T e D n i (K) Občine Kamnik (16.1.2023)

0
494

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija zemeljskega plazu nad JP 660473 Županje Njive

Sanacija zemeljskega plazu nad občinsko cesto JP660473 Županje Njive poteka po predvidenem planu.  Sanacijo izvaja Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., skladno s projektno dokumentacijo PZI in gradbenim nadzorom geomehanika. Ocenjena vrednost sanacije znaša 58.000 evrov. Predvidena je izvedba oporne konstrukcije kamniti zid iz kamna v betonu dolžine 46 metrov, kamnito drenažno rebro dolžine 9 metrov in ureditev drenaže.

V času gradnje je izvedena popolna zapora ceste, obvoz za stanovalce pa je urejen.

Sanacija mostu v Kamniški Bistrici JP 660727 pri žičnici za Kokrško sedlo

V preteklem tednu se je začela sanacija dotrajanega mostu pri žičnici za Kokrško sedlo na občinski cesti JP660727 v Kamniški Bistrici.

Vzdrževalec občinskih cest, Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o. bo izvedel odstranitev lesenega dela mostu in izvedel novo betonsko ploščo, skladu z navodili gradbenega nadzornika. Sanacija mostu se izvaja pod intervencijo, saj je konstrukcija mostu poškodovana do te mere, da ni mogoče zagotavljati varnega odvijanja prometa in varnosti udeležencev v prometu.

V času gradnje bo veljala popolna zapora ceste, obvoza ni mogoče vzpostaviti. Vse obiskovalce prosimo, da upoštevajo spremenjeno prometno signalizacijo.

Sanacija mostu na občinski cesti JP 661081 Srednja vas

Na občinski cesti JP661081 v Srednji vasi se je začela sanacija mostu, ki se bo izvajala skladno s projektno dokumentacijo PZI. Izvajalec del je podjetje Žurbi Eko d. o. o., ki bo izvedlo armiranobetonski  prepust dolžine 6 metrov in širine 2,2 metra, ter zavaroval brežine s kamnito zložbo v betonu v dolžini 4 metre, in sicer gorvodno in dolvodno od mostu. Vrednost investicije znaša 36.312 evrov, dela pa potekajo pod nadzor gradbenega nadzornika in skladno s terminskim planom.

V času gradnje je vzpostavljen začasni obvoz za stanovalce.

Sanacija zidu Pot na Poljane

V mesecu septembru 2022 je prišlo do delne porušitve zidu v bližini objekta Pot na Poljane 2 v Kamniku. Na podlagi izdelanega poročila geomehanika je bil podan predlog za nujno sanacijo zidu. Sanacija zidu je bila predhodno usklajena z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki bo skupaj z gradbenim nadzornikom izvajala nadzor nad sanacijo zidu, saj sanacija poteka na območju, ki je pod spomeniškim varstvom. Pred začetkom del je bila izvedena detajlna izmera obstoječih opečnih slopov in ograjnih elementov. Izvajalec del je podjetje VG Vrankar, d. o. o., ki bo izvedlo odstranitev kamnitega zidu in izgradnjo novega zidu iz kamna v cementni malti v dolžini 12 metrov in višine do 2,5 metra. Vrednost investicije znaša 24.123 evrov, po zaključku gradnje pa bo treba izvesti ponovno zidavo opečnih slopov z vgradnjo armiranobetonskih ograjnih elementov.

V času gradnje je vzpostavljen začasen dostop za stanovalce iz zgornje smeri.

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik v letu 2023

Na uradni spletni strani Občine Kamnik je bil v petek, 13. januarja 2023, objavljen Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik v letu 2023, in sicer za naslednje ukrepe: pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (posodabljanje kmetijskih gospodarstev in urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov), pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, sofinanciranje nakupa gozdarske mehanizacije in pomoč za zagotavljanje tehnične podpore. Razpis in razpisne pogoje skupaj z obrazci za prijavo si ga lahko TUKAJ, rok za prijavo pa je 21. februar 2023.

Izgradnja kanalizacije v Bistričici – II. faza

Izbrani izvajalec, LAVACO podjetje za gradbeništvo in trgovino d. o. o., je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo kanalizacije v naselju Bistričica. Trenutno se izvaja kanal B, za katerega je predvidena skupna dolžina 307 metrov. Celoten projekt obsega novogradnjo gravitacijskega kanalizacijskega sistema je v dolžini skoraj 800 metrov117 metrov je tlačnega kanalizacijskega sistema, izgradnjo črpališča za odpadne vode, obnovil pa se bo tudi obstoječi javni vodovod v dolžini 370 metrov ter javna razsvetljava v dolžini 75 metrov.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval z deli. Izvajala so se gradbeno – obrtniška dela, in sicer izvedba strojnih in elektro inštalacij, na objektu se nadaljuje vgradnja stavbnega pohištva (okna), s tem bo objekt »zaprt«, kar bo omogočilo nadaljevanje tudi ostalih obrtniških del znotraj objekta.

Protest pod geslom »Urgence ne damo«

Občanke in občani občin Kamnik ter Komenda so se v torek, 10. januarja 2023, zbrali na protestnem shodu pred Zdravstvenim domom dr. Julija Polca Kamnik in se odločno pridružili zahtevam vseslovenske »Velike stavke pacientov in pacientk«, pod geslom »Urgence ne damo« pa izrazili svojo še bolj odločno podporo ohranitvi Nujne medicinske pomoči v občini Kamnik. Zbranim se je pridružil tudi župan Matej Slapar.

Protest so pripravili kamniški podporniki in simpatizerji gibanja »Glas ljudstva«, v imenu katerih je zbrane nagovorila Kartini Djalil, ki je poudarila nujnost ohranitve kamniške urgence, ki skrbi za paciente od Komende do Motnika, ter ponovila temeljne zahteve stavke pacientov, in sicer dostop do izbranega zdravnika za vse, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ustavitev odtekanja javnega denarja k zasebnikom, ukinitev oz. konec spodbujanja dvojnih praks (dvoživk) in ukinitev komercialnih zavarovanj, ki omogočajo preskakovanje čakalnih vrst.

Župan Matej Slapar pa je ob tej priložnosti dejal: »Hvala vsem, ki ste prišli in s svojim prihodom jasno izrazili stališče, da se Kamničanke, Kamničani, Komendčanke in Komendčani ne bomo pustili zavesti, da bi nam kakorkoli omejili dostop do naše nujne medicinske pomoči v takšnem okviru, kot jo imamo. Naša želja, da bi se ta nujna medicinska pomoč še nadgradila, nikakor pa ne bomo pristali na kakršno koli zmanjšanje nujne medicinske pomoči v Kamniku. To smo jasno napisali v pozivu ministru in verjamem, da bomo na Ministrstvu za zdravje razumni in bodo naš poziv preučili ter nanj odgovorili. Da bodo te naše zahteve, da se sedanja storitev ne zmanjša, temveč kvečjemu izboljša oziroma poveča, kajti nujna medicinska pomoč je nujno potrebna. Dejstvo je, da zagotavlja pokritost  na velikem terenu, torej od Motnika do Cerkelj ter tudi Kamniško-Savinjske Alpe. Tukaj je vedno več turizma in bila odsotnost zdravnika nesprejemljiva. To smo jasno zapisali v dopisu, na katerega še nismo dobili odgovora. Verjamemo, da je današnja vaša prisotnost tudi kamenček v mozaiku, da bi kakršnokoli zmanjševanje prisotnosti nujne medicinske pomoči v Kamniku lahko resno ogrozila življenje ter se temu ne bodo pustili zavesti. Verjamem, da bo v Kamniku ostala nujna medicinska pomoč.«

Poziv za sodelovanje na 10. Festivalu svobodne video produkcije 2023

Festival svobodne video produkcije (FSVP) je namenjen neodvisnim produkcijskim skupinam in posameznikom, da pokažejo svoja dela in izmenjajo izkušnje s področja video produkcije, in gledalcem, ki jih zanimajo sveži prijemi neodvisne video produkcije. Festival ni žanrsko opredeljen, iščejo pa se, poleg vsebine, tudi presežki v uporabi produkcijskih tehnik in načinov izdelave del, razvoj video produkcije in deljenje izkušenj.

Več o festivalu si lahko preberete na spletni povezavi: https://www.kamnik.si/objava/719953.

Otroško igrišče Gozd

Izvajalec VG Vrankar, d. o. o. nadaljuje z deli pri ureditvi novega otroškega igrišča na Gozdu. V preteklem tednu so bili urejeni robniki in stopnice, potekala je montaža igral. V prihodnjih dneh bo izvajalec pričel z betoniranjem temeljev za ograjo. 

Podružnična šola Gozd

V preteklem tednu smo s strani Upravne enote Kamnik prejeli obvestilo, da je bilo izdano gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo in energetsko sanacijo objekta Podružnično šolo Gozd. Predvidena je temeljita prenova objekta: poleg menjave strehe in energetske sanacije (izolacija fasade in strehe ter  izvedba novega ogrevanja) tudi prenova dotrajanih sanitarij in inštalacij, ureditev novih učilnic in večnamenskega prostora, pa tudi ureditev prostorov za  vključitev kombinirane enote vrtca, ki ga v tem kraju že dlje časa pričakujejo in bi pomenil velik doprinos tudi k zagotavljanju ohranitve podružnične šole.

Konec leta je bila izdelana tudi PZI dokumentacija, tako, da se Občina Kamnik s to investicijo v naslednjih mesecih lahko prijavi na javne razpise za energetske sanacije stavb, ki jih bo razpisalo Ministrstvo za infrastrukturo.

Spremljali bomo tudi morebitne druge razpise za investicije v osnovne šole.

Oddelek za urejanje prostora

Na oddelku za urejanje prostora smo pripravljali gradivo za Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območji urejanja MO-01 in MO-02 v Kamniku – prva obravnava, Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Kamnik – prva obravnava ter dve lokacijski preveritvi: Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za območje SN-03 – Terme Snovik za določitev začasne rabe zemljišča, del EUP SN-03 in Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (KE-26/153), za del parc. št. 298/1, 299 v k.o. 1919 – Zgornji Tuhinj,  za del prostorske enote – EUP KE-26/153.

Pripravljali smo stališča do pripomb za Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta št. 2. V preteklem tednu smo izdali več potrdil o namenski rabi prostora, komunalnih soglasij za potrebe gradnje, projektnih pogojev in lokacijskih informacij za gradnjo. Prav tako smo izdali nekaj mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti. Dejavnosti na oddelku so usmerjene v izvajanje postopkov po novi zakonodaji.

V času javne razgrnitve elaborata lokacijske preveritve za območje SN-03 – Terme Snovik ni bilo podanih pripomb in predlogov. Stališča do pripomb in gradivo so dostopna na https://www.kamnik.si/DownloadFile?id=544911. Prav tako ni bilo podanih pripomb in predlogov v času javne razgrnitve elaborata lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (KE-26/153), za del parc. št. 298/1, 299 v k.o. 1919 – Zgornji Tuhinj. Stališča do pripomb in gradivo so dostopna na https://www.kamnik.si/DownloadFile?id=544912.

V preteklem tednu smo dobili uporabno dovoljenje za komunalno infrastrukturo in cesto za občinski podrobni prostorski načrt KA-23 Kamnik Poljane. Uporabno dovoljenje je bilo izdano na podlagi gradbenega dovoljenja za gradnjo manj zahtevnih objektov ceste s parkiriščem in opornimi zidovi ter vodovoda in gradnja fekalne in meteorne kanalizacije, SN in NN elektro omrežja, trafo postaje in telekomunikacijskega omrežja kot nezahtevnih objektov.

Oddelek za razvoj in investicije

Poziv za članstvo v LAS Srce Slovenije do leta 2027

Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije vabi obstoječe in nove člane, da se v novem programskem obdobju, ki bo trajalo do leta 2027, vključijo v LAS in podpišejo novo konzorcijsko pogodbo. Članstvo v LAS je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji.

K sodelovanju vabimo predstavnike:

  • javnega sektorja (občine, javni zavodi …);
  • ekonomskega sektorja (podjetja, s. p.-ji, nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, zadruge …);
  • zasebnega sektorja (posamezne fizične osebe, društva, zasebni zavodi, fundacije …).

Vključitev v LAS predstavlja nadaljevanje odgovornega in aktivnega delovanja v prid celostnemu in trajnostnemu razvoju območja občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji, ki delujejo na območju Srce Slovenije.

Kot član LAS boste pozvani, da aktivno sodelujete pri pripravi strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027, imeli pa boste tudi pravico, da volite in ste izvoljeni v organe LAS, da ste seznanjeni z letnimi programi dela in poslovanjem LAS ter uresničujete osebne in javne interese, povezane s cilji LAS.

Vabimo vas, da izkažete svoj interes s podpisom pisma o nameri. Prosimo, prinesite ga osebno ali pošljite na naslov LAS Srce Slovenije, Kidričeva cesta 1, 1270 Litija, najkasneje do petka, 20. januarja 2023.

Po izteku roka za vključitev v članstvo LAS bo pripravljena nova konzorcijska pogodba, ki bo podpisana na prvi skupščini novega LAS ob koncu januarja. Po tem dogodku bo sledila priprava nove Strategije lokalnega razvoja območja LAS Srce Slovenije do leta 2027. Po njeni potrditvi konec leta 2022 bo sledilo črpanje sredstev iz Evropskega kmetijska sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Projekt CINEMA se zaključuje

Glavni namen projekta CINEMA je bil izboljšati pogoje za kreativne industrije in regeneracijo mest v Podonavju. Ob zaključku je bila izdana tudi publikacija, ki predstavlja uspešne zgodbe nastale v projektu.

Kot dobra praksa je v njej predstavljeno tudi mesto Kamnik, ki se ponaša z močno podjetniško in poslovno podporno tradicijo. V okviru pilotnega projekta Kamnik, moje podjetniško mesto so na RRA LUR v sodelovanju z Občino Kamnik ter GZS uspeli revitalizirati del starega mestnega jedra. 

Zapuščeni prazni prostori so s pomočjo inovativnih orodij in pristopov, kot so kreativni vavčer ter povezovanje lastnikov praznih prostorov z oblikovalci in podjetniki dobili nove vsebine ali podobo s privlačnimi pop-up izložbami.

Več o tem si lahko preberete TUKAJ ter v publikaciji REDESIGN  YOUR CITY – engaging creative potentials for innovation, kjer lahko spoznate tudi ostale evropske dobre prakse.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here