26. redna seja in zadnja seja Občinskega sveta Občine Kamnik za mandatno obdobje 2018 – 2022

0
573

Včeraj, v sredo, 19. oktobra 2022, je v Sejni dvorani Občine Kamnik potekala 26. redna seja in zadnja seja Občinskega sveta Občine Kamnik za mandatno obdobje 2018 – 2022. Svetnice in svetniki so na njej med drugim po skrajšanem postopku sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije v Občini Kamnik, v drugi obravnavi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje K6 Utok, ustanovili so Komisijo za mladinska vprašanja in se seznanili s potekom gradnje nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik.

Prisotnih 26 članic in članov Občinskega sveta Občine Kamnik je sprva potrdilo Zapisnik 25. redne seje Občinskega sveta Občine Kamnik.

Sledila je točka Volitve in imenovanjaPredsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Ivanka Učakar je dejala: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 25. seji, 14. 9. 2022, obravnavala dopis Javnega zavoda za kulturo Kamnik glede poteka mandata svetu zavoda. Komisija je predhodno pozvala k oddaji predlogov za predstavnike ustanovitelja in predstavnika zainteresirane javnosti. Odlok o preimenovanju Javnega zavoda Mekinjski samostan v Javni zavod za kulturo Kamnik namreč v 21. členu določa, da Občinski svet Občine Kamnik imenuje tri predstavnike ustanovitelja in enega predstavnika zainteresirane javnosti. Slednjega predlaga Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Kamnik.« Svetnice in svetniki so v Svet Javnega zavoda za kulturo Kamnik kot predstavnice ustanovitelja imenovali Jelko Golob, dr. Marjeto Humar in Karlo Urh, kot predstavnika zainteresirane javnosti pa Joška Berleca.

Na Vprašanja in pobude svetnika Igorja Žavbija (Gibanje Svoboda) je odgovoril podsekretar – za kadrovske in splošne zadeve dr. Franc Hribernik, svetniku Aleksandru Uršiču (Lista Sandija Uršiča) je odgovor podal v. d. direktorja Zavoda za turizem in šport Kamnik Luka Svetec, vodja Oddelka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve Maja Sušnik pa je odgovorila svetniku Edisu Rujoviću (Lista Dušana Papeža).

Po skrajšanem postopku je bil s 24 glasovi za sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije v Občini Kamnik, ob tem pa je bilo poudarjeno, da se s predlaganim odlokom določa način izvedbe postopka, ki je skladen z veljavno zakonodajo s področja javnega naročanja in gospodarskih javnih služb. »Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanje in izvajanje javne razsvetljave in prometne signalizacije v Občini Kamnik je bil sprejet na seji Občinskega sveta, dne 22. 6. 2022. Po sprejetju odloka smo pričeli s postopkom za izbiro koncesionarja in pri tem ugotovili, da je v sprejetem odloku za izbiro koncesionarja predvidena izdaja upravne odločbe na podlagi izvedenega javnega razpisa, kar ni v skladu s prakso Državne revizijske komisije, ki odloča o revizijah ponudnikov v postopkih javnega naročanja. Razmerje javno-zasebnega partnerstva je namreč razmerje med javnim in zasebnim partnerjem v zvezi z javno-zasebnim partnerstvom, ki se lahko izvaja kot: razmerje pogodbenega partnerstva ali razmerje statusnega partnerstva (4. točka 5. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, v nadaljevanju: ZJZP), »pogodbeno partnerstvo« pa se lahko izvaja kot javnonaročniško partnerstvo ali koncesijsko partnerstvo (5. točka 5. člena ZJZP),« je povedal koordinator projektnega dela Marjan Semprimožnik.

