Je Javno komunalno podjetje Prodnik še javno? Občani menijo, da ne!

0
2011

Na JKP Prodnik smo naslovili naslednja vprašanja občank in občanov:
Zakaj se Domžalčanom preplačilo za komunalne storitve ne vrne v obliki subvencije v višini ustvarjenega dobička, kot je to praksa v nekaterih občinah? Ali o tem ukrepu odloča direktor Javnega komunalnega podjetja Prodnik ali občinski svet, torej župan?
Za občanke in občane že nekaj časa ni več mogoč fizični (osebni ali telefonski) dostop do Javnega komunalnega podjetja Prodnik Domžale. Vsi podatki naj bi bili dostopni na spletni strani podjetja, kar pa občane zanima, lahko izvejo preko elektronske pošte. Diskriminirane, predvsem starejše osebe, ne vešče sodobnih elektronskih komunikacijskih orodij, zanima, kako, da pri vseh teh milijonskih zaslužkih, dobičku podjetja, preplačilu uporabnikov komunalnih storitev, ni mogoče zagotoviti, ljudem primerne, komunikacije. Je ta, skrajno neprijazen ukrep, sprejet zaradi varčevanja, pomanjkanja empatije ali je vzrok tiči drugje?

Odgovor:
Sredstva, ki jih Javno komunalno podjetje Prodnik in občine prejmejo z naslova javnih služb varstva okolja omogočajo kakovostno izvajanje storitev, tudi v okoliščinah, kot smo jim bili priča v letošnjem poletju. Zaradi stalnega rednega vzdrževanja in sistematičnih investicijskih vlaganj v javni vodovodni sistem, kar brez zadostnih sredstev ne bi bilo možno, se zagotavlja izjemno zanesljivo oskrbo s pitno vodo, zato so imeli naši uporabniki v občini Domžale tudi v ekstremno sušnih razmerah za razliko od marsikaterega drugega območja v Sloveniji ves čas nemoteno dobavo pitne vode, brez kakršnihkoli omejitev. Enako se z vlaganji v kanalizacijski sistem zagotavlja nemoteno odvajanje odpadne vode, tudi v primeru ekstremnih vremenskih razmer oziroma nalivov, ki smo jim v zadnjem času žal vse večkrat priča.
Kar zadeva odvoz kosovnih odpadkov, smo v letu 2021 sistem odvoza nadgradili tako, da ima vsak uporabnik odvoz na točno določena dneva v letu, ki sta že v začetku leta navedena na računu za komunalne storitve in portalu eProdnik. Datuma sta potem navedena na vsakem računu, tako da so uporabniki z datumom odvoza ves čas seznanjeni in posebna obvestila po pošti niso potrebna. Na portalu eProdnik pa se lahko uporabniki naročijo tudi na prejemanje opomnika o odvozu kosovnih odpadkov, ki ga teden dni pred odvozom prejmejo na elektronski naslov.
Z veseljem ugotavljamo, da uporabniki nov sistem sprejemajo pozitivno, saj omogoča, da so z objavo datumov na računu in portalu eProdnik zelo kmalu seznanjeni z informacijo o odvozu kosovnih odpadkov na njihovem odjemnem mestu, to informacijo lahko tudi kadarkoli preverijo in lažje načrtujejo pripravo teh odpadkov.
O tem, da so datumi odvoza kosovnih odpadkov navedeni na računu za komunalne storitve, smo v lanskem letu vse uporabnike obvestili z dopisi po pošti, večkrat na leto informacijo objavimo v lokalnih glasilih in v obvestilu na računu za komunalne storitve, ves čas pa je objavljena tudi na naši spletni strani. V primeru večstanovanjskih objektov so z informacijo pravočasno seznanjeni upravniki objektov.
Naj ob tem dodamo še, da lahko vsi naši uporabniki kosovne odpadke kadarkoli v okviru delovnega časa brezplačno predate v našem Centru za ravnanje s komunalnimi odpadki Dob:
https://www.prodnik.si/ravnanje-z-odpadki/center-za-ravnanje-z-odpadki-dob.
Splošne informacije o izvajanju naših storitev so objavljene na naši spletni strani in tako dostopne v vsakem trenutku, za uporabnike pa smo vzpostavili tudi portal eProdnik, na katerem lahko dostopajo do podatkov in izdanih računov za njihovo odjemno mesto. Portal eProdnik omogoča:
· spremljanje podatkov o odjemnem mestu,
· pregled nad urnikom odvoza odpadkov,
· dostop do izdanih računov in stanja plačil,
· enostavno naročilo na prejemanje računov po elektronski pošti in trajnik,
· enostavno sporočanje stanja vodomera za obračun po dejanski porabi,
· naročilo na prejemanje opomnika o odvozu kosovnih odpadkov in rednem odvozu,
· enostavno naročanje zamenjave zabojnikov za odpadke v primeru poškodbe ali spremembe volumna.
Za dodatne informacije smo uporabnikom z veseljem na voljo preko elektronske ali navadne pošte, da je vsaka zadeva ustrezno evidentirana in obravnavana v najkrajšem možnem času. Pisna komunikacija z uporabniki zagotavlja transparentnost, sledljivosti postopkov in korespondence v primeru morebitnih kasnejših reklamacij. V oddelku obračuna komunalnih storitev smo uporabnikom v času uradnih ur na voljo tudi po telefonu, je pa večino zahtev kljub temu potrebno oddati pisno v izogib kasnejšim nesporazumom in nejasnostim.
Javno komunalno podjetje Prodnik


Poziv o nujnosti drugačnega pristopa JKP Prodnik do občanov

Na občinske svetnice in svetnike smo naslovili poziv z vprašanjem, kako lahko kot skrbniki in skupaj z županom upravljalci občine dopuščate stanje na področju zbiranja in obračunavanja odpadkov, za kar je pooblaščeno Javno komunalno podjetje Prodnik.

V zadnjem času se je JKP Prodnik odločilo za, občanom najbolj neprijazen in diskriminatoren način komuniciranja z odjemalci, katerih velik del predstavljajo tisti, ki so manj vajeni uporabe sodobne elektronske komunikacije. Kot lahko razberemo s položnic in obvestil, naj bi bili podatki o komunalnih storitvah odslej dostopni le na spletni strani podjetja, če pa bi imel kdo posebno vprašanje, se lahko obrne nanje po elektronski pošti. Podatek, kdaj je odvoz kosovnih in nevarnih odpadkov, se žal razbere samo s položnic. Ni več obvestil posameznim gospodinjstvom ali javnih informacij v občinskih občilih. To je očitno zaničevanje vseh starejših in računalniško manj veščih občanov, kakor tudi tistih, ki potrebne računalniške opreme, interneta ali sodobnih ‘pametnih’ telefonov nimajo. Pri milijonski realizaciji in dobičkih »javnega« podjetja, pa tudi preplačanih storitvah občank in občanov, bi bilo pričakovati precej bolj prijazen in ljudem dostopen način komunikacije. Mnoge občine in komunalna podjetja so preplačana sredstva občanov le ta povrnili v obliki subvencij, v našem, domžalskem primeru, pa o dobičkih nobenega razmisleka, samo če-dalje bolj neprijazen in oddaljen dialog ob vedno višjih cenah. Zato na občinske svetnike v imenu vseh prizadetih občanov naslavljamo poziv o nujnosti drugačnega pristopa javnega podjetja za odvoz komunalnih odpadkov in drugih komunalnih storitev. Težko bi tak odnos opravičevali z racionalizacijo in optimizacijo poslovanja, saj so cene storitev ene najvišjih v Sloveniji!

Res so v domžalski občini komunalni prispevki med najdražjimi v Sloveniji in dejstvo je, da bi se morala narediti revizija poslovanja in optimizacija ter znižanje cen, ker sem prepričana, da obstajajo notranje rezerve.
Datumi kosovnih odvozov, ki so prikazani na položnicah so nastali zaradi dogovorov med različnimi ponudniki odvoza odpadkov. Žalosti pa me, da ni vzpostavljen boljši dialog in spoštovanje starejših občank in občanov ter vseh tistih, ki niso vešči spletne komunikacije. Zato apeliram na Prodnik d.o.o., da nujno vzpostavi primeren način komunikacije do svojih uporabnikov in ustrezno obveščanje, tudi v tiskani obliki in klicnim centrom, kjer bi lahko uporabniki pridobili ustrezne informacije in svetovanje. Slaba komunikacija in obveščanje lahko privede do ne ustreznega odlaganja odpadkov v naravi, zato je nujno ustrezno in vsem dostopno obveščanje. Skrb za čisto in varno okolje mora biti naša prva prioriteta in je ena izmed osnovnih nalog komunalnega podjetja. Vsi si to zaslužimo!
Kristina Hafner SD


