4. seja občinskega sveta Občine Domžale

0
1068

Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Domžale so se sestali na 4. seji, ki je potekala v četrtek, 16. marca 2023, v sejni sobi Občine Domžale. Na dnevnem redu je bil med drugim odlok o Rebalansu Proračuna Občine Domžale, ki ga je občinski svet sprejel z 18 glasovi za, proti jih je bilo 8. Občinski svet pa je s čisto večino sprejel sklep, da občina podeli naziv Častni občan občine Domžale Matjažu Brojanu za svoje življenjsko delo na področju ohranjanja kulturne dediščine in novinarsko delo.

Na seji, ki ji je predsedovala domžalska županja, mag. Renata Kosec, so se svetniki prva posvetili imenovanju predstavnikov Občine Domžale v svete javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina. Po krajši razpravi so občinske svetnice in svetniki potrdili kandidate, ki jih je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,  po prejemu predlogov s strani svetniških skupin, predložila v glasovanje.  Prav tako je občinski svet sprejel sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Domžale s sedmimi člani, o imenovanju predstavnika občine v svet Kulturnega doma Franca Bernika ter o imenovanju predstavnikov občine v Svet Knjižnice Domžale.

V nadaljevanju je bil na dnevnem redu Sklep o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2023. Odbor za občinska priznanja, proslave in prireditve, s predsednikom Matejem Primožičem, je pripravil predlog letošnjih prejemnikov priznanj, ki ga je občinski svet z večino izglasoval. Tako bodo na slavnostni seji na občinskem prazniku v aprilu dobili priznanje: Miha Kosec – zlato plaketo za življenjsko delo na področju športa, Moški pevski zbor Radomlje – srebrno plaketo ob 50-letnici aktivnega delovanja, Danijela Šraj – srebrno plaketo za dolgoletno ustvarjalno delo na kulturnem področju, Roman Kos – bronasto plaketo za prispevek k ohranjanju kulturne dediščine, Marija Skok – bronasto plaketo za dolgoletno delo v Društvu upokojencev Vir in Matjaž Pavovec – bronasto plaketo za izjemno delo v Smučarskem klubu Ihan. Nagrado Občine Domžale pa bodo prejeli: Darko Flis za športno dejavnost in promocijo občine, Športno rekreativno društvo Kofin Sveta Trojica ob 30-letnici uspešnega dela, Jože Kragelj za izjemno delo v Kulturnem društvu foto kino in video kluba Mavrica Radomlje ter Tadej Stražar za dolgoletno delo v Kulturnem društvu Miran Jarc Škocjan in Godbi Domžale.

Svetnice in svetniki so se nato posvetili Rebalansu Proračuna za leto 2023. Županja, mag. Renata Kosec, je uvodoma povedala, da so v njem vključeni projekti, ki smo jih napovedali v programu »Domžale – mesto prihodnosti« in posebno pozornost namenili projektom, ki so imeli sredstva že rezervirana. Pojasnila je, da so največje spremembe predvideli na treh področjih, na področju Prometa, prometni infrastrukturi in komunikacijah, na področju Izobraževanja in na področju Kultura, šport in nevladne organizacije. V predlogu rebalansa so zagotovljena tudi sredstva za dežurnega zobozdravnika za otroke in odrasle, da bo lahko občankam in občanom na voljo v Zdravstvenem domu Domžale tudi za vikend.

Na področju Izobraževanja je del povečanih sredstev povezan z dvigom cen energentov, stroškov dela in drugih stroškov v zvezi z objekti, v katerih se izvaja predšolsko varstvo in osnovnošolsko izobraževanje. Tudi na področju Kulture, športa in nevladnih organizacij je pomemben del dodatnih sredstev povezan z dvigom cen energentov, stroškov dela in drugih stroškov. Mag. Renata Kosec je pri tem opozorila, da se dodatna sredstva namenja za investicijsko vzdrževanje športnih objektov v občini.

Po daljši razpravi je občinski svet sprejel Rebalans Proračuna za leto 2023. Poleg tega je potrdil tudi Načrt razvojnih programov za obdobje 2023 do 2026 in Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leti 2022 in 2023.

Ob koncu seje so svetnice in svetniki potrdili predlog Letnega izvedbenega programa kulture Občine Domžale za leto 2023 ter Letni program športa Občine Domžale za leto 2023.

Občina Domžale
Foto: Rok Majhenič


Povezava:

https://www.youtube.com/live/_4A6gDHbuU4?feature=share

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here