5. seja občinskega sveta Občine Domžale

0
634

Občinski svet Občine Domžale sprejel odlok o zaključnem računu in prekinil glasovanje o sklepu o spremembi cen programov vrtcev

Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Domžale so se sestali na 5. seji, ki je potekala v četrtek, 20. aprila 2023, v sejni sobi Občine Domžale. Sejo je vodila mag. Renata Kosec, županja Občine Domžale.

Po pregledu navzočnosti in komentarju na zapisnik prejšnje seje je bil sprejet spremenjen dnevni red, saj je bila tretja točka (»Stališče Občine Domžale k seznanitvi z rezultati študije hrupa za opredelitev območij in obsega potrebnih protihrupnih ograj ob pomembnih cestah v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo na območju Ljubljane z okolico v občini Domžale«) umaknjena z dnevnega reda zaradi odsotnosti poročevalca z Direkcije RS za infrastrukturo. Dnevni red se je preštevilčil, na seji pa je bila dodana še ena točka, tj. »Soglasje k oddaji v najem gostinskega prostora v Domu športnih organizacij«.

Občinske svetnice in svetniki so uvodoma imenovali predstavnike Občine Domžale v svete javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina. Za predstavnico zainteresirane javnosti v Svetu javnega zavoda Center za mlade Domžale so, do izteka mandatne dobe, imenovali Nežo Pirnat. Za predstavnico Občine Domžale v Svetu lokalnih skupnosti Centra za socialno delo, Osrednja Slovenija-vzhod so imenovali Tadejo Šuštar Zalar. Za predstavnika Občine Domžale v Svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Domžale so namesto Jožeta Pavlija imenovali Mihaela Kozjeka. Za predsednika Nadzornega odbora Občine Domžale so občinske svetnice in svetniki namesto Marka Kiauta imenovali Boruta Kurmanška.

Občinski svet je v nadaljevanju sprejel Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2022 in Poslovno poročilo Občine Domžale za leto 2022, ki sta objavljena v Uradnem vestniku Občine Domžale.

Obravnavo spremembe cen programov vrtcev, ki izvajajo javno službo, so svetnice in svetniki po dolgi razpravi prekinili in sprejetje sklepa preložila na eno od naslednji sej Občinskega sveta.

Posvetili so se tudi Odloku o štipendiranju v Občini Domžale in ga v prvi obravnavi sprejeli. Predlog odloka določa tri vrste štipendij: štipendije za deficitarne poklice, štipendije športnikom in štipendije umetnikom, namenjene dijakom in študentom. Namen odloka je, tako kot do sedaj, zagotavljati štipendije za deficitarne poklice, ki so kot taki prepoznani na območju domžalske občine, ter spodbujati dijake in študente, športnike in umetnike, pri njihovem nadaljnjem udejstvovanju.

V drugem delu seje se je Občinski svet seznanil s programom dela in finančnim načrtom Nadzornega odbora za leto 2023. Še preden so občinski svetniki podali svoja vprašanja, pobude in predloge, so soglašali s predlogom, da javni Zavod za šport in rekreacijo Domžale v najem lahko oddaja gostinski prostor, ki je del poslovnih prostorov Doma športnih organizacij, saj ne gre za športni oziroma rekreativni prostor.

Občina Domžale
Foto: Rok Majhenič in arhiv Občine Domžale

Oglasno sporočilo