3. seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
455

Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Domžale so se sestali na 3. seji, ki je potekala v četrtek, 16. februarja 2023, v sejni sobi Občine Domžale. Sejo je vodila mag. Renata Kosec, županja Občine Domžale.

Županja je z dnevnega reda umaknila prvo točko dnevnega reda, Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora EUP ZB-17. Na seji so svetnice in svetniki potrdili predlagane sklepe, med drugim za ograditev prometnega poligona v Jaršah in ureditev Skate parka v Domžalah.

Svetnice in svetniki so se strinjali, da področni Zakon o cestah vsebino obravnava dovolj celostno, pregledno in jasno, zato Odlok o občinskih cestah preneha veljati. Področni zakon poleg skupnih določb, vsebuje tudi določila s področja upravljanja, gradnje, vzdrževanja in varstva občinskih cest. Posebej so določeni ukrepi v varovalnih pasovih občinskih cest, preglednost ob občinskih cestah, izvedba cestnih priključkov, prometno ureditev na občinskih cestah, zapore cest zaradi del ali prireditev na cesti, omejitve uporabe občinske ceste in obveznost vodenja podatkov o občinskih cestah.

Ker 108. člen Zakona o cestah določa, da upravljavca občinskih cest določi pristojni organ občine s splošnim aktom, so občinske svetnice in svetniki sprejeli tudi Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Domžale in dopolnili 17. člen odloka, ki določa naloge Oddelka za komunalne zadeve.

Po krajši razpravi je bil sprejet Odlok o spremembi Odloka o denarnem prispevku za novorojence v občini Domžale, uveden pa je bil tudi nov popust staršem pri plačilu vrtca, ki vsebuje že obstoječe rezervacije/popuste in predlagano obliko popusta v primeru odsotnosti starejšega otroka, vključenega v vrtec, zaradi novorojenca v družini.

V nadaljevanju pa se je vnela pestra razprava na temo znižanja plačil oziroma sejnin občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine in organov krajevnih skupnosti ter povračilih stroškov. Pravilnik, ki je bil izglasovan s tesnim izidom 14:11, je predlagala mag. Renata Kosec, županja Občine Domžale, ki je v obrazložitvi povedala: »Na volitvah smo pridobili zaupanje volivk in volivcev in s tem ukrepom bomo dokazali, da postavljamo novo politično integriteto, da se znamo samoomejevati. Funkcija svetnice in svetnika je častna funkcija in vsi delamo v javnem interesu. Razlika sredstev 23.000 EUR se bo namenila za participativni proračun in na ta način vrnila občankam in občanom.«

Ko seje Občinskega sveta ne bo, svetnice in svetniki ne dobijo nadomestila, primerno se prilagodijo tudi sejnine za člane Nadzornega odbora, ne spreminjajo pa se sejnine kar se tiče dela delovnih teles in dela krajevnih skupnosti.

V zadnji točki dnevnega reda so občinske svetnice in svetniki, občinski upravi zastavili vprašanja, pobude in predloge. Več informacij na povezavi.

Občina Domžale

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here