T e D n i (K) Občine Kamnik 28.11.2022

0
591

Vas zanima, kaj se je dogajalo na Občini v preteklem tednu? Odpiramo vam vrata Glavnega trga 24. Dobrodošli!

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in financeOddelek za gospodarske javne službe

Gradnja sekundarnega vodovoda na severnem delu Smodnišnice

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval z deli na gradnji sekundarnega vodovoda na severnem delu Smodnišnice do objekta GRS. Vodovod v dolžini 614 metrov bo omogočal oskrbo s pitno vodo za obstoječe objekte ter zagotavljal požarno varnost na tem območju. Dela potekajo tekoče in po predvidenem planu.

Sanacija plazu pod JP661171 Žaga-Podstudenec

Sanacija zemeljskega plazu pod občinsko cesto JP661171 Žaga-Podstudenec je v zaključni fazi. Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., na podlagi projektne dokumentacije PZI izvaja podporno konstrukcijo, ki predstavlja vkopano kamnito zložbo iz kamna v betonu dolžine 24 metrov, globine 3,5 metra.

Na priključku dovozne poti je predvidena kamnita obloga v dolžini 5 metrov in višine 1,8 metra. Vrednost investicije znaša 30.800 evrov. Dela bodo zaključena predvidoma v prihodnjem tednu. V času gradnje na tem odseku ceste predvidena popolna zapora ceste.

Izgradnja podpornih zidov ter obnova infrastrukture v naselju Markovo

Izvajalec del, VBT d. o. o., je v preteklem tednu končal z izgradnjo dodatnega opornega zidu ter namestil panelno zaščitno ograjo. Nadaljevala so se tudi pripravljalna dela za asfaltiranje cestnega odseka, ki je predvideno v začetku naslednjega tedna.

Sanacija cestišč

Izvajalec del, Resal, d. o. o., je v preteklem tednu izvajal dela za izvedbo asfaltiranja javne poti (JP 661052) na območju Velike Lašne, na območju naselja Klemenčevo (JP 660431),  na območju Motnika oziroma Bele (LC 161101), Gozda (JP 661167) in Podstudenca (JP 661172) ter pričel z izvajanjem del v Srednji vasi pri Kamniku (JP 661081).

Izvajalec del, Trgograd d. o. o., je v preteklem tednu nadaljeval z deli za asfaltiranje javne poti v Šmarci (območje Bistriške ceste; LZ 160721) ter izvajal dela za asfaltiranje makadamske poti na območju Kršiča (JP 660581), v predvideni dolžini 100 metrov.

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., je v preteklem tednu izvajal dela za asfaltiranje dveh cestnih odsekov na območju Podgorja (JP 660111, v predvideni dolžini 175 metrov, in JP 610118, v predvideni dolžini 50 metrov).

Za razumevanje in strpnost v času trajanja del ter zapor se zahvaljujemo.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik

Dela, povezana z izgradnjo nove OŠ Frana Albrehta se nadaljujejo.

Na območju lamele C je podizvajalec izmeril vse odprtine za stavbno pohištvo, ki se bo v kratkem že montiralo. Po vgradnji stavbnega pohištva bo izvajalec začel z ostalimi obrtniškimi deli.

Nadaljujejo se tudi dela na območju lamel A in B. S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS smo prejeli v podpis aneks k pogodbi o sofinanciranju, in sicer nam bodo preostanek sredstev, ki so bila predvidena za nakazilo prihodnje leto, nakazali že v letošnjem letu.

Izgradnja novega otroškega igrišča na Gozdu

V preteklem tednu je izvajalec, VGVrankar d. o. o., pričel z gradbenimi deli za ureditev novega otroškega igrišča na Gozdu. Igrišče bo urejeno ob novem športnem igrišču in gasilnem domu. Predvidena je postavitev dveh gugalnic, dveh igral na vzmet, postavitev večnamenskega igrala hiša z toboganom ter ureditev ograje.

Načrtujemo, da bodo dela zaključena do konec leta.

Polaganje venca in krajša slovesnost ob dnevu Rudolfa Maistra pri Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik

Društvo general Maister je v sodelovanju z Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra na DAN RUDOLFA MAISTRA 23 novembra 2022 organiziralo krajšo slovesnost ob obeležju generala Maistra na pročelju šole. Predsednik DGM Kamnik Jože Berlec je položil cvetje pred obeležje. Uvodne besede in pozdrav je imel ravnatelj šole dr. Branislav Rauter, slavnostna govornica pa je bila dr. Marjeta Humar – podpredsednica Društva general Maister Kamnik.

Opisala je Maistrovo življenje in delo, Kakšen odnos do njega je imela naša občina in Slovenija v različnem obdobju in kako se ga spominjamo.

Za kulturni dodatek so poskrbeli dijaki Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik pod mentorstvom Tanje Žavbi in Matica Smolnikarja.  Dva dijaka sta recitirala, dve pevki pa sta ob spremljavi pianistke, ki je pesem Nocoj pa oh nocoj priredila za to zasedbo in današnji praznik. Po tej prijetni proslavi, se je prireditev preselila v šolsko avlo, kjer jo je zaokrožila otvoritev razstave akademske slikarke Mire Resnik. Slikarka je prav za to priložnost ustvarila cikel slik z naslovom Moje mesto, saj jo prav to poleg slikarstva in večplastnosti duha povezuje z Maistrom, ki ga je tudi upodobila, sliko pa poklonila naši šoli, ki  se ponaša z imenom tega zaslužnega Slovenca. Na prireditvi je bilo prisotnih okoli 70 dijakov, učiteljev in trije člani DGM Kamnik.

Predstavitev projekta Maister na poti

Prav na dan Rudolfa Maistra, 23. novembra 2022 smo v Rojstni hiši Rudolfa Maistra predstavili nov tematski geolov Maister na poti, ki je nastal v sodelovanju s 15 slovenskimi muzeji, arhivi, galerijami, knjižnicami, društvi ter Slovenskim Geocaching klubom. Predstavili so ga direktorica MMK, Zora Torkar, sodelavec in član Slovenskega Geocaching kluba, Gregor Podkrižnik in glavna urednica in soavtorica besedil in izbora fotografij, Alenka Juvan.

Maister na poti je tematsko zamišljen geolov (aktivnost z iskanjem zakladov), katerega teoretična podlaga je Maistrova virtualna pot. Zakladi pa so postavljeni kot posamezne postaje v krajih z zemljevida Maistrove poti, od Ptuja, Kamnika, do Maribora. 15 zakladov o Maistru boste lahko odkrivali zunaj na prostem, v muzejih, knjižnicah ter morda še kje, ob tem spoznavali Maistrovo življenje in vlogo ob koncu 1. svetovne vojne, pri tem zbirali žige in za opravljeno pot prejeli sledljivček s podobo Rudolfa Maistra. Glavni namen tega novega skupnega projekta je širjenje zanimanja za Maistrovo dediščino med individualnimi obiskovalci, družinami in mladimi, domačimi in tujimi turisti na drugačen način, in je vsekakor doprinos k turistični ponudbi. Strokovni odbor: mag. Zora Torkar, Alenka Juvan (MMK); Renny Rovšnik, mag. Jože Podpečnik (NMS); dr. Vlasta Stavbar (UKM); mag. Marijan Rupert (NUK); dr. Dragan Matić (ARS), dr. Marko Štepec (MNZS); mag. Zvezdan Markovič (Vojaški muzej SV). Sodelujoče ustanove: Arhiv Republike SlovenijeDolenjski muzej Novo mestoGalerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki, družina Maister, Koroški pokrajinski muzejGorenjski muzejMedobčinski muzej KamnikMuzej novejše zgodovine Slovenije I National Museum of Contemporary HistoryNarodni muzej Slovenije / National Museum of SloveniaNarodna in univerzitetna knjižnicaPokrajinski arhiv Maribor / Regional Archives MariborMuzej novejše zgodovine CeljePokrajinski muzej MariborUniverzitetna knjižnica Maribor, Vojaški muzej Slovenske vojske, Zgodovinski arhiv na PtujuPokrajinski muzej Ptuj Ormož, Turistično društvo Zavrh v Slovenskih goricah.Oblikovanje logotipa: Ciril Horjak. Strokovno svetovanje in postavitev zakladov: člana Slovenskega Geocaching kluba – Gregor Podkrižnik in Roman Rešek in drugi prostovoljci.

Bližnjica do spiska objavljenih zakladov je na www.geocaching.com. Poiščite nov geolov Maister na poti na – https://coord.info/BMBQGAQ. Lov se začne.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več komunalnih soglasij za potrebe gradnje, potrdil o namenski rabi prostora, projektnih pogojev in lokacijskih informacij za gradnjo. Prav tako smo izdali nekaj mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti. Dejavnosti na OUP so usmerjene v izvajanje postopkov po novi zakonodaji.

V mesecu decembru bodo v drugem nadstropju Občine Kamnik tri javne razgrnitve prostorskih izvedben aktov.

Javno bo razgrnjen dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu KA MO-01 MO-02, identifikacijska št. PA: 2518 (OPPN). Območje, ki je predmet OPPN sestavljata dve prostorski enoti, prva je območje MO-01, ki je namenjeno stanovanjskim objektom in dodatnim dejavnostim, druga je območje MO-02, ki je namenjeno dejavnostim IG – gospodarske cone. Del območja ob regionalni cesti je v opredeljen v namensko rabo zelene površine – ZD.

Javna razgrnitev dopolnjena osnutka OPPN bo za zainteresirano javnost potekala od 1. decembra 2022 do vključno 2. januarja 2023.

Javno bosta razgrnjena dva elaborata lokacijske preveritve. Prvi elaborat lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (KE-26/153). Z njim se spremeni – poveča obseg stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za namen razširitve domačije z dograditvijo stanovanjske stavbe. Drugi elaborat lokacijske preveritve za območje SN-03 Terme Snovik se nanaša na določitev začasne rabe zemljišča. Območje je po načrtovani vsebini ustrezno komunalno opremljeno za možnost začasne rabe postajališča za avtodome in manjši kamp (sanitarni prostori, urbana oprema in parkirišče). Načrtovana začasna raba je predvidena za dobo 7 let.

Javna razgrnitev lokacijskih preveritev bo za zainteresirano javnost potekala od 1. decembra 2022 do vključno 16. decembra 2022.

V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik, in sicer na naslednjih povezavah https://www.kamnik.si/objave/58 in https://www.kamnik.si/objave/107.

Oddelek za razvoj in investicije

Stara hišna imena

Prva faza projekta zbiranja hišnih imen v občini Kamnik gre h koncu. Izdana je bila knjižica s hišnimi imeni v KS Tunjice in Kamniška Bistrica, ki bo v tiskani obliki na voljo po 10. decembru, v digitalni obliki pa jo najdete na spletni strani https://www.hisnaimena.si/knjizice/. Poleg omenjenih krajevnih skupnosti so bila hišna imena raziskana še v KS Šmartno v Tuhinju in KS Motnik, a bodo v knjižni obliki obeležena naslednje leto.

Tablice s hišnimi imeni, za katere so zainteresirani lastniki podali soglasje, so še v fazi dostave, lastnike prosimo za razumevanje in potrpežljivost.

V vseh štirih krajevnih skupnostih je bilo letos skupaj zbranih 532 hišnih imen, s tablicami bo označenih 297 domačij. 

Javno naročilo »Izgradnja nove brvi Virtus čez Kamniško Bistrico«

V ponedeljek, 21. novembra 2022, smo na Portalu javnih naročil objavili javno naročilo male vrednosti »Izgradnja nove brvi Virtus čez Kamniško Bistrico«. Objava javnega naročila s pripadajočo razpisno dokumentacijo je dostopna na naslednji povezavi (Portal javnih naročil): https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=464043

Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do ponedeljka, 12. 12. 2022, do 9. ure.

Regijsko energetsko srečanje »Izzivi in rešitev trajnostne energetike«

V preteklem tednu smo se v Škofji Loki udeležili Regijskega energetskega srečanja z naslovom »Izzivi in rešitev trajnostne energetike«. Dogodek je organiziralo podjetje Borzen d.o.o. v prostorih Knauf Insulation Experience centra. Glavni namen srečanja je bila bližajoča se energetska kriza, podnebna problematika in prizadevanja naše države in Evropske unije na področju zelenega in pravičnega prehoda. Situacija namreč kliče po opolnomočenju posameznikov z ustreznimi znanji za sprejemanje pravih odločitev v zvezi z energijo tako na lokalnem kot regijskem nivoju. V okviru predstavitve dobrih praks učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE) je bila predstavljena uspešno izvedena celovita energetska obnova javnih stavb v lasti občin ter planinskih koč na Gorenjskem.

Izpostavljeni sta bili celoviti energetski sanaciji Kulturnega doma Kamnik in Policijske postaje Kamnik, ki ju je Občina Kamnik izvedla v okviru konzorcija Gorenjskih občin  pod koordinacijo Lokalne energetske agencije Gorenjske (v nadaljevanju LEAG). Delež sofinanciranja celovite energetske obnove je znašal 49 % upravičenih stroškov. Pri objektu Doma kulture Kamnik je bila pozitivno izpostavljena odločitev o izgradnji sončne elektrarne za namen samooskrbe. Med energetsko obnovo planinskih koč sta bili predstavljeni uspešno izvedeni investiciji energetske prenove Cojzove koče na Kokrškem sedlu in Kamniške koče na Kamniškem sedlu. Investiciji je vodilo Planinsko društvo Kamnik, pri prijavi pa jim je pomagal LEAG. Investiciji sta bili sofinancirani s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS. V drugem delu so bile predstavljene dobre prakse s poudarkom na izrabi alternativnih virov ter energetskih skupnostih.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here