T e D n i (K) Občine Kamnik (11.4.2023)

0
320

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance
Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja kanalizacije v Bistričici – II. faza

Izbrani izvajalec LAVACO podjetje za gradbeništvo in trgovino d. o. o., je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo kanalizacije za odpadne vode v naselju Bistričica. Trenutno se izvaja fekalna vgradnje fekalne kanalizacije na kanalih B1 in B3, na kanalu B2 pa poteka obnova obstoječe meteorne kanalizacije ter obnova vodovoda.

Celoten projekt obsega novogradnjo gravitacijskega kanalizacijskega sistema v dolžini skoraj 800 metrov, 117 metrov tlačnega kanalizacijskega sistema, izgradnjo črpališča za odpadne vode, obnovil pa se bo tudi obstoječi javni vodovod v dolžini 370 m, uredila požarna varnost ter javna razsvetljava v dolžini 75 metrov.

Asfaltiranje javne poti Krivčevo

Občina Kamnik na omočju Krivčevega asfaltria del makadamske ceste JP661191  v dolžini približno 170 metrov (od naslova Krivčevo 17, kjer se je asfalt zaključil proti Kranjskemu Raku).

Obnova pločnika na Bakovniku

Ob javni poti JP660183 se je obnovil star dotrajan pločnik v dolžini 70 + 20 metrov.

Izjava za javnost ob podpisu pogodbe Velika planina – Leitner – Riko

Družba Velika planina d. o. o., je v petek, 31. marca 2023, v prostorih občine Kamnik z izbranim izvajalcem Leitner S.p.A. in s partnerskim podjetjem RIKO d.o.o., podpisala pogodbo za izgradnjo nove šest-sedežnice na Veliki planini. Nova šest-sedežnica bo v primerjavi s sedanjo dvosedežnico predstavljala hitrejši, varnejši, bolj trajnosten in obiskovalcem prijazen dostop do samega vrha planine. Tako je s podpisom pogodbe družba tudi uradno začela s projektom izgradnje nove sedežnice.

Ob tej priložnosti je župan Občine Kamnik, Matej Slapar, pozdravil in nagovoril vse navzoče ob podpisu ter poudaril, kako pomembna je nova sedežnica za našo občino, Veliko planino, za turizem in razvoj območja: »To je ena izmed večjih investicij, ki se bo zgodila v občini Kamnik v zadnjem obdobju. Gre za veliko pridobitev za našo občino, za Veliko planino, za turizem in za njegov razvoj. Hvaležen sem, da smo po vseh zapletenih postopkih javnega naročanja danes prišli do podpisa pogodbe. O sedežnici na Veliki planini je bilo veliko govora, o njej pa se govori že vsaj 10 let, saj aktualni dvosedežnici poteče obratovalno dovoljenje. Tukaj gre velika zahvali državi, ki bo namenila finančna sredstva za pokritje investicije, in sicer približno 7 milijonov evrov, brez česar bi investicijo težko speljali.  Verjamem, da bo podjetje Velika planina, d. o. o., tudi v nadaljnje delovalo v skladu s sprejeto Strategijo in se bodo dosegli rezultati, ki bodo omogočali stabilen finančni položaj družbe. Investicija bo za naslednjih 50 let kazala razvoj turizma v naših krajih. Objekt, ki je trajnosten, se bo gradil in je pravi, kajti Velika planina je edinstvena in verjamem, da bo šest-sedežnica pomenila velik doprinos k trajnostnemu načinu prevoza in transporta. Velika hvala vsem, ki so vse od decembra 2021, ko je bila objavljena namera glede državnega razpisa, sodelovali pri projektu. Tomaž Lah,  Uroš Rak in Matej Humar so takrat našli informacijo in speljali idejo, uspešno smo pripravili razpisno dokumentacijo in tudi Upravna enota Kamnik je prispevala pomemben delež v mozaiku te velike investicije. Prepričam sem, da bo podjetje Leitner s partnerjem Riko, d. o. o. v dobre pol leta uredila vrhunski objekt, ki bo kazal smer razvoja Velike planine in turizma v naših koncih.«

Tomaž Štefe, direktor družbe Velika planina, d.o.o., ki je svoj mandat nastopil v juliju 2022, je ob pomembnem dogodku povedal: »Vesel sem, da sem danes tukaj in to je velik dogodek za vse nas. Gre za eno fazo projekta, ki se zaključuje in novo fazo, ki se pravkar začenja. Prva faza projekta se je zgodila v letu 2022 z uspešno prijavo na razpis Ministrstva za gospodarstvo in pridobitvijo pravice do subvencije iz državnih in evropskih sredstev za izgradnjo 6-sedežnice v višini približno 7 MIO EUR. Druga faza projekta se je zaključila s pridobitvijo gradbenega dovoljenja 13. januarja 2023. S podpisom pogodbe se zaključuje proces izbora dobavitelja opreme in gradbenih del, začenja pa se proces izdelave, dobave, montaže in gradnje sedežnice na ključ. V letošnjem letu nas čaka še veliko dela. Zahvala za to, da smo prišli do te točke, gre celotni projektni ekipi, predsedniku Nadzornega sveta Urošu Raku, ki je bil gonilna sila, ter članom Tomažu Lahu in Mateju Humarju ter mojemu predhodniku Marku Anžurju, ki je naredil veliko delo že s prijavo na razpis in še vedno aktivno sodeluje pri projektu. Hvala lepa vsem članom skupščine in nadzornega sveta podjetja ter  zaposlenim v podjetju Velika planina, ki na projektu ves čas prizadevno pomagajo in komaj čakajo da se dela začnejo. Posebna zahvala gre tudi županu Mateju Slaparju, ki nas je spodbujal, da na poti vztrajamo tudi takrat, kadar je bilo težko. Na javnem razpisu izbrani konzorcij podjetij Leitner in Riko ima potrebno znanje, reference, izkušnje in ugled, da bomo skupaj v dogovorjenih rokih lahko uspešno izvedli načrtovano investicijo.«

Predstavnik podjetja Leitner S.p.A, ki je eno izmed vodilnih proizvajalcev žičniških naprav v svetu, g. Franc Alain Furlani, je o projektu povedal: »Žičnica je tako kot cesta. Če je cesta lepo narejena in udobna, se ljudje bolj radi vračajo. Spoštovali bomo roke in tudi določene tehnične prijeme, ki bodo takšni, da bodo specifični samo za Veliko planino. Spoštovali bomo okolje Velike planine in v prostor umestili primerne elemente, ki bodo tehnično in po izgledu sodile v to okolje. Hvala za zaupanje in gremo naprej.«

Za konec je vsem zbranim nekaj besed namenil tudi direktor podjetja Riko, g. Janez Škrabec:  »Lotevamo se različnih zahtevnih in bolj zahtevnih tehnoloških projektov. Veseli smo, da lahko sodelujemo s tako pomembnih podjetjem, kot je Leitner in tudi z Veliko planino, d. o. o. Potrudili se bomo, da izvedemo projekt v dogovorjenem roku.«

Most Šmartno v Tuhinju

V preteklem tednu je bila zaključena sanacija mostu v kraju Šmartno v Tuhinju in s tem odpravljena delna zapora ceste. Izvajalec del je bilo podjetje IPI, d. o. o., ki izjava zaključna dela pod mostom. Vsem udeležencem v prometu se zahvaljujemo za strpnost in upoštevanje prometne signalizacije.

Sanacija treh mostov na javni poti v Kamniški Bistrici

Začela so se gradbena dela na občinski cesti JP660727 Kamniška Bistrica, ki vodi do tovorne žičnice za Kokrsko sedlo.  Gradnja zajema odstranitev vseh treh mostov, ureditev podpornikov mostu ter struge in postavitev treh novih mostov. V preteklem tednu je bilo izvedeno betoniranje prvega mostu. Nadzor nad gradnjo izvaja geomehanik in gradbeni nadzornik Martin Vrabec. Izvajalec del je podjetje VGVrankar, d. o. o. Vrednost sanacije vseh treh mostov je ocenjena na 33.714 evrov. Ocenjujemo, da bodo dela po terminskem planu zaključena do konca meseca maja 2023.

V času gradnje bo izvedena popolna zapora ceste, brez možnosti obvoza. Vsem udeležencem v prometu se zahvaljujemo za strpnost in upoštevanje prometne signalizacije.

Plaz Zagorica nad Kamnikom 5 d

Sanacija zemeljskega plazu pod nekategorizirano cesto v Zagorici pri Kamniku se nadaljuje. Na podlagi izvedenih geomehanskih raziskav je bila izdelana projekta dokumentacija PZI za sanacijo plazu. Gradbeni nadzor nad sanacijo plazu vrši geomehanik Martin Vrabec. Sanacija plazu zajema izgradnjo oporne konstrukcije, kamniti oporni zid iz kamna v betonu dolžine 15 metrov in višine 2,6 metra, ureditev odvodnjavanja, zavarovanje ukopne brežine nad cesto ter obnova cestišča. Izvajalec del je Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o. Vrednost sanacije plazu znaša 18.269 evrov.

V času gradnje bo veljala popolna zapora ceste, zato se vsem udeležencem v prometu zahvaljujemo za strpnost in upoštevanje prometne signalizacije.

Ogledi vodotokov

Na območju Špitaliča in Motnika so bili izvedeni terenski ogledi vodotokov skupaj s predstavniki Direkcije Republike Slovenije za vode. Ogledali smo si problematiko vodotoka Sedeljšakovega potoka in Motnišnice.

Podani so bili predlogi za izboljšanje poplavne varnosti. Občina Kamnik bo skupaj s pooblaščenim projektantom pripravila projektne naloge in projektno dokumentacijo za protipoplavne ukrepe. Na podlagi izdelane projektne dokumentacije, bodo sledili sofinancerski sporazumi med Direkcijo Republike Slovenije za vode in Občino Kamnik.

Dolgoletno dobro sodelovanje med Direkcijo in Občino na področju izboljšanja poplavne varnosti je že prineslo dobre rezultate, saj je skupen cilj vseh deležnikov izboljšati poplavno varnost našim občankam in občanom.

Sanacija cestišč

Izvajalec del, Resal, d. o. o., nadaljuje z izvajanjem del za asfaltiranje javne poti na območju Tunjic (Zadnji Vrh – LC 160041), v predvideni dolžini 1.560 metrov. Izvedel je asfaltiranje na območju naselja Hrib pri Kamniku (JP 661112), v predvideni dolžini 50 metrov.

Za razumevanje in strpnost v času trajanja del ter zapor se zahvaljujemo.

Pločnik Soteska–Poreber

Dela tečejo po terminskem planu, zaključek pa je predviden 20. avgusta 2023. Gradbena dela izvaja Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o,. vrednost investicije , ki jo v celoti krije Občina Kamnik, pa znaša 500.000 evrov.

Gradnja podpornega zidu in parkirišča

Gradnja podpornega zidu in parkirišča, ki ju izvaja podjetje VG Vrankar pred PGD Sela, je v zaključni fazi. V mesecu aprilu se bo izvedlo še asfaltiranje in ureditev okolice, vrednost investicije pa znaša 96.000 evrov.

Oddelek za družbene dejavnosti 

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta

Na objektu  nove OŠ Frana Albrehta se je v preteklem tednu zaključilo pokrivanje strehe. V lameli C se zaključujejo groba obrtniška dela, izvaja se brušenje sten in akustična obloga v učilnicah. Strojne in elektro inštalacije v tej lameli so v zaključni fazi. Tudi v ostalih lamelah se intenzivno izvajajo obrtniška dela.

V dvoriščnem atriju, kjer je bilo odstranjeno veliko dvigalo, namenjeno za montažo strehe, sedaj poteka priprav terena za izvedbo zunanjih komunalnih vodov.

Potekajo tudi usklajevanja in potrjevanje vzorcev materialov in delavniških načrtov za posamezne rešitve in izvedbe detajlov.

Oddelek za urejanje prostora

Odlok o občinskem Podrobnem prostorskem načrtu za EUP GČ-04-del – Godič nad gramoznico

Na območju se z OPPN načrtuje gradnja petih stanovanjskih objektov. Gradbene parcele se navezujejo na skupno dovozno površino z obračališčem.

Javno naznanilo je dostopno na: https://www.kamnik.si/objava/693148.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje PN3 Terme Snovik

Območje urejanja PN3 Terme Snovik je v celoti določeno s planskimi izhodišči oz. prostorskim načrtom občine Kamnik, v katerem se območje ureditve deli severozahodno in jugovzhodno od lokalne ceste Potok–Snovik na dva dela: razvojnega z oznako SN-02 in aktivnega z oznako SN-03, ki je predmet sprememb in dopolnitev prostorskega akta. Območje razvojnega dela urejanja term SN-02 se deli na območja T1, T5 in T6, ki pa se ne spreminjajo. Predmet sprememb in dopolnitev prostorskega akta je območje aktivnega dela urejanja term SN-03, ki se deli na območja z oznakami T2, T3 in T4 s podobmočji. Obseg sprememb in dopolnitev UN PN 3 Terme Snovik predvideva naslednje spremembe:

  • na zahodnem robu obstoječega parkirišča (podenota z oznako T2/2) je predvidena ureditev energetsko servisnega objekta za soproizvodnjo toplotne in električne energije na lesno biomaso z namenom zagotovitve celovite samooskrbe na področju energetike,
  • v osrednjem delu na JV strani (podenoti z oznako T2/1) je predvidena razširitev obstoječega bazenskega in wellness kompleksa,
  • v osrednjem delu (podenoti z oznako T2/1) je predvidena sprememba manjšega penziona v hotelski objekt z možnostjo navezave na objekte v območju T2/1,
  • v sklopu ene izmed apartmajskih stavb (podenota z oznako T3) je predvidena ureditev enote vrtca,
  • v severovzhodnem delu (enota z oznako T4) je predvidena uskladitev z lokacijsko preveritvijo za območje SN-03 – Terme Snovik za določitev začasne rabe zemljišča (za potrebe ureditve kampa).

Javno naznanilo in gradivo za javno razgrnitev je dostopna na: https://www.kamnik.si/objava/731009.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Stahovica 2 – OPPN

Odlok je namenjen določitvi prostorskih pogojev za izkoriščanje mineralne surovine, sprotno in končno sanacijo, etapnost izvedbe ter pogojev za ureditev komunalne, prometne infrastrukture in pogojev za zmanjšanje vplivov na okolje ter na zdravje ljudi.  Javno naznanilo je dostopno na povezavi: https://www.kamnik.si/objava/627034.

Vsi prostorski akti bodo javno razgrnjeni v obdobju od 12. aprila do vključno 15. maja.

V preteklem tednu smo izdali lokacijske informacije za promet z nepremičninami, komunalna soglasja za potrebe gradnje, projektne pogoje za gradnjo in lokacijske informacije za projektiranje objektov. Prav tako smo izdali nekaj mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti in odločb o komunalnem prispevku. Dejavnosti na oddelku so usmerjene v izvajanje postopkov po novi zakonodaji. 

Oddelek za razvoj in investicije

Projekt »Digital generations«: V Atenah smo testirali vodnik za spodbujanje digitalnih kompetenc starejših

V letu in pol od začetka projekta Digital Generations smo z intenzivnim delom uspešno izvedli že kar nekaj zelo pomembnih projektnih aktivnosti. V marcu se je celotna projektna ekipa udeležila treninga za mlade v Atenah. Treninga so se udeležili tudi štirje mladi iz treh različnih občin Srca Slovenije. Iz Kamnika sta se treninga udeležili Eva Klobčar s strani Kotlovnice in Patricija Robar, prostovoljka Zavoda Oreli.

Tekom izvajanja projekta smo že izvedli raziskavo o vplivih socialne izolacije na starejše, identificirali njihove ustvarjalne potrebe ter izmerili njihovo raven znanja digitalnih veščin. Pripravili smo tudi nabor dobrih praks, ki spodbujajo ustvarjalnost preko digitalnih orodij. Na podlagi rezultatov smo zbrali tista digitalna orodja, ki so uporabna za ustvarjalno izražanje.

Vse to pa nas je pripeljalo do ključne faze projekta – razvoja priročnika z metodologijo usposabljanja, ki bo mladim v pomoč pri izobraževanju starejših, kako uporabljati digitalna orodja in biti kreativen na spletu.

Ravno metodologija usposabljanja pa je bila glavni predmet razprave na treningu za mlade v Grčiji. Predstavljen je bil vodnik za učenje digitalnih veščin starejših, ki so ga mladi preizkusili v praksi. Razpravljali so tudi o potrebah starejših, posebnostih pri delu z njimi in kompetencah, ki jih mladi potrebujejo. Na ta način smo jih usposobili za delo s starejšimi in jih opolnomočili s potrebnimi znanji za izvedbo izobraževanj.

Priprava vsebinskega dela je tako že za nami, sedaj pa vstopamo v najpomembnejšo fazo projekta in sicer testiranje implementiranih vsebin na terenu. Izobraževanja za starejše bodo v Srcu Slovenije potekala predvidoma v septembru in novembru 2023, povezali pa se bomo z domovi starejših občanov, društvi upokojencev, Točkami za starejše in Zavodom Oreli.

Starejšim od 65 let bomo pomagali pri prvih korakih uporabe pametnega telefona (spoznavanje s telefonom, uporaba aplikacij za komuniciranje, fotografiranje) kot tudi pri njegovi bolj napredni uporabi (kreiranje video vsebin, urejanje fotografij, ustvarjanje kreativnih vsebin, uporaba socialnih omrežij itd.).

Več podrobnosti o izobraževanjih sledi kmalu, naše prihodnje aktivnosti, dogodke, izobraževanja in rezultate pa lahko spremljate preko Facebook in Instagram strani projekta Digital generations (Digital Generations Project) ali nas obiščite na  spletni strani projekta (https://digitalgenerationsproject.eu/), ki je na voljo tudi v slovenskem jeziku.

Stara hišna imena v Krajevni skupnosti Pšajnovica

Občina Kamnik nadaljuje z raziskavo starih hišnih imen in sicer v letošnjem letu zbiramo stara hišna imena v krajevnih skupnostih Zgornji Tuhinj, Špitalič in Pšajnovica. V torek 4. aprila 2023 je potekalo srečanje z domačini Krajevne skupnosti Pšajnovica. Klemen Klinar iz Razvojne agencije Zgornje Gorenjske je domačinom na kratko predstavil projekt in narečne posebnosti njihovih vasi in zaselkov (Pšajnovica, Gabrovica, Laseno, Mali Rakitovec, Veliki Rakitovec). Skupaj je v tej krajevni skupnosti evidentiranih 40 starih hišnih imen. Vsem, ki bodo to želeli bo na hišo nameščena glinena tablica s hišnim imenom zapisanim v narečni obliki. Po obravnavanih vaseh se ljudje med seboj še vedno poznajo po hišnih imenih. S hišnim imenom se ljudje čutijo bolj povezane z domačim krajem, saj staro hišno ime potrjuje, da ima hiša v kraju zgodovino. Zalo zanimive so tudi narečne posebnosti območja krajevne skupnosti Pšajnovica, ki so v nekaterih delih značilne samo za njih, že v dolini se namreč naglašuje nekoliko drugače.

Odprtje kolesarske povezave Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana

V sredo 5. aprila 2023 je župan Matej Slapar skupaj z župani sosednjih občin, županom Občine Mengeš Bogom Ropotarjem in županom Občine Trzin Petrom Ložarjem, odprl kolesarsko povezavo Kamnik–Mengeš-Trzin-Ljubljana. Gre za pridobitev, ki jo je Občina Kamnik v sodelovanju s sosednjimi občinami začela že v letu 2017, gradnja pa je bila zaključena leta 2022. Gre za 2-milijonsko investicijo, ki jo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Skupaj smo občine uredile kar 13,7 kilometra novih kolesarskih povezav med Kamnikom in Ljubljano.

Javno naročilo »Osvetlitev nogometnega igrišča Virtus«

V petek, 7. 4. 2023, smo na Portalu javnih naročil objavili javno naročilo male vrednosti »Osvetlitev nogometnega igrišča Virtus«. Objava javnega naročila s pripadajočo razpisno dokumentacijo je dostopna na naslednji povezavi (Portal javnih naročil): https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=476392. Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do petka, 21. 4. 2023, do 9. ure.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo