T e D n i (K) Občine Kamnik 17.10.2022

0
486

Vas zanima, kaj se je dogajalo na Občini v preteklem tednu? Odpiramo vam vrata Glavnega trga 24. Dobrodošli!

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance
Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja kanalizacije Stahovica – Črna pri Kamniku

V preteklem tednu se je v okviru rednega vzdrževanja nadaljevala obnova državne ceste ter poklabitev električne infrastrukture. V tem tednu se bodo prilagajali pokrovi jaškov na višino, potekala bo priprava ceste na obrabno plast asfalta. Na uradni spletni strani www.kamnik.si so objavljene vse novice glede gradnje  ter morebitne spremembe prometnega režima.

Zahvaljujemo se za razumevanje in strpnost v času trajanja del ter zapor.

Obnova kanalizacije v Volčjem Potoku

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., je v preteklem tednu nadaljeval z obnovo kanalizacije za odpadne vode v naselju Volčji Potok. Zaradi dotrajanosti sistema ter pod dimenzioniranjem obstoječe kanalizacije, je večkrat prišlo do okvare ter zamašitve sistema.

Izgradnja opornega zidu Markovo
Izvajalec del, VBT d. o. o., je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo podpornega kamnitega zidu med kategoriziranima cestama v naselju Markovo. Tako se bo zaščitila obstoječa cesta, ki je bila obnovljena v času izgradnje kanalizacije, prav tako pa se bodo zavarovali ostali vodi javne infrastrukture, ki potekajo po cesti Markovo – Studenca ter obnovili obstoječi vodi.

Sanacija vodotoka Motnišnica

Na območju naselja Motnika se izvaja sanacija potoka Motnišnica. Skladno z izdelano projektno dokumentacijo bo podjetje Nivo Eko, d. o. o. izvedlo sanacijo poškodovanih brežin in struge vodotoka. Dela bodo po planu izvajalca del zaključena najkasneje v prihodnjem mesecu. 

Sečnja drevja in vegetacije ob Kamniški Bistrici v naselju Šmarca in Nožice

Direkcija Republike Slovenije za vode in Občina Kamnik sta začeli z prvimi ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti na območju kraja Šmarca in Nožice ob Kamniški Bistrici. Trenutno se izvajajo vzdrževalna dela, ki zajemajo sanitarni posek zmerne drevesne, grmovne in druge zarasti iz spodnjih dveh tretjin pretočnega profila vodotoka Kamniške Bistrice, in sicer v skupni dolžini v dolžini 2.290 metrov.

Uporabnike pešpoti ob Kamniški Bistrici, na odseku Šmarca-Nožice, naprošamo, da upoštevajo navodila izvajalca del in ne vstopajo v območje, kjer se izvaja sanitarni posek.

Asfaltiranje makadamskih cestišč  

Izvajalec del, Resal, d. o. o., je v preteklem tednu nadaljeval z deli za izvedbo asfaltiranja javne poti (JP 661052) na območju Velike Lašne (v času izvajanja del, predvidoma od 8. do 17. ure, bo izvedena popolna zapora in onemogočen promet).

Izvajalec del, Trgograd d. o. o., je v preteklem tednu izvajal dela za asfaltiranje še drugega cestnega odseka na območju Volčjega Potoka (JP 660074), v okvirni dolžini 110 metrov. 

V tem tednu bo izvajalec del, Resal, d. o. o., pričel z deli za izvedbo asfaltiranja javne poti na območju naselja Klemenčevo (JP 660431), Trgograd d. o. o. pa bo v tem tednu pričel z izvajanjem del za asfaltiranje javne poti v Šmarci (območje Bistriške ceste; LZ 160721), v predvideni dolžini 261 metrov.

Za razumevanje in strpnost v času trajanja del ter zapor se zahvaljujemo.

Sanacija cestišč

Izvajalec del, Trgograd d. o. o., je v preteklem tednu izvajal dela za sanacijo cestišča na Ljubljanski cesti (Duplica), in na območju lokalne ceste Mekinje – Godič (LC 160051, sanacija treh odsekov lokalne ceste, v skupni predvideni dolžini 611 metrov.

Za razumevanje in strpnost v času trajanja del ter zapor se zahvaljujemo.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik

Dela na gradbišču so se v preteklem tednu nadaljevala. Na območju lamele A je izvajalec opaževal stene in nosilce v 1. nadstropju, potekalo je montiranje armature AB konstrukcijskih elementov v nadstropjubetonirale so se stene in nosilci v prvem nadstropjuopaževala plošča nad prvim nadstropjem, hkrati se je izdeloval grobi razvod elektro instalacijskih vodov v AB alementih nadstropja in plošče nad nadstropjem.

Na območju lamele B so potekala pripravljala dela za začetek montaže jeklene mostne konstrukcije. V tem tednu se bodo dela nadaljevala.

Obnova Doma krajanov Srednja vas

V okviru prenove Doma krajanov Srednja vas v Tuhinju se letos izvajajo obnovitvena dela vseh prostorov, in sicer generalna prenova sanitarij, prenova vseh strojnih in elektro inštalacij, izvedba spuščenega stropa in obloga zunanjih sten s Knaufom, montaža ogrevalnih teles na stropu (IR paneli),  izvedba novih notranjih vrat ter obnova tlakov.V letošnjem letu se bo tako izvedla prenova prostorov, ki so namenjeni za aktivnosti KS Srednja vas. Občina Kamnik bo v letošnjem letu obnovo  sofinancirala v višini 28.000 evrov.  V lanskem letu pa so bila zamenjana vsa okna.

Ureditev trga pri avtobusni postaji v Kamniku

Občina Kamnik in GP KB, gradbeništvo d. o. o., kot izbrani izvajalec del za Ureditev trga pri glavni avtobusni postaji v Kamniku, bosta v tem tednu podpisala pogodbo za Ureditev trga pri avtobusni postaji, v prihodnjem tednu pa bo sledila uvedba v delo ter pričetek gradbenih del. Vrednost gradbeno obrtniških del je 154.211,63 evrov z vključenim davkom, vrednost nasaditve ter ozelenitve površin pa 6.265,07 evrov z vključenim davkom.

Bronasta skulptura mamuta v naravni velikosti je v grobem dokončana in bo dostavljena v Kamnik po zaključku gradbeno-obrtniških del.

Obnova elektro inštalacij v Vrtcu Antona Medveda Kamnik, enota Pestrna II. faza

V Vrtcu Antona Medveda Kamnik, v enoti Pestrna poteka zamenjava svetlobnih teles, in sicer skladno s terminskim planom. Svetlobna telesa so bila zamenjana na vseh hodnikih in v garderobah.

Srečanje čebelark in čebelarjev na Črnivcu

V petek, 14. oktobra 2022, je v organizaciji Čebelarskega društva Kamnik potekalo srečanje čebelark in čebelarjev občine Kamnik in sosednjih čebelarskih društev. Zbranim se je ob tej priložnosti pridružil župan Matej Slapar skupaj s predsednikom Čebelarskega društva Kamnik Štefanom Virjentom.

Župan Matej Slapar se je čebalarkam in čebelarjem zahvalil za njihov trud ohranjanja čebelartstva na Kamniškem in poudaril pomen prve plemenilne postaje za vzrejo matic kranjske sivke na Slovenskem, ki jo imamo v Kamniški Bistrici.

Priluhnili smo predavanju patra Karla Geržana, svoje vtise o čebelarjenju in izkušnje, ki jih je pridobil na Novi Zelandiji, pa je strnil Jernej Bubnič iz Kmetijskega inštituta Slovenije. Čebelarji so pregledali čebelarsko sezono ter si izmenjali prakse in izkušnje.

Koncert za dušo

V petek, 14. oktobra 2022, je v organizaciji ŠKD Mekinje potekal koncert z naslovom Koncert za dušo, kjer se je zbraim pridružil župan Matej Slapar skupaj z vodjo dramsko-kulturne sekcije ŠKD Mekinje ter pobudnico koncerta Sonjo Bernot in predsednikom ŠKD Mekinje Branetom Golobom.

Vodja dramsko-kulturne sekcije ŠKD Mekinje ter pobudnica koncerta Sonja Bernot se je zahvalila vsem nastopajočim, da so se odzvali na povabilo ter poudarila, da koncerta brez požrtvovalnega predsednika ŠKD Mekinje Braneta Goloba ter ostalih članov delovne ekipe ne bi bilo. Dejala je še, da so obiskovalci s svojo prisotnostjo omogočili koncert ter naznanila, da se po dveh letih v dvorano ponovo vrača tradicionalni abonma komedij. Župan Matej Slapar pa je obiskovalke in obiskovalce nagovoril z naslednjo mislijo: »Po dolgem obodju smo lahko ponovno skupaj, ki je, kot vidite prenovljena tudi po zaslugi Braneta Goloba in donatorjev. Prenovljena je notranjost, zunanji prostori in nadstrešek. Vloženega je bilo ogromno prostovoljnega dela v prenovo. Želim vam lep večer in naj oder zasede glasba.«

Na koncertu so nastopili Klapa Mali Grad, Sabina Gruden, Matic Smolnikar in dijaki Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik.

Svetovni dan hrane

Včeraj, 16. oktobra, smo obeležili svetovni dan hrane. V Sloveniji in po svetu se prehranska situacija iz različnih razlogov spreminja. Pomembno vlogo pri tem ima draginja. Delež lačnega in podhranjenega svetovnega prebivalstva narašča kot posledica pandemije Covid-19, spreminjajočih se podnebnih razmer, neenakosti med ljudmi, mednarodnih konfliktov in naraščajočih cen blaga in storitev.

Če želimo čim lažje prebroditi draginjo, ki je na pohodu, je potrebno iskati rešitve pri posamezniku, znotraj družine in v skupnosti. Ob tej priložnosti so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, OE Ljubljana in OE Novo mesto pripravili video prispevek, v katerem izpostavljajo 3 ključna sporočila, ki lahko pripomorejo k bolj ekonomičnemu in uravnoteženemu prehranjevanju. Posnetek je dostopen na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=Oav8t1qJsJg.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več komunalnih soglasij za potrebe gradnje, potrdil o namenski rabi prostora, projektnih pogojev in lokacijskih informacij za gradnjo. Prav tako smo izdali nekaj mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti. Dejavnosti na oddelku so usmerjene v izvajanje postopkov po novi zakonodaji.

Upravni organ še vedno ugotavlja, da pri izdajanju mnenj skladnosti s prostorskimi akti prihaja do nepravilne določitve parcel objektov. Pogoji so opisani v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17, 163/21):

”(1) Pri določitvi parcel objektov je treba upoštevati:

– namembnost in velikost objekta na parceli s potrebnimi površinami za njegovo uporabo in vzdrževanje (vrsta objekta in načrtovana dejavnost, dostop do javne ceste, parkirna mesta, utrjene zelene površine, faktorji izkoriščenosti parcele ipd.),

– prostorske izvedbene pogoje glede lege, velikosti objektov ali prostorskih ureditev in glede oblikovanja objektov,

– prostorske izvedbene pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,

– položaj, namembnost in velikost novih parcel objektov v odnosu do obstoječih parcel objektov,

– namembnost in velikost javnih površin, prometnih površin in komunalnih koridorjev ter njihovo vzdrževanje,

– zdravstveno tehnične zahteve (odmik od sosednjega objekta, vpliv bližnje okolice, osončenje, prevetritev, intervencijske poti).

(2) Parcela objekta mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč. V primeru, ko parcela objekta leži v dveh enotah urejanja prostora in obe dopuščata gradnjo istovrstnega objekta, potem veljajo za gradnjo objekta na takšni parceli določila za tisto enoto urejanja, v kateri leži večji del parcele objekta.

(3) Pri določanju velikosti parcele obstoječih objektov na območju sanacije razpršene gradnje (Ap), kadar parcela objekta še ni določena, velja, da največja velikost parcele obstoječih objektov znaša 600 m2 ali površina zemljišč pod stavbo vseh legalno zgrajenih manj zahtevnih in nezahtevnih stavb pred sprejemom tega odloka, pomnoženo s faktorjem 4 (velja večja določena vrednost).

(4) Delitev zemljiških parcel, ki predstavljajo parcele obstoječih objektov je dovoljena le v primeru, če nova zemljiška parcela, na kateri stoji obstoječi objekt, ustreza pogojem za velikost in oblikovanje parcele objekta v skladu z določili tega odloka.
Oddelek za razvoj in investicije

Nova spletna stran projekta »Digital generations«

Projekt Digital generations, katerega partner je tudi Občina Kamnik, nadaljuje z izvedbo aktivnosti, preko katerih bo vzpodbudila medgeneracijsko sožitje mladih in starejših generacij z namenom, da mladi svoje znanje digitalnih veščin prenesejo na starejše, katerim bo s tem omogočeno lažje komuniciranje s svojimi vrstniki.

V sklopu projekta je zaživela tudi spletna stran, na kateri najdete podrobnejše informacije o projektnih partnerjih in vse projektne rezultate, ki jih bo partnerstvo na strani objavljalo sproti. Vabimo vas k ogledu spletne strani, do katere lahko dostopate TUKAJ.

Oglasno sporočilo