Zahvaljujem se vam za postavljeno vprašanje glede domžalske komunale, le-ta je pereča tema skozi celoten mandat, žal pa se na tem področju, kljub mojim številnim opozorilom, ni storilo nič.
V Občinskem svetu Občine Domžale sem edini, ki sem javno izpostavil problem odpuščanja delavcev, kar so zapisali tudi številni mediji, ustanovitelji in skupščina komunale, katere člani in članica so župani in županja občin Domžale, Mengeš, Trzin, Moravče in Lukovica, pa še do danes problematike niso obravnavali. Prav tako niso naredili popolnoma nič, da bi znižali, ali pa vsaj zaustavili dvig cen komunalnih storitev.
Nobenega odziva ni s strani domžalske občinske uprave, ki jo vodi direktor Edvard Ješelnik, le-ta je sicer tudi predsednik nadzornega odbora. Predsednik skupščine komunale je sicer Toni Dragar, župan Občine Domžale, ki je 56% lastnik. Da je aroganca vladajočih res prisotna, se odraža tudi ob tem, da, ko jih občani in občanke potrebujejo za kakršnokoli informacijo, kaj šele pomoč pri reševanju problemov, njihovi telefoni zvonijo v prazno.
Cene komunalnih storitev ne bodo nikoli nižje, dokler jih bodo uravnavali tisti, ki jih vsako leto dvigujejo!
Župan je ustanovil projektno skupino za »spremljanje cen komunalnih storitev«, vendar je glede na njeno sestavo utopično pričakovati, da bomo davkoplačevalci sploh kdaj dočakali kakršnokoli znižanje nenormalno visokih položnic za komunalo!
Do danes ta županova komisija še ni storila popolnoma nič, razen to, da obstaja!
Če že ni na voljo nobenega zapisnika o kakršnikoli seji te »komisije«, bi se lahko potrudili vsaj toliko, da bi odstranili ime, že pokojnega, člana komisije.

Projektna skupina za pregled cen komunalnih storitev
Člani: mag. Tomaž DEŽELAK, mag. Renata KOSEC, Janez AVSEC, Marjan RAVNIKAR, Metod MARČUN, mag. Bojan ARH, +Roman LENASSI, Marko FATUR, Edvard JEŠELNIK, Andrej BOKAN
Vir: www.domzale.si (županova komisija)

Kar se pa tiče podatka na položnici glede kosovnega odvoza, se pa strinjam z njim, saj so pred tem in po objavah v lokalnih medijih, odpadki ležali vsepovprek, kupi odpadkov, ki so stali po teden dni in več, pa so bili, predvsem ponoči, deležni “nepovabljenih” in po mnenju številnih občank in občanov, nezaželenih “gostov”.
Kot občinski svetnik sem v eni izmed svojih številnih pobud podal tudi predlog, da se občanom in občankam enkrat ali pa dvakrat letno omogoči brezplačno naročilo kontejnerja za odvoz, ko ga pač potrebujejo za odvoz večje količine kosovnih odpadkov naenkrat.
Predlagam tudi brezplačen sprejem gradbenih odpadkov na CRO Dob za občanke in občane v količini 1000 kg. Prejel sem namreč številne kritike občanov in občank, da je cena zbiranja gradbenega materiala za fizične osebe izredno visoka, ceno pa zavoljo tega, žal, plačuje narava. Divja odlagališča namreč rastejo kot gobe po dežju, inšpekcijske službe pa na to sploh ne odreagirajo in to kljub temu, da so o tem poročali številni mediji.
Gregor Horvatič, občinski svetnik


Člani občinskega sveta (mandat 2018 do 2022)

1. Joško KOROŠEC, LTD
2. Andreja POGAČNIK JARC, LTD
3. Boštjan Deželak, LTD
4. Maksimiljan KARBA, LTD
5. Damjana KOROŠEC, LTD
6. Janez AVSEC, LTD
7. Anže KOROŠEC, LTD
8. Marjeta RODE, LTD
9. Janez BRECELJNIK, LTD
10.Sonja OREŠEK, LTD
11. Metod MARČUN, LMM
12. Matej ORAŽEM, LMM
13. Elvira ROŠIĆ KLJUČANIN, LMM
14. Kaja ČOKAN, LMM
15. Maja BURJA, LMM
16. Ivan PŠAG, LMM
17. Robert HROVAT, SDS
18. MARIJA DOROTEJA GRMEK, SDS
19. mag. Tomaž DEŽELAK, SDS
20. mag. Majda PUČNIK RUDL, SDS
21. Žiga ŠTIFTAR, SDS
22. Peregrin STEGNAR, NSi
23. Tadeja ŠUŠTAR, NSi
24. Urška KABAJ PLETERSKI, LMŠ
25. mag. Branko HEFERLE, LMŠ
26. Marjan RAVNIKAR, SD
27. Kristina HAFNER, SD
28. Alenka RESINOVIČ REZA, Lista Reza
29. mag. Bojan ARH, Stranka Alenke Bratušek
30. Gregor HORVATIĆ, Zeleni Slovenije
31. Mateja KEGEL, samostojna svetnica

Z rdečo barvo so označene osebe „koalicija“.


Projektna skupina za pregled cen komunalnih storitev je opravila svoje delo, brez izdaje zaključnega poročila.20. 9. 2022 smo na Urad župana Občine Domžale poslali naslednje vprašanje:

Kolikokrat se je sestala Projektna skupino za pregled cen komunalnih storitev in če obstajajo zapisniki teh sej?
Odgovor še čakamo!

 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here