T e D n i (K) Občine Kamnik 3.1.2023

0
400

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija plazu nad JP660473 Županje Njive

V preteklem tednu se je nadaljevala sanacija plazu nad občinsko cesto JP660473 Županje Njive. Sanacijo izvaja Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., skladno s projektno dokumentacijo PZI in gradbenim nadzorom geomehanika Martina Vrabec. Ocenjena vrednost sanacije znaša 58.000 evrov. Predvidena je izvedba oporne konstrukcije kamniti zid iz kamna v betonu dolžine 46 metrov, kamnito drenažno rebro dolžine 9 metrov in ureditev drenaže.

V času gradnje je izvedena popolna zapora ceste, obvoz za stanovalce je urejen.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Koncesijska pogodba za izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne pogrebne dežurne službe in izbirne občinske gospodarske javne službe upravljanja pokopališč na območju občine Kamnik

Občina Kamnik in Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o. sta na podlagi izvedenega javnega razpisa, dne 28. 12. 2022 sklenila Koncesijsko pogodbo za izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne pogrebne dežurne službe in izbirne občinske gospodarske javne službe upravljanja pokopališč na območju občine Kamnik.

Na podlagi sklenjene pogodbe je Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o. pridobilo koncesijo za izvajanje naslednjih javnih služb:

  • 24-urne pogrebne dežurne službe na celotnem območju občine Kamnik in
  • upravljanje pokopališč Žale, Podgorje, Mekinje in Nevlje, kar konkretno pomeni zagotavljanje urejenosti pokopališča (vzdrževanje, najem, storitve grobarjev), oddajo grobov v najem, izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč ter vzpostavitev in vodenje evidenc (o pokojnikih, o najemnikih ter vodenje katastra grobov).

Na podlagi navedene pogodbe je koncesionar javno službo pričel izvajati 1. 1. 2023.

Oddelek za družbene dejavnosti

Obisk Dnevnega centra Štacjon in VDC Sožitje Kamnik

Župan Matej Slapar je v četrtek, 22. decembra 2022, skupaj z višjo svetovalko za družbene dejavnosti Katjo Vegel obiskal uporabnike Dnevnega centra Štacjon Kamnik, slednja pa je obiskala tudi uporabnike VDC Sožitje Kamnik.

Ob novem letu sta jim zaželela obilo zdravja in s skromnimi pozornostmi obdarovala uporabnike obeh dnevnih centrov.

Spominska slovesnost na Prevojah

V ponedeljek, 26. decembra 2022, se je ob 11. uri v Zg. Tuhinju pri spomeniku na Prevojah odvijala spominska slovesnost, s polaganjem cvetja pa so se zbrani poklonili padlemu vodji ameriške vojne misije kapetanu Fischer Charlesu, 192 padlim borcem in narodnemu heroju Martinu Kotarju.

Uvodni nagovor je zbranim namenil predsednik ZB NOB Kamnik Igor Kanižar, ki je dejal: »Člani Združenja borcev za vrednote NOB Kamnik in  KO ZB  NOB Tuhinj  smo tudi letos v sodelovanju z Občino Kamnik  pripravili spominsko slovesnost  pri spomeniku 192  znanim in neznanim padlim borcem na Prevojah v Zgornjem Tuhinju. Med katerimi sta bila tudi vodja ameriške vojne misije kapetan Charles Fisher ter dr. Peter Držaj, ki sta 26. decembra leta 1944 padla v vasi Češnjice in  narodni heroj Martin Kotar, komandant Tomšičeve brigade, ki je padel v Tesnicah pri Vrhpolju. Stojimo pred pomnikom, postavljen ljudem, ki so se v času NOB v letih 1941-1945 borili za svobodo slovenskega naroda. Zato je prav,da se ne samo danes, ampak tudi jutri in v naši prihodnosti spominjamo groznega trpljenja, ki ga je povzročila druga svetovna vojna,  spominjamo zgodovinskih dogodkov in počastimo padle borce v tem skupnem grobišču,ki so padli na območju Menine planine , žrtvam fašističnega nasilja ter padlim domačinom med NOB v teh krajih.  Njim moramo biti neizmerno hvaležni in  Dolžni smo ohraniti vrednote, za katere so se ti ljudje borili . Danes je mir in je svobodo potrebno ceniti, spoštovati in negovati. Danes  pa je tudi poseben dan, je prazničen dan, saj v spomin  na plebiscitarno odločitev za samostojno Slovenijo leta 1990 praznujemo dan samostojnosti in enotnosti. To je dan, ki obeležuje razglasitev izidov plebiscita o samostojnosti, ki je potekal 23. decembra 1990 na katerem se je 95 odstotkov udeležencev plebiscita odločilo, da naj Slovenija postane samostojna in neodvisna država. France BUČAR, takratni predsednik Skupščine Republike Slovenije je ob razglasitvi izgovoril zgodovinske besede, citiram: »Ta glasovalni izid mi omogoča, da slovesno razglasim pred tem visokim zborom, pred slovensko, jugoslovansko ter vso svetovno javnostjo, da se je slovenski narod na temelju trajne in neodtujljive pravice do samoodločbe odločil, da Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država«. S tem je formalno razglasil samostojnost naše države. Smo pa tudi v  času  in čaru Božiča, krščanskega praznika, ki pa ga poleg kristjanov praznujemo tudi mnogi nekristjani in neverni, predvsem kot družinski praznik. Katoliška cerkev pa na ta dan praznuje god sv. Štefana. Sv. Štefan je zavetnik kamnosekov in zaščitnik konj. Na Štefanovo zato v mnogih župnijah blagoslavljajo konje. Danes je bil opravljen blagoslov konjev tudi v Zg. Tuhinju. Z globoko hvaležnostjo se danes spomnimo vseh, ki so padli v boju za našo samostojnost, tako, kot se danes spominjamo vseh tistih, ki tu počivajo svoj zadnji mir in ki so se borili za odprto in svobodno družbo. Vsem zbranim in vašim družinam želim vse lepo, dobro in veliko zdravja v prihajajočem novem letu, predvsem pa želim miru in blagostanja ter medsebojnega spoštovanja. Srečno! «Slavnostni govornik je bil nekdanji minister za notranje zadeve Republike Slovenije Boštjan Poklukar. Program je povezoval Goran Peršin.

Prenehanje koncesijskega razmerja

S strani koncesionarke Irene Dobnikar, dr. dent. med., smo bili obveščeni, da z 31. majem 2023, preneha opravljati storitve na področju zobozdravstva za mladino in s tem občini kot koncedentki vrača dodeljeno koncesijo.

Program v obsegu enega tima smo skladno z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ponudili Zdravstvenemu domu dr. Julija Polca Kamnik, s  strani katerega smo bili obveščeni, da sprejemajo ponujeni program.  Omenjene storitve se bodo tako od 1. junija 2023 dalje izvajale v okviru javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več potrdil o namenski rabi prostora, komunalnih soglasij za potrebe gradnje, projektnih pogojev in lokacijskih informacij za gradnjo. Prav tako smo izdali nekaj mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti. Dejavnosti na oddelku so usmerjene v izvajanje postopkov po novi zakonodaji.

Končali sta se javna obravnava in javna razgrnitev v postopku priprave odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu z oznako OPPN KA MO-01 MO-02, ident. št. 2518. Javna razgrnitev okoljskega poročila še vedno poteka, in sicer do vključno 12. januarja 2023. Ogled gradiva je možen v prostorih Občine Kamnik in na spletni strani Občine Kamnik, na naslednjih povezavah: https://www.kamnik.si/objave/58 in https://www.kamnik.si/objave/107.

V preteklem tednu smo dobili uporabno dovoljenje za komunalno infrastrukturo in cesto za občinski podrobni prostorski načrt KA-23 Kamnik Poljane. Uporabno dovoljenje je bilo izdano na podlagi gradbenega dovoljenja za gradnjo manj zahtevnih objektov ceste s parkiriščem in opornimi zidovi ter vodovoda in gradnja fekalne in meteorne kanalizacije, SN in NN elektro omrežja, trafo postaje in telekomunikacijskega omrežja kot nezahtevnih objektov.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo