4. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
403

Včeraj popoldan je v sejni dvorani Občine Kamnik potekala 4. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim seznanili z Informacijo o stanju javne varnosti na območju občine Kamnik v letu 2022 ter letnimi poročili javnih zavodov v letu 2022, sprejeta sta bila Sklep o potrditvi cen storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju občine Kamnik in potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda in Sklep o potrditvi cen storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Kamnik in potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe dejavnost oskrbe s pitno vodo na območju občine Kamnik ter podan predlog o določitvi kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije in o volitvah predstavnikov Občine Kamnik v volilno telo volilne enote.

Prisotnih 28 članic in članov Občinskega sveta Občine Kamnik je sprva potrdilo Zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine Kamnik. 

Na Vprašanja in pobude je svetniku Cenetu Lapu (SD) odgovorila višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti Pepca Podgoršek, samostojnemu svetniku Jožetu Korošcu (SLS) je odgovor podala pomočnica vodje Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Marija Kos, na vprašanje svetnika Matije Podjeda (Lista Mateja Slaparja) pa je odgovor pripravila vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek.

Pomočnik načelnika Policijske postaje Kamnik Davorin Toš je svetnice in svetnike Seznanil z Informacijo o stanju javne varnosti na območju občine Kamnik v letu 2022. »Na območju Kamnika so policisti v letu 2022 obravnavali 530 kaznivih dejanj ali 22,1 odstotka manj kot v preteklem letu. Od skupnega števila obravnavanih kaznivih dejanj je bilo preiskanih 34,9 odstotka, skupna preiskanost vseh kaznivih dejanj pa je bila 48,6-odstotna. Zoper premoženje so policisti obravnavali 391 kaznivih dejanj, zoper življenje pa 6 kaznivih dejanj. V letu 2022 so policisti obravnavali 62 kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke, kar je celo 158,3 odstotka več kot v letu poprej. S področja drog so policisti obravnavali 6 kaznivih dejanj, na področju gospodarske kriminalitete 12 dejanj, beležimo pa 25 kaznivih dejanj grožnje, 4 izsiljevanja ter 2 kaznivi dejanji povzročitve splošne nevarnosti. Na območju občine Kamnik so policisti obravnavali 1.943 raznih kršitev, največ pa jih je bilo ugotovljenih v zvezi s spoštovanjem Zakona o varstvu javnega reda in miru. Na območju občine Kamnik je bilo ugotovljenih 1.590 kršitev prekoračitve hitrosti, kar je za 30 odstotkov manj kot v letu 2021, ravno tako je bilo manj kršitev pri uporabi varnostnega pasu, ugotovljenih je bilo 99 takšnih kršitev. V letu 2022 je ena oseba izgubila življenje, število prometnih nesreč pa se je povečalo za 4,6 odstotka v primerjavi z letom 2021. Obravnavanih je bilo 204 nesreče, 9 pa se jih je huje poškodovalo. Policisti so na območju Kamnika in Komende v preteklem letu izvedli 225 preventivnih dejavnosti, ki so bile usmerjene v približevanje storitev policije ljudem in zagotavljanje stalne navzočnosti policistov, zlasti vodij policijskih okolišev,« je v obrazložitvi točke povedal pomočnik načelnika.

Nato pa je bila z 29 glasovi za sprejeta Seznanitev z letnimi poročili javnih zavodov v občini Kamnik za leto 2022. Svetnice in svetniki so podali tudi vprašanja posameznim ravnateljem oziroma direktorjem javnih zavodov.

Predlog sklepov o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Kamnik je predstavila višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti Katarina Vegel in poudarila, da se s predlaganimi sklepi izvaja ustanoviteljska pravica o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnih zavodov. Javna finančna sredstva so v temelju enotna, ne glede na to, ali je njihov vir proračun, ali drugi prihodki zavodov. Vire financiranja je za dosego ciljev širše družbene skupnosti, kot tudi posameznega javnega zavoda, pa je treba sinergijsko usklajevati ter s tem doseči največjo možno učinkovitosti in gospodarnost javnih financ. Četrta točka seje je bila sprejeta z 29 glasovi za.

19 glasovi za je sledil sprejem Sklepa o potrditvi cen storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju občine Kamnik in potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda. To točko dnevnega reda je predstavila višja svetovalka za gospodarske javne službe Marjana Kadunc in med drugim dejala: »V skladu z  Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja mora izvajalec javne službe enkrat letno pripraviti Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe za posamezno dejavnost. Natančna merila za oblikovanje cen so opredeljena v omenjeni Uredbi. V kolikor razlika med potrjeno in obračunsko ceno opravljenih storitev presega deset odstotkov od potrjene cene, mora izvajalec javne službe elaborat  predložiti pristojnemu občinskemu organu, ki mora začeti postopek potrjevanja cene ( to opredeljuje 6. člen Uredbe MEDO). Pri izračunu predračunskih in predlaganih cen GJS za leto 2023 je razvidna razlika samo pri oblikovanju cene odvajanja komunalne odpadne vode (kanalščina), ki je trenutno 0,4309 evra/m3 brez DDV, predlagana cena pa je 0,4817 evra/ m3 brez DDV. Zvišanje cene kanalščine je predvsem posledica zvišanja energentov (elektrike in goriv), zvišanje cen materialov ter zvišanje minimalne plače. Na podlagi navedenih dejstev ter izračunov v Elaboratu o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe – storitev odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda, je razvidno, da predlagana cena kanalščine presega z uredbo določenih deset odstotkov od potrjene cene, zato mora ceno potrditi pristojni občinski organ.« K točki je bila podana dopolnitev.

Nato pa še z 20 glasovi za še sprejem Sklepa o potrditvi cen storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Kamnik in potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe dejavnost oskrbe s pitno vodo na območju občine Kamnik. »Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2) (v nadaljevanju: Uredba), ki določa natančna merila za oblikovanje cen, je začela veljati v letu 2013. Uredba prenaša pristojnost sprejemanja cen in nadzor na lokalno skupnost. Izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., enkrat letno pripravi elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe dejavnost oskrbe s pitno vodo na območju občine Kamnik. Trenutno veljavne cene gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Kamnik veljajo od 1. 1. 2022. Predlagamo, da se na podlagi pripravljenega Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe dejavnost oskrbe s pitno vodo na območju občine Kamnik potrdita ceni vodarine in omrežnine za storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Kamnik ter subvencijo za gospodinjske uporabnike in uporabnike, ki izvajajo nepridobitno dejavnost. V skladu z veljavnimi predpisi mora Občinski svet Občine Kamnik obravnavati elaborat o oblikovanju cen gospodarskih javnih služb, če se le-te razlikujejo za več kot 10 odstotka od potrjenih cen. Iz zgornjih tabel, ki so povzete iz Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe dejavnost oskrbe s pitno vodo na območju občine Kamnik, je razvidno, da je trenutno veljavna cena vodarine 0,6697 evrov/m3, predračunska cena za leto 2023 znaša 0,7619 evrov/m3. Ker se veljavna cena in predračunska cena za obdobje 2023 razlikujeta za več kot 10 %, se cena vodarine spremeni in znaša 0,7619 evrov/m3. Višina subvencioniranja omrežnine za gospodinjstva in nepridobitne dejavnosti ostaja v višini 0,6000 evrov/mesec za faktor 1 (velikost vodomera DN 20),« pa je v obrazložitvi točke med drugim povedal strokovni sodelavec Tadej Kovačič ter poudaril, da se je usklajevanje cen izvedeno v skladu z veljavnimi predpisi na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe dejavnost oskrbe s pitno vodo na območju občine Kamnik, ki ga je pripravil koncesionar Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o.. K točki je bila podana dopolnitev.

Svetnice in svetniki so bili na današnji seji seznanjeni s Poročilom o volilni kampanji za lokalne volitve 2022 v občini Kamnik in predlogom Sklepa o delnem povračilu stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom za volitve župana in organizatorjem list kandidatov za volitve članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2022. Ob tem je višja svetovalka za urejanje premoženjsko-pravnih in drugih zadev, namestnica tajnice Občinske volilne komisije Sanja Peklar povedala:  »Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana imajo skladno s 3. členom odloka pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,09 evra za vsak dobljeni glas, če je za kandidata za župana glasovalo najmanj 10 odstotkov volilnih upravičencev, ki so glasovali na volitvah. Organizatorja, katerih kandidata sta kandidirala v drugem krogu glasovanja, oziroma kandidata, sta upravičena do povrnitve stroškov le na osnovi dobljenih glasov drugega kroga glasovanja. Organizatorji volilne kampanje, katerim so pripadli mandati za člane Občinskega sveta Občine Kamnik, so v skladu z 2. členom odloka upravičeni do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,25 evra za dobljeni glas.«

Svetnice in svetniki so na današnji seji z 29 glasovi za sprejeli še Sklep o opustitvi javnega dobra, v zadnji točki pa sprejeli Sklep o določitvi kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije in o volitvah predstavnikov Občine Kamnik v volilno telo volilne enote, katerega cilj je natančneje opredeliti postopke na ravni občine in uskladitev z določili Zakona o državnem svetu ter Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15, 20/17 in 61/19), ki nekoliko drugače kot v preteklosti določa nekatere postopke in nazive delovnih teles.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here