5. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
309

21.6.2023 je v Sejni dvorani Občine Kamnik potekala 5. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim obravnavali Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Kamnik, Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega lekarniškega zavoda Mestne lekarne in sprejeli Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v občini Kamnik. Seznanili pa so se z Akcijskim načrtom za trajnostni razvoj turizma v Kamniku, odstopom svetnika in s potekom izgradnje nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik.

Prisotnih 26 članic in članov Občinskega sveta Občine Kamnik je sprva potrdilo Zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine Kamnik.

Na Vprašanja in pobude je svetniku Alešu Lipičniku (Gibanje Svoboda) odgovorila svetovalka za gospodarske javne službe in varstvo okolja Klavdija Vidmar, svetnici Romani Učakar (Lista Mateja Slaparja) pa je odgovorila višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti Liljana Juhart Mastikosa.

Sledila je Seznanitev z Akcijskim načrtom za trajnostni razvoj turizma v Kamniku – na podlagi priporočil v okviru ocenjevanja za trajnostni znak “Slovenia Green Destination”Koordinatorica Zelene sheme slovenskega turizma Nina Irt je v obrazložitvi med drugim dejala: »Akcijski načrt ukrepov destinacija pripravi v sodelovanju z Zeleno ekipo z orodji, ki jih nudi spletna platforma. Akcijski načrt je osrednje orodje, ki bo destinacijo usmerjalo na poti k bolj trajnostnemu poslovanju. Temelji na zbranih podatkih, ki jih je destinacija vnesla na platformo, izdanih numeričnih ocenah po kategorijah in priporočilih preveritelja (t.i. Audit Report, ki ga destinacija prejme največ mesec dni po izdaji ocene). V akcijskem načrtu ukrepov destinacija opredeli aktivnosti, časovni okvir, finančni okvir in odgovorne osebe/organizacije. Destinacija si poleg ukrepov zastavi tudi konkretne cilje. Pri pripravi načrta jo vodi obrazec za pripravo akcijskega načrta na spletni platformi. Za pripravo ukrepov ima destinacija največ 6 mesecev časa. Akcijski načrt ukrepov obsega obdobje najmanj 24 mesecev in največ 36 mesecev, kar je enako obdobju veljavnosti znaka. Z njim se seznani občinski svet, z dokazilom o potrditvi načrta pa ga Zavod za turizem in šport Kamnik posreduje akreditiranemu partnerju in Slovenski turistični organizaciji najpozneje 6 mesecev po tem, ko je od preveritelja prejela priporočila. Načrt je ključen za nadaljnji trajnostni razvoj Kamnika.«

Po skrajšanem postopku pa je bil s 23 glasovi za sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Kamnik. »Namen predlagane spremembe Odloka je uskladiti kategorizacijo občinskih cest glede na merila zakonodaje in ugotovitve dejanskega stanje ter vzpostaviti občinsko cestno omrežje v takšni meri in obsegu, da bo tudi v nadaljevanju kar najbolje služilo prebivalcem. Glede na potrditev spremembe Odloka se bodo lahko uredili tudi podatki BCP, objekti pa vpisali v Zbirni kataster GJI, s čimer bo občina uredila kategorizacijo občinskih cest glede na trenutno stanje potekov cest v naravi in lastne potrebe ter izpolnila svoje zakonsko določene obveznosti. Občina mora naknadno izvesti popravke dejanske rabe cestnih zemljišč. Cilj sprejetega Odloka pa je, da bo imela Občina urejene evidence o cestah, kar je tudi naprej podlaga za vzdrževanje in zagotavljanje zimske službe,« je v obrazložitvi med drugim dejal višji svetovalec za gospodarske javne službe in projektno delo Sandi Borec.

V prvi obravnavi je bil sprejet Odlok o ustanovitvi Javnega lekarniškega zavoda Mestne lekarne. Ob tem je višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti Katja Vegel povedala: »Občinski sveti občin Kamnik, Domžale, Komenda, Mengeš, Litija, Šmartno pri Litiji in Moravče so v letu 2007 sprejeli Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Mestne lekarne (Uradni list RS, št. 70/07), s katerim so ustanovili javni zavod Mestne lekarne za izvajanje javne službe na področju lekarniške dejavnosti. Po uveljavitvi navedenega odloka v letu 2007 je zakonodajalec v letu 2016 sprejel novi Zakon o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/ (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17, 73/19 in 186/21), s katerim je v slovenski pravni red vnesel spremembe v organizaciji izvajanju lekarniške dejavnosti in določil nov obseg lekarniške dejavnosti, pogoje za ustanovitev javnega lekarniškega zavoda, obveznosti ustanoviteljic, vsebino akta o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda, pristojnosti in naloge organov javnega lekarniškega zavoda ter pogoje za imenovanje direktorja in strokovnega vodje ter člane sveta javnega lekarniškega zavoda. Izhajajoč iz navedenega morajo ustanoviteljice Mestnih lekarn uskladiti akte o ustanovitvi, organiziranost in delovanje Mestnih lekarn z določili novega Zakona o lekarniški dejavnosti. Besedilo predloga odloka je usklajeno z vodstvom vseh občin ustanoviteljic in vodstvom javnega zavoda Mestne lekarne.«

Z 18 glasovi za so svetnice in svetniki na današnji seji sprejeli tudi Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v občini Kamnik. To točko dnevnega reda je predstavila višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti Katja Vegelki je med drugi poudarila: »Na podlagi Zakona o vrtcih je lokalna skupnost pristojna in zavezana za financiranje predšolske vzgoje in na podlagi 31. člena tega zakona cene programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, predlaga vrtec, skupaj s predlogom finančnega načrta, pripravljenega v skladu z izhodišči, ki veljajo za občinski proračun. Ceno programa nato potrdi pristojni organ občine ustanoviteljice oziroma koncedentke. Podrobnejši način oblikovanja cene in posebnosti v zvezi s tem so opredeljene v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Med elemente za oblikovanje cen programov sodijo stroški dela, materiala in storitev ter živil za otroke. Občina Kamnik je uskladitev cen programov v skladu s Pravilnikom zadnjič opravila v letu 2020, torej trenutne cene programov predšolske vzgoje za javne vrtce oziroma vrtce s koncesijo veljajo od 1. 9. 2020 dalje. Stroški dela so se v primerjavi z letom 2020 povišali za 17 odstotkov, kar bistveno vpliva na rast cene programov, saj stroški dela v ceni programov predstavljajo več kot 70-odstotni deležV sklopu stroškov materiala in storitev je na rast stroškov najbolj vplivalo povišanje cen energentov (plin, gorivo, elektrika), kar je posledično povzročilo povečanje stroškov ostalega materiala in storitev. Stroški živil za otroke so se v primerjavi z letom 2020 povišali za 27,5 odstotka. Na višino stroška živil, ki vpliva na ceno obrokov na otroka na dan vpliva tudi dejstvo, da imamo v Kamniku v okviru javnega zavoda Vrtec Vrtca Antona Medveda Kamnik kuhinje na 7 različnih lokacijah. Zaradi naštetega je bilo nujno potrebno pristopiti k uskladitvi veljavnih cen ,saj trenutna cena vrtcem ne omogoča in ne zagotavlja več normalnega izvajanja dejavnosti.« Ob tem pa še poudarila, da se je Občina Kamnik odločila, da poviša odstotek subvencije na predlaganih 15 odstotkov: »Občina Kamnik se je zaradi neizbežnega povišanja cen programov predšolske vzgoje in zavedanja vedno težje finančne situacije staršev otrok vključenih v vrtec, ki se vsakodnevno soočajo s podražitvami storitev, odločila, da prevzame dobršen del povišanja cen programov in poviša odstotek subvencije za starše vključenih otrok v vrtec, in sicer iz sedanjih 9,5 oziroma 8,5 odstotka na predlaganih 15 odstotkov, strošek subvencije pa se bo zagotavljal iz občinskega proračuna. Dejansko to pomeni, da se cena v prvi starostni skupini zvišuje za 101,37 evra, od tega bodo starši, ki so razporejeni v najvišji dohodkovni razred z upoštevano subvencijo plačali 41,49 evra več na mesec, starši, ki so razporejeni v drugi dohodkovni razred pa bodo plačali 5,39 evra več kot do sedaj. Največ staršev je sicer razporejenih v peti dohodkovni razred in ti bodo plačevali 18,86 evra več kot do sedaj. Cena v drugi starostni skupini se zvišuje za 87,32 evra, od tega bodo starši, ki so razporejeni v najvišji dohodkovni razred z upoštevano subvencijo plačali 34,88 evra več na mesec, starši, ki so razporejeni v drugi dohodkovni razred pa bodo plačali 4,53 evra več, kot do sedaj. Največ staršev je sicer razporejenih v peti dohodkovni razred in ti bodo plačevali 15,85 evra več kot do sedaj. Višina plačila vrtca se sicer ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo v družini. Poleg tega veljavna zakonodaja zagotavlja dodatne ugodnosti za blaženje stisk staršev, in sicer so starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka v celoti oproščeni plačila za mlajšega otroka; nadalje so starši v celoti oproščeni plačila vrtca tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem; prav tako so plačila vrtca oproščeni vsi starši, ki so prejemniki denarne socialne pomoč; staršem otrok v razvojnih oddelkih pa se upošteva dodatno znižanje v višini kot za druge enako stare otroke. Občina Kamnik s povišanjem cen programov zagotavlja visok nivo izvajanja programov predšolske vzgoje tudi v bodoče, hkrati pa s povišano subvencijo cene za starše ter z drugimi naštetimi ugodnostmi prevzema znatni delež zvišanja predlagane cene.« 

Svetnice in svetniki pa so se seznanili s potekom gradnje nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik. Točko dnevnga reda je predstavil predsednik gradbenega odbora Bogdan Pogačar: »V aprilu smo poročali, da je na lameli A izvedena vertikalna hidroizolacija ter zasip za objektom. Izvedena večina zunanjega stavbnega pohištva v prvih dveh etažah, izvedena sidrišča za montažo jeklene konstrukcije 2. nadstropja, izvajala se je montaža jeklene konstrukcije 2. nadstropja. Trenutno se največji obseg del izvaja na lameli A (ob športni dvorani), kjer se izvajajo elektro-inštalacijska dela, strojno-inštalacijska dela, ključavničarska dela – okvirji portalov, vgradnja strojnega pohištva, izvedba mavčno kartonskih oblog oz. sten, izdelava estrihov, izvedba odvodnjavanja strehe in vgradnja podkonstrukcije klimatov. Po pripravi tega poročila se je izvedla montaža lepljenih lesenih sten skozi celo nadstropje. Na lameli B izvajalec del nadaljuje izvedbo protipožarne zaščite jeklene konstrukcije, izvedena pa je bila tudi montaža lesene strešne konstrukcije nad lamelo B. Trenutno se izvajajo elektro-inštalacijska dela, strojno-inštalacijska dela in montaža jeklenih portalov. Na območju lamele C pa je bila izvedena montaža jeklene konstrukcije 2. nadstropja. Ta lamela je izdelana še nabolj. V celoti je izvedena vzorčna učilnica, ki služi kot osnova za izvedbo vseh ostalih učilnic. Na lameli C je bila prav tako kot na lameli A izvedena montaža večina zunanjega stavbnega pohištva v prvih dveh etažah. Trenutno se poleg naštetega izvajajo elektro-inštalacijska dela, strojno-inštalacijska dela in slikopleskarska dela. Na gradbišču so se v okviru zunanje ureditve v zadnjih dveh mesecih izvedla naslednja dela izvedba priključka na javno kanalizacijsko omrežje za odpadno vodo in izvajanje internega omrežja za padavinsko vodo in priključitev na javno omrežje. Do vključno z aprilom je bilo izdanih 18 začasnih situacij. Pripravlja se Aneks številka 4.«

Sledila je še zadnja točka, in sicer druga obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu PN3 Terme Snovik, kjer je vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek med drugim povedala: »Bistveni razlog za spremembe in dopolnitve obstoječega prostorskega akta je, da ta ne zadošča več za uresničitev razvojnih potreb podjetja, ki želi v naslednjem obdobju dopolniti svojo ponudbo ter s tem konkurenčnost na trgu turistične ponudbe v tem delu Slovenije, posledično pa razširiti zaposlitvene možnosti. Povečanje turističnih nastanitvenih kapacitet in razvoj turistične ponudbe je tudi eden izmed temeljnih ciljev OPN Kamnik (11. člen)« in še dejala: »Obseg sprememb in dopolnitev UN PN 3 Terme Snovik predvideva naslednje spremembe: na zahodnem robu obstoječega parkirišča je predvidena ureditev energetsko servisnega objekta za soproizvodnjo toplotne in električne energije na lesno biomaso z namenom zagotovitve celovite samooskrbe na področju energetike; v osrednjem delu na JV strani je predvidena razširitev obstoječega bazenskega in wellness kompleksa; v osrednjem delu je predvidena sprememba manjšega penziona v hotelski objekt z možnostjo navezave na objekte v območju T2/1; v sklopu ene izmed apartmajskih stavb je predvidena ureditev enote vrtca; v severovzhodnem delu je predvidena uskladitev z lokacijsko preveritvijo za območje SN-03 – Terme Snovik za določitev začasne rabe zemljišča (za potrebe ureditve kampa).« Točka je bila sprejeta z 22 glasovi za.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo