2. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
333

1.2.2023 popoldan je v sejni dvorani Občine Kamnik potekala 2. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim potrdili letošnje občinske nagrajence, sprejeli so Program izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanje odpadne in padavinske vode za leto 2023 (obdobje 2021–2024), Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2023, Letni programa športa v občini Kamnik za leto 2023, nekaj prostorskih aktov in Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2023 – dopolnitev št. 1.

28 svetnic in svetnikov je sprva potrdilo Zapisnik 1. (konstitutivne) seje Občinskega sveta in  1. izredne seje Občinskega sveta.

Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Ivanka Učakar je v točki Volitve in imenovanja povedala: »Komisija je na 1. (redni) seji, 24. 1. 2023, obravnavala predloge za imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik in pripravila predlog sklepa, za katerega predlaga Občinskemu svetu Občine Kamnik, da ga obravnava in sprejme. Komisija je na isti seji obravnavala tudi predloge, ki so prispeli na javni poziv za podelitev priznanj Občine Kamnik za leto 2023, in predlaga Občinskemu svetu, da v letu 2023 podeli naziv častni občan, dve zlati, tri srebrna in dve bronasti priznanji Občine Kamnik.« Svetnice in svetniki so v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik imenovali predsednika Matjaža Ravnikarja ter članice in člane Sveta Grega Cvirna, Jožefa Galičiča, Braneta Goloba, Milana Kojadinovića, Mateja Slevca in Roberta Zajca, s 26 glasovi za pa potrdili letošnje občinske nagrajence:

  • Matevžu Kirnu naziv častni občan Občine Kamnik za desetletja sponzorstva kamniškemu športu, velikodušno pomoč skupnosti ter za povezovanje in vodenje kamniškega gospodarstva v smeri vsakokratnega razvoja,
  • Ivanu Resniku zlato priznanje Občine Kamnik za uspešno izpeljane obnove kamniških planinskih koč ter promocijo planinstva v občini in v Sloveniji,
  • Kulturnemu društvu Simfonični orkester Domžale – Kamnik zlato priznanje Občine Kamnik za vrhunski 50-letni ustvarjalni nivo delovanja z raznovrstnimi, tematsko zaokroženimi, vedno izvirnimi in kakovostno izvedenimi projekti kot tudi tradicionalnimi klasičnimi glasbenimi koncerti,
  • Mariji Mošnik srebrno priznanje Občine Kamnik za dolgoletno delo na področju kulture, turizma, dobrodelnosti in odkrivanja lokalne zgodovine,
  • Srečku Podbevšku srebrno priznanje Občine Kamnik za dolgoletno udejstvovanje na področju alpinizma in gorskega reševanja, nadpovprečno angažiranost pri vodenju Društva Gorska reševalna služba Kamnik in odločilen prispevek pri pridobivanju društvenih prostorov,
  • Kulturnemu društvu Tuhinj srebrno priznanje Občine Kamnik za več kot 70-letno uspešno in prizadevno delo na področju ljubiteljske kulture, ohranjanja etnološke dediščine in širjenja kulture med ljudmi. S svojimi gledališkimi nastopi doma, po Sloveniji in v tujini je pripomoglo tudi k prepoznavnosti občine Kamnik,
  • Marjani Cvirn bronasto priznanje Občine Kamnik za prispevek pri širjenju reje in prepoznavnosti drobnice tako v kamniški občini kot tudi izven njenih meja in
  • Mariji Juteršek bronasto priznanje Občine Kamnik za dolgoletno neutrudno delovanje na humanitarnem področju.

Na zastavljena Vprašanja in pobude je svetnici Romani Učakar (Lista MS) odgovorila vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček, na vprašanja svetnice Mojce Jončeska Malovrh (Gibanja SVOBODA) in svetnika Vojka Tonina (NSi) pa je odgovor podala višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti Katarina Vegel.

Predlog Programa izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanje odpadne in padavinske vode za leto 2023 (obdobje 2021–2024) je predstavila višja svetovalka za gospodarske javne službe Marjana Kadunc in povedala: »V preteklem letu se je končala obnova kanalizacije v naselju Vrhpolje pri Kamniku, obnovila se je kanalizacija na Kolodvorski cesti ter obnovilo črpališče Volčji Potok – Virtus. Obnovil se je kanalizacijski priključek v Volčjem Potoku ter vgradilo začasno črpališče na Prisojni poti. Dogradil se je manjkajoči kanalizacijski sistem v naselju Markovo, prav tako pa se je zaključila izgradnja kanalizacije med Stahovico in naseljem Črna pri Kamniku (potrebno je pridobiti še uporabna dovoljenja). V novembru je bil na javnem naročilu izbran izvajalec del za obnovo komunalne infrastrukture v naselju Bistričica (II. faza). V letošnjem letu je v načrtu pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo kanalizacije v Motniku, gradbeno dovoljenje za dograditev dveh manjših odsekov v naselju Nevlje pri Kamniku ter gradbeno dovoljenje za izgradnjo kanalizacije v naselju Šmartno v Tuhinju. V pripravi so tudi projektne dokumentacije: obnova kanalizacije na Fužinah (Medvedova), izgradnja kanalizacije v Motniku (prijava na razpis – Načrt za okrevanje in odpornost), izgradnja kanalizacije in vodovoda v aglomeraciji Znojile (Sela pri Kamniku, Rožično, Znojile), izgradnja kanalizacije v Snoviku (Potok–Snovik), izgradnja kanalizacije v Stolniku, izgradnja kanalizacije na Lazah v Tuhinju, izgradnja kanalizacije v naselju Vir pri Kamniku, izgradnja kanalizacije Golice–Zgornji Tuhinj–Laze (IZP) in izgradnja kanalizacije v Kamniški Bistrici (Iverje – Kamniška Bistrica HŠ 1).« Program si lahko ogledate TUKAJ, svetnice in svetniki pa so ga sprejeli z 28 glasovi za.

Z 28 glasovi za je sledil sprejem Investicijsega programa (IP) »Izgradnja kanalizacije Motnik«, katerega cilj je zadostiti zahtevam, ki izhajajo iz Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ter 7. člena Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2023, s tem pa omogočiti Občini Kamnik prijavo na javni razpis Ministrstva za okolje in prostor, za pripravo, organizacijo ter izvedbo projekta, katerega cilje je izgradnja energetsko učinkovitih sistemov odvajanja in čiščenja odpadne vode v aglomeracijah pod 2.000 PE.

V peti točki seje je bil sprejet Program oskrbe s pitno vodo v občini Kamnik za leto 2023, obdobje 2022–2025: »Iz programa je razvidno, da je za leto 2023 načrtovanih 1.081.912,50 evrov prihodkov in prav toliko odhodkov. Za redno vzdrževanje je predvidenih 987.807,50 evrov. Za primerjavo so predstavljene tudi vrednosti prihodkov od leta 2019 do 2022 ter predvidene vrednosti prihodkov za leto 2023,« je v obrazložitvi točke dejal strokovni sodelavec v Oddelku za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Tadej Kovačič, ki je bila sprejeta s 26 glasovi za.

V prvi obravnavi pa Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu MO-01 in MO-02, kjer je vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek med drugim poudarila: »Območje predmetnega občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega površine prostorskih enot MO-01 in MO-02, ki v naravi predstavljajo pretežno nepozidana stavbna zemljišča, namenjena obrtno-proizvodnim dejavnostim – IG gospodarski coni, stanovanjskim in dodatnim dejavnostim – površine podeželskega naselja SK in v obcestnem pasu severnega dela območja zelenim površinam – ZK druge zelene površine. Razlog za pripravo je celovito načrtovanje prostorskih ureditev, ki bo omogočilo kasnejši fazni razvoj obrtne cone Motnik, kjer se načrtuje izvedba novih obrtno-proizvodnih objektov, izvedba novih enostanovanjskih objektov, ureditev komunalne in energetske infrastrukture območja, ureditev peš in kolesarske poti, manipulativnih in parkirnih površin ter zelenih in urbanih površin območja.«

Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Kamnik so članice in člani Občinskega sveta sprejeli v prvi obravnavi, katerega namen je analiza obstoječe komunalne opreme na območju OPN, uskladitev gradnje objektov in omrežij komunalne opreme ter pridobitev osnov za izvajanje obračuna komunalnega prispevka v skladu s trenutno veljavno zakonodajo. Program določa usklajevanje dejavnosti povezanih s komunalnim opremljanjem stavbnih zemljišč za načrtovanje finančnih sredstev za opremljanje in omogočanje možnosti priključevanja na komunalno opremo ter služi kot podlaga za odmero komunalnega prispevka. Nato pa sta bila sprejeta še naslednja sklepa, in sicer Sklep o lokacijski preveritvi za območje SN-03 Terme Snovik in Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (KE-26/153) za del parc. št. 298/1 in 299 v k.o. 1919 – Zgornji Tuhinj (identifikacijska št. PA: 3211).

Po skrajšanem postopku je bil z 21 glasovi za sprejet Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2023»Razlog za pripravo predloga Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2023 je ponovna zagotovitev ravnotežja med ocenjenimi razpoložljivimi viri in izdatki. V času od sprejema Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2023 je namreč prišlo do večjih sprememb (vojna v Ukrajini, vpliv bolezni COVID-19, inflacija, rast EURIBOR-ja, dvig plač v javnem sektorju, dvig povprečnine), ki vplivajo na višino potrebnih sredstev na posameznih postavkah v proračunu, zato je bilo treba ponovno preučiti tako prihodkovne kot tudi odhodkovne postavke in pripraviti ustrezne korekcije. Po pregledu in oceni načrtovanih prejemkov in izdatkov Občine Kamnik so predlagane ustrezne korekcije tako v smislu povečevanja kot tudi zmanjševanja nekaterih prihodkovnih in odhodkovnih postavk. V predlogu rebalansa so skupni izdatki ocenjeni v višini 34.247.099 evrov in so za 5.893.917 evrov oziroma 20,8 odstotka višji kot v sprejetem proračunu za leto 2023. Vse spremembe se nanašajo na Občino Kamnik, pri krajevnih skupnostih ni sprememb niti pri prihodkih niti pri odhodkih,« je v obrazložitvi poudarila vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance (po pooblastilu) Marija Kos. K tej točki dnevnega reda je bil sprejet še amandma.

Po skrajšanem postopku pa nato v nadaljevanju s 26 glasovi za še Odlok o razveljavitvi Odloka o avtotaksi prevozih, s katerim smo odpravili birokratske ovire ter prispevali k pospeševanju gospodarske pobude oziroma delovanja.

18 glasovi za je bil po skrajšanem postopku sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok Vrtec Antona Medveda Kamnik. Ob tem je vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček povedala: »Zavedamo se stiske, v kateri se znajdejo starši, ki ne dobijo prostega mesta v vrtcu za svojega otroka, zato smo preučili številne možnosti zagotovitve dodatnih prostih mest. Po obravnavi in zavrnitvi predloga za odprtje nove enote Vrtca Antona Medveda Kamnik v Snoviku na Občinskem svetu v lanskem letu, smo ponovno preverili vse kapacitete prostorov v lasti Občine Kamnik, vendar druge rešitve v tem trenutku nismo našli, zato dajemo gradivo v ponovno obravnavo. Osnovne šole se že sicer soočajo s prostorskimi stiskami in umestitev dodatnih enot/oddelkov vrtcev v omenjene prostore ni mogoča. Z odprtjem nove enote v Termah Snovik bi zagotovili prostor za en kombinirani oddelek, kar pomeni za skupno 19 otrok v starosti od enega do šestih let. Po potrditvi spremembe odloka, je lastnik pripravljen takoj pristopiti k preureditvi prostorov in pridobitvi vse ustrezne dokumentacije, vse z namenom, da bi novo enoto pristojno ministrstvo čim prej vpisalo v razvid in bi lahko že z mesecem septembrom 2023 začela obratovati. Okvirni strošek najemnine za Občino Kamnik v tem trenutku še ni znan, saj bo Občina po potrditvi spremembe odloka naročila cenitev pri pooblaščenem cenilcu gradbene stroke. Poleg ustanovitve nove enote vrtca predlog spremembe odloka vključuje spremembo sveta zavoda, na način, kot to opredeljuje sprememba Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 207/21). Dosedanjih 11 članov sveta zavoda se z novelo zakona znižuje na 9 članov sveta zavoda, pri čemer zakonodajalec v prehodnih določilih poudari, da obstoječi sveti zavodov nadaljujejo tekoče mandate v dosedanji sestavi.« K tej točki je bil sprejet amandma.

Letni program športa v občini Kamnik za leto 2023 je predstavila vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček in dejala, da so cilji letnega programa športa za leto 2023 izvajanje Zakona o športu, Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji in Odloka o vrednotenju športnih programov v Občini Kamnik, spodbujanje in zagotavljanje pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti v občini, uskladitev pogojev in meril za sofinanciranje športnih programov z občinskimi proračunskimi sredstvi in z dejanskimi zmožnostmi občinskega proračuna za potrebe športa ter načrtovanje, gradnja in vzdrževanje javne športne infrastrukture, ki je pomembna za celotno lokalno skupnost.  Točka je bila sprejeta s 23 glasovi za.

Članice in člani Občinskega sveta Občine Kamnik so v prvi obravnavi sprejeli Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2023, ki predvideva porabo sredstev proračunske rezerve za sanacijo zemeljskega plazu pod JP661345 Laze-Vrhač (do 35.000 evrov), sanacijo zemeljskega plazu pod nekategorizirano cesto Zagorica nad Kamnikom 5d (do 20.000 evrov), sanacijo zidu na pokopališču Sela pri Kamniku (do 25.000 evrov), preventivne ukrepe na vodotokih (do 50.000 evrov), sofinanciranje kmetijskih plazov (do 20.000 evrov) in sofinanciranje urejanja vodotokov – DRSV (do 50.000 evrov).

Kot zadnja točka današnje seje je z 28 glasovi za sledil še sprejem Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2023 – dopolnitev št. 1: »Občinski svet Občine Kamnik je že na svoji 21. seji v letu 2021 sprejel načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2023. Sprejeti načrt je vseboval le načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, ki je vseboval le nakup nepremičnin za potrebe delovanja PGD Duplica in nakup Cuzakove domačije v Kamniku. S predlagano dopolnitvijo se predlaga za leto 2023 tudi nakup solastniškega deleža na poslovnih prostorih, ki se nahajajo v območju KIK-a. Ta nakup je bil načrtovan že v letu 2022, ker pa nakup še ni bil realiziran, se namera za odkup prenese v leto 2023. Gre za približno 286 m² poslovnih prostorov v območju nekdanje smodnišnice, in sicer v delu stavbe št. 1417, ki se nahaja na zemljišču parc. št. 489 k.o. Kamnik. Ker je Občina Kamnik že solastnica preostalega deleža na objektu (in zemljišča), bi s pridobitvijo še preostalega solastniškega deleža postala lastnica do celote, kar bi ji omogočilo prosto razpolaganje z objektom, kar pa bi tudi pomenilo, da Občina lahko samostojno realizira prostorske razvojne načrte na tem območju. V navedeni načrt se umesti prodaja nepremičnin – zemljišč v izmeri 1973 m², ki se nahajajo ob poslovnem kompleksu Supernove in so bila prvotno namenjena za izgradnjo prostorov za GRS Kamnik. Ker ima sedaj GRS zagotovljene potrebne prostore v območju KIK-a, se zemljišča v območju Supernove lahko prodajo. V kolikor bodo pogoji izpolnjeni, bi se te nepremičnine menjale za solastniški delež parc. št. 489 k.o. Kamnik, ki se nahaja v območju KIK-a. Za predlagano menjavo je OS na svoji 13. seji, dne 25. 11. 2020, že sprejel sklep, s katerim je dal načelno soglasje za izvedbo potrebnih postopkov, ki bi pripeljali do sklenitve ustrezne menjalne oziroma kupoprodajne pogodbe,« je ob obrazložitvi povedala vodja Oddelka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve Maja Sušnik.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo