24. seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
562

Domžalske občinske svetnice in svetniki so se 15. septembra 2022, ob 16. uri sestali na 24. seji Občinskega sveta Občine Domžale, na kateri so obravnavali devet točk dnevnega reda. Sejo, ki je potekala v sejni sobi Občine Domžale, je vodil župan Toni Dragar. Po ugotovljeni začetni navzočnosti in sprejemu zapisnika 23. seje z dne 16.6.2022, so domžalske občinske svetnice in svetniki pričeli z obravnavo in sprejemom razširjenega dnevnega reda.

 1. Volitve in imenovanja
 2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojnovarstvenega zavoda »Vrtec Urša» – skrajšani postopek
 3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojnovarstvenega zavoda »Vrtec Domžale» – skrajšani postopek
 4. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora EUP VI-43
 5. Sklep o lokacijski prevetritvi za del enote urejanja prostora EUP VI-43 (PIRŠ)
 6. Sklep o lokacijski prevetritvi za del enote urejanja prostora EUP ML-05
 7. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora EOP-46/57
 8. Odlok o imenovanju ulice v naselju Hudo – druga obravnava
 9. Vprašanja, pobude in predlogi
 1. Volitve in imenovanja

Občinski svet Občine Domžale je ugotovil, da Frančiški Rožič Novak, Sveta Trojica 89, 1233 Dob preneha funkcija namestnice članice Občinske volilne komisije Občine Domžale. Občinski svet Občine Domžale je za novo namestnico članice Občinske volilne komisije Občine Domžale imenoval Barbaro Lajevec, Krtina 30, Dob.

Občinski svet Občine Domžale je ugotovil, da Alenki Kosmač, Škrjančevo 6d, 1235 Radomlje, preneha funkcija članice Občinske volilne komisije Občine Domžale. Občinski svet Občine Domžale je za novo članico Občinske volilne komisije Občine Domžale imenoval Leno Jevnik, Škrjančevo 76, 1235 Radomlje.

Občinski svet Občine Domžale je ugotovil, da Martini Grašič, Nožice, Gostičeva cesta 85d, 1235 Radomlje preneha funkcija namestnice članice Občinske volilne komisije Občine Domžale. Občinski svet Občine Domžale je za novega namestnika člana Občinske volilne komisije Občine Domžale imenoval Roka Učakarja Grašiča, Nožice, Gostičeva cesta 85a, 1235 Radomlje.

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o številu elektorskih mest, ki pripadajo posamezni svetniški skupini za volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državni svet na volitvah 2022. Občinski svet Občine Domžale zadolži Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da izvede postopke za imenovanje elektorjev in predstavnika lokalnih interesov v Državni svet.

 1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojnovarstvenega zavoda »Vrtec Urša» – skrajšani postopek

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda »Vrtec Urša«.

 1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojnovarstvenega zavoda »Vrtec Domžale» – skrajšani postopek

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda »Vrtec Domžale«.

 1. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora EUP VI-43

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora EUP VI-43.

S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišči s parc. št. 5698/3, 5703/3 k.o. 1959 – Domžale, ki se po določilih Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/18, v nadaljevanju: OPN) nahajata v delu enote urejanja prostora EUP VI-43, s podrobnejšo namensko rabo IG – gospodarske cone. Za to območje je po OPN predviden sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).

 1. Sklep o lokacijski prevetritvi za del enote urejanja prostora EUP VI-43 (PIRŠ)

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora EUP VI-43.

S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišče s parc. št. 5701/6, k.o. 1959 – Domžale, ki se po določilih Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/18, v nadaljevanju: OPN) nahaja v delu enote urejanja prostora EUP VI-43, s podrobnejšo namensko rabo IG – gospodarske cone. Za to območje je po OPN predviden sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).

 1. Sklep o lokacijski prevetritvi za del enote urejanja prostora EUP ML-05

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora EUP ML-05.

 1. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora EOP-46/57

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora EOP-46/57.

 1. Odlok o imenovanju ulice v naselju Hudo – druga obravnava

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o imenovanju ulice v naselju Hudo. Nova ulica se imenuje Ulica ob potoku.

 1. Vprašanja, pobude in predlogi

V nadaljevanju dnevnega reda so sledila še vprašanja, pobude in predlogi občinskih svetnic in svetnikov.

Več najdete na povezavi.

Občina Domžale

Foto: Vido Repanšek

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here