Vprašanja za Urad županje Občine Domžale ter prejeti odgovori (NOV!CE 5 2023)

0
365

Pomisleki in razmisleki, namenjeni odgovornim na občini
Z množico pričakovanj in upov smo spremljali izide županskih volitev v prepričanju, da bo zavel nov veter, ki bo prepihal nekatere zatohlosti, ki so se vlekle že leta. Vsi vemo, da se spremembe uvajajo počasi in s premislekom, pa vendar smo spodaj nanizali nekaj stanj, ki jih mi in naši bralci opažamo v domžalskem vsakdanjem utripu in na katere bi bili veseli odgovorov ali vsaj stališč občinskih odgovornih ljudi, ki krojijo razvoj in dogajanje v kraju, ki nam vsem predstavlja dom. Nekaj takih pomislekov smo nanizali v nadaljevanju, vabimo pa tudi bralce, da nam posredujejo svoja opažanja in vprašanja. Poskusili bomo dobiti odgovore nanje:


Zanima nas, če se 5. seja občinskega sveta Občine Domžale ni prenašala preko spleta. Na občinski spletni strani posnetka namreč ni, čeprav naj bi bil občanom, kot lahko preberemo v Poslovniku Občinskega sveta Občine Domžale, na voljo mesec dni.
Domžale, 25.4.2023

5. seja Občinskega sveta Občine Domžale se je predvajala, arhiv posnetka po predvajanju v živo, ni več dostopen, zaradi varstva osebnih podatkov.

Poslovnik Občinskega sveta Občine Domžale
195. člen
(1) Svet zagotavlja javnost svojega dela in dela delovnih teles na naslednje načine:
– z objavo gradiva za sejo sveta na spletni strani Občine Domžale,
– s posredovanjem vabil z dnevnim redom vsem uporabnikom proračunskih sredstev v občini, političnim strankam v občini ter sredstvom javnih občil,
– potek seje sveta se direktno prenaša na spletni strani občine,
– preko občinskega glasila.
(2) Za potrebe zainteresirane javnosti se digitalni zapis seje hrani en mesec.


Občinski svet lahko Poslovnik Občinskega sveta Občine Domžale s pobudo in glasovanjem spremeni. Seveda, če je interes po večji obveščenosti občank in občanov občine Domžale.
Javnost je zainteresirana, a kaj ko politika ni!Zanima nas, koliko po pocenitvi stane davkoplačevalce ena občinska seja in kolikšen je dodatni strošek novoimenovanega profesionalnega župana na letni ravni?

Domžale, 8.3.2023

Stroški sejnin za svetnike za eno občinsko sejo bodo po 1. aprilu 2023 znašali 3.995,60 EUR. Če predpostavimo 10 sej občinskega sveta na leto, je letni strošek sejnin svetnikov 39.956 EUR bruto (pred znižanjem sejnin bi bil ob istih predpostavkah ta strošek bruto 6.189,62 EUR na sejo oz. 61.896,20 EUR bruto na leto). Razlika bo na letni osnovi znašala 21.940,20 EUR bruto na leto. Govorimo o oceni, saj na sejah občinskega sveta niso vedno prisotni vsi svetniki.
Poklicni podžupan Borut Ernestl je uvrščen v 47. plačni razred, kar po plačni lestvici znaša bruto 2.795,64 EUR. Na letni osnovi bi to znašalo bruto 33.547,68 EUR.


Če primerjamo lokalni časopis sosednje kamniške občine Kamničan-ka in naše glasilo Slamnik ugotovimo, da v Kamniku svoje občinske seje spremljajo zelo podrobno in jih tako tudi opišejo, z dilemami, ki se porajajo ob obravnavah ter imeni tistih, ki dileme ali vprašanja izpostavljajo. Pri nas v Slamniku to pogrešamo, saj v poročilih s sej navajate samo suhoparne sklepe, ne da bi bralci dobili pravo sliko celotne obravnave. Na uradnih občinskih spletnih straneh je razlika še bolj očitna. Zakaj tako skopo in suhoparno informiranje javnosti? »Odprte komunikacije«, ki jo poudarjate kot svojo najnovejšo usmeritev, nikakor ni opaziti v samem delovanju občine in informiranju občanov.
Domžale, 8.5.2023

Glede objav v lokalnem glasilu Slamnik, se obrnite na odgovorno urednico. Na občinski spletni strani poskrbimo za strnjeno objavo po seji Občinskega sveta. Več informacij vam je vedno na voljo v gradivu, ki je ob-javljeno na spletni strani Občine Domžale. Odprta komunikacija bo vedno naše vodilo. Redno, tedensko odgovarjamo tudi na vsa vaša vprašanja, ki pripomorejo k informiranju javnosti.


Zakaj je potrebna načrtovana ograja okoli poligona varne vožnje v Jaršah in kolikšen strošek je predviden?

Postavitev ograje okoli poligona varne vožnje v Jaršah je potrebna zaradi zagotavljanja varnosti in bo onemogočala prosto prehajanje na poligon. Potreba se je še posebej izpostavila ob nezgodi, ki se je že zgodila ob ne nadzorovanem vstopu na vadbeno površino.
S postavitvijo ograje se bo zagotovila ureditev v skladu s Pravilnikom o usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil. Ta v petem členu definira pogoje za vadbeno po-vršino, in sicer:
Šola vožnje mora imeti vadbeno površino, na kateri se izvajajo vaje iz tehnike vožnje, dostopnost pa je zavarovana, tako, da ni oviran potek usposabljanja ter niso ogroženi uporabniki vadbene površine.
Strošek postavitve ograje je ocenjena na okoli 30.000 EUR.
.Zanima nas, zakaj ni kolesarske povezave Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana iz domžalske smeri in če je v prihodnosti načrtovana?

Domžale,5.5.2023

Investicija Regionalna kolesarska povezava v Občini Domžale, ki je bila končana v letu 2022, se navezuje na povezavo Kam-nik–Mengeš–Trzin–Ljubljana, preko obstoječe kolesarske povezave na JP 571351, ki je bila tudi obnovljena na podlagi Presoje prometne varnosti.


V medijsko odmevnem natečaju ste iskali kandidatko za Mlado županjo in kandidata za Mladega župana. Zanima nas, koliko je bilo prijavljenih kandidatov in kakšen je bil kriterij za izbor.
Domžale, 5. 5. 2023

Sledijo odgovori:
Mladi župan in županja imata mandat dve leti in bosta ambasadorja mladih, torej most med politiko, občinsko upravo na eni strani in mladimi v lokalni skupnosti, v občini Domžale. Prisotna bosta na dogodkih, prireditvah, sooblikovala bosta mladinsko politiko, podajala pobude, predloge mladih občinski upravi in politiki, sodelovala pri pripravi proračuna, vezanega na področje mladih, v Komisiji za mladinska vprašanja, pri pripravi Strategije za mlade. V bistvu bosta opozarjala na pobude mladih.
Na razpis se je prijavilo deset kandidatov in kandidatk. Pri izboru sem upoštevala njihove izkušnje, zlasti na področju dela oziroma sodelovanja z mladimi, pa tudi ideje in želje glede našega morebitnega sodelovanja. Izbrana sta bila Aljaž Praznik in Ajda Sokler, slednja je od funkcije zaradi drugih obveznosti odstopila.


V rebalansu proračuna Občine Domžale za leto 2023 ste namenili 180.000 EUR za prevoz učencev zaradi razloga podražitve. Lahko občanom na razumljiv način razložite ta predvideni izdatek.
Domžale, 6. 4. 2023

Ob koncu šolskega leta 2021/2022 so bile cene goriv (bencina in dizla) za cca 30 % višje, kot kažejo zadnji podatki. V tem času osnovne šole izvajajo javna naročila v skladu z veljavnimi predpisi. Ponujene cene so bile v začetku šolskega leta 2022/2023 visoke, treba je upoštevati takratne razmere, zato so bile pogodbe, tako so pojasnili na eni izmed šol z visokim povišanjem cen prevozov, sklenjene za eno šolsko leto, upoštevaje nepredvidljive razmere. Upoštevaje zakonsko obveznost občine za financiranje prevozov učencev v osnovno šolo, je bilo treba osnovnim šolam tudi zagotoviti dodatna sredstva za prevoze učencev, pri čemer je bil dogovor sklenjen na podlagi izvedenih javnih naročil.

Oglasno sporočilo