Gradnja prizidka k Zdravstvenemu domu Domžale je že 5 let v fazi projektiranja!

0
1710

So bila vsa ta leta izgubljena v (namernem?) zavlačevanju s figo v žepu in iskanju vedno novih idej in razlogov, zakaj faza projektiranja še kar traja. Eden od takih vzrokov je menda pojav zvišanja nivoja podtalnice, čeprav je menda na splošno nivo podtalnice na našem področju upadel. Drugi tak vzrok je podzemna garaža oziroma dilema, ali postaviti eno ali dve, zgraditi eno za potrebe Zdravstvenega doma in drugo pod sedanjim makadamom, ali pa celo kombinirati podzemno in nadzemno garažo. Boleče dejstvo pa je to, da so se stroški od načrtovanih 9 milijonov evrov v letu 2017 zvišali na sedanjih skoraj 23 milijonov (zadnji neuradni podatek, ki se kakopak skriva). Kako se bodo odzvale sosednje manjše občine, ki bodo projekt sofinancirale? Sprašujemo se, zakaj se niso načrtovalci projekta ozrli po drugih občinah, ki so podoben problem reševale na precej bolj transparenten in cenovno ugodnejši način.
________________________________________________________________________

Aneksi še pred začetkom gradnje?

Zdravstveni dom Domžale je skupaj z Občino Domžale pristopil k izdelavi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta “Ureditev prostorov za Zdravstveni dom Domžale“, katerega cilj je bil najti najbolj optimalno rešitev za zagotovitev dodatnih prostorskih površin za nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti zdravstvenega doma. Predlagana rešitev zajema gradnjo prizidka in garažne hiše za 152 parkirnih mest. 7.534,98 m2 površine obsega garažno hišo (klet 1 in klet 2), nizko in visoko pritličje ter prvo nadstropje. Ocenjena vrednost celotne investicije po tekočih cenah z DDV znaša približno 9.045.000 EUR, pri čemer bi delež, ki bi padel na Občino Domžale znašal približno 62%. Investicija Občine Domžale v celoti vključuje garažno hišo. K izgradnji novega objekta bi pristopilo šest investitorjev, vse občine ustanoviteljice v soustanoviteljskem deležu in Zdravstveni dom Domžale. Ob nemotenem poteku načrtovanih aktivnosti ocenjujejo, da bi se investicijski objekt predvidoma zaključil leta 2022.
20.9.2019 / https://www.domzale.si/objava/215632

Na seji občinskega sveta, ki bo 17.10.2019, bo občinski svet v 1. obravnavi sprejemal predlog proračuna občine Domžale za leto 2020 in 2021.
Ključni projekt, ki je na novo uvrščen v predlog proračuna občine Domžale za leti 2020 in 2021 v prvi obravnavi, je projekt širitve Zdravstvenega doma Domžale. Investicija je po podatkih, ki izhajajo iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP), vredna dobrih 8.8 mio EUR z DDV. Od tega naj bi občina Domžale v ureditev prostorov za Zdravstveni dom Domžale vložila dobrih 5,5 mio EUR z DDV.
30.9.2019 / https://www.domzale.si/objava/216960


Vprašanje za županjo in župane okoliških občin, soustanoviteljic ZD Domžale glede sofinanciranja projekta:

Glede na to, da se je cena predvidene gradnje prizidka ZD Domžale zvišala z 9 MIO EUR na 20,5 MIO EUR, nas zanima, če bo vaš prispevek, v že navedenih odstotkih, h gradnji, ostal enak, ali bo vaš občinski proračun to zdržal, oziroma kako zelo ga bo to osiromašilo.
Kaj menite o podražitvi prizidka Zdravstvenega doma Domžale iz 9 MIO EUR na 20,5 MIO EUR? Zdravstvene domove v državi gradijo za skoraj polovico nižjo ceno za kvadratni meter.

V Občini Trzin smo seznanjeni z zgoraj navedeno zadevo, prav tako je bil z zadevo seznanjen Občinski svet, in sicer na 8. redni seji, ki je potekala 9.10.2019, kjer je bila predstavljena izgradnja prizidka ZD Domžale in namera, da se pristopi k projektu. V fazi priprave je Dokument indentifikacije investicijskega projekta (DIIP), ko bo potrjen s strani vseh ustanoviteljov zavoda, se bomo odločali o pristopu.
Občinska uprava Občine Trzin

Občina Mengeš je seznanjena s predmetno zadevo. Na februarski seji bo Občinski svet obravnaval Dokument identifikacije investicijskega projekta za ureditev prostorov za Zdravstveni dom Domžale. Prepričan sem, da bo omenjeni dokument s strani občinskega sveta sprejet. Občina bo svoj delež sredstev zagotovila v proračunu z rebalansom.
Občinska uprava Občine Mengeš

V zvezi z gradnjo novega prizidka k ZD Domžale trenutno potekajo pogovori občin ustanoviteljic o pripravi natečaja, projektne in ostale potrebne dokumentacije, oz. s tem povezanih postopkov, npr. izbira izvajalca, ipd., ki bodo pokazali, kakšno bo vrednost naložbe, ki se potem razdeli po ključu lastništev, to pa je osnova za umestitev potrebnih sredstev v proračune.
Občinska uprava Občine Moravče

Občine soustanoviteljice Zdravstvenega doma Domžale, med katerimi je tudi Občina Lukovica z 12 % lastniškim deležem, so pristopile k izvedbi investicijskega projekta, ki obravnava zagotovitev dodatnih površin za izvajanje osnovne dejavnosti Zdravstvenega doma Domžale, katerega cilj je najti najbolj optimalno rešitev za zagotovitev dodatnih prostorskih površin za nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti zdravstvenega doma Domžale. Občina Lukovica je seznanjena z vsemi aktivnostmi, vezanimi na predmetno investicijo. Občinski svet Občine Lukovica se je na 6. redni seji, dne 23. 10. 2019 seznanil s prostorsko problematiko obstoječega ZD Domžale. V rebalansu proračuna Občine Lukovica za leto 2020 bomo za namen pridobitve investicijske dokumentacije zagotovili potrebna finančna sredstva.
Občinska uprava Občine Lukovica


 

Oddelek za investicije Občina Domžale, 2022

Eden izmed zahtevnejših projektov, s katerim se v zadnjem obdobju ukvarjajo na Oddelku za investicije, je Širitev Zdravstvenega doma Domžale in gradnja podzemne garaže. Gre za projekt, v katerega so poleg Občine Domžale vključene vse občine soustanoviteljice zavoda ZD Domžale, to so Občina Mengeš, Občina Lukovica, Občina Moravče in Občina Trzin. Projekt je še vedno v fazi projektiranja, čeprav so se prve aktivnosti začele že leta 2017. V letu 2020 je bil izveden vabljeni natečaj za izbiro arhitekturno in urbanistično najustreznejše rešitve, sledili so postopki javnega naročila za izbor projektanta in nadzornika. Pridobili so pravnomočno gradbeno dovoljenje, v izdelavi je PZI projektna dokumentacija. V vmesnem času so se pojavile težave z veliko količino podtalne vode, posledično je bilo treba prilagoditi projekt varovanja gradbene jame. Upajo, da bo do konca leta uspelo projektiranje zaključiti.

Če uspejo letos zaključiti s projektiranjem, bi v prvi polovici prihodnjega leta lahko objavljen razpis za izbor izvajalca gradbenih del, kar bi vzelo približno štiri mesece časa, ob predpostavki, da se nihče od ponudnikov ne pritoži na izbor. Seveda obstaja tudi možnost, da na razpis ne dobijo nobene ponudbe. Tudi to se v teh kaotičnih časih dogaja. Upamo, da bomo jeseni 2023 začeli z gradbenimi deli in objekt zaključili do sredine leta 2026. Ker pa so jeseni lokalne volitve, obstaja možnost, da se terminski plan projekta tudi spremeni.
mag. Sonje Spruk,
vodja Oddelka za investicije Občine Domžale


Kako to naredijo v Brežicah
Oktobra naj bi v Brežicah podjetje Strabag začelo graditi skoraj 2.000 kvadratnih metrov velik trietažni prizidek k zdravstvenemu domu Brežice. Gradnja naj bi trajala do spomladi 2024. Za 7,6 milijona evrov vredno naložbo bo občina Brežice zagotovila 3,6 milijona evrov, Lekarna Brežice 2,3 milijona evrov, zdravstveni dom bo prispeval 461.000 evrov in ministrstvo za zdravje nekaj manj kot 854.000 evrov. Dobrih 427.000 evrov je občina pridobila še od Eko sklada. Novi objekt naj bi namenu predali aprila 2024.

Z novim prizidkom bodo pridobili prostor za dodatne ambulante in večjo lekarno.
Vir: Dnevnik (delno povzeto)

Oglasno sporočilo