T e D n i (K) Občine Kamnik (15.5.2023)

0
246

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Zaključena sanacija treh mostov v Kamniški Bistrici

Na občinski cesti JP660727 Kamniška Bistrica, ki vodi do tovorne žičnice za Kokrsko sedlo, je uspešno zaključena sanacija vseh treh mostov.

Gradnja je zajemala ureditev opornikov mostu ter struge ter postavitev treh novih mostov. Nadzor nad gradnjo je izvajal geomehanik in gradbeni nadzornik Martin Vrabec, izvajalec del pa je bilo podjetje VGVrankar, d.o.o. Vrednost sanacije vseh treh mostov je ocenjena na 33.714 evrov.

Cesta je ponovno prevozna.

Zaključena sanacija plazu Zagorica nad Kamnikom 5d

Sanacija zemeljskega plazu pod nekategorizirano cesto v Zagorici nad Kamnikom je v celoti uspešno zaključena.

Gradbeni nadzor nad sanacijo je izvajal geomehanik Martin Vrabec. Sanacija plazu je zajemala izgradnjo oporne konstrukcije, kamniti oporni zid iz kamna v betonu dolžine 15 metrov in višine 2,6 metra, ureditev odvodnjavanja, zavarovanje ukopne brežine nad cesto ter obnova cestišča. Izvajalec del je bilo Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o. , vrednost sanacije pa 18.269 evrov. 

Cesta je ponovno prevozna.

Zaščita skale nad naseljem Krivčevo

Na podlagi obvestila občana o nevarni skali v gozdu nad naseljem Krivčevo je bil izveden ogled strokovnjaka za skalne podore in geomehanika.

Na podlagi izvedenega terenskega ogleda skupaj s Civilno zaščito Občine Kamnik je bila sprejeta odločitev, da se skala v gozdu nad naseljem Krivčevo ustrezno zavaruje in fiksira z zaščitno mrežo ter nato izvede hladno miniranje. Dela bo izvajalo podjetje Strmina d. o. o., ki je strokovno usposobljeno za tovrstne intervencije. Nadzor nad zaščito bo izvajal strokovnjak za plazove, geomehanik Martin Vrabec.

Dela se bodo začela takoj po izboljšanju vremenskih pogojev, saj zaradi razmočenosti dela ni mogoče varno izvajati.

Sanacija plazu Zgornji Tuhinj 5

Nad občinsko cesto JP661381 Stara Sela v Zgornjem Tuhinju se je sprožil zemeljski plaz.

Na podlagi ogleda strokovnjaka za plazove, geomehanika Martina Vrabca, je bila izdela tehnična rešitev, izvedba drenažnega rebra v dolžini 10 metrov, ureditev drenaže in meteorne vode. Izvajalec del je Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., vrednost interventne sanacije plazu pa znaša 14.270 evrov.

V času gradnje bodo veljale kratkotrajne popolne zapore ceste, zato se vsem udeležencem v prometu zahvaljujemo za strpnost in upoštevanje spremenjene prometne signalizacije. 

Oddelek za družbene dejavnosti 

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta

Na objektu se intenzivno  izvajajo obrtniška delainštalacijska, pleskarska,  suhomontažna in tlakarska dela. V kuhinji so izvedeni vsi  inštalacijski priključki za montažo predvidene kuhinjske opreme. V glavni avli se izvaja priprava podlage za otroški poligon (vgreznjen v nivo tlaka v pritličju), ki bo  skupaj z amfiteatralnimi stopnicami osrednji arhitekturni poudarek tega prostora – glavne avle (lamela B).

Na nosilni jekleni konstrukciji  v 2. etaži povezovalnega trakta se izvaja protipožarni premaz.

V dvoriščnem atriju so že izvedeni komunalni vodi  (fekalna in meteorna kanalizacija), pripravlja – utrjuje se teren ob objektu, kjer bodo nameščeni gradbeni odri za izvedbo fasadnega ovoja.

Spomenik NOB v Parku Evropa

Občina Kamnik je bila konec preteklega tedna s strani Ministrstva za kulturo obveščena, da so ji bila na podlagi Zakona o kulturni dediščini in Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulluro odobrena intervencijska sredstva pri nujni demontaži in deponiranju skulpture na kulturnmem spomeniku lokalnega pomena Kamnik – Spomenik NOB (EID 1-05236). Višina dodeljenih interventnih sredstev je 47.620,54 evrov. Sledil bo podpis pogodbe z ministrstvom, v tem času pa bodo izvedeni postopki za izbor izvajalca za nujno demontažo in deponiranje skulpture.

Oddelek za urejanje prostora

Odlok o občinskem Podrobnem prostorskem načrtu za EUP GČ-04-del – Godič nad gramoznico

Na območju se z OPPN načrtuje gradnja petih stanovanjskih objektov. Gradbene parcele se navezujejo na skupno dovozno površino z obračališčem.

Javno naznanilo je dostopno na: https://www.kamnik.si/objava/693148.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje PN3 Terme Snovik

Območje urejanja PN3 Terme Snovik je v celoti določeno s planskimi izhodišči oz. prostorskim načrtom občine Kamnik, v katerem se območje ureditve deli severozahodno in jugovzhodno od lokalne ceste Potok–Snovik na dva dela: razvojnega z oznako SN-02 in aktivnega z oznako SN-03, ki je predmet sprememb in dopolnitev prostorskega akta. Območje razvojnega dela urejanja term SN-02 se deli na območja T1, T5 in T6, ki pa se ne spreminjajo. Predmet sprememb in dopolnitev prostorskega akta je območje aktivnega dela urejanja term SN-03, ki se deli na območja z oznakami T2, T3 in T4 s podobmočji. Obseg sprememb in dopolnitev UN PN 3 Terme Snovik predvideva naslednje spremembe:

  • na zahodnem robu obstoječega parkirišča (podenota z oznako T2/2) je predvidena ureditev energetsko servisnega objekta za soproizvodnjo toplotne in električne energije na lesno biomaso z namenom zagotovitve celovite samooskrbe na področju energetike,
  • v osrednjem delu na JV strani (podenoti z oznako T2/1) je predvidena razširitev obstoječega bazenskega in wellness kompleksa,
  • v osrednjem delu (podenoti z oznako T2/1) je predvidena sprememba manjšega penziona v hotelski objekt z možnostjo navezave na objekte v območju T2/1,
  • v sklopu ene izmed apartmajskih stavb (podenota z oznako T3) je predvidena ureditev enote vrtca,
  • v severovzhodnem delu (enota z oznako T4) je predvidena uskladitev z lokacijsko preveritvijo za območje SN-03 – Terme Snovik za določitev začasne rabe zemljišča (za potrebe ureditve kampa).

Javno naznanilo in gradivo za javno razgrnitev je dostopna na: https://www.kamnik.si/objava/731009.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Stahovica 2 – OPPN

Odlok je namenjen določitvi prostorskih pogojev za izkoriščanje mineralne surovine, sprotno in končno sanacijo, etapnost izvedbe ter pogojev za ureditev komunalne, prometne infrastrukture in pogojev za zmanjšanje vplivov na okolje ter na zdravje ljudi.  Javno naznanilo je dostopno na povezavi: https://www.kamnik.si/objava/627034.

Vsi prostorski akti bodo javno razgrnjeni v obdobju od 12. aprila do vključno 15. maja.

V preteklem tednu smo izdali lokacijske informacije za promet z nepremičninami, komunalna soglasja za potrebe gradnje, projektne pogoje za gradnjo in lokacijske informacije za projektiranje objektov. Prav tako smo izdali nekaj mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti in odločb o komunalnem prispevku. Dejavnosti na oddelku so usmerjene v izvajanje postopkov po novi zakonodaji. 

Oddelek za razvoj in investicije

Vodne poti Kamniško-Savinjskih Alp

Vodne poti Kamniško-Savinjskih Alp so pripravljene za »uporabo«. Gre za enega temeljnih skupnih produktov Združenja Kamniško-Savinjskih Alp.

Celotno pot z opisi in fotografijami najdete na:

Skupna dolžina poti je 190 km, pot pa je razdeljena na 11 etap. Povprečna dolžina etape je 17,2 km. Poti skupaj lahko prehodimo v 60 urah, posamezno etapo v 4-5 urah. Skupna višinska razlika je 7000 metrov vzpona in 7000 metrov spusta.

Na poti si lahko privoščite požirek kvalitetne izvirske vode. Ob analiziranih izvirih s pitno vodo so nameščeni kovinski lončki. S pomočjo QR kode na lončku lahko preverite kakovost vode v določenem izviru ob zadnji analizi.

Stara hišna imena v Špitaliču

V sredo, 10. maja 2023, je v prostorih Krajevne skupnosti Špitalič potekalo srečanje z domačini na temo starih hišnih imen. V Krajevni skupnosti Špitalič, ki vključuje naselja Špitalič, Okrog pri Motniku in del naselja Bela je bilo iz pisnih virov in na terenu zbranih več kot 80 starih hišnih imen.

Z domačini smo vsako ime še enkrat preverili, predvsem natančno izgovorjavo. Narečne posebnosti tega območja so zelo izrazite in se iz kraja v kraj razlikujejo. Bolj kot gremo proti vzhodu, več je primesi Štajerskega narečja.

Klemen Klinar iz Razvojne agencije Zgornje Gorenjske je domačinom na kratko predstavil projekt in narečne posebnosti njihovih vasi.

Vsem, ki bodo to želeli, bo na hišo nameščena glinena tablica s hišnim imenom zapisanim v narečni obliki. Po obravnavanih vaseh se ljudje med seboj še vedno poznajo po hišnih imenih. Ljudje so na svoja hišna imena lahko ponosni, ker so le ta del njihove identitete in zgodovine kraja. Hišna imena predstavljajo tudi nesnovno dediščino, ki je vpisana v Register kulturne dediščine. 

Skupaj oblikujmo Šutno

V ponedeljek, 8. maja 2023, je v Domu kulture Kamnik potekala delavnica z naslovom »Skupaj oblikujmo Šutno«. Delavnico so organizirali študentje interdisciplinarne projektne skupine Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Filozofske fakultete, Fakultete za arhitekturo in Fakultete za pomorstvo in promet, v okviru njihove raziskovalne naloge »Priprava strokovnih podlag za trajnostno prenovo in ponovno oživitev razvrednotenih območij v strnjenih naseljih«.

Krajani KS Kamnik-center, ki so se udeležili delavnice so sodelovali pri snovanju predlogov za programsko oživitev in prostorsko ureditev Šutne. Potekala je zanimiva razprava o stanju v prostoru, njegovih izzivih in potencialih. Udeleženci so opredelili obstoječe prostorske probleme in potrebe ter oblikovali izhodišča za nove prostorske rešitve.

Projekt SupportCARE – vprašalnik za neformalne oskrbovalce oseb z demenco

Razvojni center Srca Slovenije d.o.o. sodeluje pri projektu SupportCARE, kateri se je razvil kot priložnost za opolnomočenje in podporo neformalnim oskrbovalcem oseb z demenco ter za zagotavljanje orodij za skrb zase in za odpravljanje stigme v zvezi z demenco.

Specifični cilj projekta je zagotoviti inovativno gradivo za neformalne oskrbovalce oseb z demenco o skrbi zase (skrb za svoje počutje), o pomembnosti le tega, z orodji, nasveti in primeri za izvajanje, ki bo oskrbovalcem pomagal pri “oblikovanju lastnega načrta za skrb zase” ter izboljšanju duševnega in telesnega zdravja.

V ta namen so pripravili tudi vprašalnik, ki je namenjen neformalnim oskrbovalcem oseb z demenco. Rezultati vprašalnika bodo zagotovili pregled nad trenutnimi praksami oskrbovalcev pri skrbi zase in njihovimi potrebami (kaj pogrešajo, kaj bi radi vključili v svoje vsakodnevne rutine).

Vprašalnik je dostopen na naslednji povezavi: https://forms.gle/k2tBsg8HoUPpgasBAizpolnjevanje pa traja približno 15 minut. Če bi kdo želel izpolniti vprašalnik v Word obliki, se lahko obrne na naslov anita.molka@razvoj.si.

Vsem vključenim, ki si bodo vzeli čas in sodelovali pri izpolnjevanju vprašalnika, se že v naprej najlepše zahvaljujejo.

Oglasno sporočilo