T e D n i (K) Občine 9.1.2023

0
509

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in financeOddelek za gospodarske javne službe

Sanacija plazu nad JP660473 Županje Njive

Nad občinsko cesto JP660473 Županje Njive poteka sanacija zemeljskega plazu. Sanacijo izvaja Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., skladno s projektno dokumentacijo PZI in gradbenim nadzorom geomehanika Martina Vrabec. Ocenjena vrednost sanacije znaša 58.000 evrov. Predvidena je izvedba oporne konstrukcije kamniti zid iz kamna v betonu dolžine 46 metrov, kamnito drenažno rebro dolžine 9 metrov in ureditev drenaže.

V času gradnje je izvedena popolna zapora ceste, obvoz za stanovalce je urejen.

Pričetek izgradnje kanalizacije v naselju Bistričica II. faza

Izbrani izvajalec LAVACO podjetje za gradbeništvo in trgovino d. o. o., je pričel z izgradnjo kanalizacije v naselju Bistričica. Na kanalizacijo se bo lahko neposredno priključilo 24 objektov, ki so znotraj aglomeracije. Hkrati se bo obnovil tudi javni vodovod v dolžini 370 metrov in javna razsvetljava v dolžini 75 metrov.  

Odločbe o finančni pomoči zaradi izpada krme leta 2022

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o finančni pomoči zaradi izpada krme leta 2022. Vsa vprašanja, vezana na izpad krme in na omenjene odločbe, lahko oškodovanci pošljejo na namenski poštni predalskt-pomoci@gov.si ali pa pokličejo informacijske pisarne Agencije RS za kmetijske trge in razvoj na telefonsko številko 01/580 77 92.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval z deli na vseh treh lamelah nove OŠ Frana Albrehta v Kamniku. Na kovinski konstrukciji, ki povezuje obe vzdolžni lameli, se izvajajo stropovi – plošče, znotraj atrija pa se ureja  zemljišče in pripravlja teren  za izvedbo komunalnih vodov (kanalizacije).

V lameli C je že izvedena vzorčna soba, kjer so montirani vsi ključni elementi ( obešen strop, svetila, inštalacijski kanali, okna, vrata…),  izveden  je tudi velik del strojnih in elektro instalacij. Ravno tako je v večjem delu končana vgradnja stavbnega pohištva.

V  teku je še usklajevanje detajlov za izvedbo ravne strehe nad kovinsko konstrukcijo v zadnji etaži.  Montaža strehe se bo predvidoma začela v tem mesecu.

Usklajujejo pa se materiali in rešitve za izvedbo fasade na celotnem objektu.

Poročilo o delu ambulante za bolezni dojk za leto 2022

S strani Zdravstvenega doma Domžale smo prejeli poročilo o delu ambulante za bolezni dojk za leto 2022 za Občino Kamnik. Vseh opravljenih pregledov v ambulanti je bilo 2.068, od tega prvih 935. Na pregledu je bilo 900 žensk in 35 moških.

Opravljenih je bilo 61 preventivnih in 1.93338 kurativnih pregledov, od tega 650 mamografij in 371 UZ dojk.

Odkritih je bilo 18 novih primerov karcinoma dojk, vsi pacienti so bili napoteni na nadaljnje zdravljenje na Onkološki inštitut Ljubljana. Po starosti so bili do 49 leta ugotovljeni 4 primeri, od 50 do 69 leta 3 primeri in nad 70 let 11 novih primerov karcinoma. Občina Kamnik je v ta namen v lanskem letu  zagotovila 9.360 evrov.

Koncert pesmi, spominov, obujenih na Zimski večer s pevskim triom Katrinas in godalnim kvartetom Feniks

V organizaciji JSKD OI Kamnik in Občine Kamnik se je v Domu kulture Kamnik odvil glasbeni projekt avtorja prof. Tomaža Habeta. Tomaž Habe je skladatelj, dirigent, violinist, glasbeni pedagog, univerzitetni profesor, zborovodja, tudi pesnik.

Njegov ustvarjalni opus je bogat in po zvrsteh širok. Tudi njegovo pedagoško delo pušča globoke sledi v slovenskem glasbenem izobraževanju; iz tega naslova je prejel tudi Gerbičevo nagrado, najvišje priznanje za delo v glasbenem izobraževanju. Je eden prvih pobudnikov in izvajalcev božičnih, novoletnih koncertov, dal je idejo za simfonične nastope na prostem, v naravi,…pričel je uvajati sakralne pesmi v repertoarje zunaj verskih prostorov, saj, kot sami pravi: »Ne smemo ločevati pesmi po ozkih načelih svojih prepričanj«. Še bolj se je s to zvrstjo glasbe seznanil v času Franceta Gačnika iz Stranj, s katerim sta prijateljevala, ko je uvedel v bogoslužje zabavni ansambel, prof. Tomaž Habe pa je v njem takrat igral violino.

Zgoščenka »Zimski večer« z godalnim kvartetom in harfo v sodelovanju z zasedbo Katrinas, je eno izmed zadnjih del skladatelja Tomaža Habeta in v teh glasbenih melodijah smo uživali v nedeljo, 8. januarja 2023, v Domu kulture Kamnik.

Objavljen javni razpis za podelitev priznanj v športu za leto 2022

Objavljen je javni razpis za podelitev priznanj v športu za leto 2022, ki si ga lahko ogledate TUKAJ. Rok za prijavo je do vključno 23. 1. 2023.

Objavljen javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v letu 2023

Objavljen je javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v letu 2023, ki si ga lahko ogledate TUKAJ. Rok za prijavo je do vključno 9. 2. 2023.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več potrdil o namenski rabi prostora, komunalnih soglasij za potrebe gradnje, projektnih pogojev in lokacijskih informacij za gradnjo. Prav tako smo izdali nekaj mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti. Dejavnosti na oddelku so usmerjene v izvajanje postopkov po novi zakonodaji.

V času javne razgrnitve elaborata lokacijske preveritve za območje SN-03 – Terme Snovik ni bilo podanih pripomb in predlogov. Stališča do pripomb in gradivo so dostopna na https://www.kamnik.si/DownloadFile?id=544911. Prav tako ni bilo podanih pripomb in predlogov v času javne razgrnitve elaborata lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (KE-26/153), za del parc. št. 298/1, 299 v k.o. 1919 – Zgornji Tuhinj. Stališča do pripomb in gradivo so dostopna na https://www.kamnik.si/DownloadFile?id=544912.

Končali sta se javna obravnava in javna razgrnitev v postopku priprave odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu z oznako OPPN KA MO-01 MO-02, ident. št. 2518. Javna razgrnitev okoljskega poročila še vedno poteka, in sicer do vključno 12. januarja 2023. Ogled gradiva je možen v prostorih Občine Kamnik in na spletni strani Občine Kamnik, na naslednjih povezavah: https://www.kamnik.si/objave/58 in https://www.kamnik.si/objave/107.

V preteklem tednu smo dobili uporabno dovoljenje za komunalno infrastrukturo in cesto za občinski podrobni prostorski načrt KA-23 Kamnik Poljane. Uporabno dovoljenje je bilo izdano na podlagi gradbenega dovoljenja za gradnjo manj zahtevnih objektov ceste s parkiriščem in opornimi zidovi ter vodovoda in gradnja fekalne in meteorne kanalizacije, SN in NN elektro omrežja, trafo postaje in telekomunikacijskega omrežja kot nezahtevnih objektov.

Oddelek za razvoj in investicije

Gorenjsko kolesarsko omrežje

Občina Kamnik je sodelovala v projektu Gorenjsko kolesarsko omrežje, ki je skupen projekt 24 – ih občin z območja celotne Gorenjske in nekaterih sosednjih občin kamor se uvršča tudi Kamnik. Gre za vzpostavitev oziroma označitev kolesarskih tras s prometno signalizacijo na območju sodelujočih občin in v nadaljevanju trženje turističnega produkta ter izobraževanje turističnih ponudnikov.

V prvi fazi, ki se je zaključila konec meseca novembra 2020, je bila zasnovana mreža kolesarskih povezav, ki je usklajena tudi z Direkcijo RS za cesteizdelana spletna stran in zemljevidi za posamezna območja. Celotno območje je razdeljeno na 14 manjših območij, ki jih pokrivajo posamični zemljevidi z označeno traso, opisane so posamezne točke interesa (POI) in dodane gps koordinate. Predlaganih je 5 kolesarskih izletov, vključeni so tudi podatki o lokacijah turističnih informacij, kulturnih in naravnih znamenitostih. Kamnik je zajet v karto št. 9, ki si jo lahko pogledate na spletni strani GKO na povezavi https://www.gko.si/

Glavni cilj projekta je, da na celotnem območju postavimo enotno prometno signalizacijo za kolesarje, tako na državnem kot tudi lokalnem omrežju. Konec leta 2022 je bila označitev kolesarskih povezav na terenu tudi izvedena. V Kamniku se zaključi povezava G7, ki se začne v Prebačevem pri Kranju, poteka skozi Cerklje na Gorenjskem in Komendo.

Gorenjska je prva regija v državi, ki se je vzpostavitve kolesarskega omrežja lotila sistematično, povezano ter enotno. V nadaljevanju sledi promocija projekta in predstavitev kolesarskih potencialov tako za turistične namene kot tudi za spodbujanje trajnostne mobilnosti.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here