stanovalcem zahvaljujemo za razumevanje in strpnost v času trajanja del.

Izgradnja kanalizacije Stahovica – Črna pri Kamniku

V preteklem tednu so se nadaljevala gradbena dela na relaciji Stahovica – Črna pri Kamniku. V načrtu je tako izgradnja kanalizacijskega sistema za odpadne vode med Stahovico in naseljem Črna pri Kamniku v dolžini približno 1,7 kilometra.

V času gradnje velja na tem območju sprememba prometnega režima. Na uradni spletni strani www.kamnik.si, bodo objavljene vse novice glede gradnje  ter morebitne spremembe prometnega režima.

Zahvaljujemo se za razumevanje in strpnost v času trajanja del ter zapor.

Obnova vodovoda in cestišča v naselju Zduša
V preteklem tednu se je zaključila obnova vodovodnega sistema v naselju Zduša.

V okviru obnove se je obnovilo 550 metrov vodovodnega sistema in 550 metrov cestišča z novim nosilnim in asfaltnim slojem. Ob brežini se je izvedel podporni zid, na katerem je nameščena zaščitna JVO ograja. Uredilo se je tudi odvodnjavanje padavinske vode s cestišča, katera se deloma odvaja v dve ponikovalnici, deloma pa razpršeno izven cestišča.

Vsem prebivalcem se zahvaljujemo za strpnost, razumevanje in sodelovanje med gradnjo.

Intervencija – Mali grad

Na pobočju Mali grad se nadaljujejo nujna gradbena dela v okviru intervencije Civilne zaščite Občine Kamnik.

V sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine in pogodbenimi podjetji Civilne zaščite, in sicer Komunalno podjetje Kamnik d.o.o., Žurbi Eko, d. o. o. in njegov podizvajalec Kaskader, d. o. o., pod vodstvom geomehanika Vrabec Martina se gradi podporni zid v skladu s izdelanim projektom. Po zastavljenem planu bodo dela predvidoma zaključena do konca meseca julija.

Sanacija plazu Zgornji Tuhinj

V kraju Zgornji Tuhinj je uspešno zaključena gradnja opornega zidu v dolžini 28 metrov in dveh kamnito drenažnih reber v dolžini 15 metrov ter pilotov. Občina Kamnik bo na Ministrstvo za okolje in prostor podala vlogo za pridobitev sredstev za sofinanciranje omenjenega plazu.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta v Kamniku
Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval z deli. Na območju lamele A se je nadaljevalo opaževanje in armiranje sten pritličja, izvajalo se je tudi betoniranje sten. V stene pritličja so se montirale elektro inštalacijske cevi, izvajali sta se tudi vertikalna hidroizolacija in toplotna izolacija AB sten.

Na območju lamele C so se montirali elementi strojnih inštalacij, potekala je montaža kovinskega požarnega stopnišča. V tem tednu se dela nemoteno nadaljujejo naprej.

Sanacija vlage na Podružnični šoli Motnik

Izvajalec del VGVrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala, d. o. o., je na objektu Podružnične šole Motnik v preteklem tednu izvedel razopaženje ojačitve betonskih temeljev, na betonski temelj je bila položena hidroizolacija ter termoizolacijski elementi.

Izvajalec je odstranil vhodni nadstrešek in stopnice na severni strani objekta ter izvedel povezavo odpadne kanalizacije med objektom in obstoječo greznico.

Oddelek za urejanje prostora
Javna razgrnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik št. 2

Od 13. 6. 2022 je na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17, 175/20, 199/21, 20/22) v navezavi na 298. in 338. člen Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21) ter 50. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/2017 – ZUreP-2, 199/2021 – ZUreP-3) in 11. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19), javno razgrnjen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik št. 2 (v nadaljevanju SD OPN 2).

Sklep o začetku postopka priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 24/2018 dne 14. 4. 2018. Razgrnjen dopolnjen osnutek SD OPN 2 je izdelala družba URBANIA d.o.o., Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana, pod številko 043-3a-19.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost poteka od 13. junija 2022 do vključno 18. julija 2022. Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi Javna razgrnitev Spremembe in dopolnitve OPN št. 2 – kamnik.si.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb. Obrazec za dajanje pripomb je  dostopen na povezavi Javna razgrnitev Spremembe in dopolnitve OPN št. 2 – kamnik.si Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.

Oddelek za razvoj in investicije
Izgradnja kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana

Gradnja kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana se nadaljuje.

občini Kamnik so gradbena dela zaključena, potekajo pa še zaključna dela na počivališču in namestitev solarnih luči na Korenovi cesti.

Tudi v občini Mengeš je zaključeno asfaltiranje kolesarske povezave trase na Mengeškem polju, do križišča pri Petrolu.

občini Trzin se je v preteklem tednu nadaljevala gradnja v industrijski coni Trzin (odsek G25-G37), ureditev odvodnjavanja, polaganje robnikov, priprava na asfaltiranje, prestavitev javne razsvetljave, rušenje asfalta in robnikov ter menjava nevezane nosilne plasti.

Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Izgradnja kolesarske povezave Kamnik–Godič
Dela na Kolesarski povezavi Kamnik–Godič se nadaljujejo v skladu s predvidenim terminskim načrtom.

Izvajalec zaključuje s postavljanjem lesene varovalne ograje, ki je predvidena na začetnem delu trase, za Zarjo Kovis, kjer je brežina najbolj strma in tudi na vseh prepustih. Izbrani koncesionar Direkcije RS za vode severno od podjetja Helios sanira dva rečna pragova, kar bo pripomoglo k izboljšanju poplavne varnosti. Zaradi širitve struge in s tem zožanja brežine bo morala Občina Kamnik postaviti dodano varovalno ograjo.

Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Godič sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Javna naročila

V petek, 8. julija 2022, je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo male vrednosti »Sanacija občinskih cest«. Objava javnega naročila s pripadajočo razpisno dokumentacijo je dostopna na naslednji povezavi (Portal javnih naročil): https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=451092. V preteklem tednu smo rok za oddajo ponudb podaljšali, in sicer lahko ponudniki ponudbe preko portala e-JN oddajo do srede, 27. julija 2022, do 9. ure.

V ponedeljek, 11. julija 2022, smo na Portalu javnih naročil objavili tudi javno naročilo »Gradnja vodovodnega omrežja do GRS Kamnik«. Rok za oddajo ponudb je 25. julij 2022, do 9. ure, razpisna dokumentacija pa je dostopna na naslednji povezavi (Portal javnih naročil): https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=451283. 

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here