V nadaljevanju so svetnice in svetniki v drugi obravnavi sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje K6 Utok, ob tem pa je vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek povedala: »Občinski svet Občine Kamnik je na majski seji Občinskega sveta sprejel Sklep št. 0322-0005/2022/16 o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje K6 Utok. Kot je znano, je Civilna iniciativa za urejeni Utok po sprejetju na občinskem svetu sicer vložila pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o sprejetem odloku, ki pa jo je v avgustu 2022 umaknila. Med tem se je tako občinska uprava kot tudi novi lastnik območja angažiral in predstavnikom iniciative ponovno podrobneje predstavil vsebino sprejetih sprememb in dopolnitev. Zaradi navedenih zapletov sprejeti odlok še ni bil posredovan v objavo na Uradni list RS, zato še ni stopil v veljavo. Med tem se je izkazalo tudi, da so bila v samem postopku pridobljena vsa pozitivna mnenja, ni pa bilo pridobljeno končno Mnenje o sprejemljivosti izvedbe plana sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje K-6 Utok v Občini Kamnik. To smo sanirali na način, da smo za izdajo le-tega zaprosili naknadno. Dejstvo je namreč, da je med samim postopkom bilo potrebno izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje, zato je bilo izdelano Okoljsko poročilo za Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje urejanja K6 Utok (izdelalo ga je podjetje GIGA-R, ga. Margita Žaberl s.p.). Na tako pripravljeno poročilo je pristojno MOP, Direktorat za okolje, sektor za strateško presojo izdalo Mnenje o ustreznosti okoljskega poročila. Okoljsko poročilo po javni razgrnitvi ni bilo več dopolnjevano oz. spremenjeno, tako da je glede tega povsem usklajeno z vsemi nosilci urejanja prostora oziroma soglasodajalci. Občinska uprava je torej na osnovi navedenega naknadno zaprosila za izdajo končnega mnenja, pri čemer ocenjujemo, da je zato formalnopravno bolj pravilen postopek, da se akt, ki je bil na majsko sejo posredovan  brez priloženega mnenja, razveljavi ter da v ponovno obravnavo, skupaj z naknadno pridobljenim končnim mnenjem, ki pa postopka in odloka v ničemer vsebinsko ne spreminjata.« Točka je bila sprejeta s 23 glasovi za.

25 glasovi za je sledil sprejem Odloka o spremembi območij naselij in meje med občinami Kamnik, Komenda in Mengeš»Občina Kamnik, Občina Komenda in Občina Mengeš so v letih 2018 in 2019 izvajale skupni projekt komasacije kmetijskih zemljišč na območju Drnovo. Z novo razdelitvijo zemljišč so se spremenile parcelne številke, oblike in položaji parcel in posledično meje katastrskih občin. Dosedanja območja naselij ter meje občin Kamnik, Komenda in Mengeš potekajo po starih mejah katastrskih občin. Zaradi spremembe mej katastrskih občin je potrebno uskladiti območja naselij na območju izvedene komasacije Drnovo tako, da bodo potekala po novih mejah katastrskih občin. Vsako naselje znotraj območja komasacije Drnovo se uskladi tako, da zajema zemljišča le v eni katastrski občini. Skladno s spremembo območij naselij se spremeni tudi meja med občinami Kamnik, Komenda in Mengeš. Občina Kamnik, Občina Komenda in Občina Mengeš so se uskladile glede novega poteka občinske meje in zaradi uskladitve poteka občinske meje z novim potekom mej katastrskih občin,« je v obrazložitvi točke dejala vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek.

Na današnji seji je bil tudi s 23 glasovi za sprejet Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KA-80 v mestu Kamnik v Občini Kamnik (identifikacijska št. PA: 2903), katere namen je omogočanje začasne rabe prostora na zemljiščih s parc. št. 727/3 in 727/5 obe k.o. 1911 – Kamnik, ki se nahajata v EUP KA-80. Na navedenih zemljiščih se predvideva omogočanje začasne rabe prostora za gradnjo oziroma ureditev »pumptracka – skate parka« (prostor za preživljanje prostega časa predvsem za otroke in mladostnike), pasjega parka in igrišča med drevjem (otroško igrišče, fitnes na prostem oziroma trim poligon) ter Sklep o opustitvi javnega dobra, kjer pa je bil sprejet še amandma.

Točko Sklep o ustanovitvi Komisije za mladinska vprašanja je predstavila vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček, ki je poudarila, kdo je v Komisijo imenovan in kaj so njene poglavitne naloge: »Med poglavitne naloge Komisije za mladinska vprašanja, kot jih določa Strategija razvoja na področju mladih v občini Kamnik za obdobje 2022- 2026, sodi skrb za razvoj mladinskega sektorja, mladinskega dela in lokalne mladinske politike v občini, priprava in obravnava strateških in razvojnih načrtov na področjih mladinskega sektorja, ki temeljijo na potrebah mladih v občini, usklajevanje le-teh z nacionalnimi programi, ter oblikovanje smernic za dolgoročni razvoj mladinskega sektorja v občini. Komisija mora redno spremljati izvajanje strategije, pripravljati lokalni program za mladino in spremljati njegovo izvajanje. Redno mora sodelovati z Občino Kamnik in mladinskimi organizacijami, obravnavati problematike mladih in pripravljati pobude za njihovo reševanje. Redno mora spremljati izvajanje odloka o mladini, mladinskega dela v občini ter dela občinske uprave na omenjenem področju. Ne nazadnje mora izvajati nadzor nad izvajanjem strategije, se sestajati skladno z določili strategije in skrbeti za to, da se vsebina strategije upošteva pri pripravi aktov in smernic za razvoj občine.«

