T e D n i (K) Občine Kamnik 10.7.2023

0
294

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija pragu na vodotoku Kamniške Bistrice

V preteklem tednu se je nadaljevala sanacija pragu in ureditev brežin vodotoka Kamniške Bistrice nadaljuje. Dela izvaja pooblaščeni koncesionar za vode podjetje Hidrotehnik d.o.o. Vrednost sanacije, ki zajema izgradnjo pragu in ureditev brežine struge znaša 260.000 €. Investitor sanacije je Direkcija RS za vode. Občina Kamnik si bo se naprej prizadeva skupaj z državo izvajati ukrepe za izboljšanje poplavne varnosti.

Sanacija plazu pod občinsko cesto Laze-Vrhač

Dela na plazu pod občinsko cesto JP661345 Laze-Vrhač, v kraju Laze v Tuhinju se izvajajo, kljub slabšim vremenskim razmeram. Na podlagi predhodno izvedenih geomehanskih raziskav terena je bila izdelana PZI dokumentacija za sanacijo plazu. Sanacija bo zajemala kombinacijo kamnite zložbe v dolžini 8 metrov in sidranih AB slopov s kamnito oblogo dolžine 6,5 metra, ki bo injektirana z geotehničinimi sidri dolžine 12 metrov, nosilnosti 200 Kn. V sklopu sanacije bomo izvedli in uredili odvodnjavanja meteorne vode, hudourniške kanalete dolžine 15 metrov, sanacija prepusta in obnovo vozišča. Gradbena dela izvaja Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. Vrednost investicije znaša 29.500 €. V času gradnje je izvedena popolna zapora, obvoz je urejen preko naselja Stebljevek. Gradbeni nadzor nad sanacijo izvaja geomehanik Martin Vrabec. Vse udeležence v cestnem prometu naprošamo, da dosledno upoštevajo postavljeno popolno zaporo in prometno signalizacijo.

Sanacija plazu na Prisojni poti 24 – Perovo

Na Perovem se je začela sanacija plazu na Prisojni pot 24. Pred začetkom gradbenih del sta Zavod za gradbeništvo Slovenije in podjetje EL-TT d.o.o. izvedla monitoring občinske ceste, kanalizacije, vodovoda in dveh stanovanjskih objektov. Na podlagi predhodno izvedenih geomehanskih raziskav terena je bila izdelana PZI dokumentacija za sanacijo plazu. Sanacija bo zajemala zavarovanje zunanje ureditve in poškodovane kanalizacije ter občinske ceste JP660299. Glede na izvedene raziskave in meritve je predvidena izvedba podporne konstrukcije,  pilotna stena v dolžini cca. 30 metrov. Pilotno steno bodo sestavljali piloti dolžine 10-14 metrov, ki bodo med seboj povezani z vezno gredo. Gradbena dela izvaja podjetje VBT d.o.o. Vrednost investicije znaša 178.101 €. V času gradnje bodo občasne popolne zapore ceste. Gradbeni nadzor nad sanacijo izvaja geomehanik Martin Vrabec, inženir za varnost je g. Drago Butina. Vse udeležence v cestnem prometu naprošamo, da dosledno upoštevajo postavljeno popolno zaporo in prometno signalizacijo. Po končani sanaciji plazu bo treba v celoti obnoviti javno infrastrukturo na tem območju t.j. kanalizacija, meteorna kanalizacija, vodovod in občinsko cesto JP660299. Občina Kamnik je na Ministrstvo za naravne vire in prostor posredovala vlogo za sofinanciranje plazu.

Izgradnja kanalizacije v Bistričici – II. faza

Izbrani izvajalec LAVACO podjetje za gradbeništvo in trgovino d.o.o., je v preteklem tednu nadaljeval z deli na območju Bistričice. V preteklem tednu se je nadaljevalo asfaltiranje posameznih odsekov cest. Skupno se je tako asfaltiralo približno 715 metrov cestnih odsekov.  Celoten projekt je obsegal novogradnjo gravitacijskega kanalizacijskega sistema v dolžini skoraj 800 metrov, 117 metrov tlačnega kanalizacijskega sistema, izgradnjo črpališča za odpadne vode, obnovil se je del obstoječega javnega vodovoda v dolžini 370 m, uredila požarna varnost ter dogradila javna razsvetljava v dolžini 75 m.

Na samem območju gradnje je potrebno še urediti bankine, očistiti gradbiščne deponije ter urediti priklop črpališča na električno omrežje ter vzpostaviti alarmiranje črpališča za odpadne vode.

Sanacija cestišč

Izvajalec del, Resal, d. o. o., je v tem tednu izvedel asfaltiranje javne poti na območju Tunjic (Zadnji Vrh – LC 160041), v okvirni dolžini 1.560 metrov.

Izvajalec del, GP Hribar d. o. o., je v tem tednu izvedel asfaltiranje javne poti na območju Šmarce (JP 660034), v okvirni dolžini 80 metrov.

Za razumevanje in strpnost v času trajanja del ter zapor se zahvaljujemo.

Izgradnja kanalizacije v Bistričici – II. faza

Izbrani izvajalec LAVACO podjetje za gradbeništvo in trgovino d.o.o., je v preteklem tednu nadaljeval z deli na območju Bistričice. V preteklem tednu se je nadaljevalo asfaltiranje posameznih odsekov cest. Skupno se je tako asfaltiralo približno 715 metrov cestnih odsekov.  Celoten projekt je obsegal novogradnjo gravitacijskega kanalizacijskega sistema v dolžini skoraj 800 metrov, 117 metrov tlačnega kanalizacijskega sistema, izgradnjo črpališča za odpadne vode, obnovil se je del obstoječega javnega vodovoda v dolžini 370 m, uredila požarna varnost ter dogradila javna razsvetljava v dolžini 75 m.

Na samem območju gradnje je potrebno še urediti bankine, očistiti gradbiščne deponije ter urediti priklop črpališča na električno omrežje ter vzpostaviti alarmiranje črpališča za odpadne vode.

Izgradnja pločnika Soteska – Poreber

Dela potekajo po predvideni časovnici. V preteklem tednu smo nadaljevali z izgradnjo opornih zidov,  polaganjem robnikov in postavitvijo luči za javno razsvetljavo. Predviden rok izvedbe je 17.8. 2023.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta

Na celotnem objektu se izvajajo obrtniška dela. Na parkirišču ob športni dvorani  potekajo  zemeljska dela za priključevanje nove šole na javne komunalne in energetske vode, ki potekajo ob Šolski ulici (povezava na obstoječo traso  plina, vročevoda, vodovoda).

Na celotnem objektu se nadaljuje s pripravljalnimi deli za montažo končnega  fasadnega ovoja.

V osrednjem vhodnem prostoru – avli  (lamela B) se je začelo z montažo večjega  lesenega  stopnišča, ki bo služil kot avditorij za izvedbo prireditev.

V notranjosti se izvajajo montažne predelne stene in  steklene predelne stene, Intenzivno  potekajo tudi inštalaterska dela.  V lameli C se je začelo s polaganjem keramike  in montažo ostale sanitarne opreme v sanitarijah.

Urejanje športnega igrišča Vrhpolje

Izbrani izvajalec za Ureditev športnega igrišča na Vrhpolju pri Kamniku, Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o.,  je v tem tednu pričel z izvajanjem del na gradbišču.

Najprej je izvajalec poskrbel za zakonsko ureditev gradbišča, izvedbo zakoličbe objekta vključno z zavarovanjem višin na profile nadaljeval pa izvedbo pripravljalnih in gradbenih del.  V fazi pripravljalnih del je iz elektro omrežja odklopil obstoječe reflektorje za razsvetljavo igrišča, odstranil nosilce in temelje razsvetljave ter odstranil obstoječo opremo športnega igrišča (gole, koše,…). V okviru gradbenih del je v skladu z načrtom na vzhodni strani igrišča odstranil cca. 1.5 metra obstoječe asfaltne površine, v delu obstoječega nasipa in zelenih površin pa odrinil zgornjo plast humusa, ki ga bo v zaključni fazi uporabil pri zunanji ureditvi. Na vzhodni strani igrišča je izvajalec po odstranitvi humusa izvedel izkop zemljine, geomehanik je po izkopu opravil meritev nosilnosti temeljnih tal. Z izkopom je izvedel pripravo terena, ki bo omogočal vgradnjo nosilnega materiala za izvedbo nasipa za predvideno širitev igrišča proti vhodu.  Novo športno igrišče bo namreč standardnih dimenzij 28 * 34 m, kar pomeni, da bo za 4 m širše od obstoječega športnega igrišča.

Občina Kamnik je pred pričetkom del poskrbela za predajo vse potrebne dokumentacije za izvajanje del (Gradbeno dovoljenje, Varnostni načrt, Projekt za izvedbo del – PZI, …) in uredila prijavo pričetka del.

Poletne aktivnosti JSKD OI Kamnik

JSKD OI Kamnik z uresničevanjem javnega kulturnega interesa skrbi za kakovosten glasbeni program. Tako se je v Tunjicah pri Kamniku, Cerkev sv. Ane ponovno oglasila »Musica Aeterna – glasba za baročno lepotico«. Z vokalno inštrumentalnim repertuarjem se je četverica posvetila lepotici, baročnemu cerkvenemu prostoru cerkve sv. Ane v Tunjicah. S sporedom izključno tuje, izvirne in prirejene baročne glasbe so v cerkvenem prezbiteriju nastopili v kvartetu: pevska solistka, sopranistka Marta Močnik Pirc, Ana Julija Železnik z baročno violino, Luka Mlejnik Železnik z baročno (leseno) flavto (traverso) in Janez Jocif za čembalom (spinet) in tudi vodja ansambla. Ansambel smo slišali v različnih kombinacijah, nikdar in nikoli pa ni izostal tradicionalni in baročni continuo z Jocifom in značilno podobo kombinacij consorta. Producent tovrstnih koncertov v različnih avtentičnih (cerkvenih in posvetnih) prostorih, Tone Ftičar, vodja JSKD OI Kamnik je poudaril, da gre za oživljanje izjemne tovrstne umetnostnozgodovinske kamniške scene kot navezovanje le-te na glasbeno, likovno, literarno,…podobo vse od preteklosti pa do dandanes. Tokrat so bili v ospredju likovno in glasbeno bogastvo. Umetniški kvartet pa je bil poleg prostora glavni igralec tega dogodka. Izvajalci so ga dognali do konca vseh tehničnih in muzikalnih podrobnosti.

Nasprotje stari baročni glasbi je bil prav tako v organizaciji JSKD OI Kamnik »jazz glasbeni večer – JAZZ PO NEDELJI – BORZAK« v Domu kulture Kamnik. Borzak je edinstveni glasbeni kolektiv pod vodstvom Bora Zakonjška. Z mešanjem različnih glasbenih stilov ustvarja izjemno ne navaden zvok, ki na slovenski glasbeni sceni izstopa. Bor in njegov kolektiv nenehno širita meje glasbene ustvarjalnosti v spreminjajočem se glasbenem svetu.

Poletne aktivnosti v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik tudi v poletnem času skrbi za dodatne kulturne dejavnosti in prireja različne prireditve.

Oddelek za razvoj in investicije

Vabilo ravnateljem, strokovnim delavcem in učiteljem na brezplačne delavnice

Občina Kamnik, v sklopu Združenja zgodovinskih mest Slovenije, katerega članica je tudi sama, vabi vse ravnatelje, strokovne delavce in učitelje osnovnih šol na brezplačne delavnice v sklopu projekta Šola prenove za nove generacije in dediščino 21. stoletja kot vrednote za življenje in poklicne priložnosti.

Namen delavnic je predstavitev projekta Šola prenove za nove generacije in dediščino 21. stoletja ter novih načinov poučevanja, novih učnih orodij in vključevanja kulturne dediščine v učne procese. Ravnateljem pa bo predstavljena tudi kulturna dediščina in z njo povezane veščine prenove, strokovna znanja, obrtni poklici in ročne spretnosti kot pomembne kompetence za delo, ki prinaša zaposlitvene priložnosti v 21. stoletju.

Delavnice bodo potekale ob sredah  4., 11., 18., 25. oktobra 2023 v Škofji Loki (in preko aplikacije Teams), izvajali pa jih bodo različni strokovnjaki.

Za zgodovinska mesta bogata dediščine je pomembno, da mladi spoznajo in cenijo kulturno dediščino svojega kraja, da bodo z njo živeli in jo ohranjali, naloga nas odraslih pa je, da jim jo predstavimo in približamo na čim bolj zanimiv in dinamičen način. In to je tudi eden od namenov projekta.

Podrobnejši program z vsemi dodatnimi informacijami sledi v septembru. Za vsa dodatna pojasnila in informacije v zvezi s projektom ali delavnicami vam je na voljo ga. Mateja Hafner Dolenc, generalna sekretarka Združenja zgodovinskih mest Slovenije, ki je dosegljiva na naslovu info@zgodovinska-mesta.si.

Vljudno vabljeni!

Oglasno sporočilo