T e D n i (K) Občine Kamnik 26.9.2022

0
538

Vas zanima, kaj se je dogajalo na Občini v preteklem tednu? Odpiramo vam vrata Glavnega trga 24. Dobrodošli!

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in financeOddelek za gospodarske javne službe

Obnova kanalizacije na Prisojni poti 

V preteklem tednu je izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., nadaljeval z obnovo kanalizacije na Prisojni poti, kjer je zaradi erozije tal prišlo do poškodb na kanalizacijskem sistemu. Začasno se bo na tem delu vgradilo črpališče za odpadne vode, s katerim se bo odpadna voda prečrpavala v bližnji nepoškodovani kanalizacijski sistem. 

Izgradnja kanalizacije Stahovica – Črna pri Kamniku

V preteklem tednu se je v okviru rednega vzdrževanja nadaljevala obnova državne ceste. Na uradni spletni strani www.kamnik.si bodo objavljene vse novice glede gradnje in morebitne spremembe prometnega režima.

Zahvaljujemo se za razumevanje in strpnost v času trajanja del ter zapor.

Izgradnja opornega zidu Markovo

Izvajalec del VBT d. o .o., je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo podpornega kamnitega zidu med kategoriziranima cestama v naselju Markovo. Tako se bo zaščitila obstoječa cesta, ki je bila obnovljena v času izgradnje kanalizacije, prav tako pa se bodo zavarovali ostali vodi javne infrastrukture, ki potekajo po cesti Markovo – Studenca.

Obnova kanalizacije v Volčjem Potoku 

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., je v preteklem tednu nadaljeval z obnovo kanalizacije za odpadne vode v naselju Volčji Potok. Zaradi dotrajanosti sistema in poddimenzioniranjem obstoječe kanalizacije, je na tem delu večkrat prišlo do okvare in zamašitve sistema.

Asfaltiranje makadamskih cestišč

Izvajalec del, Resal, d. o. o., je v preteklem tednu pričel z deli za izvedbo asfaltiranja javne poti (JP 661471) v naselju Okrog pri Motniku. 

Zahvaljujemo se za razumevanje in strpnost v času trajanja del in zapor.

Pregled vlog na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše 2022

Obveščamo vas, da je Komisija pregledala vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše 2022, na podlagi Sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje št. 844-18/2022-13-DGZR, z dne 12. 8. 2022. Tisti, ki vlog še niso oddali, lahko to storijo do srede, 28. septembra 2022, na vložišču Občine Kamnik, in sicer do 12. ure.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik

Izvajalec je na naročnika naslovil zahtevek za spremembo cen, in sicer iz razloga, ker se je v času od sklenitve pogodbe zgodila nepredvidljiva rast cen posameznih elementov cene, česar ni mogel nihče vnaprej predvideti. Dejstvo je, da ima izvajalec, skladno s 656. členom Obligacijskega zakonika, pravico vložiti zahtevek za povišanje cen, pri čemer nosi tveganje za 10 % podražitev sam, za višje podražitve pa lahko zahteva razliko od naročnika. Naročnik je takoj po prejemu zahtevka stopil v stik z različnimi organi, tako na državni kot na lokalni ravni ter želel pridobiti informacije, kako se s tovrstnimi situacijami soočajo drugje. Glede na to, da smo za investicijo pridobili sofinancerska sredstva s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, smo prosili še za njihovo mnenje.  Na podlagi zbranih informacij smo pristopili k pripravi odgovora izvajalcu s ponujenim predlogom obračunavanja spremembe cen, kot izhodiščem za nadaljnja pogajanja, v taistem času pa smo s strani izvajalca prejeli dopis, da čez dva delovna dneva gradbišče ustavlja.

Trenutno z izvajalcem potekajo pogajanja in usklajevanje končnega besedila aneksa k pogodbi. Kljub temu, da aneks še ni podpisan, pa navedeno ni razlog za ustavitev gradnje, na kar je bil izvajalec s strani nadzornega inženirja tudi opozorjen. Vsaka namerna zmanjšana aktivnost oziroma intenzivnost gradnje gre na njegov časovni konto in ne predstavlja upravičene zamude, kar bo moral tekom gradnje nadoknaditi.

Sanacija objekta Podružnične šole Gozd (pregled in analiza obstoječih konstrukcijskih elementov stavbe)

Za objekt Podružnične šole Gozd je bila v letošnjem letu naročena izdelava projektne dokumentacije z namenom, da se v naslednjem letu pristopi k  prenovi šole, ki bi se hkrati tudi energetsko sanirala.

Prvotno je  bilo načrtovano, da se bi izvajala samo nujna vzdrževalna dela oziroma primarno izvedla  le energetska sanacija objekta  (dela, za katera ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja), a se je med projektiranjem izkazalo, da je potrebno projekt razširiti in izvesti tudi statično sanacijo (utrditev stropov –  konstrukcije stavbe, manjše preureditve prostorov,…), hkrati pa se bo v  podružnično šolo vključilo tudi enoto vrtca. Tako se je projekt razširil na izdelavo DGD – dokumentacije, v mesecu avgustu letošnjega leta je bila na Upravno enoto Kamnik že podana vloga in ustrezna dokumentacija za izdajo gradbenega dovoljenja.

Trenutno je v izdelavi PZI-dokumentacija s popisom predvidenih del. Na osnovi tega bo Občina Kamnik predvidoma tudi kandidirala na razpisih za sofinanciranje energetske sanacije javnih objektov. V teh dneh se bodo izvajale preiskave in izdelala analiza kakovosti obstoječih konstrukcij  objekta, ki so  potrebne za izdelavo PZI – dokumentacije.

Vrtec Antona Medveda Kamnik je prejemnik prestižne evropske nagrade za inovativno poučevanje – EITA 2022

  1. septembra je Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, mladino in šport, Marija Gabriel, najavilaletošnje prestižne nagrajence.Teh je letos 98 iz vse Evrope, med katerimi je tudi Vrtec Antona medveda Kamnik. Kratka predstavitev nagrajencev je vidna na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=9Z27nVFpw-Q.

Projekt »With open arms«

V Vrtcu Antona Medveda dajejo velik poudarek dejavnostim v naravnem učnem okolju in že več kot desetletje aktivno prenašajo dejavnosti iz igralnice v naravno učno okolje – gozd. V nagrajenem projektu so želeli svoje znanje na tem področju še poglobiti ter primerjati in izmenjati izkušnje s področja gozdne pedagogike in drugih alternativnih pedagoških metod, ki jih bodo lahko uporabljali pri svojem delu. Pri tem so se posebej osredotočili na otroke iz skupin z manj priložnostmi (npr. priseljeni otroci, otroci iz socialno šibkejših okolij) in prakse, ki bi lahko takšnim otrokom olajšale vključitev v vrtec. Projekt je bil močno podprt s strani vodstva organizacije, učitelji pa so prinešeno znanje iz mobilnosti v tujini delili s celotnim kolektivom in tudi okoliškimi vrtci.

S projektom so tako vsi zaposleni okrepili svoje strokovne kompetence, predvsem za delo z otroki iz skupin z manj priložnostmi, in osvojili nove metode, ki jih lahko uporabljajo.

Življenje za samostanskimi vrati: Klarise in Uršulinke v Mekinjah

Vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček si je na povabilo direktorice Zavoda za kulturo Irene Gajšek, ogledala vodeno muzejsko razstavo v Mekinjskem samostanu, nastalo s pomočjo projekta Samostan – Mesto srečevanj. Gospa Katarina Mihelič je prisotne na strokoven in izjemno zanimiv način popeljala skozi obdobji klaris in uršulink in jim s tem približala življenje obeh redov v tistem času. Muzejska razstava je stalna, prepričani smo, da bo navdušila vsakega obiskovalca.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora se je v preteklem tednu zaključila javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za enoto urejanja KA-80 (identifikacijska št. PA: 2903), številka elaborata: 01/UO902/2022, februar, dopolnitev marec 2022, izdelovalec družba Studio 3R arhitekturno in urbanistično načrtovanje d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale. Območje lokacijske preveritve predstavljajo zemljišča s parcelno št. 727/3 in 727/5 obe v k.o. 1911 – Kamnik. Investitor z elaboratom lokacijske preveritve predlaga, da se omogoči začasno rabo prostora za del prostorske enote KA-80, namenska raba površine za oddih, rekreacijo in šport, zemljišče je trenutno travnik in gozd. Javna razgrnitev za zainteresirano javnost je potekala od 5. septembra 2022 do vključno 20. septembra 2022. Na podlagi  prejetih pripomb so bila objavljena stališča do pripomb, ki si jih lahko ogledate na spletni povezavi TUKAJ.

Oddelek za razvoj in investicije

Vabilo na delavnici Kolektivna blagovna znamka Srce Slovenije

Spoštovani rokodelski in prehranski ponudniki Srca Slovenije, vabimo vas na delavnici, ki bosta potekali v petek, 30. septembra 2022, v Mestnem muzeju Litija.

Vljudno vabljeni vsi ponudniki rokodelskih izdelkov in izdelkov unikatnega ter industrijskega oblikovanja ter pridelkov in živilskih izdelkov, ki ste že in bi še želeli svoje izdelke vključiti v certifikacijsko shemo kolektivne blagovne znamke (KBZ) Srce Slovenije, ki je vzpostavljena po modelu Izvorno slovensko in je priključena Mreži KBZ Izvorno slovensko.

Razpored delavnic:

  • 12.00–14.30: delavnica za pridelke in živilske izdelke; predavatelji Akademije Izvorno slovensko: mag. Marlena Skvarča, dr. Jana Vilman in dr. Tanja Lešnik Štuhec,
  • 15.00–17.30: delavnica za rokodelske izdelke in izdelke unikatnega in industrijskega oblikovanja; predavatelji Akademije Izvorno slovensko: dr. Jana Vilman, dr. Tanja Lešnik Štuhec, gradivo bopripravil tudi prof. dr. Janez Bogataj, predstavila ga bo dr. Tanja Lešnik Štuhec.

Zaželeno je, da na delavnice prinesete svoje izdelke v originalni embalaži, saj jih bodo pokomentirali predstavniki Akademije Izvorno slovensko, ki vas bodo lahko usmerjali pri razvoju izdelkov in storitev.

Kaj boste pridobili z udeležbo na delavnicah?

  • uvid v prenovljeni sistem vzpostavljanja KBZ Srce Slovenije za obe kategoriji;
  • spoznali boste merila za ocenjevanje (pri pridelkih in živilskih izdelkih tudi senzorične posebnosti različnih vrst živil, kar lahko pomembno vpliva na njihovo kakovost);
  • spoznali boste postopek ocenjevanja;
  • pridobili boste nove ideje za razvoj vaših izdelkov in njihovo celostno komunikacijsko podobo (etiketa, embalaža, zapisana zgodba) preko konkretnih primerov iz prakse;
  • komentarje na vaše izdelke s strani predavateljic in iskanje hitrih rešitev, ki jih bo veljalo nadgraditi v sklopu individualnih konzultacij.

Kdo so predavatelji?

Prof. dr. Janez Bogataj je priznan etnolog in predsednik Komisije za rokodelstvo ne le v sklopu Akademije Izvorno slovensko temveč tudi na nacionalnem nivoju za Rokodelstvo Art & Craft Slovenija.

Dr. Tanja Lešnik Štuhec je avtorica sistema vzpostavljanja KBZ po modelu Izvorno slovensko, v katere mreži je 15 KBZ v Sloveniji. Kot predavateljica Fakultete za turizem Univerze v Mariboru se ukvarja z razvojem podeželja v pametne, zelene in vzdržne destinacije.

Dr. Jana Vilman je vpeta v vzpostavljanje KBZ in svetovanje rokodelcem že več kot 10 let in je ena od avtoric KBZ Bohinjsko/From Bohinj in soavtorica mnogih drugih iz mreže Izvorno Slovensko. V Akademiji Izvorno slovensko že več let izvaja delavnice in ocenjuje celostno komunikacijsko podobo izdelkov in storitev.

Mag. Marlena Skvarča je upokojena višja predavateljica za področje prehrane na Oddelku za živilstvo, Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani in na drugih višjih strokovnih šolah in priznana ocenjevalka senzoričnih značilnosti živil na nacionalnem nivoju. V Akademiji Izvorno slovensko že več let izvaja delavnice za pridelovalce in predelovalce živil in le-te ocenjuje v strokovnih komisijah. Vljudno vas prosimo, da svojo udeležbo na delavnici potrdite do srede, 27. septembra 2022, do 12. ure na e-naslov tina.vatovec@razvoj.si in pripišite, na katero delavnico se prijavljate.

Več informacij o KBZ Srce Slovenije je na voljo na spletni strani http://www.srce-slovenije.si/osrcu-slovenije/znamka-srce-slovenije/kolektivna-trzna-znamka-srce-slovenije.

CIPRA praznuje 70 let

Predstavnica Oddelka za razvoj in investicije se je na povabilo društva CIPRA Slovenija udeležila praznovanja 70-letnice omenjenega združenja, ki je leta 2019 v okviru projekta CityWalk, sofinanciranega v okviru transnacionalnega programa Podonavje, na pobudo Občine Kamnik izoblikovalo Strategijo hodljivosti za Kamnik z lokalnim načrtom hodljivosti, ki lokalno skupnost že nekaj let uspešno usmerjata pri načrtovanju in izvedbi investicij s področja prometa.

Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) je neodvisna in neprofitna krovna organizacija, ki se zavzema za varstvo in trajnostni razvoj alpskega sveta. Na srečanju se je odvila okrogla miza z naslovom Alpe – navdih za prihodnost, na kateri so gostje – poznavalci alpskega prostora in njegove problematike (Marjeta Keršič Svetel, dr. Nevenka Bogataj, mag. Borut Peršolja, Jernej Stritih in dr. Peter Skoberne), odprli zanimivo razprava o tem,  da se lahko dolgoročno v alpskem prostoru ohrani le tisto, kar je trajnostno v ekološkem in socialnem pogledu, in da se je potrebno aktivno zavzeti za takšen način življenja in vzpostaviti takšne oblike gospodarskih dejavnosti, ki z naravo in naravnimi viri ravnajo trajnostno – da bo alpski prostor še dolgo uspeval in bo lahko navduševal tudi naše zanamce.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here