Kot zadnja točka je sledila še Seznanitev Občinskega sveta s potekom gradnje nove OŠ Frana Albrehta, ob tem pa je podžupan Bogdan Pogačar povedal: »Od zadnjega poročila, pripravljenega za sejo Občinskega sveta v mesecu maju 2022, se je na gradbišču izvedlo kar nekaj novih del, soočili pa smo se tudi z nekaj težavami. Na lameli A je bila izvedena gradbena jama z varovanjem ter podložni beton s hidroizolacijo za temeljno ploščo. V tem času so bili izvedeni pasovni temelj športne dvorane, temeljna plošča, vertikalna in horizontalna hidroizolacija, toplotna izolacija vkopanega dela objekta, armiranobetonska konstrukcija kleti, pritličja in deloma tudi 1. nadstropja. Izveden je bil prezračevalni jašek zaklonišča in zasilni izhod, položene kanalizacijske cevi in elektroinštalacijske cevi vgrajene v konstrukcijo in izveden zasip za objektom. Trenutno poteka opaževanje sten in nosilcev prvega nadstropja, polaganje armaturnih mrež ter betoniranje. Na lameli B so bila izvedena zemeljska dela, temeljna plošča in vgrajene kanalizacijske cevi. Na gradbišče je dostavljena jeklena mostna konstrukcija. Po vgradnji ležišč na lameli A in C sledi montaža jeklene mostne konstrukcije. Na območju lamele C so v celoti dokončana armiranobetonska in zidarska dela, ter  predpriprave in razvodi za inštalacije. Izdelane so jeklene požarne in notranje stopnice. Izvedeno je odvodnjavanje iz ravne strehe, delno tudi ravna (zelena) streha in notranji razvod prezračevanja (delno izvedeno). Izvedene so bile predpriprave za obrtniška dela. Izvedene so bile predpriprave za obrtniška dela. Izvajalec je doslej izdal 11 začasnih situacij.« Povedal je, katera dela so predvidena za naslednja dva meseca ter dodal: »Pojavljajo potrebe po spremembi projektne dokumentacije, zadeva se bolj kot ne sproti rešuje. Projektant mora zadeve pravočasno urejati. Kot je bilo že pojasnjeno na odborih in sestanku svetniških skupin, je izvajalec vložil zahtevek za spremembo cen. Dejstvo je, da ima, skladno s 656. členom Obligacijskega zakonika, pravico vložiti zahtevek za povišanje cen, pri čemer nosi tveganje za 10 % podražitev sam, za višje podražitve pa lahko zahteva razliko od naročnika. Takoj po prejemu zahtevka smo stopili v stik z različnimi organi, se posvetovali z drugimi občinami, kako se srečujejo s takšnimi, za vse novimi situacijami. Vsi so nam zatrdili, da še niso podpisali aneksov, da čakajo, da se situacija s pravnega vidika in vidika javnih naročil bolj razjasni. Upali smo, da bo država sprejela morebitne dopolnitve Zakona o javnem naročanju ter s tem investitorjem pomagala pri sprejemanju nadaljnjih odločitev, vendar se navedeno žal ni zgodilo. V nadaljevanju smo pridobili mnenje MIZŠ, glede na to, da so sofinancer investicije. Ministrstvo nam je odgovorilo, da je z njihovega stališča vseeno, za katerega izmed načinov obračunavanja spremembe cen se bomo odločili (po analitični ali indeksni metodi). V tem vmesnem času je izvajalec zaustavil gradbišče, vendar za to ni imel nikakršne pravne osnove in je navedeno storil na svoj riziko. Čas zaprtja gradbišča se ne šteje kot upravičen razlog za podaljšanje roka. Po opravljenih kar nekaj pogajanjih, smo z izvajalcem v začetku oktobra sklenili dogovor o obračunavanju sprememb po indeksni metodi ter o podaljšanju roka zaradi objektivnih razlogov (težave z dobavami materialov ipd.), izvajalec pa je ponovno in pospešeno začel z deli na gradbišču.« Svetnice in svetniki pa so si že pred sejo ogledali tudi gradbišče in se seznanili s potekom gradnje nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo