3. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
422

Popoldan je v sejni dvorani Občine Kamnik potekala 3. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim sprejeli Program del za leto 2023 za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Kamnik, seznanili so se s potekom gradnje nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik in Strategijo trajnostnega razvoja in trženja turizma v občini Kamnik za obdobje 2023–2030, sprejeli nekaj prostorskih aktov in pobudo zgodovinskih mest, Rebalans Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2023 ter Zaključni račun Občine Kamnik, za zaključek pa sprejeli še njihov Okvirni program dela za leto 2023.

Prisotnih 28 svetnic in svetnikov je sprva potrdilo Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta, 1. dopisne seje Občinskega sveta in  2. izredne seje Občinskega sveta. Dnevni red današnje seje je bil dopolnjen s točkami, in sicer Volitve in imenovanja (dodatni sklep), Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2023 – skrajšani postopek in Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2023 – dopolnitev št. 2.

Sledila je točka Volitve in imenovanja, kjer je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Ivanka Učakar povedala: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 4. seji, 3. 4. 2023, obravnavala odstopno izjavo in predlog za nadomestnega predstavnika Policijske postaje Kamnik v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik. Poleg tega je Komisija obravnavala dopis Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti in prispeli predlog za imenovanje.« Za nadomestnega člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik je bil imenovan Dušan Trivić, v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod pa kot predstavnica Občine Kamnik Štefanija Legedič. V razširitvi te točke je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja povedala, da se je Komisija na 1. dopisni seji seznanila z zaprosilom Sveta Osnovne šole Šmartno v Tuhinju za mnenje k imenovanju ravnateljice javnega zavoda. Občinski svet Občine Kamnik pa je na današnji seji dal pozitivno mnenje mag. Darji Krašovec k imenovanju za ravnateljico Osnovne šole Šmartno v Tuhinju.

Na Vprašanja in pobude svetnika Matije Sitar Močnika (SDS) je odgovoril višji svetovalec za gospodarske javne službe in projektno delo Sandi Borec, svetniku Dušku Papežu (Lista Dušana Papeža) je odgovor podala višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti Liljana Juhart Mastikosa, na pobudo svetniške skupine Liste Sandija Uršiča pa je svetniku Aleksandru Uršiču odgovorila pomočnica vodje oddelka za področje finančnega poslovanja Marija Kos.

Sledil je sprejem Programa del za leto 2023 za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Kamnik. Ob tem je višji svetovalec – koordinator projektnega dela Marjan Semprimožnik povedal: »Konec leta 2021 je javna razsvetljava v občini Kamnik obsegala 119.674 metrov omrežja, 2.580 nosilcev, na katerih je bilo nameščenih 2.653 svetlobnih teles ter vzpostavljeno 143 prižigališč. Na podlagi navedenega Odloka je Občina Kamnik z javnim razpisom izbrala koncesionarja Komunalno podjetje Kamnik, d.o.o. in z njim dne 26. 9. 2012 sklenila Koncesijsko pogodbo o opravljanju gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Kamnik, na podlagi katere bo dolgoročno zagotovljeno primerno, stabilno in ekonomično opremljanje in vzdrževanje objektov in naprav na področju javne razsvetljave« ter naštel cilje in načela sprejetega programa. Slednjega so svetnice in svetniki potrdili s 28 glasovi za.

Svetnice in svetniki so na današnji seji s 28 glasovi za potrdili Pobudo za zgodovinska mestna središča, s katero se apelira predvsem na državo, da bi občinam prišla naproti z ukrepanjem in pomočjo, ki bi jo namenila predvsem za obnovo, ohranjanje, razvoj in urejanje mestnih središč, ki se prepogosto soočajo s propadanjem (brez (predvsem finančne) pomoči bodo občine težko dosegle razvojni preboj mest in mestnih središč). Z vsebino, namenom in sklepi želimo seznaniti lokalno okolje in skupaj doseči širok konsenz podpore za njeno uresničitev. »Vse naše članice se trudijo in skrbijo za mestna središča, a občinski proračuni tega ne zmorejo, zato je treba takojšnje ukrepanje naše države. Pobudo smo naslovili na različna ministrstva in imajo prisotjnosti poseganja ter imajo tudi vire. Predlagamo, da se sredstva namenijo za odkup stavb, da se le-te obnovijo in potem namenijo za stanovanja za mlade in mlade družine. S tem dobimo tri koristi za naša mesta, mesta bodo obnovljena, imela bodo obnovljene stavbe, spomenike in okolico ter imela nove prebivalce,« je med v obrazložitvi četrte točke dnevnega reda drugim poudarila generalna sekretarka Združenja zgodovinskih mest Slovenije Mateja Hafner Dolenc. V sklopu tega so se sprejeli sklepi k uresničitvi Pobude na mestnih oz. občinskih svetih občin članic.

23 glasovi za pa je sledil še sprejem Predlogov sklepov o potrditvi DIIP-ov za objekte projekta ELENA. Ob tem je direktor podjetja MM Sol, s. p. – pripravljavec dokumentacije Matija Matičič povedal: »Cilj potrditve DIIP-ov je zadostiti zahtevam, ki izhajajo iz Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ter 7. člena Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2023, s tem pa omogočiti Občini Kamnik pripravo Investicijskih programov in ostale dokumentacije za predmetne investicijske projekte. Glavni cilji izvedbe investicijskih projektov so izvedba ukrepov za celovito energetsko prenovo javnih stavb in namestitev sončnih elektrarn, ki bodo znižali rabo energije, povečali izrabo obnovljivih virov energije in posledično zmanjšanje stroškov za energijo. Hkrati se na ta način tudi ohranja oziroma poveča vrednost nepremičnin. Občina Kamnik je v projekt vključila investicije v javne objekte: Glasbena šola Kamnik, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Vrtec Antona Medveda – enota Tinkara, Stari grad nad Kamnikom in Bazen pod Skalco. Investicije vključujejo investicijsko-vzdrževalna dela, gradbene ukrepe in izvedbo tehnoloških posodobitev, ki so bili opredeljeni v predhodno izdelani dokumentaciji za posamezen objekt. V primeru Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik investicija vključuje tudi rekonstrukcijo, za katero je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.«

26 glasovi za je bil v šesti točki po skrajšanem postopku sprejet Odlok rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2023: »Občinska uprava želi z ustrezno uvrstitvijo projektov (Izgradnja kanalizacije Motnik) v načrt razvojnih programov zagotoviti pogoj za dopolnitev prijave na javni razpis, s čimer bo dana možnost za pridobitev sredstev za sofinanciranje projekta s strani države, in zagotoviti sredstva za nakup zemljišč za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik za predvideno razširitev objektov, kjer se bo med drugim zagotavljala četrta stopnja čiščenja odpadnih voda.  V predlogu rebalansa so skupni prihodki ocenjeni na 31.811.649 evrov in skupni odhodki ocenjeni v višini 32.404.335 evrov. Vse spremembe se nanašajo na Občino Kamnik, pri krajevnih skupnostih ni sprememb,« je v obrazložitvi te točke dejala pomočnica vodje Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Marija Kos.

Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2023 – dopolnitev št. 2 pa je nato je predstavila vodja Oddelka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve Maja Sušnik in poudarila: »V začetku letošnjega leta se je pri poslovanju JP CČN Domžale–Kamnik, d.o.o., pokazala potreba po pridobitvi ustreznih dodatnih površin zaradi nadgradnje procesa čiščenja odpadne vode na višjo stopnjo, kar bo zahteva prenovljene direktive za čiščenje komunalne odpadne vode. Načelno soglasje za nakup dodatnih površin so predstavniki lastnikov JP CČN sprejeli na srečanju županov, ki je bil dne 23. 2. 2023 na sedežu JP CČN. Za navedeni namen bo potrebno pridobiti  parcele 180/1, 181/2, 179/5, vse k.o. Študa, v skupni izmeri 7.952 m². Kupnina za zemljišča bo znašala približno 715.680 evrov, delež Občine Kamnik (31,49 odstotkov) tako znaša 225.368 evrov. ZSPDSLS–1 v 27. členu med drugim določa, da lokalne skupnosti v primeru spremenjenih prostorskih in drugih potreb upravljavcev nepremičnega premoženja, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem občine ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko dopolnijo letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem.« Točka pa je bila sprejeta s 26 glasovi za.

Novi sestav Občinskega sveta Občine Kamnik se je že pred sejo seznanili z gradnjo Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik in si ogledal gradbišče, na sami seji pa so se o podrobneje seznanili s samim potekom gradnje, in sicer v točki Seznanitev Občinskega sveta s potekom gradnje nove OŠ Frana Albrehta»Od zadnjega poročila, pripravljenega za sejo Občinskega sveta v mesecu oktobru 2022, se je na gradbišču izvedlo kar nekaj novih del. V mesecu oktobru smo poročali, da so bili na lameli A izvedeni pasovni temelj športne dvorane, temeljna plošča, vertikalna in horizontalna hidroizolacija, toplotna izolacija vkopanega dela objekta, armiranobetonska konstrukcija kleti, pritličja in deloma tudi 1. nadstropja. Izveden je bil prezračevalni jašek zaklonišča in zasilni izhod, položene kanalizacijske cevi in elektroinštalacijske cevi vgrajene v konstrukcijo in izveden zasip za objektom. Od meseca oktobra dalje je sledilo opaževanje sten in nosilcev prvega nadstropja, polaganje armaturnih mrež ter betoniranje. Izdelana je bila plošča drugega nadstropja ter izvedena zidarska dela. Izvajala so se elektroinštalacijska dela, strojno inštalacijska dela (vodovod, kanalizacija, prezračevanje), slikopleskarska dela, izdelane so bile kinete zračnikov iz zaklonišča. V celoti je izvedena vertikalna hidroizolacija in zasip za objektom. Izvedena je večina montaže zunanjega stavbnega pohištva, izvedena so bila sidrišča za montažo jeklene konstrukcije 2. nadstropja, trenutno se izvajajo obrtniško instalacijska dela ter montaža jeklene konstrukcije 2. nadstropja. Na lameli B so bila do meseca oktobra izvedena zemeljska dela, temeljna plošča in vgrajene kanalizacijske cevi. Na gradbišče je bila dostavljena jeklena mostna konstrukcija, ki je sedaj tudi že montirana. Izdelana je sovprežna plošča prvega in drugega nadstropja. Na jekleni konstrukciji izvajalec izdeluje protipožarno zaščito, izvedena pa je bila tudi montaža lesene strešne konstrukcije nad lamelo B. Na območju lamele C so bila do meseca oktobra v celoti dokončana armiranobetonska in zidarska dela, ter  predpriprave in razvodi za inštalacije. Izdelane so bile jeklene požarne in notranje stopnice. Izvedeno je bilo odvodnjavanje iz ravne strehe, ravna (zelena) streha na koti +9,05 (brez proda in ozelenitve) in notranji razvod prezračevanja (delno izvedeno). Izvedene so bile predpriprave za obrtniška dela (meritve odprtin stavbnega pohištva, izbira nekaterih materialov – stropne obloge, parket). V okviru postavitve jeklene mostne konstrukcije je bila v zadnjih mesecih postavljena jeklena konstrukcija 2. nadstropja. Opravljene so bile izmere in skoraj v celoti vgrajeno stavbno pohištvo, izveden je velik del strojnih in elektro instalacij. V celoti je bila izvedena vzorčna učilnica, ki bo po potrditvi služila kot osnova za izvedbo vseh ostalih učilnic. Na lameli C je bila prav tako kot na lameli A izvedena montaža zunanjega stavbnega pohištva. Trenutno se poleg naštetega izvajajo tudi obrtniško instalacijska dela (elektro in strojne instalacije). V mesecu decembru smo s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS prejeli v podpis aneks, s katerim je bilo dogovorjeno, da nam dodeljena sofinancerska sredstva v celoti nakažejo v letu 2022, kar je bilo konec decembra tudi realizirano,« je povedal predsednik gradbenega odbora Bogdan Pogačar.

Podrobneje je bila predstavljena Strategija trajnostnega razvoja in trženja turizma v občini Kamnik za obdobje 2023–2030. »Za uresničevanje vizije Kamnika se razvojni model osredotoča na naslednje strateške cilje: povečati stacionarni profil, prodornost, celoletnost, kakovost in dodano vrednost turizma, bolje valorizirati izjemne konkurenčne prednosti Kamnika kot turistične destinacije in vzpostaviti turizem kot gospodarsko panogo in turizem razvijati na odgovoren, uravnotežen in trajnosten način – na način, da prinaša vrednost za vse. Predstavljenih je bilo 5 ključnih razvojno-trženjskih principov, s katerimi so nakazani fokusi delovanja (ključni principi) v prihodnjem strateškem obdobju. Strategija v okviru 4 politik opredeli 24 ukrepov (znotraj njih pa večje število indikativnih projektov oziroma aktivnosti) je med drugim v tej točki dejala strokovna sodelavka pri pripravi strategije Miša Novak iz podjetja Alohas, trajnostne rešitve v turizmu. Strategija je bila sprejeta s 26 glasovi za.

