6. seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
315

Občinske svetnice in svetniki so se v četrtek, 18. maja 2023, sestali na 6. redni seji Občinskega sveta Občine Domžale, na kateri so po dopolnitvi, obravnavali devet točk dnevnega reda. Na seji so med drugim nadaljevali s prekinjeno točko Sklep o spremembi cen programov vrtcev, ki izvajajo javno službo, v prvem branju pa so obravnavali tudi Odlok o določitvi parkirnin na javnih površinah v občini Domžale ter potrdili namero o izgradnji novega Zdravstvenega doma Domžale v Zaborštu. Sejo je vodila mag. Renata Kosec, županja Občine Domžale.

Po ugotovljeni začetni navzočnosti in sprejemu zapisnika 4. redne seje z dne, 16. 3. 2023 in zapisnika 5. redne seje z dne 20. 4. 2023, so svetnice in svetniki začeli z obravnavo devetih točk dnevnega reda.

Uvodoma je občinski svet Občine Domžale za predstavnika Občine Domžale v Svet Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dragomelj imenoval Tomaža Hrena in Lucijo Šarc.

V nadaljevanju je Občinski svet Občine Domžale sprejel spremembo cen programov vrtcev, ki izvajajo javno službo. Nova cena mesečno za otroke I. starostnega obdobja znaša 642,69 EUR, za otroke II. starostnega obdobja, kombinirani oddelek in oddelek otrok starih 3-4 leta pa je cena programa 457,27 EUR. Stroški živil v ceni programa znašajo 45,57 EUR. Sklep se začne uporabljati od 1. 6. 2023 dalje.

Občinski svet se je seznanil z namenom upravljavca za izvedbo ukrepov varstva pred hrupom zaradi obratovanja regionalnih cest, ki potekajo preko poselitvenih območij na območju Občine Domžale in sprejel splošne in konkretne usmeritve za izvedbo protihrupne zaščite na posameznih predlaganih lokacijah.

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Strategijo za starejše »Skupaj za lepšo starost« za obdobje 2023 – 2028, ki jo je pripravil Inštitut RS za socialno varstvo gradivo pa je v aprilu 2023 obravnaval tudi Svet za položaj starejših Občine Domžale. Nova strategija je tako plod najširšega demokratičnega procesa v lokalnem okolju, grajena na principu od spodaj navzgor in vsebuje aktualne teme iz lokalnega področja starejših, na katere lahko lokalna skupnost v okviru svojih pristojnosti vpliva ter potrebne ukrepe, ki jih lahko sprejme za izboljšanje trenutnega stanja.

Sledil je sprejem prve obravnave Odloka o določitvi parkirnin na javnih površinah v občini Domžale, ki uvaja plačljivo parkiranje. S plačilom parkirnine želimo zagotoviti večjo izmenljivost parkirnih prostorov ter postopoma zmanjšati obremenjenost parkirišč z obiskovalci, ki v samem centru parkirajo več ur. Javne parkirne površine so z odlokom razdeljene na »cono 1« in »cono 2«. S prometom in parkiranjem so najbolj obremenjene Ljubljanska cesta, Kolodvorska ulica, Ulica Matije Tomca in Masljeva ulica, ki so v odloku določene kot »cona 1«, Vsa ostala območja Občine so določena kot »cona 2«. Višina parkirnine v »coni 1« znaša 0,60 EUR ter v »coni 2« 0,50 EUR za vsako začetno uro parkiranja. Parkiranje bo plačljivo, od ponedeljka do petka, od 07.00 do 17.00 ure. Ob sobotah, nedeljah in praznikih parkiranje ostaja brezplačno.

Na seji so svetnice in svetniki v drugi obravnavi sprejeli Odlok o štipendiranju v občini Domžale. Občina Domžale podeljuje celoletne štipendije:

– dijakom in študentom za deficitarne poklice, ki so določeni v javnem razpisu na podlagi priporočil strokovnih institucij (Zavod RS za zaposlovanje, Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale, pristojno ministrstvo ipd.) in se izobražujejo v RS,

– dijakom in študentom s področja umetnosti za programe/poklice, ki so določeni v javnem razpisu in se izobražujejo v RS,

– dijakom in študentom s področja športa. ki se izobražujejo v RS

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o višini delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v občini Domžale, v prvi obravnavi.

Občinski svet Občine Domžale je potrdil namero Očine Domžale o izgradnji novega Zdravstvenega doma Domžale v Zaborštu in pooblastil županjo mag. Renato Kosec, da nadaljuje s postopki nakupa nepremičnin. Ob upoštevanju zahtevne gradnje objekta po prvotnem projektu in sanacije obstoječega objekta zdravstvenega doma zaradi starosti stavbe se ugotavlja, da bi bila investicija v nov objekt na novi lokaciji ne samo strokovno, temveč tudi finančno sprejemljivejša. Razlika se kaže v več mio. evrih, s tem, da bi na novi lokaciji pridobili objekt z vsemi zdravstvenimi dejavnostmi. V tem primeru torej ne bi šlo za začasno rešitev kot pri prvotnem projektu, saj bi prostorske možnosti omogočale nadaljnji razvoj zavoda v vseh pogledih. Menimo, da bi z izgradnjo novega zdravstvenega doma v občini Domžale pristopili k ureditvi celovitega zdravstvenega varstva občanov za naslednje generacije.

Pod zadnjo točko dnevnega reda so občinske svetnice in svetniki, občinski upravi zastavili vprašanja, pobude in predloge.

Gradivo za 5. redno sejo Občinskega sveta Občine Domžale si lahko ogledate na povezavi.

Občina Domžale

Foto: Jure Gubanc

Oglasno sporočilo