Vprašanja za Urad župana Občine Domžale ter prejeti odgovori (NOV!CE 11 2022)

0
471

Makadamsko parkirišče

Številni občani opozarjajo, da je center Domžal neurejen, makadamsko parkirišče ob dežju opraviči ime ‘domžalska laguna’, po dveh letih, odkar je lastnik tega prostora občina, se ni prav nič spremenilo. Veliki reklamni panoji skrivajo to dom-žalsko posebnost ali sramoto, v cvetličnih koritih se je nekoč posajeno cvetje posušilo, plevel se nekontrolirano razrašča v okolici. K žalostni podobi centra prispevajo tudi ob robu ceste parkirani čakajoči avtobusi. Kdo je kriv za tak videz našega mesta?

Na podobno vprašanje smo vam že odgovarjali. Urejanje centra mesta zahteva svoj čas. Parkirišče se bo celostno obnovilo v povezavi s širitvijo Zdravstvenega doma Domžale.


Parkirna stisk v SPB1

Stanovalci in podjetja v soseski SPB1 močno občutijo pomanjkanje parkirnih prostorov, saj parkirajo lahko le v kleti ali ob železniški progi. S prenovo železniške postaje bo teh parkirnih mest še 100 manj. Občani sprašujejo, zakaj je potrebno pri prenovi postaje urediti še obračališče za avtobuse in s tem zelo zmanjšati število parkirnih mest?

Ureditev zunanjih parkirišč ob objektu SPB-1 financira in gradi Ministrstvo za infrastrukturo, ki je pred časom napovedal prenovo železniške postaje Domžale ter obstoječih pripadajočih površin. Slovenske železnice so tudi lastnik in upravljavec teh zemljišč. Glede prenove postaje in obračališča se je potrebno obrniti na investitorja. Občanom je dana možnost parkiranja in mesečnega najema v garažni hiši.


Zaščiten gozd na Šumberku

V Domžalah imamo zaščiten gozd ali bolje rečeno zaščiteno območje, kar mnogi občani odobravajo in pozdravljajo, to je namreč zeleni Šumberk. Vendar je ta ‘zaščita’ zelo raztegljiva, kar lahko sklepamo po tem, da je občina dovolila poseg s stezo za kolesarski poligon, s posekom dreves in gradnjo betonske škarpe zaradi gradnje krožišča v Zaborštu. Kako je občinska uprava z županom dosegla tako številna poseganja v zaščiteno območje? Kateri predpis to dovoljuje? Ali to pomeni, da je naziv ‘zaščiteno območje’ le zaradi lepšega in se lahko posega v to glede na interes občine ali izbranega investitorja?

Za območje Šumberka je bil leta 2007 sprejet Odlok o razglasitvi Šumberka za gozd s posebnim namenom (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/07) (v nadaljevanju: odlok). Z odlokom je določeno, da se za območje razglasitve izdela načrt ureditve. Načrt ureditve, t.j. načrt krajinske arhitekture za objekt Rekreacijsko gozdno območje Šumberk pri Domžalah, IDP je bil izdelan leta 2008.
Območje Šumberka je v Občinskem prostorskem načrtu občine Domžale opredeljeno kot enota urejanja prostora (EUP) ZB-03 s podrobnejšo namensko rabo ZD – druge zelene površine. Z OPN je določeno, da se EUP ureja v skladu z zgoraj navedenim načrtom ureditve. Kolesarski MTB poligon je vključen v načrt ureditve.
OPN določa, da je na celotnem območju občine Domžale dopustna gradnja javnih cest in poti. Škarpa je v obravnavanem primeru cestni objekt.


Zaposlenih »na zaupanje« v Uradu župana

Prosimo za poimenski podatek oseb, zaposlenih »na za-upanje« v Uradu župana Tonija Dragarja že po volitvah, le-ta 2006, torej za čas njegovega mandata. Zanima nas tudi, če so te iste osebe v občinski upravi še zaposlene, katera delovna mesta zasedajo ter koliko in katere osebe trenutno zaposluje Urad župana Občine Domžale?

V času županovega mandata 2018-2022 so »na zaupanje« ves čas zaposleni: Vido Repanšek (referent za celostno podobo občine), Alenka Klinar (tajnica funkcionarja V-I) in Ajda Vodlan (strokovni sodelavec VII/1). Tina Drolc, Teja Kralj in Teja Hauptman, ki so bile v Uradu župana zaposlene »na zaupanje«, pri nas niso več zaposlene.
V Uradu župana niso zaposleni le sodelavci »na zaupanje«. Zaposleni v Uradu župana so: Toni Dragar, Edvard Ješelnik, mag. Renata Kosec, Milja Petrovič in Marjana Guna.


Zaboršt

Zakaj občina skriva načrte o območju Zaboršta, če pa se gradi kot »javno dobro«? Kje je bil objavljen javni razpis, dokumentacija o končnem izgledu območja? Zakaj ni javnih objav o predvidenih in dosedanjih stroških, saj gre za javna sredstva. Se za tem skrivajo interesi posameznikov ali so morda kakšni višji ‘javni’ interesi?

Občina Domžale se je odločila urediti območje v naselju Zaboršt, na površinah med Kopališko, Krumperško in Ihansko cesto. Investitor na omenjenem območju je podjetje Logo skupina d.o.o., pogodbena vrednost del, skupaj z izdelavo projektne dokumentacije znaša 1.988.015,00 EUR brez DDV. Po programu opremljanja pa je investicija v krožišču ocenjena na 700.911,91 EUR brez DDV. Skrajni rok izvedbe celotne komunalne infrastrukture je 31. december 2022.
Občina Domžale je v ta namen sprejela Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »D29/1 Brinje 1«, številka 0072-20/2019 z dne 19.12.2019, objavljen v Uradnem vestniku, št. 12/2019 z dne 23.12.2019, in dostopen na spletni strani Občine Domžale https://www.domzale.si/act/40712, katerega sestavni deli so Tekstualni del, Grafični del ter Priloge (v nadaljevanju kot »OPPN«). Na podlagi OPPN je Občina Domžale sprejela Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »D29/1 Brinje 1«, številka 0072-2/2020 z dne 18.6.2020, objavljen v Uradnem vestniku, št. 04/2021 z dne 30.4.2021, in dostopen na spletni strani Občine Domžale https://www.domzale.si/act/46591, katerega sestavni deli so Grafični prikazi v prilogah (v nadaljevanju kot »Program opremljanja«). S strani Občine Domžale je bil potrjen tudi Idejni projekt »Krožno križišče in ceste za območje OPPN »D29/1 Brinje 1«, št. 6227-2020-01, avgust 2021, s pripadajočo Projektno nalogo »Križišče Kopališka cesta – Krumperška ulica in ceste znotraj OPPN »D29/1 Brinje 1««, številka 6227-2020-PN z dne 15.9.2021.
Občina Domžale je za zgraditev predvidene komunalne infrastrukture skladno z določili Zakona o urejanju prostora sklenila pogodbo o opremljanju. S slednjo se je pooblaščeni investitor Logo skupina d.o.o. zavezal pridobiti ustrezna dovoljenja ter v naravi zgraditi potrebno komunalno infrastrukturo.
Investicija v krožišče se izvaja v območja, ki je opredeljeno kot cestno telo, ter se izvajajo kot vzdrževalna dela v javno korist v smislu določil Zakona o cestah, za kar je pooblaščeni investitor pridobil ustrezno soglasje Občine Domžale, kot tudi ostala potrebna soglasja. Med njimi tudi mnenja Zavoda za gozdove št. 3407-433/2020-4 z dne 10.5.2022, ki dovoljuje poseg v gozd, med drugim tudi postavitev opornega zidu.


Participativni proračun Občine Domžale

Davkoplačevalci, torej občanke in občane zanima, kako Občina Domžale izvaja participativni proračun. Katere pobude konkretno so bile upoštevane?

Na omenjeno vprašanje smo vam že odgovarjali – participativni proračun v občini Domžale je bil poziv pri pripravi proračunov 2020 in 2021. Ves nabor in približne ocene finančnih posledic so navedene v prilogi k 3. točki, 9. Seje Občinskega sveta, 19.12.2019: https://www.domzale.si/objava/230866.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here