T e D n i (K) Občine Kamnik (17.4.2023)

0
272

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance
Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija treh mostov v Kamniški Bistrici

V preteklem tednu smo na občinski cesti JP660727 Kamniška Bistrica, ki vodi do tovorne žičnice za Kokrsko sedlo, nadaljevali s sanacijo treh mostov. Gradnja zajema ureditev opornikov mostu ter struge, ter postavitev treh novih mostov. Trenutno potekajo dela na drugem objektu mostu, kjer se izvaja sanacija opornikov in priprava za betoniranje plošče. Nadzor nad gradnjo izvaja geomehanik in gradbeni nadzornik Martin Vrabec, izvajalec del pa je podjetje VGVrankar d.o.o. Vrednost sanacije vseh treh mostov je ocenjena na 33.714 evrov. Ocenjujemo, da bodo dela po terminskem planu zaključena do konca meseca maja 2023.

V času gradnje bo izvedena popolna zapora ceste, brez možnosti obvoza. Vsem udeležencem v prometu se zahvaljujemo za strpnost in upoštevanje prometne signalizacije.

Plaz Zagorica nad Kamnikom 5d

Sanacija zemeljskega plazu pod nekategorizirano cesto v Zagorici pri Kamniku se nadaljuje. Na podlagi izvedenih geomehanskih raziskav je bila izdelana projekta dokumentacija PZI za sanacijo plazu. Gradbeni nadzor nad sanacijo plazu vrši geomehanik Martin Vrabec.

Sanacija zajema izgradnjo oporne konstrukcije, kamniti oporni zid iz kamna v betonu dolžine 15 metrov in višine 2,6 metra, ureditev odvodnjavanja, zavarovanje ukopne brežine nad cesto ter obnova cestišča. Trenutno se izvajajo dela nad cesto, kjer se bo izvedlo zavarovanje ukopne brežine. Izvajalec del je Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., vrednost sanacije pa znaša 18.269 evrov.

V času gradnje bodo izvedena popolna zapora ceste, zato se vsem udeležencem v prometu zahvaljujemo za strpnost in upoštevanje prometne signalizacije.

Študenti geologije – terenski ogledi plazov

Študentje Univerze v Ljubljani, Naravoslovnotehniške fakultete, iz oddelka za geologijo, so pod vodstvom profesorja dr. Timotej Verbovšek obiskali Občino Kamnik.

Skupaj z geomehanikom g. Vrabec Martinom smo si ogledali več zemeljskih plazov in jih seznanili z načinom dela občinske uprave in štaba Civilne zaščite občine Kamnik v primeru nastanka zemeljskih plazov. Dolgoletno dobro sodelovanje med fakulteto in občino je že prineslo dobre rezultate na različnih projektih. Prenos znanja in izkušenj s terena je neprecenljivo za mlajše generacije, zato Občina podpira tovrstna izobraževanja in sodelovanja.

Izgradnja kanalizacije v Bistričici – II. faza

Izbrani izvajalec LAVACO podjetje za gradbeništvo in trgovino d. o. o., je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo kanalizacije za odpadne vode v naselju Bistričica. Trenutno se izvaja fekalna vgradnje fekalne kanalizacije na kanalih B1 in B3, na kanalu B2 pa poteka obnova obstoječe meteorne kanalizacije in obnova vodovoda.

Celoten projekt obsega novogradnjo gravitacijskega kanalizacijskega sistema v dolžini skoraj 800 metrov, 117 metrov tlačnega kanalizacijskega sistema, izgradnjo črpališča za odpadne vode, obnovil pa se bo tudi obstoječi javni vodovod v dolžini 370 metrov, uredila požarna varnost ter javna razsvetljava v dolžini 75 metrov.

Oddelek za družbene dejavnosti 

Strokovni posvet na temo Gibanje za zdrave možgane

V torek, 11. aprila 2023, je na OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani potekal strokovni posvet na temo »Gibanje za zdrave možgane«.

Po pozdravnem nagovoru župana Občine Dol pri Ljubljani Željka Saviča in ravnatelja OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani Gregorja Pečana so se s pevsko točko predstavili otroci Vrtca Dol pri Ljubljani. S pesmijo sta navzoče pozdravili tudi predstavnici Vrtca Antona Medveda Kamnik.

Pomočnica ravnatelja Vrtca pri OŠ Janka Modra Zdenka Peklaj in ravnateljica Vrtca Antona Medveda Kamnik mag. Liana Cerar sta predstavili potek projekta »Gibanje za zdrave možgane«, kjer so uredili obstoječe zunanje igralne površine ob vrtcu pri OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani in otroškem igrišču enote vrtca Kekec pri OŠ Stranje.

V nadaljevanju so predavatelji prof. dr. Boštjan Šimunič, izr. prof. dr. Uroš Marušič, dr. Matej Plevnik in Tatjana Jakovljević, univ. dipl. prof. defektologije predstavili nevarnosti gibalne neaktivnosti v vzgoji in izobraževanju, kako obogateno okolje in gibanje vpliva na razvoj možganov otrok, kako pomemben je gibalni razvoj otrok v predšolskem obdobju in kaj pomenijo stimulativna učna okolja.

Predstavljena je bila tudi raziskava v okviru projekta »Gibanje za zdrave možgane«.

Oddelek za urejanje prostora

Odlok o občinskem Podrobnem prostorskem načrtu za EUP GČ-04-del – Godič nad gramoznico

Na območju se z OPPN načrtuje gradnja petih stanovanjskih objektov. Gradbene parcele se navezujejo na skupno dovozno površino z obračališčem.

Javno naznanilo je dostopno na: https://www.kamnik.si/objava/693148.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje PN3 Terme Snovik

Območje urejanja PN3 Terme Snovik je v celoti določeno s planskimi izhodišči oz. prostorskim načrtom občine Kamnik, v katerem se območje ureditve deli severozahodno in jugovzhodno od lokalne ceste Potok–Snovik na dva dela: razvojnega z oznako SN-02 in aktivnega z oznako SN-03, ki je predmet sprememb in dopolnitev prostorskega akta. Območje razvojnega dela urejanja term SN-02 se deli na območja T1, T5 in T6, ki pa se ne spreminjajo. Predmet sprememb in dopolnitev prostorskega akta je območje aktivnega dela urejanja term SN-03, ki se deli na območja z oznakami T2, T3 in T4 s podobmočji. Obseg sprememb in dopolnitev UN PN 3 Terme Snovik predvideva naslednje spremembe:

  • na zahodnem robu obstoječega parkirišča (podenota z oznako T2/2) je predvidena ureditev energetsko servisnega objekta za soproizvodnjo toplotne in električne energije na lesno biomaso z namenom zagotovitve celovite samooskrbe na področju energetike,
  • v osrednjem delu na JV strani (podenoti z oznako T2/1) je predvidena razširitev obstoječega bazenskega in wellness kompleksa,
  • v osrednjem delu (podenoti z oznako T2/1) je predvidena sprememba manjšega penziona v hotelski objekt z možnostjo navezave na objekte v območju T2/1,
  • v sklopu ene izmed apartmajskih stavb (podenota z oznako T3) je predvidena ureditev enote vrtca,
  • v severovzhodnem delu (enota z oznako T4) je predvidena uskladitev z lokacijsko preveritvijo za območje SN-03 – Terme Snovik za določitev začasne rabe zemljišča (za potrebe ureditve kampa).

Javno naznanilo in gradivo za javno razgrnitev je dostopna na: https://www.kamnik.si/objava/731009.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Stahovica 2 – OPPN

Odlok je namenjen določitvi prostorskih pogojev za izkoriščanje mineralne surovine, sprotno in končno sanacijo, etapnost izvedbe ter pogojev za ureditev komunalne, prometne infrastrukture in pogojev za zmanjšanje vplivov na okolje ter na zdravje ljudi.  Javno naznanilo je dostopno na povezavi: https://www.kamnik.si/objava/627034.

Vsi prostorski akti bodo javno razgrnjeni v obdobju od 12. aprila do vključno 15. maja.

V preteklem tednu smo izdali lokacijske informacije za promet z nepremičninami, komunalna soglasja za potrebe gradnje, projektne pogoje za gradnjo in lokacijske informacije za projektiranje objektov. Prav tako smo izdali nekaj mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti in odločb o komunalnem prispevku. Dejavnosti na oddelku so usmerjene v izvajanje postopkov po novi zakonodaji. 

Oddelek za razvoj in investicije

Vodne poti Kamniško-Savinjskih Alp

Vodne poti Kamniško-Savinjskih Alp so skupek pohodnih poti v novi krožni daljinski pohodniški poti, ki poteka ob vodah v rekah, jezerih, izvirih in slapovih Kamniško-Savinjskih Alp. Celotna pot je dolga 190 km in je razdeljena na 11 dnevnih etap s povprečno dolžino 17,2 kilometra. Vsako od etap se da prehoditi v 4 do 5 urah. Na celotni poti se skupaj povzpnemo za 7.000 metrov in ravno toliko spustimo.

Trasa poti je predstavljena na novi pohodniški karti Vodne poti Kamniško-Savinjskih Alp, ki jo lahko dobite v turistično-informacijskih centrih v Kamniku, Solčavi, Lučah, na Ljubnem, v Preddvoru, na Jezerskem in v Cerkljah. Celotna pot je skupaj z opisi naložena tudi v mobilno pohodniško aplikacijo maPZS, ki si jo prenesete na telefon brezplačno s spletne strani mapzs.pzs.si. Traso poti imate tako ves čas ob sebi na svojem telefonu. Če se odpravljate na območja brez signala, si lahko zemljevid in podatke o izletu vnaprej naložite v telefon in jih uporabljate tudi, če prenos podatkov ni mogoč.

Daljinska pohodniška obhodnica po Vodnih poteh Kamniško-Savinjskih Alp omogoča obhod Kamniško-Savinjskih Alp tako po slovenskem kot avstrijskem ozemlju. Doživite pristnost pitja čiste in bistre vode naravnost iz izvira, ob tem pa spoznajte vodne zgodbe, ki razkrivajo skrivnosti tega območja.

Potopite svoje poglede v kristalne tolmune čudovitih gorskih rek in jezer. Prepustite se razigranosti gorskih potokov in slapov. Odžejajte se ob naravnih izvirih vode. Več informacij o pohodniški poti najdete na spletni strani www.ksalps.com.

Dobrodošli v Kamniško-Savinjskih Alpah!   

Delavnica za pripravo Strategije LAS Srce Slovenije s Kamničani odlično obiskana

V torek, 11. aprila 2023, je v Mekinjskem samostanu potekala delavnica za pripravo strategije lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije, namenjena predvsem občanom Kamnika. 30 udeležencev je predlagalo številne dobre ideje za razvoj Kamnika in širšega območja LAS Srce Slovenije. Med njimi so bili predstavniki občine, javnih zavodov, podjetniki, nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, predstavniki društev in drugi zainteresirani posamezniki z idejami za razvoj.

Delavnica je bila šesta zapovrstjo. Pred tem so v LAS organizirali srečanja s prebivalci še v občinah Šmartno pri Litiji, Dol pri Ljubljani, Lukovica, Litija in Moravče. Rezultate vseh šestih delavnic, ki se jih je udeležilo kar 150 prebivalcev območja LAS, bodo sodelavci LAS Srce Slovenije predstavili na skupni delavnici, ki bo potekala 9. maja 2023, od 16.30 do 20.00 v Dolskem. To bo tudi priložnost za oblikovanje skupnih projektnih predlogov.

Do takrat so v LAS pisarni na voljo vsem potencialnim prijaviteljem projektov za individualne sestanke, ki so namenjeni razvoju posameznih projektnih idej in pregledu možnosti umestitve le-teh v strategijo LAS. Če imate projektno idejo že oblikovano, jo lahko sami na kratko opišete v spletnem obrazcu

Na podlagi pridobljenih razvojnih pobud in predlogov projektov, bodo v LAS Srce Slovenije do junija spisali strategijo lokalnega razvoja, v kateri bodo opredelili ključne priložnosti in ukrepe za programsko obdobje do leta 2027. Strategija bo podlaga za razdelitev evropskih sredstev za razvoj podeželja od leta 2024 dalje. Glede na zaključke delavnic bodo zagotovo izpostavljena področja varstva okolja in voda, vključevanja mladih, starejših in priseljencev, povezovanja med različnimi akterji v lokalnih okoljih, lokalne samooskrbe s hrano, podjetništva, turizma, rekreacije, vseživljenjskega učenja itd.

Dogajanje v LAS lahko spremljate na spletni strani www.las-srceslovenije.si, kjer najdete tudi kontaktne podatke sodelavcev LAS.

LAS Srce Slovenije je sofinanciran iz Evropskega kmetijska sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije.

Javno naročilo »Sanacija cestišča – Zajasovnik«

V četrtek, 13. aprila 2023, smo na Portalu javnih naročil objavili javno naročilo male vrednosti »Sanacija cestišča – Zajasovnik«. Objava javnega naročila s pripadajočo razpisno dokumentacijo je dostopna na naslednji povezavi (Portal javnih naročil): https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=476836. Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do srede, 26. 4. 2023, do 9.00 ure.

Predstavitev Umerjenega hidravličnega modela vodovodnega omrežja sistema Iverje

V preteklem tednu je bila izvedena predstavitev Umerjenega hidravličnega modela vodovodnega omrežja sistema Iverje, ki je bil izdelan v okviru projekta MUHA, naročniku (Občini Kamnik) ter upravljavcu vodovodnega sistema (Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o.).

Predstavitev je bila izvedena z namenom planiranja in izvedbe nadaljnjih aktivnosti za odkrivanje in obvladovanje vodnih izgub, primernejšega planiranja odločitev in financiranja interventnih sanacij okvar ter investicijskega vzdrževanja vodovodnega omrežja, zagotavljanja ustrezne podlage za hidravlične izboljšave in bodoče širitve vodovodnega sistema, vrednotenja ustreznosti preskrbe s pitno vodo ter zagotavljanja požarne vode. Izdelovalec modela, Hidrolab d. o. o., je pripravil model v odprtokodni obliki in GIS okolju, kar bo upravljavcu omogočalo nadgradnjo, sprotno posodabljanje in optimizacijo modela.

Oglasno sporočilo