V nadaljevanju pa je bil v drugi obravnavi s 25 glasovi za sprejet še Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2023, ki ga je predstavila pomočnica vodje Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Marija Kos»V odloku so predlagani naslednji predlogi porabe sredstev proračunske rezerve sanacija zemeljskega plazu pod JP661345 Laze-Vrhač (do 35.000 evrov), sanacija zemeljskega plazu pod nekategorizirano cesto Zagorica nad Kamnikom 5d (do 20.000 evrov), sanacija zidu na pokopališču Sela pri Kamniku (do 25.000 evrov), preventivni ukrepi na vodotokih (do 50.000 evrov), sofinanciranje kmetijskih plazov (do 20.000 evrov), sofinanciranje urejanja vodotokov – DRSV (do 90.000 evrov).«

Po skrajšanem postopku je bil s 25 glasovi za sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Občini Kamnik, v katerem gre za pravno-formalno uskladitev Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Občini Kamnik z dejanskim stanjem, ki se je tekom let izvajal v praksi.

Vodja oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek je skupaj s predstavnico podjetja Locus, d. o. o. Nušo Britovšek Občinskemu svetu Občine Kamnik predstavila Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Stahovica 2»Območje meri okvirno 50 ha in je natančno določeno v grafičnem delu OPPN. V OPN Kamnik je za območje predpisana in obvezna izdelava OPPN. K pripravi OPPN je Občina Kamnik pristopila na osnovi podane pobude za izdelavo OPPN na območju pridobivalnega prostora Stahovica 2, ki jo je podala gospodarska družba Calcit, d. o. o.. Občina Kamnik in deležniki urejanja prostora so s SD OPN Kamnik št. 3 (Uradni list RS, št. 163/21) omogočili in potrdili nadaljnji razvoj obstoječe dejavnosti in kamnoloma Stahovica.« Nato je s predstavnico podjetja URBI, d. o. o. Judito Thaler predstavila Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za EUP GČ-04-del – Godič nad gramoznico»Območje, ki ga obravnava občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), spada v enoto urejanja prostora GČ-04 in v enoto urejanja prostora GČ-05 in obsega nepozidana stavbna zemljišča namenjena stanovanjski rabi. V skladu z Občinskim prostorskim načrtom Občine Kamnik je na tem območju predvidena gradnja 5 enostanovanjskih objektov. Za celotno EUP GČ-04 je predpisan režim urejanja z OPPN, zato je potrebna izdelava OPPN«  in skupaj s predstavnikom ARHI+URBI Studio z. b. o. Igorjem Šilcem predstavila še Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu PN3 Terme Snovik: »Območje urejanja PN3 Terme Snovik je v celoti določeno s planskimi izhodišči oz. prostorskim načrtom občine Kamnik, v katerem se območje ureditve deli severozahodno in jugovzhodno od lokalne ceste Potok–Snovik na dva dela: razvojnega z oznako SN-02 in aktivnega z oznako SN-03, ki je predmet sprememb in dopolnitev prostorskega akta. Območje razvojnega dela urejanja term SN-02 se deli na območja T1, T5 in T6, ki pa se ne spreminjajo. Predmet sprememb in dopolnitev prostorskega akta je območje aktivnega dela urejanja term SN-03, ki se deli na območja z oznakami T2, T3 in T4 s podobmočji.« Vse tri točke so bile sprejete v prvi obravnavi. Pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo se bodo upoštevale pripombe, podane na seji Občinskega sveta, oziroma pojasnjena dejstva, zakaj jih ni možno upoštevati.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik, katerega cilj je zagotoviti ustrezno pravno podlago za razpis ukrepov odpiranje novih delovnih mest in subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru. Pri dodelovanju pomoči se opušča pogoj v evidenco brezposlenih, gostinski ponudniki, ki so bili doslej izločeni iz nabora subvencioniranja najemnin, pa so dodani, k temu ukrepu pa so dodani tudi najemniki, ki najeti prostor uporabljajo za namen skladišča. Svetnice in svetniki sprejeli s 26 glasovi za.

Nato pa je bil sprejet še Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2022. »Skupni prejemki proračuna Občine Kamnik so v letu 2022 znašali 30.943.701,31 evra, skupni izdatki proračuna Občine Kamnik pa 29.690.655,76 evra, iz česar sledi, da se je stanje sredstev na računu Občine Kamnik v letu 2022 povečalo za 1.253.045,55 evra. Stanje neporabljenih sredstev na dan 31. 12. 2022 znaša 4.385.572,95 evra, od tega pri Občini Kamnik 3.996.017,87 evra (namenska sredstva 1.750.719,97 evra in nenamenska sredstva 2.245.297,90 evra) in pri krajevnih skupnostih 389.555,08 evra. Neporabljena sredstva na dan 31. 12. 2022 se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov Občine Kamnik in krajevnih skupnosti v letu 2023,« je v obrazložitvi dejala pomočnica vodje Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Marija Kos.

Sklep o opustitvi javnega dobra je bil sprejet s 23 glasovi za, kot zadnja točka pa sprejet Okvirni programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2023 s 23 glasovi za.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo