T e D n i (K) Občine Kamnik (8.5.2023)

0
480

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance
Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja kanalizacije v Bistričici – II. faza

Izbrani izvajalec LAVACO podjetje za gradbeništvo in trgovino d. o. o., je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo kanalizacije za odpadne vode v naselju Bistričica. Trenutno se izvaja fekalna vgradnje fekalne kanalizacije na kanalih B1 in B3, na kanalu B2 pa poteka obnova vodovoda.

Celoten projekt obsega novogradnjo gravitacijskega kanalizacijskega sistema v dolžini skoraj 800 metrov, 117 metrov tlačnega kanalizacijskega sistema, izgradnjo črpališča za odpadne vode, obnovil pa se bo tudi obstoječi javni vodovod v dolžini 370 metrov, uredila požarna varnost ter javna razsvetljava v dolžini 75 metrov.

Sanacija treh mostov v Kamniški Bistrici

Na občinski cesti JP660727 Kamniška Bistrica, ki vodi do tovorne žičnice za Kokrsko sedlo, se nadaljuje sanacija treh mostov.

Gradnja zajema ureditev opornikov mostu ter struge in postavitev treh novih mostov. Trenutno potekajo dela na vseh treh mostovih, kjer se izvaja betoniranje zaključnih robnih vencev mostu, nato sledi faza sušenja prehodnih plošč, da dosežejo ustrezno trdnost in nosilnost. Nadzor nad gradnjo izvaja geomehanik in gradbeni nadzornik Martin Vrabec. Izvajalec del je podjetje VGVrankar, d.o.o. Vrednost sanacije vseh treh mostov je ocenjena na 33.714 evrov. Ocenjujemo, da bodo dela izvedena pred rokom, predvidoma do 20.  maja 2023.

V času gradnje bo izvedena popolna zapora ceste, brez možnosti obvoza. Vsem udeležencem v prometu se zahvaljujemo za strpnost in upoštevanje prometne signalizacije. 

Plaz Zagorica nad Kamnikom 5d

Sanacija zemeljskega plazu pod nekategorizirano cesto v Zagorici nad Kamnikom je uspešno zaključena.

Na podlagi izvedenih geomehanskih raziskav je bila izdelana projekta dokumentacija PZI za sanacijo plazu. Gradbeni nadzor nad sanacijo plazu vrši geomehanik Martin Vrabec. V naslednjih dneh je predvideno še asfaltiranje ceste. Sanacija plazu zajema izgradnjo oporne konstrukcije, kamniti oporni zid iz kamna v betonu dolžine 15 metrov in višine 2,6 metra, ureditev odvodnjavanja, zavarovanje ukopne brežine nad cesto ter obnovo cestišča. Izvajalec del je Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o. Vrednost sanacije plazu znaša 18.269 evrov. 

V času gradnje bodo izvedena popolna zapora ceste, zato se vsem udeležencem v prometu zahvaljujemo za strpnost in upoštevanje prometne signalizacije.  

Gozdne ceste – terenski ogled

Predstavnik Zavoda za gozdove in predstavnika Občine Kamnik so si na terenu ogledali stanje gozdnih cest na širšem območju občine.

Na podlagi ugotovljenega stanja na terenu, potreb in zagotovljenih finančnih sredstev bo pripravljen operativni program za izvedbo del na gozdnih cestah za leto 2023. Občina Kamnik je s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že prejela v podpis pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest za leto 2023, katere vrednost znaša 86.673 evrov. Po podpisu pogodbe in pripravi operativnega plana, pa bo Občina izvedba javni razpis za izbor izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih cestah. 

Oddelek za družbene dejavnosti 

Prenova športnega igrišča Vrhpolje

Občina Kamnik je uspešno kandidirala na razpisu Fundacije za šport, in sicer je za prenovo športnega parka Vrhpolje prejela odločbo o sofinanciranju investicije v višini 60.573 evrov. Trenutno je na portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo namenjeno izboru izvajalca gradbeno obrtniških del, rok za prijavo je 17. 5. 2023 do 9.00 ure. Načrtujemo, da se bodo dela začela v drugi polovici meseca junija. Predviden rok za dokončanje del bo 60 dni.

Zaključna dela na novem otroškem igrišču Gozd

Te dni potekajo zaključna dela na novem otroškem igrišču, ki ga je Občina uredila v okolici športnega igrišča in gasilnega doma na Gozdu. Dela so se začela konec leta 2022, te pa je prekinila zima, tako da je izvajalec VGVrankar z deli nadaljeval v mesecu aprilu.

Igrala so že nameščena, potrebno je le še počakati, da zaraste posajena trava, in igrišče bo predano v uporabo okoliškim otrokom, ki novo pridobitev že nestrpno pričakujejo.

Poziv k iskanju prostovoljnih šoferjev za opravljanje brezplačnih prevozov starejših

Občina Kamnik se je s pomembno dopolnitvijo socialno varstvenih storitev priključila vseslovenskemu prostovoljskemu projektu za mobilnost starejših Prostofer, ki povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo sami uporabljati javnih in plačljivih prevozov. Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nižje mesečen dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Omogoča jim lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, ipd. Vsi, ki tak prevoz potrebujejo, lahko pokličejo na brezplačno številko komunikacijskega centra.

Vabimo vse voznice in voznike, ki želite postati prostoferji, da to sporočite na Občino Kamnik, Oddelek za družbene dejavnosti, kjer vas bomo vpisali v seznam prostoferjev in vam podali vse nadaljnje informacije o projektu. Dodatne informacije: Katja Vegel, 01/8318-142, katja.vegel@kamnik.si.

Koncert »Jazz pred nedeljo«

Eden najvidnejših slovenskih pianistov Gregor Ftičar je že nekaj časa razpet med Švico in Slovenijo. Pred izidom dveh novih plošč je premierno predstavil povsem nov, avtorski program. Z njim bosta sta dva ugledna evropska jazzista, kontrabasist Mayas Szandai in bobnar Paolo Orlandi. Njihovo glasbo bi lahko opisali z besedami znamenitega Jerryja Bergonzija: ‘Blues, bebop & surprise (Hugo Šekoranja, urednik jazzovskega programa na RA SLO). Koncert v Cukrarni Ljubljana se je lahko spremljal tudi v neposrednem prenosu na Programu Ars in na MMC.

Koncert »Jazz pred nedeljo« z zasedbo Kamničana Gregorja Ftičarja smo lahko spremljali in v njem uživali tudi v Domu kulture Kamnik, v soboto, 6. maja 2023, ob 20. uri. Kamnik je gostil vrhunske glasbenike jazziste in z njimi dodal še en kamenček v mozaiku kulturnega življenja Kamnika.

Oddelek za urejanje prostora

Odlok o občinskem Podrobnem prostorskem načrtu za EUP GČ-04-del – Godič nad gramoznico

Na območju se z OPPN načrtuje gradnja petih stanovanjskih objektov. Gradbene parcele se navezujejo na skupno dovozno površino z obračališčem.

Javno naznanilo je dostopno na: https://www.kamnik.si/objava/693148.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje PN3 Terme Snovik

Območje urejanja PN3 Terme Snovik je v celoti določeno s planskimi izhodišči oz. prostorskim načrtom občine Kamnik, v katerem se območje ureditve deli severozahodno in jugovzhodno od lokalne ceste Potok–Snovik na dva dela: razvojnega z oznako SN-02 in aktivnega z oznako SN-03, ki je predmet sprememb in dopolnitev prostorskega akta. Območje razvojnega dela urejanja term SN-02 se deli na območja T1, T5 in T6, ki pa se ne spreminjajo. Predmet sprememb in dopolnitev prostorskega akta je območje aktivnega dela urejanja term SN-03, ki se deli na območja z oznakami T2, T3 in T4 s podobmočji. Obseg sprememb in dopolnitev UN PN 3 Terme Snovik predvideva naslednje spremembe:

  • na zahodnem robu obstoječega parkirišča (podenota z oznako T2/2) je predvidena ureditev energetsko servisnega objekta za soproizvodnjo toplotne in električne energije na lesno biomaso z namenom zagotovitve celovite samooskrbe na področju energetike,
  • v osrednjem delu na JV strani (podenoti z oznako T2/1) je predvidena razširitev obstoječega bazenskega in wellness kompleksa,
  • v osrednjem delu (podenoti z oznako T2/1) je predvidena sprememba manjšega penziona v hotelski objekt z možnostjo navezave na objekte v območju T2/1,
  • v sklopu ene izmed apartmajskih stavb (podenota z oznako T3) je predvidena ureditev enote vrtca,
  • v severovzhodnem delu (enota z oznako T4) je predvidena uskladitev z lokacijsko preveritvijo za območje SN-03 – Terme Snovik za določitev začasne rabe zemljišča (za potrebe ureditve kampa).

Javno naznanilo in gradivo za javno razgrnitev je dostopna na: https://www.kamnik.si/objava/731009.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Stahovica 2 – OPPN

Odlok je namenjen določitvi prostorskih pogojev za izkoriščanje mineralne surovine, sprotno in končno sanacijo, etapnost izvedbe ter pogojev za ureditev komunalne, prometne infrastrukture in pogojev za zmanjšanje vplivov na okolje ter na zdravje ljudi.  Javno naznanilo je dostopno na povezavi: https://www.kamnik.si/objava/627034.

Vsi prostorski akti bodo javno razgrnjeni v obdobju od 12. aprila do vključno 15. maja.

V preteklem tednu smo izdali lokacijske informacije za promet z nepremičninami, komunalna soglasja za potrebe gradnje, projektne pogoje za gradnjo in lokacijske informacije za projektiranje objektov. Prav tako smo izdali nekaj mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti in odločb o komunalnem prispevku. Dejavnosti na oddelku so usmerjene v izvajanje postopkov po novi zakonodaji. 

Oddelek za razvoj in investicije

Stara hišna imena na območju KS Špitalič

Popis starih hišnih imen v občini Kamnik se nadaljuje, tokrat v krajevni skupnosti Špitalič. Srečanje z domačini bo potekalo v sredo, 10. maja 2023, ob 19.30 uri v dvorani KS Špitalič.

Za dodatne informacije se obrnite na e-naslov: veronika.perko@ragor.si ali na telefonsko številko 04 581 34 17.

Strokovna ekskurzija »NAPREJ K VODI« – ogledi vodnih poti

Slovensko društvo za zaščito voda je v sodelovanju z Občino Kamnik na dan Zemlje, v soboto 22. aprila 2023, organiziralo strokovno ekskurzijo »NAPREJ K VODI«. Potekal je ogled porečja Kamniške Bistrice od izvira do Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik.

Občina Kamnik je predstavila svoje poglede na reko in njen potencial za občino. Udeležencem smo predstavili nov produkt »Vodne poti Kamniško-Savinjskih Alp in jih od Predoslja do izvira Kamniške Bistrice tudi popeljali po vodni – Koželjevi poti.

V lipovem drevoredu v Domžalah smo si ogledali potujočo razstavo »Iz spominov Kamniške Bistrice«, zaključili pa smo z ogledom Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik, ki pred iztokom v Kamniško Bistrico prečisti komunalne, industrijske in padavinske vode iz občin Domžale, Kamnik, Trzin, Mengeš, Komenda in Cerklje na Gorenjskem. Čistilna naprava je ena najmodernejših naprav in četrti največji sistem v Sloveniji.

Gorenjsko kolesarsko omrežje v celoti označeno tudi na terenu

Svetovalni organ gorenjske regije za razvoj kolesarstva (SORK), ki ga sestavljajo predstavniki treh razvojnih agencij (Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC Kranj, Razvojne agencije Zgornje Gorenjske in Razvojne agencije Sora), predstavniki gorenjskih občin ter kolesarji, sporoča, da je GORENJSKO KOLESARSKO OMREŽJE (GKO) v celoti označeno tudi na terenu. Projekt je zasnovala skupina SORK, idejna vodja sta bila Andrej Zalokar (društvo Rekreatur) in Stevo Ščavničar (bivši direktor Razvojne agencije Zgornje Gorenjske).

Gre za skrbno izdelan preplet 640 kilometrov državnih in lokalnih kolesarskih povezav na Gorenjskem in v šestih sosednjih občinah. Pri določitvi so bili upoštevani mednarodni kriteriji prometne varnosti, atraktivnost pokrajine in dosegljivosti gostinskih in servisnih storitev, trase pa so bile potrjene s strani vseh 24 vključenih občin ter Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI). Omrežje je označeno z namenom usmerjanja kolesarjev, tako domačinov, kot tudi turistov.

Namen je, da na terenu označeno kolesarsko omrežje ustrezno promoviramo in predstavimo njegove potenciale tako za turizem kot za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Po želji se vsak kolesar lahko odloči za daljšo turo, ki povezuje več povezav v celovito traso, ali pa med številnimi priporočenimi cestami v omrežju, ki povezuje kraje, izberete kratko turo. Ponuja orientacijo, vpogled v možnosti, vam olajša pot ali vas morda celo spodbudi h kolesarjenju.

GKO lahko šele zdaj, ko so povezave na terenu fizično označene, začnemo razvijati s ciljem zaradi katerega smo ga vzpostavili t. j. urejena infrastruktura, ki turističnim in drugim deležnikom omogoča razvoj kolesarskega turizma in izboljšanje kolesarske infrastrukture na lokalnem in regionalnem nivoju. Na trasah, poleg kolesarjem prijaznih ponudnikov, želimo spodbujati postavitev kolesarskih števcev, počivališč, polnilnic za E-kolesa in vsega ostalega, kar v urejeno kolesarsko omrežje, ki bo primerljivo s tistimi iz kolesarsko razvitih držav, sodi.

Gorenjska je prva regija v državi, ki je enotno označila tako državno kot tudi lokalno omrežje. V SORK-u si prizadevamo, da se po vzoru označitve GKO, z rdečimi usmerjevalnimi tablami označijo tudi ostale lokalne kolesarske povezave na Gorenjskem. S tem namenom pripravljamo »Smernice za označevanje lokalnih kolesarskih povezav«.

Označitev omrežja na terenu so poleg Ministrstva RS za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo financirale občine: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Mestna občina Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica, Cerkno, Kamnik, Komenda, Logatec, Medvode in Vodice, koordinacijo pa je izvajala Razvojna agencija Zgornje Gorenjske.

Več o projektu: www.gko.si.

V projektu, Gorenjsko kolesarsko omrežje, je sodelovala tudi Občina Kamnik. Skupen projekt 24 – ih občin z območja celotne Gorenjske in nekaterih sosednjih občin, kamor se uvršča tudi Kamnik, smo zaključili z označitvijo kolesarskih povezav. Uspešno smo postavili enotno prometno signalizacijo za kolesarje, tako na državnem kot tudi na lokalnem omrežju. V centru Kamnika se zaključi povezava G7, ki se začne v Prebačevem pri Kranju, poteka skozi Cerklje na Gorenjskem in Komendo.

Celotno območje GKO je razdeljeno na 14 manjših območij, ki jih pokrivajo posamični zemljevidi z označeno  traso, opisane so posamezne točke interesa (POI) in dodane gps koordinate. Predlaganih je 5 kolesarskih izletov, vključeni so tudi podatki o lokacijah turističnih informacij, kulturnih in naravnih znamenitostih. Kamnik je zajet v karto št. 9, ki si jo lahko pogledate na spletni strani GKO na povezavi https://www.gko.si.

Javno naročilo »Ureditev večnamenskega športnega igrišča  v naselju Vrhpolje«

Na Portalu javnih naročil je objavljeno javno naročilo male vrednosti »Ureditev večnamenskega športnega igrišča  v naselju Vrhpolje«. Objava javnega naročila s pripadajočo razpisno dokumentacijo je dostopna na naslednji povezavi (Portal javnih naročil) https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=478067.

Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do srede, 17. 5. 2023, do 9.00 ure.

Javno naročilo »Podelitev koncesije za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali«

Na Portalu javnih naročil je objavljeno javno naročilo male vrednosti »Podelitev koncesije za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali«. Objava javnega naročila s pripadajočo razpisno dokumentacijo je dostopna na naslednji povezavi (Portal javnih naročil) https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=477824.

Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do srede, 10. 5. 2023, do 9.00 ure.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here