T e D n i (K) Občine Kamnik (17.7.2023)

0
870

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance
Oddelek za gospodarske javne službe

Izvedba cestnega priključka pri t. i. srednjih vratih na območju nekdanje Smodnišnice in izgradnja pločnika na območju Soteske

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., je izvajalo dela za izvedbo cestnega priključka pri t. i. srednjih vratih na območju nekdanje smodnišnice, ter nadaljevalo z deli za izgradnjo pločnika na območju Soteske.

Za razumevanje in strpnost v času trajanja del ter zapor se zahvaljujemo.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik

Na gradbišču Osnovne šole Frana Albrehta so izvajalci del izvajali izkop gradbene jame za komunalno priključitev toplovodnega in plinskega priključka. Montaža toplovodnega priključka je izvedena do 2/3 trase, toplovodni priključek bo zaključen v prihajajočem tednu. V skupen gradbeni jarek bo položen vod plinskega priključka, ki bo po predvidevanjih prav tako zaključen v prihodnjem tednu, izgradnje vodovodnega omrežja s priključkom in hidrantno mrežo za požarno vodo pa se bo pričela v naslednjem tednu. Izvajalci del na območju zunanje ureditve nasipajo in utrjujejo teren ob objektu do projektirane kote nosilnega materiala.

V objektu se izvajajo obrtniška dela, predvsem montaža predelnih sten in mavčno-kartonskih oblog, poteka izvajanje strojnih in elektro instalacij ter montaža lesenih teatralnih stopnic. Opravljajo se keramičarska in slikopleskarska dela ter pripravljalna dela za montažo elementov fasadnega ovoja.

Izgradnja novega športnega igrišča Vrhpolje

Izvajalec del Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o. je pri gradnji Športnega igrišča na Vrhpolju izvedel izkop na vzhodni strani igrišča za potrebe nasipa, pešpoti ter temeljne plošče za bodočo brunarico. Na dno izkopa je bil položen geotekstil ter nanj vgrajen nosilni material, ki ga je izvajalec del utrjeval po plasteh do primerne nosilnosti.

Ob vzhodni, ob vznožju predvidenega nasipa ter južni strani igrišča je bila izvedena drenaža vključno s postavitvijo dveh revizijskih jaškov. Izvajalec del je na območju izvedbe temeljne plošče na pripravljeno nasutje vgradil podložni beton. V naslednjem tednu se predvideva nadaljevanje izvedbe meteorne kanalizacije, drenaže ter postavitve ponikovalnice.

Oddelek za razvoj in investicije

Razvojni svet in Skupščina LAS Srce Slovenije potrdila novo strategijo lokalnega razvoja

V sredo, 12. julija 2023, sta se v prostorih Kulturnega doma Dolsko sestala Razvojni svet in Skupščina LAS Srce Slovenije za potrebe  potrditve Strategije lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije 2021-2027 in oddajo dokumenta na Javni poziv MKGP za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027.

Oba organa sta dokument soglasno potrdila in s tem omogočila njegovo oddajo na pristojno ministrstvo.

Osnutek Strategije lokalnega razvoja (SLR) je pripravil Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o., kot vodilni partner LAS Srce Slovenije. V dokumentu so povzete in zapisane pobude in ideje, ki so bile prejete od lokalnih prebivalcev, podjetij in organizacij. Dokument je bil do ponedeljka, 10. julija 2023, v javni obravnavi. Vsi predlogi dopolnitev so bili preverjeni in dodani v osnutek dokumenta, ki je bil obravnavan in potrjen na organih LAS.

Strategija lokalnega razvoja je zelo pomembna za razdelitev sredstev Evropske unije za razvoj našega podeželja. Omogočila nam bo, da pridobimo finančno podporo za izvajanje projektov, ki bodo spodbudili in okrepili našo lokalno skupnost. Od leta 2024 dalje bomo tako razpolagali s približno 2 milijoni EUR sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Aktivnosti v okviru prve periode projekta POUPURBANSPACES

Občina Kamnik je konec preteklega leta uspela s kandidaturo za nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Srednja Evropa in sicer s projektom PopUpUrbanSpaces – Lažji prehod k aktivnim oblikam mobilnosti s spreminjanjem odnosa in potovalnega vedenja prebivalcev z uporabo rešitev zelenega taktičnega urbanizma in ustvarjanjem prostora.

Občina Kamnik v projektu nastopa v vlogi vodilnega partnerja, kar pomeni, da bo koordinirala celotno projektno partnerstvo in skrbela za uspešno izvedbo celotnega projekta. Z marcem 2023 se je pričelo izvajanje projekta, ki bo trajal 36 mesecev in bo povezoval 10 partnerjev iz 7 držav v prizadevanjih za izboljšano trajnostno mobilnost v srednjeevropskem prostoru.

V mesecu juniju se je projektno partnerstvo prvič sestalo na projektnem srečanju, ki so ga gostili madžarski partnerji v mestu Nyíregyháza. Na srečanju smo s partnerji iskali rešitve iz področja taktičnega urbanizma za sodelujoča mesta. Poleg Kamnika v Sloveniji so to še Varaždin na Hrvaškem, Ferrara v Italiji, Bamberg v Nemčiji, Nyíregyházi na Madžarskem in Krems v Avstriji. Poleg naštetih mest oz. občin so partnerji v projektu tudi najboljši evropski strokovnjaki s področja taktičnega urbanizma, ki so imeli na srečanju zanimive predstavitve o taktičnem urbanizmu in trajnostni mobilnosti.

V preteklem tednu je na Občini Kamnik potekalo tudi prvo srečanje lokalnih deležnikov, na katerem je potekal razgovor o različnih možnostih izvedbe ukrepov taktičnega urbanizma v Kamniku. Cilj projekta je, da s pomočjo taktičnega urbanizma naredimo mesto bolj prijazno prebivalcem.

V prvih mesecih izvajanja projekta so bili oziroma še bodo med drugim izvedeni pregled urbane mobilnosti in potovalnega vedenja v mestih teritorialnih partnerjev (izdelava vprašalnika in priprava poročil), metodologija za vzpostavitev urbano-ruralne partnerske mreže, vzpostavitev mreže partnerstev med mesti in podeželjem na teritorialni in transnacionalni ravni, analiza potreb za usposabljanje pilotnih partnerjev na področju trajnostne mobilnosti (s poudarkom na taktičnem urbanizmu), komunikacijski načrt, oblikovanje projektne blagovne znamke, promocijsko gradivo v digitalni obliki (začetna zloženka, rool up-i, …) itd..

Občina Kamnik je kot vodilna projektna partnerica zadolžena za vsakodnevno koordinacijo projektnih aktivnosti skladno z usmeritvami programskega sekretariata, v okviru katere je že poskrbela za izdelavo projektne dokumentacije, namenjene nemotenemu izvajanju projekta (Načrt implementacije, Priročnik za projektno vodenje, Načrt spremljanja projekta, Partnerski sporazum itd.).

Nagradna igra Gremo v mesto na kavo 

Združenje zgodovinskih mest Slovenije vabi na nagradno igro – Gremo v mesto na kavo. Do vključno 31. avgusta sledilce spletnih strani Združenja zgodovinskih mest na Instagramu in Facebooku vabimo, da obiščejo stara mestna jedra naših zgodovinskih mest, v njih spijejo kavico ali kateri drugi napitek, to dokumentirajo v storyju in se tako uvrstijo v žreb za izjemno privlačne nagrade, ki jih podeljujejo zgodovinska mesta.

Med njimi je tudi sanjska nočitev za dve osebi v Termah Paradiso! V Kamniku lahko dobite za nagrado »Pot piva in svobode: Paket za uživače«.

Seznam nagrad in pogoje za sodelovanje v nagradni igri najdete na povezavi TUKAJ.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo